• Sonuç bulunamadı

Yeni bir merak:Radyo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yeni bir merak:Radyo"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TT-

*>(0

*>

1*1

yeni bir merak:

i \ ı ' <

Kulaklıklarla radyo dinleyenler..

1923-1933 döneminin süratle yaygınlaşan merakların­ dan birisi de radyo veyahut o zamanın deyimiyle telsiz telefondu. 192^'te İstanbul'da Osmaniye'de bir telsiz istasyonu kurulmuş ve iki yıl

sonra da Hayreddin (Hay reden) B ey adlı

bir muhabere subayının gayretiyle

beş kilovat takatli İstanbul Radyosu Faaliyete geçmişti. Böylelikle Türkiye, dünya memleketlerinde radyoya kavuşanların başında geliyordu.

Bir Fransız şirketi ile İş Bankası ve Anadolu Ajansı'nın iştirakiyle kurulan Türk

Telsiz Telefon Anadolu Şirketi'nin yönettiği İstanbul Radyosunun faaliyete geçmesi ile radyo alıcıları satışı arttı. Bir yıl sonra şirket

Ankara Radyosunu da faaliyete geçirdi.

1

I

(2)

20 kasım 1926 tarihini taşıyan “ Resimli Gazete” ka­ pağını gördüğünüz temsilî resimle süslemiş ve resim altı olarak şu açıklamayı yapmıştı:

“ TelsizTelefonŞirketi nihayet kuruldu. Pek yakında tesislerini tamamlayıp vatanın en uzak köşesine kadar konserler dinletmeğe başlayacaktır. Bu mutlu olayı bü ­ tün okuyucularımızın memnunlukla karşılayacaklarına şüphe etmiyoruz. Gazinolar, okullar ve aileler on onbeş liraya edinebilecekleri birer telsiz telefon vasıtasıyle gü ­ nün haberlerini saati saatine alabilecekleri gibi, Millet Meclisimizin görüşmelerini, tiyatrolarımızın konserleri­ ni, sanki orada hazır bulunuyorlarmış gibi dinliyebile- ceklerdir.

Burası Radyo îstanbul-llk radyonun

spikeri, viyolonsolisti her şey i Mesut Cemil (Tel)

Galatasaray Postahanesinin üzerindeki ilkel stüdyoda orkestra viyolonselde Mesut Cemil

226

(3)

8 Mayıs 1933'te İstanbul ve Ankara

Radyoları programları:

İs t a n b u l _

18'den 18,45'e kadar Saz (Makbule Hanım).

18,45'ten 19,30'a kadar Orkestra. 19,80'dan 20 'ye kadar Fransızca ders (ilerlemiş olanlara). 20'den 20,45'e kadar Saz (Hikmet Rıza Hanını). 20,45'ten 21,30’a kadar Saz (Hafız Ahmet Bey). 21,30'dccn 22,30'a kadar Gramofon, Ajans, Borsa haberleri ve saat ayarı.

A N K A R A (I533m.)

12.30 - 13.30 Gramofon. 18 ■ 18.40 Riyaseticumhur Filârmonik Orkestrası: Rossini Ouverture Semiramis. Moretti Fantaisie 11 est Charmant. Scherzinger Fanta­

isie Pairade D'amour. 18.40 - 19.35 Gramofon. ' 19.35 -

20.10 Viyolonsel Konseri (Edip B ey tarafından). 20.10 Ajans Haberleri ve Hava Raporu.

Ankara'daki ilk Radyo Stüdyo

binaları ■ Bir aralık stüdyolar

Ankara Palas mutfak dairesinde de kurulmuştu

Yıl 1933 Bedayii Musiki heyeti çalıyor..

227

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

İletişim her ne kadar araçlar vasıtasıyla yapılsa da en önemli faktör insandır. Uzun harp yıllarında başta telgraf ve postacılar olmak üzere iletişimin tesisinde

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin

Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla cayma bedeli, Cihazların / hizmetlerin taahhütname imza edildiği

Aile ve akrabalarınıza da bu kişinin telefon numarasını verin; afet sonrası durumunuzu b ölge dışı bağlantı. kişisine kısa

“ Orhan Veli Kanık yonutunun açılış konuşma­ sını bana bıraktığı için İstanbul Büyük Şehir Bele­ diye Başkanı Sayın Bedrettin Dalan’a teşekkür ede­ rim.. Bu

Nandanwar, Nucleation of ferroelectric domains under the influence of electric fields in Al-doped KNbO3 single crystals, in: AIP Conf. Patil, Synthesis, structural,

In the first phase of work rotation, cropping, rotation after cropping, flipping, Color space transformations and Translation data augmentation techniques are

“Haftadan Haftaya”, “Memleketi- mizde Telsiz Telefon Postaları Nasıl Tesis Etti?”, “Telsiz Telefon Şuunu”, “Radyo Sami- lerine, Fenni ve Ameli Tavsiyeler”, “Akşamları