• Sonuç bulunamadı

Bağlantılı Şifreler (Sayılı) – Zor 21

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bağlantılı Şifreler (Sayılı) – Zor 21"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

5

4

2

6

3

7

1

8

7

2

5

8

6

3

4

1

                                o t  q p u r n         r  o n p q t u                 ] R      

1

4

2

3

7

6

5

8

6

3

2

1

8

5

7

4

                                q t  n p o r u p o t r q u n   r u t q n p o n p u o r t  q          ] R     



Birbiriyle bağlantılı tabloları inceleyin ve Ģifreli olarak verilmiĢ 4 basamaklı sayıyı bulun.



Birbiriyle bağlantılı tabloları inceleyin ve Ģifreli olarak verilmiĢ 4 basamaklı sayıyı bulun.

]R

BAĞLANGILI ġĠFRELER (SAYILI) - ZOR

BAĞLANGILI ġĠFRELER (SAYILI) - ZOR

BAĞLANGILI ġĠFRELER (SAYILI) - ZOR

BAĞLANGILI ġĠFRELER (SAYILI) - ZOR

Birbiriyle bağlantılı tabloları inceleyin ve Ģifreli olarak verilmiĢ 3 basamaklı sayıyı bulun.



Birbiriyle bağlantılı tabloları inceleyin ve Ģifreli olarak verilmiĢ 4 basamaklı sayıyı bulun.

Referanslar

Benzer Belgeler

(SB) metinleri temel alınarak bir çokkipli derlem oluşturulduğu takdirde dilbilim alanında ele alınabilecek araştırma konularını anahatlarıyla ortaya

sten yor. Aşağıdak lerden hang s gelecekte oluşab lecek çevre sorunları arasında bulunmaz ?. A) Tem z su bulunma olasılığı daha

Aynı sıraya geldiler Demirel, liderlerin önü­ ne geçip durunca Meclis tanıtım plakaları ileriye alındı, liderler ve katılanlar, Demirel'le aynı sıraya çekildi. ■

[r]

Topolojik uzaylarda temel ayırma aksiyomları, Regüler, Normal, Tamamen Regüler, Bağlantılı, Lokal Bağlantılı, Eğrisel Bağlantılı topolojik uzaylar ve

Metotreksat, altın tuzları ve siklosporin A’nın steroid bağımlı hastalarda steroid yerine kullanımında oldukça iyi sonuçlar alınmasına rağmen bu ilaçların

İmparatorluğun suiistimal edici gücünün özelliğini daha iyi anlamak için lütfen ABD hükümetinin 22 Ocak 2009 tarihinde Obama başa geçtiğinde resmi internet

İletişim: Kuramlar & Yaklaşımlar, Nazife Güngör, Siyasal Kitabevi İletişim Kuramları Tarihi, (Armand & Michel Mattelart), İletişim Yayınları İmbilim Dersleri,