• Sonuç bulunamadı

Romatoid Artritli Kadin Hastalarda Kemik Mineral Yogunlugu ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çalisma Orijinal Arastirma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Romatoid Artritli Kadin Hastalarda Kemik Mineral Yogunlugu ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çalisma Orijinal Arastirma"

Copied!
6
0
0

Tam metin

(1)

Romatoid Artritli Kad›n Hastalarda Kemik Mineral

Yo¤unlu¤u ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çal›flma

Bone Mineral Density in Women with Rheumatoid Arthritis and Related Factors: Controlled Study

Amaç: Bu çal›flman›n amac› romatoid artritli (RA) kad›n hastalarda kemik mineral yo¤unlu¤unun (KMY) sa¤l›kl› kontrol

grubunun de¤erleri ile karfl›laflt›rmas›; kemik kayb› ile iliflkili faktörlerin araflt›r›lmas›d›r.

Gereç ve Yöntem: Çal›flmaya RA’s› olan 60 kad›n hasta ve uygun yaflta 50 sa¤l›kl› kad›n al›nd›. Hastalar›n demografik

özellikleri, DAS 28 ve HAQ skorlar› kaydedilmifltir. Rutin biyokimyasal incelemeleri yap›lm›flt›r. Kemik yo¤unlu¤u lomber bölge, total femur DEXA (Lunar Dpx pro, Wisconsin, Madison) kullan›larak ölçüldü. Z skoru ≤-1 azalm›fl KMY olarak de¤erlendirilmifltir. ‹statistik analiz SPSS paket program› ile yap›lm›flt›r. Karfl›laflt›rmalarda ki kare, t testi ve ANOVA kullan›lm›flt›r.

Bulgular: Hasta grubunda yafl ortalamas› 51 y›l, hastal›k süresi 77 ay idi. RA’l› hasta grubunda kemik yo¤unlu¤u hem

lomber bölgede hem de kalçada kontrol grubuna göre düflüklük göstermekle birlikte sadece lomber bölgedeki kemik yo¤unlu¤u azalmas› istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (p<0,05). RA’l› hastalarda lomber bölge ve kalçadaki azalm›fl KMY oranlar› s›ras› ile %31.6 ve %21.6; osteoporoz oranlar› lomber bölge ve total femurda s›ras›yla %13,3 ve %5 olarak belirlenmifltir. RA’l› hasta grubunda kemik yo¤unlu¤u ile fonksiyonel kapasite, yafl ve vücut a¤›rl›¤› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmufltur (p<0,05).

Sonuç: Çal›flmam›zda RA’l› kad›n hastalarda lomber bölge kemik yo¤unlu¤u kontrol grubuna göre istatistiksel olarak

belir-gin azalma göstermifltir. Kemik yo¤unlu¤u ile yafl, vücut a¤›rl›¤› ve fonksiyonel kapasite aras›nda iliflki bulunmufltur.

(Osteoporoz Dünyas›ndan 2008;14:29-34)

Anahtar kelimeler: Kemik mineral yo¤unlu¤u, osteoporoz, romatoid artrit

Aim: The aim of this study was to analyse bone mineral density (BMD) in the patients with rheumatoid arthritis (RA) and

to compare the results with those of control group’s; to investigate the bone loss related factors.

Material and Method: Sixty women with RA and 50 healthy subjects were included in the study. Control group consisted

of age, sex and body mass matched healthy subjects. Bone density was measured at lumbar spine and proximal hip by DEXA (Lunar Dpx pro, Wisconsin, Madison). Demographic characteristics, DAS 28 and Health Assessment Questionnaire (HAQ) scores were enrolled. Z score ≤-1 was accepted as reduced BMD. Statistical analysis was performed with SPSS package program. Chi square test, t test and ANOVA were used for comparison.

Results: Mean age was 51 years and disease duration was 77 months in the patient group. BMD at lumbar spine and hip

in the RA patients was lower than those controls, but bone loss only lumbar spine was statistically significant higher in patient group (p<0,05). In the patient group the rate of reduced BMD at lomber spine and total femur were %31.6 and %21.6; the rate of osteoporosis at lomber spine and total femur were %13,3 and %5, respectively. Bone density showed significant correlation with functional capacity, age and weight in the patient group (p<0,05).

Conclusion: In this study bone density at lumbar spine in women with RA was significantly lower than the control’s. Bone

loss showed relation with age, weight and physical capacity. (From the World of Osteoporosis 2008;14:29-34)

Key words: Bone mineral density, osteoporosis, rheumatoid arthritis Y

Yaazz››flflmmaa AAddrreessii//AAddddrreessss ffoorr CCoorrrreessppoonnddeennccee:: Dr. Nurdan Paker, Ayd›n Sitesi B-2 Blok No: 11 Levent 34340, ‹stanbul, Türkiye Tel.: 0212 442 22 00 Gsm: 0532 691 75 91 E-posta: nurdanpaker@hotmail.com GGeelliiflfl TTaarriihhii:: 31.07.2008 KKaabbuull TTaarriihhii:: 24.09.2008

Nurdan Paker, Derya Soy Bu¤dayc›, Zeynep Akcan, Demet Tekdöfl, Feride Sab›rl› ‹stanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klini¤i, ‹stanbul, Türkiye

Summary

Özet

(2)

Girifl

‹skelet tutulumu romatoid artritin (RA) iyi bilinen bir komplikasyonudur (1). RA ile birlikte görülen osteopo-roz (OP) inflamasyon olan eklemlere komflu bölgelerde lokalize olarak veya aksiyal ya da apendiküler tutulum gösteren generalize kemik kayb› fleklinde görülebilir (2,3). Periartiküler kemik kayb›n›n kemik döngüsündeki lokal art›flla iliflkili olabilece¤i düflünülmektedir. Genera-lize OP ise kemi¤in yeniden yap›lanmas›nda negatif bir dengeye yol açan çeflitli faktörlere ba¤l› olabilir (1). Erken dönemde fonksiyonel kapasitede azalma, hastal›k aktivitesi ve hastal›k süresi gibi hastal›¤a ba¤›ml› faktör-ler özellikle kalça kemik yo¤unlu¤unu etkifaktör-ler (4). Önce-ki bir çal›flmada azalm›fl kemik yo¤unlu¤unun belirleyici-lerinin kalça için ileri yafl, düflük vücut a¤›rl›¤›, kortikos-teroid kullan›yor olmak, fonksiyonel kapasite düflüklü-¤ü; lomber bölge için ise ileri yafl, düflük vücut a¤›rl›¤› ve kortikosteroid kullan›m› oldu¤u bildirilmifltir (5). Güler-Yüksel ve ark. RA’l› hastalarda omurga ve kalçada OP ve/veya düflük KMY oran›n›n s›ras› ile % 11 ve % 25 oldu¤unu bildirmifllerdir (6). Haugeberg ve ark. RA’l› ka-d›n hastalarda OP oran›n›n lomber bölgede %16.8, kal-çada ise %14.7 oldu¤unu ve OP s›kl›¤›n›n RA’l› kad›nlar-da referans popülasyonuna göre 2 kat kad›nlar-daha fazla oldu-¤unu ileri sürmüfllerdir (5).

Uzun süreli aktif hastal›¤› olan kiflilerde hastal›k aktivite-si bask›lanm›fl olanlara göre daha fazla kemik kayb› oldu-¤u, lomber bölgede kemik kayb›n› belirleyen en önemli faktörün CRP kalçadaki kemik kayb› göstergelerinin ise CRP ve fonksiyonel durum oldu¤u bildirilmifltir (7). Bu çal›flmada RA’s› olan kad›n hastalarda lomber bölge ve kalça kemik yo¤unlu¤unun kontrol grubunun sonuç-lar› ile karfl›laflt›r›lmas›; KMY de¤erlerinin yafl, vücut a¤›r-l›¤›, hastal›k süresi, hastal›k aktivitesi ve fonksiyonel ka-pasite ile iliflkisinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Bu çal›flmaya 03-01-2007 ve 03-09-2007 tarihleri aras›nda poliklini¤ine baflvuran ve Amerikan Romatoloji Derne¤i kriterlerine göre RA tan›s› konulan 60 kad›n hasta

al›n-m›flt›r. Kontrol grubu yafl ve vücut a¤›rl›¤› aç›s›ndan uyumlu 50 sa¤l›kl› kad›ndan oluflturulmufltur. Antire-zorptif ilaç kullananlar, tiroid, paratiroid hastal›¤› olan-lar veya cerrahisi geçirenler, malign hastal›¤› bulunanolan-lar, metabolik kemik hastal›¤› bulunanlar, bilateral kalça ar-troplastisi yap›lanlar çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r. Tüm has-talar›n hastal›k öyküsü sorgulanm›flt›r. Fizik muayenele-ri ve rutin biyokimyasal incelemelemuayenele-ri yap›lm›flt›r. Hastal›k süresi, menopoz durumu, hastal›k modifiye edici antiro-matizmal ilaç, kortikosteroid kullan›m› not edilmifltir. Hastal›k aktivitesinin de¤erlendirilmesi için DAS 28, fonksiyonel özürlülük için Health Assessment Question-naire (HAQ) kullan›lm›flt›r. HAQ fonksiyonel özürlülü¤ü ölçmeye yarayan 20 sorudan oluflan bir testtir. Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çal›flmas› yap›lm›flt›r (8). Kemik yo¤unlu¤u lomber omurga ve sa¤ femurdan Lu-nar dpx pro (Madison, Wisconsin) ile ölçüldü. L2-4, fe-mur total KMY de¤erleri, T ve Z skorlar› kaydedilmifltir. T skoru < -2.5 OP; -1< T skoru<-2.5 ise osteopeni olarak kabul edilmifltir. Z skoru < -1 azalm›fl KMY olarak de¤er-lendirilmifltir.

Bu çal›flma hastane etik kurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r. ‹statistiksel analiz SPSS paket program› ile ortalama, yüzdeler, karfl›laflt›rmalar yap›larak de¤erlendirilmifltir. Karfl›laflt›rmalarda ki kare, t testi ve ANOVA kullan›lm›fl-t›r. p <0,05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edilmifltir.

Bulgular

Yafl ortalamas› hasta grubunda 51±12 y›l, kontrol gru-bunda 51±13 y›l idi. Vücut a¤›rl›¤› ortalama olarak RA’l› hastalarda 74±15 kg, kontrol grubunda 74±14 kg olarak hesaplanm›flt›r. Premenopozal dönemdeki hasta say›s› 26, kontrol say›s› ise 25 idi. Hasta grubunda 34 kiflinin, kontrol grubunda ise 25 kiflinin postmenopozal dönem-de oldu¤u bulunmufltur.

Hasta grubunun %95’inin (51 kifli) ilkokul e¤itimi alma-d›¤› veya ilkö¤retim düzeyinde e¤itim alalma-d›¤›, %5’inin (3 kifli) lise ve yüksek okul mezunu oldu¤u saptanm›flt›r. Hastalar›n 4’ü (%6,7) bekar, 44’ü (%73,3) evli ve 12’si (%20) dul idi.

Hasta grubunun klinik ve laboratuvar özellikleri Tablo 1’de özetlenmifltir. Onbefl hastada (%25) RF pozitifli¤i

Tablo 1. Hasta grubunun özellikleri

Ortalama Std. Sapma Minimum Maksimum

Hastal›k süresi (ay) 77,6 83,3 2 384

Bafllang›ç yafl› (y›l) 45,1 13,1 17 70

Genel sa¤l›¤›n de¤erlendirilmesi 46,9 31,5 0 100

Hassas eklem say›s› 3,5 4,2 0 24

fiifl eklem say›s› 3,4 3,0 0 18

DAS 28 Skoru 4,46 1,57 1,85 7,67

HAQ Skoru 1,16 0,81 0 3

ESH (mm/st) 38,8 19,7 6 90

(3)

vard›. Hasta ve kontrol grubuna ait lomber bölge ve proksimal femur kemik yo¤unlu¤u de¤erleri, T ve Z skor-lar› Tablo 2’de gösterilmifltir. Hasta grubunda L2-4KMY

de¤erleri ve T skorlar› kontrol grubuna göre anlaml› ola-rak düflük bulunmufltur. Premenopozal hasta ve kontrol gruplar›n›n kemik yo¤unlu¤u de¤erleri Tablo 3’de özet-lenmifltir. Premenopozal hasta grubunda L2-4KMY

de-¤erleri kontrol grubundakilere göre anlaml› olarak dü-flük bulunmufltur (p=0.02). Postmenopozal hasta ve kon-trol gruplar›na ait kemik yo¤unlu¤u de¤erleri Tablo 4’de gösterilmifltir. Postmenopozal hasta ve kontrol gruplar›n›n her iki ölçüm bölgesindeki KMY de¤erleri aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›flt›r (p>0.05). Hasta grubunda 48 kifli (% 80) hastal›k modifiye edici an-tiromatizmal ilaç kullanmaktayd›. On iki kifli (% 20) ise düzenli bir tedavi alm›yordu.

Kortikosteroid (KS) kullan›m oran› %21,7 (13 kifli) idi. ‹laç dozlar›n›n KS tedavisi alt›nda olanlar›n %53,9’unda (7 kifli) ≥7.5 mg/gün, %46,1’inde (6 kifli) ise <7.5 mg/gün oldu¤u görülmüfltür. KS alan hastalar›n %15,3’ü (2 kifli) 12 aydan k›sa, %84,7’si (11 kifli) 12 aydan uzun süredir kullamaktayd›.

RA’l› hastalarda lomber bölgedeki osteopeni ve OP oranlar›n›n s›ras› ile %20, %13,3, kalçadaki osteopeni ve OP oranlar›n›n ise s›ras›yla %23,3 ve %5 oldu¤u hesap-lanm›flt›r. Kontrol grubunda osteopeni ve OP oranlar› s›-ras› ile lomber bölgede %10, %2, total femurda %10, %2 olarak bulunmufltur.

RA grubundaki azalm›fl KMY oranlar›n›n lomber bölge-de %31.6, total femurda %21.6 oldu¤u saptanm›flt›r. Hastal›k süresi ve HAQ skoru ile lomber bölge ve proksi-mal femur KMY, T ve Z skorlar› aras›ndaki korelasyon Tab-lo 5’de özetlenmifltir. Hastal›k süresiyle femur total T ve Z skorlar› aras›nda; HAQ skoruyla L2-4KMY, L2-4ve femur

to-tal T skorlar› aras›nda korelasyon mevcuttu (p<0,05). Has-tal›k süresi 1 y›ldan fazla olan RA’l› kad›nlarda femur to-tal T skoru, hasto-tal›k süresi k›sa olanlara göre istatistiksel olarak anlaml› düflüklük gösteriyordu (p=0,017).

Yafl ile L2-4KMY de¤eri ve T skoru aras›nda negatif bir

iliflki bulunmufltur (r= -0,499, p<0,001, r= -0,362, p<0,01 s›ras› ile). Yafl ile total femur KMY de¤eri ve T skoru ara-s›nda negatif korelasyon saptanm›flt›r (r=-0,518, p<0,001 r=-0,333, p<0,001 s›ras› ile).

Vücut a¤›rl›¤› ile total femur KMY ve T skoru aras›nda pozitif iliflki bulunmufltur (r=0,290

p< 0,05; r=0,266 p<0,05). DAS 28 skoru, ESH, CRP ve RF pozitifli¤i ile lomber bölge ve proksimal femur KMY de-¤erleri, T ve Z skorlar› aras›nda korelasyon bulunmam›fl-t›r (p>0,05). Kortikosteroid ve MTX kullan›m› ile kemik yo¤unlu¤u aras›nda bir iliflki gösterilememifltir (p>0,05).

Tart›flma

RA’l› hastalarda kemik kayb› ve k›r›k s›kl›¤›nda art›fl ol-du¤u bilinmektedir (9). Bu çal›flmada lomber vertebra KMY de¤erleri RA’l› hasta grubunda kontrollere göre anlaml› olarak düflük bulunmufltur. Hasta grubunda to-tal femur KMY de¤erleri ise kontrol grubuna göre daha düflük bulunmas›na ra¤men istatistiksel olarak anlaml› bir fark görülmemifltir. Ladder ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada osteoporozun omurgada kalçadan daha s›k görüldü¤ü ileri sürülmüfltür (10). Kröger ve ar-kadafllar› taraf›ndan yap›lan çal›flmada RA’l› hasta gru-bunda spinal ve kalça kemik yo¤unlu¤u kontrol grubu-na göre anlaml› olarak düflük bulunmufltur (2).

Bu çal›flmada lomber bölge ve kalçadaki OP oranlar› s›-ras› ile %13,3 ve %5 idi. Önceki çal›flmalarda RA’l› hasta-larda %6.5 ile %56 aras›nda de¤iflen s›kl›kta OP oranlar› bildirilmifltir (6,10,13-15).

Sonuçlar›m›za göre RA grubundaki azalm›fl KMY oranla-r› lomber bölgede %31.6, total femurdaki %21.6 idi. Ön-ceki bir çal›flmada omurga ve femur boyundaki azalm›fl kemik yo¤unlu¤u oranlar› ise s›ras› ile %20.7 ve %18.9

T

Taabblloo 22.. Hasta ve kontrol grubunun lomber bölge ve proksi-mal femur kemik yo¤unlu¤u de¤erleri, T ve Z skorlar›

Kontrol Grubu Hasta Grubu P de¤eri

L2-4 KMY (g/cm2) 1,159±0,173 1,066±0,178 0,007* Femur total 0,954±0,131 0,932±0,154 0,436 KMY (g/cm2) L2-4 T skoru -0,032±1,366 -0,873±1,374 0,002* Femur total -0,332±1,084 -0,788±1,095 0,031 T skoru L2-4 Z skoru 0,520±1,292 -0,446±1,163 0,00* Femur total 0,048±0,970 -0,481 ± 0,945 0,005* Z skoru

KMY: kemik mineral yo¤unlu¤u

*‹statistiksel olarak anlaml› fark› göstermektedir.

Tablo 3. Premenopozal çal›flma gruplar›n›n kemik yo¤unluklar›

Premenopozal Kontrol Grubu Premenopozal Hasta Grubu P de¤eri

L2-4 KMY (g/cm2) 1,241±0,179 1,142±0,128 0,027*

Femur total KMY (g/cm2) 1,017±0,140 1,002±0,133 0,695

L2-4 T skoru 0,648±1,371 -0,488±0,922 0,001*

Femur total T skoru 0,172±1,132 -0,534±0,983 0,021*

L2-4 Z skoru 0,744±1,371 -0,261±0,940 0,004*

Femur total Z skoru 0,216±1,146 -0,546±0,956 0,013*

KMY: kemik mineral yo¤unlu¤u

(4)

olarak bildirilmifltir (10). Bir baflka çal›flmada yeni bafllan-g›çl›, hiç hastal›k modifiye edici antiromatizmal ilaç veya KS kullanmam›fl, aktif RA’s› olan hastalardaki lomber bölge ve/veya kalçadaki azalm›fl KMY oran›n›n %25 ol-du¤u bulunmufltur (6).

Bu çal›flmada premenopozal hasta grubunda lomber bölgede kemik yo¤unlu¤u kontrol grubuna göre anlam-l› olarak düflük bulunmufltur. Postmenopozal hasta gru-bunda ise tüm ölçüm bölgelerinde kemik yo¤unlu¤u kontrol grubuna göre daha azalm›fl olmakla beraber is-tatistiksel olarak anlaml›l›k göstermemektedir. Preme-nopozal ve postmePreme-nopozal dönemdeki RA’l› hastalarda-ki kemik kayb› ile ilgili olarak öncehastalarda-ki çal›flmalarda farkl› sonuçlar bildirilmifltir. Sambrook ve arkadafllar›n›n yapt›-¤› çal›flmada premenopozal RA’l› kad›n hastalarda lom-ber bölge ve femur boyun KMY de¤erlerinde kontrol grubuna göre anlaml› azalma görülürken, postmenopo-zal gruplar aras›nda kemik yo¤unlu¤u aç›s›ndan fark ol-mad›¤› ileri sürülmüfltür (11). Ortalama hastal›k süresi 5 y›l olan 104 RA’l› hastada yap›lan bir çal›flmada preme-nopozal dönemdeki kad›n hastalar›n femur boyun KMY de¤erleri kontrol grubuna göre anlaml› olarak düflük bulunmufl, ancak postmenopozal dönemdeki kad›n ve erkek hastalardaki kemik kayb›nda ise anlaml› bir fark gösterilememifltir (12).

Bu çal›flmada kemik yo¤unlu¤u ile fonksiyonel kapasite ve demografik veriler aras›nda anlaml› bir iliflki bulun-mufltur. Bu durum önceki çal›flmalar›n sonuçlar› ile ben-zerlik göstermektedir. Önceki bir çal›flmada lomber böl-ge ve kalça KMY de¤erleri ile beraber olan de¤iflkenle-rin yafl, VK‹, menopoz, menopoz yafl›, hastal›k süresi,

ESH, hastal›k modifiye edici antiromatizmal ilaç kullan›-m›, bifosfonat ve osteoporozu önleyici ilaç kullan›kullan›-m›, el ve ayaklardaki Larsen skoru, birinci derece akrabalarda-ki k›r›k öyküsü ve > 25 yafl›nda k›r›k geçirilmesi olarak belirtilmifltir (10). Sinigaglia ve arkadafllar›n›n yapt›¤› ça-l›flmada kortikosteroid kullan›m›, menopoz, VK‹, yafl ve HAQ skorlar›n›n lomber bölge ve kalça kemik yo¤unlu-¤unun belirleyicileri oldu¤u bildirilmifltir (15).

Önceki bir çal›flmada yafl ile lomber bölge ve femur KMY de¤erleri aras›nda negatif bir iliflki oldu¤u ileri sürülmüfl-tür (13). Haugeberg ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada ilerleyen yafl ile beraber total kalça KMY de¤erlerinde anlaml› bir düflüfl oldu¤u ve femur boyundaki kemik kayb› belirleyicilerinden birinin de yafl oldu¤u ileri sürül-müfltür (5). Yafl ile KMY aras›ndaki iliflkiyi destekleyen baflka çal›flmalar da bulunmaktad›r (6,16).

Sonuçlar›m›za göre HAQ skorlar› ile lomber bölge kemik yo¤unlu¤u aras›nda negatif bir iliflki bulunmufltur. Fizik-sel kapasite ve vücut a¤›rl›¤›n›n RA’l› hastalarda spinal ve femoral kemik kitlesinin esas belirleyicileri oldu¤u be-lirtilmifltir (2). Haugeberg ve arkadafllar›n›n yapt›¤› bir çal›flmada ise kalça KMY de¤erleri ile modifiye HAQ skorlar› aras›nda negatif korelasyon oldu¤u ileri sürül-müfltür (5). Sivas ve ark. taraf›ndan yap›lan çal›flmada HAQ skorlar› ile ön kol KMY de¤erleri aras›nda iliflki ol-du¤u belirtilmifltir. Ayn› çal›flmada lomber bölge ve kal-ça KMY de¤erleri ile HAQ, ESH, CRP, RF ve hastal›k süre-si aras›nda iliflki bulunmad›¤› bildirilmifltir (17).

Sambrook ve ark. RA’l› hastalarda yafl ve menopozun ke-mik kayb› aç›s›ndan RA’s› olmayanlardaki kadar etkili ol-du¤unu ancak aksiyal kemik kitlesinin esas

belirleyicisi-Tablo 4. Postmenopozal çal›flma gruplar›n›n kemik yo¤unluklar›

Postmenopozal Kontrol Grubu Postmenopozal Hasta Grubu P de¤eri

L2-4 KMY (g/cm2) 1,050±0,122 1,007±0,190 0,118

Femur total KMY (g/cm2) 0,896±0,090 0,879±0,149 0,703

L2-4 T skoru -0,976±0,944 -1,167±1,589 0,181*

Femur total T skoru -0,800±0,796 -0,982±1,150 0,560

L2-4 Z skoru -0,312±0,974 -0,588±1,304 0,01*

Femur total Z skoru -0,352±0,780 -0,432±0,949 0,177

KMY: kemik mineral yo¤unlu¤u

*‹statistiksel olarak anlaml› fark› göstermektedir.

Tablo 5. Hastal›k süresi ve HAQ skoru ile L2-4 ve femur total KMY de¤erleri, T ve Z skorlar› aras›ndaki korelasyon

L2-4 T skoru L2-4 Z skoru L2-4 KMY de¤eri Femur Total Femur Total Femur Total T skoru Z skoru KMY de¤eri

Hastal›k süresi -0,779 0,046 -0,021 -0,350** -0,261* -0,250

HAQ skoru -0,417** -0,116 -0,325* -0,263* -0,176 -0,178

P<0,01 P<0,05

KMY: kemik mineral yo¤unlu¤u

(5)

nin fizik aktivite oldu¤unu bildirmifllerdir (11). Di Munno ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada lomber bölge ve proksimal femur kemik yo¤unlu¤u ile fonksiyonel durum aras›nda anlaml› bir korelasyon oldu¤u bildirilmifltir (18). Bu çal›flmada DAS 28 skoru, ESH, CRP düzeyi ve RF pozi-tifli¤i ile lomber vertebra ve kalçadaki kemik yo¤unlu¤u aras›nda anlaml› korelasyon bulunamam›flt›r. Hastal›k aktivitesi ile kemik yo¤unlu¤u aras›ndaki iliflki ile ilgili olarak çeliflkili sonuçlar vard›r. Gürsoy ve arkadafllar›n›n çal›flmalar›nda hastal›k aktivitesiyle kemik kayb› aras›n-da iliflki bulunmas›na ra¤men istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤› ileri sürülmüfltür (16). Baflka bir çal›flmada RA fliddeti ile generalize kemik kayb› aras›nda iliflki oldu¤u belirtilmifltir (10).

Bu çal›flmada hastal›k süresi 1 y›ldan fazla olan hastalar-da femurhastalar-daki kemik kayb›, hastal›k süresi 1 y›lhastalar-dan az olanlara göre daha fazla idi. Kvien ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada da kemik kayb›, hastal›k süresiyle ilifl-kili bulunmufltur (19). Önceki bir çal›flmada uzun semp-tom süresinin RA’l› hastalarda OP’nin göstergesi oldu¤u ileri sürülmüfltür (6).

Sambrook ve arkadafllar› hastal›k süresiyle femur boyun-daki kemik kayb› aras›nda iliflki oldu¤unu, hastal›k süre-si artt›kça kemik yo¤unlu¤unun azald›¤›n› bildirmifller-dir (11). Laan ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda ise erken dönem RA’da kemik kayb›n›n belirleyicilerinin fonksiyo-nel durum, hastal›k aktivitesi ve hastal›k süresi oldu¤u bildirilmifltir (20). Gough ve arkadafllar› hastal›k süresi 6 ay›n alt›nda olan RA’l› kiflilerdeki kemik yo¤unlu¤unun, uzun süreli hastal›¤› olanlara göre daha yüksek oldu¤u-nu ileri sürmüfllerdir (7).

Bizim çal›flmam›zda total femur KMY de¤erleri ile vücut a¤›rl›¤› aras›nda negatif bir iliflki bulunmufltur. Önceki çal›flmalarda RA’l› hastalarda kemik kayb›n›n düflük vü-cut a¤›rl›¤› ile iliflkili oldu¤u bildirilmifltir (2,6,12). Sini-gaglia ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada spinal ve fe-moral kemik kayb› ile vücut a¤›rl›¤› aras›nda ters bir ilifl-ki oldu¤u gösterilmifltir (14). Sambrook ve arkadafllar›-n›n çal›flmas›nda da femur boyun KMY de¤erleri ile VK‹ aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤u bildirilmifltir (11).

Çal›flma grubumuzda hastal›k modifiye edici antiromatiz-mal ilaç ya da kortikosteroid kullan›m› ile KMY de¤erleri aras›nda bir iliflki bulunamam›flt›r. Önceki çal›flmalarda da ilaç tedavileri ile kemik yo¤unlu¤u aras›ndaki iliflki ile ilgi-li olarak farkl› sonuçlar vard›r. Güler- Yüksel ve ark tara-f›ndan yap›lan bir çal›flmada de¤iflik ajanlarla tedavi edi-len RA’l› hastalar aras›nda kemik kayb› aç›s›ndan bir fark olmad›¤› bildirilmifltir (21). Bir di¤er çal›flmada kümülatif steroid dozu femur boyun KMY de¤erleri ile iliflkili bulun-mas›na ra¤men steroid kullan›m› a¤›r hastal›k ile beraber oldu¤u için kemik yo¤unlu¤u üzerine olan ba¤›ms›z etki-sinin flüpheli oldu¤u belirtilmifltir (2). Di Munno ve ark. ta-raf›ndan RA’l› hastalarda yap›lan bir çal›flmada düflük doz methotreksat tedavisinin kemik yo¤unlu¤u üzerine olum-suz bir etkisinin olmad›¤› bildirilmifltir (18).

RA’l› hastalarda yap›lan çeflitli çal›flmalarda omurga ve kalçadaki kemik kayb›ndan sorumlu olan farkl› faktörler

bildirilmifltir. Hasta gruplar›n›n de¤iflik özellikleri kemik yo¤unlu¤unda rol oynamaktad›r. Hastal›k süresi, fonksi-yonel durum ve demografik özellikler kemik kayb›nda etkili olmaktad›r.

Çal›flmam›z›n sonucuna göre RA’l› hastalarda lomber bölge kemik yo¤unlu¤u sa¤l›kl› kontrollere göre belir-gin olarak düflük bulunmufltur. RA’l› hastalarda kalça KMY de¤erleri de kontrollere göre düflük bulunmufl an-cak aradaki fark›n istatistiksel olarak anlaml›l›k göster-medi¤i belirlenmifltir. RA’l› hastalardaki kemik yo¤unlu-¤unun yafl, vücut a¤›rl›¤› olmak üzere demografik fak-törlerle ve fonksiyonel kapasite ile iliflkili oldu¤u görül-müfltür. Kronik bir hastal›k olan RA’da hastalar›n düzen-li bir flekilde izlenmesi, fiziksel kapasitelerinin art›r›lmas› ve uygun ilaç tedavilerinin düzenlenmesi kemik kayb›-n›n azalt›lmas› ve k›r›klar›n önlenmesi aç›s›ndan yararl› olabilir.

Kaynaklar

1 Deodhar AA, Woolf AD. Bone mass measurement and bo-ne metabolism in rheumatoid arthritis: A review. Br J Rhe-umatol 1996;35:309-22.

2. Kröger H, Honkanen R, Saarikoski S, Alhava E. Decreased axial bone mineral density in perimenopausal women with rheumatoid arthritis-a population based study. Ann Rheum Dis 1994;53:18-23.

3. Sambrook PN, Ansell BM, Foster S, Gumpel JM, Hesp R, Ree-ve J. Bone turnoRee-ver in early rheumatoid arthritis. 2. Longitu-dinal bone density studies. Ann Rheum Dis 1985;44:580-4 4. Laan RFJM, Buijs WCAM, Verbeek ALM, Draad MP, Corstens

FHM, van de Putte LBA et al. Bone mineral density in pati-ents with recent onset rheumatoid arthritis: influence of di-sease activity and functional capacity. Ann Rheum Dis 1993;52:21-6.

5. Haugeberg G, Uhlig T, Falch JA, Halse J, Kvien TK. Bone mi-neral density and frequency of osteoporosis in female pati-ents with rheumatoid arthritis: results from 394 patipati-ents in the Oslo County Rheumatoid Arthritis register. Arthritis Rheum 2000;43:522-30.

6 Güler-Yüksel M, Bijsterbosch J, Goekoop-Ruterman YP, de Vries-Bouwstra JK, Ronday HK, Peeters AJ et al. Bone mine-ral density in patients with recently diagnosed, active rhe-umatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2007;66:1508-12. 7. Gough AK, Lilley J, Eyre S, Holder RL, Emery P. Generalised

bone loss in patients with early rheumatoid arthritis. Lancet 1994;344:23-7.

8. Küçükdeveci AA, fiahin H, Ataman S, Griffiths B, Tennant A. Issues in cross-cultural validity: example from the adaptati-on, reliability, and validity testing of a Turkish version of the Stanford Health Assessment Questionnaire. Arthritis Rheum 2004;51:14-9.

9. Staa TP, Geusens P, Bijlsma JWJ, Leufkens HGM, Cooper C. Clinical assessment of the long-term risk of fracture in pati-ents with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2006;34:3104-12.

10. Ladder MC, de Jong Z, Kostense PJ, Molenaar ETH, Staal K, Voskuyl AE et al. Bone mineral density in patients with rhe-umatoid arthritis: relation between disease severity and low bone mineral density. Ann Rheum Dis 2004;63:1576-80. 11. Sambrook PN, Eisman JA, Champion GD, Yeates MG,

Po-cock NA, Eberl S. Determinants of axial bone loss in rhe-umatoid arhritis. Arthritis Rheum 1987;30;721-8.

12. Shenstone BD, Mahmoud A, Woodward R, Elvins D, Palmer R, Ring F et al. Bone mineral density in nonsteroid treated early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1994;53:681-4. 13. Paker N, Bu¤dayc› D, Kesiktafl N, Bardak A, Erbil M. Uzun

sü-reli romatoid artriti olan hastalarda osteoporoz. Türk Fiz T›p Rehabil 2007;53:1-6.

(6)

14. Sinigaglia L, Nervetti A, Mela Q, Bianchi G, Del Puente A, Di Munno O et al. A multicenter cross sectional study on bone mineral density in rheumatoid arthritis. Italian Study Group on Bone Mass in Rheumatoid Arthritis. J Rheumatol 2000;27:2582-9.

15. Forsblad D'Elia H, Larsen A, Waltbrand E, Kvist G, Mellström D, Saxne T et al. Radiographic joint destruction in postme-nopausal rheumatoid arthritis is strongly associated with ge-neralised osteoporosis. Ann Rheum Dis 2003;62:617-23. 16. Gürsoy S, Adam M. Romatoid artritli olgular›n fonksiyonel

durumu, hastal›k süresi, ESH, KMY de¤erleri, osteokalsin ve CRP düzeyi aras›nda korelasyonlar›n varl›¤›n›n araflt›r›lmas›. Romatizma Dergisi 2000;15:167-71.

17. Sivas F, Barça N, Önder M, Özoran K. The relation between joint erosion and generalized osteoporosis and disease ac-tivity in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2006;26:896-9.

18. di Munno O, Mazzantini M, Sinigaglia L, Bianchi G, Miniso-la G, Muratore M et al. Effect of low dose methotrexate on bone density in women with rheumatoid arthritis: results from a multicenter cross-sectional study. J Rheumatol 2004;31:1305-9.

19. Kvien TK, Haugeberg G, Uhlig T, Falsch JA, Halse JI, Lems WF et al. Data driven attempt to create a clinical algorithm for identification of women with rheumatoid arthritis at high risk of osteoporosis. Ann Rheum Dis 2000;59:805-11. 20. Laan RF, Buijs WC, Verbeek AL, Draad MP, Corstens FH, van

de Putte LB et al. Bone mineral density in patients with re-cent onset rheumatoid arthritis: influence of disease activity and functional capasity. Ann Rheum Dis 1993;52:21-6. 21. Güler-Yüksel M, Bijsterbosch J, Goekoop-Ruiterman YP, de

Vries-Bouwstra JK, Hulsmans HM, de Beus WM et al. Changes in bone mineral density in patients with recent onset, active rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2008;67:823-8.

Referanslar

Benzer Belgeler

Geliflmifl ülkelerde da¤c›l›k ve do¤a sporlar› daha çok ticari olarak yap›lan etkinliklere dönüflmüfl durumda.. Alpinizm, art›k Avrupa’da eskisi ka- dar ra¤bet

Metabolik sendrom olarak da bi- linen bu de¤ifliklikler, kalp hastal›¤›, tip 2 diyabet ve kanser dahil pek çok hastal›k ris- kini art›r›yor.. Araflt›rmac›lar

Hücred›fl› matris proteinleri veya aktif biyosinyal moleküller ile yüklenen ve mikrodesenlere sahip olan kal›p hücreler için uygun olan biyomalzeme ile etkilefltirilir

Sonuç olarak, bu çal›flman›n verileri romatoid artritli hastalarda ba¤›ms›z bir kardiyovasküler risk faktörü olan hipertansiyonun kontrol grubuna göre daha s›k ol-

Unutkan- l›¤› oldu¤unu söyleyen, glokom hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmayan, hastal›¤›n erken aflamas›nda olan (düflük Ç/D), fazla say›da antiglokomatöz

aras›nda baflvuran intihar amac›yla veya yanl›fll›kla ilaç al›- m› nedeniyle baflvuran tüm yafl grubundaki hastalar› geriye dönük olarak incelemektedir.. Bu

Nite- kim Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Ayırımcılığın Önlenmesi Komitesi toplumsal cinsiyete dayalı şidde- tin, kadınların insan haklarından yararlanmasını

Bu çal›flmadan elde edilen veriler sonucunda, miyokard infarktüsü ile hastaneye baflvuran hastalar›n acil yard›m isteme oranlar› %35.3 olarak saptand›, hasta

E¤itim düzeyinin düflüklü¤ü, bireyleflme yeter- sizlikleri gibi nedenlerle de ba¤lant›l› olarak yoksul kad›nlar birey olarak içinde bulunduklar› koflulla- r›n,

Tanmmıyacak kadar ıslah edilmiş değil, fakat babalarımızın bize bıraktığı bütün mimarî hazineleri muhafaza ederek aynı zamanda hah ha- zırdaki emsalsiz fırsatın

Günümüzde de Karagöz perdes ne Şeyh Küşterî meydanı den r ve Şeyh Küşterî Karagöz' cülüğün pîr kabul ed l r... yüzyılda Karagöz ve Hac vat'ın adını pek

Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İht sas Kom syonu raporunda ele alınan yönet ş m olgusu gel şt r lerek, özell kle uygulama stratej ler konusunda

Araştırma net ces nde öğrenc ler n k tap okuma oranlarının düşük olduğu ve bu oranın gel şm ş ülkelerle kıyaslandığında okuma alanında çok ger de kalındığı

Genel olarak görüşme sonuçları değerlendirildiğinde öğrencilerin Coğra Bilgi Sistemleri'nin derslerde kullanılması ile ilgili olumlu yönde görüş

İlköğretimde görev yapan kadın yöneticilerin durumluk kaygı düzeyleri lisede görev yapan yöneticilerden, lisede görev yapan yöneticilerinse sürekli kaygı düzeyleri

60-66 ay, 67-72 aylık öğrenciler ile 73 ay ve üstünde okula başlayan birinci sınıf öğrencilerinin sesli okuma başarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark var

Yaşlı bireyin kendi içerisinde bulunduğu yaşam sürecini bu gibi olumsuz ifadelerle tanımlaması o bireyin yaşam sürecinden memnun olmadığını ve doğal olarak

7- İncelenen volkanik kayaçların Kondrite göre normalize edilmiş nadir toprak element da ğılımlarında, tüm örneklerin birbirlerine çok iyi paralellik gösterdiği ve

leptodactylus türü tatlısu istakozlarının yemine ilave edilen demir ile yapılan besleme sonucunda kabuk ve hepatopankreasta oksidatif stresin göstergesi ve

Yeni deney cihazı ile yapılan deneylerde bakırın aşınma direnci en düşük, nikel alaşımının aşınma direnci bakırdan daha yüksek, titanyumun aşınma direnci ise

Bu araştırmada, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim programında yer alan geleneksel Türk müziği

Roby (2001) Atlanta’da bilgisayar ve internet öğretiminde işbirlikçi yaklaşımın etkilerinin inceleyen çalışmasında; 100 işadamı tarafından desteklenen ve 6

The stories also have common themes such as death, routine lifecycle, moral and material paralysis of some characters.. The intensive application of aforementioned themes makes