• Sonuç bulunamadı

Hekimlik edebiyatımız

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hekimlik edebiyatımız"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

M s is

H ekim lik edeb iya tım ız

Efendisini ilk önce Berlin Bü- ** yük elçiliğimize ait binanın avlusunda, minimini bir tahta beygire binmiş, onu pürdddiyet yürütmeğe çalışır görmüş oldu­ ğum Dr. Perihan Çam bel, (Türki yede kanser savaşının tarihçesi) isimli küçük çalışmasını yayınla­ mış ve bundan bir nüshasını da bana göndermek lûtfunda bulun­ muş. Annemi toprağa götürdüğü için irsi olup olmadığı fileri her gün bir kere olsun aklımdan ge­ çen bu korkunç hastalığa karşı Türk hekimliğinin alâka göster­ diğini öğrenerek, memnun olma­

dım değil. Fakat bu malûmat

memnuniyet verici bir şey olmak la beraber, itiraf ederim ki, ya­ kısının sayfalarını aydınlanmadan ve içinde endişelerimi gidertecek hiç bir şey bulmaksızın okudum.

Aydınlanmadan ve endişelerimi

gidertecek bir şey bulmadan di­ yorum, çünkü eser kanserin ma­ hiyetini anlatamıyor, irsi ve sari ol­ duğu hakkmdald iddiaları İncele­ miyor, tezahür ve seyir şekilleri hakkında izahat vermiyor. Mev­ zuun sınırlarım Unvanı tam a mil e tarif etmektedir.

Kanser hakkında etraflı ve yeni malûmat veren bir kitabımız acaba yok mu ? Maalesef bilmiyo­

rum. Zira, Besim Ömer Paşanın

bazı eserlerinden sonra, sayın

Mazhar Osrnanm yer yer musaha­

be ve röportajı da hatırlatan

(Tababeti ruhiye) si müstesna, hemen hiç bir hekimlinizin kita­ bını okumadım. Kabahat yalnız ve ancak benim mi? Zannetmiyo rum, zira hekimlerimiz çok kuru ve çetin bir üslûpla yazıyorlar. Hele yeni terimler de meydana çıkalı, kendilerini okumak için; Tıp Fakültesinde talebe oiup sınıf geçmiyecekseniz, hastalık korku­ su ve bu korkudan kurtulmak is­ teği de işte kâfi tür sebep teşkil etmiyor. İmzasını ilk defa (Türk Yordu) mecmuasında ve büyük

garp edebiyatlarından yapılmış

tercümeler altında gördüğüm Pe­ rihan Çam bel, üç büyük garp di­ lini, bunların edebiyatları ile bi­ len, hattâ, hatırladığıma göre, edebiyatla hekimlik arasında vak file bir tereddüt bile geçirmiş ci­ lan genç bir bilginimizdir. Temiz ve güzel yazmak şartile hastalık­ tan ve tedaviden bahsederek de edebiyata girileceğinden emin ol­ sun, ve bize daha büyük ve do­ yurucu, okunmaları İçin de hasta olmak, derde deva aram ak mutla­ ka İcap etmiyecek eserler versin. N&kiö S tm ÜRİK

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Prospektif randomize bir çalışmada CMV sero- lojik testi pozitif böbrek nakli alıcılarında bu iki yaklaşımın etkinliği karşılaştırılmış ve oral val- gansiklovir

-TEREDDÜTLE- VE SENİ GERİDE TUTAN,AHLAK SAHİBİ BİR BENSİN.. ZİHNİMİ ALMAK

Bu konuyla ilgili yapılan ilk çalışma olan retrospektif analizimizde; iki basamak standart kemoterapi almış kemorefrakter mKRK’li hastalarda FOLFOX +/– biyolojik

Koea et al reported that metastasis were detected in 31 of 6463 patients, sixteen patients developed tumor recurrence in a surgical incision which was used at the time

Isıl iletkenliğe elektron ve fonon katkıları, In-Bi intermetalik alaşımlarında Wiedemann- Franz kanunuyla hesaplanan ısıl ve elektriksel iletkenlik değerleri

The difference of the Industry 4.0 revolution, which will bring many changes from production relations to social relations, from cultural structures to political movements, is the

Therefore, in this study, the cytotoxic effect of Conyza canadensis (L.) Cronquist (Asteraceae) were tested against human lung adenocarcinoma cell lines (A549 and H1299) for

bazal hücre karsinoması (en yaygın görülen cilt kanseri tipidir. Epidermisin en alt tabakası olan bazal hücre tabakasında başlar. Genellikle kafa veya boyun gibi güneş

Bu yüzden bu döküntüler yalnızca uydu- lar için değil uzay istasyonu Mir için, 4- 5 yıla kadar bitirilecek ve yaklaşık 100 milyar dolar değerindeki Uluslararası Uzay

• Tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer- kezinde (ERAGEM) COVID-19’a karşı geliştirilen ve

Gökay — Evet, şimdi ben siyasi hayattan gelmiş bir insan olarak, Halk Partisi o zaman seçimi kaybedince ilk işim Ankara’ya telefon etmek oldu.. Tayfur

8)Öz ısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Birimi cal/g.°C b) c ile gösterilir c) Birimi J/g.°C d) Ayırt edici değildir.. 9) Isı ölçmeye

Bu sütun grafiğine göre aşağıda verilen bilgillerden doğru olana ‘’D’’ , yanlış olana ‘’Y’’ yazınız. (…..) Drama ve bilim türünden de kitap okuyan

Otuz iki yaşında erkek hastaya 1 haftadır ateş ve sağ skrotumda şişlik şikayeti olması nedeni ile üroloji polikliniğinde epididimoorşit tanısı konularak;

Tony Stark teknolojik bir hayalperest...ünlü,zengin ve eşsiz bir mucit.Dünyanın en gelişmiş ve güçlü zırhı ile, Stark masum insanları intikamcı olan DEMİR

SR gösteren ilk metastatik küçük hüc- reli dışı akciğer kanserinin mikstödem komasın- dan sonra ortaya çıkması araştırıcılarda hipoti- roidinin kanser

進推處舉辦第 1 屆「大道至簡之僻靜營」,帶您體驗養生抒壓與淨心排毒的智 慧 臺北醫學大學進修推廣處於 2016 年 11 月 9 日、10 日舉辦「第

Bu şartlar doğal türlerin yaşaması için olduğu kadar pek çok yabancı tür için de uygun özellikler barındırır.. Bundan dolayı ülkemize her- hangi bir biçimde giren

During the investigation of soil characteristics and a capacity o f soil particles to form conglomerates, possessing of different properties, including the

2- - -Foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendritik Dikenlerin Zaman içindeki Hacim - Foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendritik Dikenlerin Zaman içindeki Hacim Foton

laka lâzımdır, (ve bu içtimaî sigortalardan da mü- himdir, çünkü, böyle sigortaların bir gelişme dev- resi geçirmiş bulunmaları icap eder.) Binaenaleyh yeni teşkil edilen

5 La donna incominciò: - Tu intenderai la maggior crudeltade e la più espressa, ch'in Tebe o in Argo o ch'in Micene mai, o in loco più crudel fosse commessa.. E se rotando il sole