• Sonuç bulunamadı

Hekimlik edebiyatımız

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hekimlik edebiyatımız"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

M s is

H ekim lik edeb iya tım ız

Efendisini ilk önce Berlin Bü- ** yük elçiliğimize ait binanın avlusunda, minimini bir tahta beygire binmiş, onu pürdddiyet yürütmeğe çalışır görmüş oldu­ ğum Dr. Perihan Çam bel, (Türki yede kanser savaşının tarihçesi) isimli küçük çalışmasını yayınla­ mış ve bundan bir nüshasını da bana göndermek lûtfunda bulun­ muş. Annemi toprağa götürdüğü için irsi olup olmadığı fileri her gün bir kere olsun aklımdan ge­ çen bu korkunç hastalığa karşı Türk hekimliğinin alâka göster­ diğini öğrenerek, memnun olma­

dım değil. Fakat bu malûmat

memnuniyet verici bir şey olmak la beraber, itiraf ederim ki, ya­ kısının sayfalarını aydınlanmadan ve içinde endişelerimi gidertecek hiç bir şey bulmaksızın okudum.

Aydınlanmadan ve endişelerimi

gidertecek bir şey bulmadan di­ yorum, çünkü eser kanserin ma­ hiyetini anlatamıyor, irsi ve sari ol­ duğu hakkmdald iddiaları İncele­ miyor, tezahür ve seyir şekilleri hakkında izahat vermiyor. Mev­ zuun sınırlarım Unvanı tam a mil e tarif etmektedir.

Kanser hakkında etraflı ve yeni malûmat veren bir kitabımız acaba yok mu ? Maalesef bilmiyo­

rum. Zira, Besim Ömer Paşanın

bazı eserlerinden sonra, sayın

Mazhar Osrnanm yer yer musaha­

be ve röportajı da hatırlatan

(Tababeti ruhiye) si müstesna, hemen hiç bir hekimlinizin kita­ bını okumadım. Kabahat yalnız ve ancak benim mi? Zannetmiyo rum, zira hekimlerimiz çok kuru ve çetin bir üslûpla yazıyorlar. Hele yeni terimler de meydana çıkalı, kendilerini okumak için; Tıp Fakültesinde talebe oiup sınıf geçmiyecekseniz, hastalık korku­ su ve bu korkudan kurtulmak is­ teği de işte kâfi tür sebep teşkil etmiyor. İmzasını ilk defa (Türk Yordu) mecmuasında ve büyük

garp edebiyatlarından yapılmış

tercümeler altında gördüğüm Pe­ rihan Çam bel, üç büyük garp di­ lini, bunların edebiyatları ile bi­ len, hattâ, hatırladığıma göre, edebiyatla hekimlik arasında vak file bir tereddüt bile geçirmiş ci­ lan genç bir bilginimizdir. Temiz ve güzel yazmak şartile hastalık­ tan ve tedaviden bahsederek de edebiyata girileceğinden emin ol­ sun, ve bize daha büyük ve do­ yurucu, okunmaları İçin de hasta olmak, derde deva aram ak mutla­ ka İcap etmiyecek eserler versin. N&kiö S tm ÜRİK

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu konuyla ilgili yapılan ilk çalışma olan retrospektif analizimizde; iki basamak standart kemoterapi almış kemorefrakter mKRK’li hastalarda FOLFOX +/– biyolojik

Koea et al reported that metastasis were detected in 31 of 6463 patients, sixteen patients developed tumor recurrence in a surgical incision which was used at the time

During the investigation of soil characteristics and a capacity o f soil particles to form conglomerates, possessing of different properties, including the

• Tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer- kezinde (ERAGEM) COVID-19’a karşı geliştirilen ve

Gökay — Evet, şimdi ben siyasi hayattan gelmiş bir insan olarak, Halk Partisi o zaman seçimi kaybedince ilk işim Ankara’ya telefon etmek oldu.. Tayfur

SR gösteren ilk metastatik küçük hüc- reli dışı akciğer kanserinin mikstödem komasın- dan sonra ortaya çıkması araştırıcılarda hipoti- roidinin kanser

[r]

bazal hücre karsinoması (en yaygın görülen cilt kanseri tipidir. Epidermisin en alt tabakası olan bazal hücre tabakasında başlar. Genellikle kafa veya boyun gibi güneş