• Sonuç bulunamadı

Sonbahar ve Haşim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sonbahar ve Haşim"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

26 EKİM 1995 PERŞEMBE

IŞILDAK YE YELPAZE

ATÎLLA BÎRKÎYE_________

Sonbahar ve Haşim

Sonbahar gelip çattı. Ağaçlar yapraklarını dökü­ yor. Sararmış yapraklar yollarda bir hüzün gölü oluş­ turuyor...

Sonbaharda bir hüzün kaplar içimizi. Gökyüzü gri­ dir; tanımsız bir keder vardır. Boğaz’ın maviliği de bir başkadır. Sanki gökyüzüne bakıp da ağlamıştır. Sonbaharda poyraz esmeye başlar. Kazaklar hava­ landırılır, naftalin kokusu geçer; pastırma yazından sonra kış kapıdadır.

Sonbahar denilince hüzün gelir akla. Sonbahar ile hüzün denilince de Ahmet Haşim anımsanır...

Şairin yaşamının son günlerinde yazdığı; bitm e­ miş bir şiirin ya da bir kıtanın iki dizesinde sonbahar mevsiminin en güzel betimlemelerinden biri yer alır:

Bir kuş düşünür bu bahçelerde Altın tüyü sonbahara uygun.

Çocukluğum uzda, okulda evde büyüklerimizin söyleyedurduğu; çoğumuzun şiirle “ilk köprüleri”

kurduğu; kulaklarımızdan gitmeyen, belleğimizin bir köşesinde yer etmiş Haşim’in dizeleri vardır:

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak.

Hiç yüksünmeden, gönüllüce ezberleyip “fikiryü- rütmüşüzdür" birçoğumuz. İleri sürdüğümüz dü­ şünceler, basit ve genellikle şiirle birlikte bize verili- olanlardır ama; yine de merdivenlerin bir yaşamı simgelediğini konuşmak, o zamanlar için hoş keyif­ lerdir.

Belki de çoğumuz, ilk sevgililerimize ezberden okumuşuzdur, bir etki yaratmak için ya da peşinden koştuğumuz kızlara...

Ozcesi bizim kuşağın ilk- gençliğinde de Merdi- ven’i ezberleme geleneği sürmüştür...

Çağdaş Türk şiirini etkilemiş şairlerden biridir hiç kuşkusuz Haşim. Edebiyatımızın seçkin şairlerin­ dendir. Bir “Haşim dönemi" vardır ve o tabii ki bu­ nun eksenindedir. Ahmet Hamdi Tanpınar, şöyle diyor:

“Biz ilk defa olarak Ahmed Hâşim ile AvrupalI ma­ nasında ve beşerînisbette büyük şâiri tanıdık; şiirin- arkasında bütün bir estetik ve nizam âleminin mev­ cudiyetindeki zarüreti öğrendik."

Sonbaharın gelmesiyle -her ne kadar hüzün var­ sa havada- bir coşkuyla Ahmet Haşim’in yapıtları­ na yönelmeli; kitap okumanın, şiir okumanın coşku­ suyla...

Bir kez daha Haşim’in şiirlerini, düzyazılarını oka- malı.

Haşim’in düzyazıları da zaten birer şiir değil mi?

“Haşim 'in nesri, onun rüyasiyle hayat arasına atıl­ mış bir köprüdür" diyor yine Tanpınar...

Dergâh Yayınlarından geçen yıllarda Haşim ’in

“bütün yapıtları" yayımlanmıştı. Haşim’i tanımada oldukça önemli bir çalışma.

İnci Enginün ile Zeynep Kerman’ın birlikte ya­ yına hazırladıkları “külliyat” dört ciltten oluşuyor. Bi­ rinci ciltte şiirleri; öteki üç ciltte de yazıları, deneme-, leri, gezi yazıları, söyleşileri ve mektupları yer alıyor.. Bir de Can Yayınlarından çıkmış olan Asım Be- zirci’nin yayına hazırladığı “bütün şiirleri"nden söz etmek gerekir.

Bezirci, Haşim’in birçok şiirinin, özellikle de dili es­ kimiş şiirlerinin, günümüz Türkçesine “çevrilmiş”

biçimlerini de vermiş. (Böylece, Bezirci’nin “şaira-;

neliğini” yakalayabiliyoruz Haşim’in “hazan" kokan dizelerinde.)

Sararmış yaprakların, ıslak İstanbul sokaklanna düştüğü bir sonbahar günü, Haşim'in Piyale’de yer alan Sonbahar adlı şiirini birlikte okuyalım:

Bir taraf bahçe, bir taraf dere Gel uzan, sevgilim benimle yere, Suyu yaküta döndüren bu hazân Bizi garkeyliyor düşüncelere...

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Üç dört bin sene evvel ehram yapılmış, Lüksor tapınağının sütunları dikilmiş ve bütün bunlar, bizim gibi iki kollu, iki bacaklı, fakat tecrübe ve ilimce

Kaç lira para üstü

Psikolojik travmalardan sonra en s ık karşılaşılan bozuklu ğun Travma Sonras ı Stres Bozuklu ğu oldu ğ u bilinmekle birlikte, çeşitli çalışmalar ve klinik

Kaç lira para üstü

Pretreatment of A549 cells with Ro-32-4032 and the dominant-negative mutant of c-Src DN inhibited thrombin-induced IKK alphabeta activity, kappaB-Luc activity, and NF-kappaB-

Please list the surgical techniques used for root coverage in key features and clinical effectiveness.. Please list the types of maxilla sinus lifting procedure and their

Result(s): Of 342 women with pathology-confirmed fibroids who were included in the study, 108 received myomectomy only (group I), and 234 underwent the uterine depletion

Güven (2013) ilkokul öğretmenlerinin okul müdürlerini öğretimsel lider olarak algılama düzeyleri ile mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi incelediği

Attilâ İlhan ve Savaş Ay’ın şiir kasetleri arasında ne fark var.. Bir yanda “Ben Sana Mecburum” diyen

NADİR NADİ — Cumhuriyet kurulduğu zaman ben henüz onbeş yaşındaydım ve babam daha önce, Yenigün'ü çıkardığı için ve Yenigün de cok başarılı bir

Öğretim elemanlarının derslerinde sanat ve bilim iliĢkisine yer vermesinin nedeni olarak farklı malzeme ve teknoloji kullanımı doğrultusunda değerlendiren 4

[r]

Özel ve acil ürünler, standart ürünlerde beklenmeyen talep fazlası veya müşterinin daha önce istediği üründen fazla miktarda ürün istemesi gibi durumlarda firmalar bu

48 yıl, elinden kalem düşmiyen büyük halk çocuğu, "Sarıgüzel,, li Ahmet Rasimi, ölümünden beş yıl sonra da olsa, hatırlıyanlar, yine kendi

turya kabul etmediğinden Berlin kongresi yapılacağı sırada S avi vak’- a sının zuhuriyle Sadık Paşa düşerek Rüştü Paşa ve iki gün soma Saffet Paşa

Fuat Paşa Ahmet Vefik Paşa’nın değerini ve sık sık büyük makamlara tayin edilmesi ve ardın­ dan da azledilmesini anlatırken şöyle diyor:. “ Ahmet Vefik Paşa,

Özlem ÖZTÜRK - İSTANBUL ALMAN Yayın Sektörü’nün 1997 Barış Ödülü’nü kazanan Yazar Yaşar Kemal, cezaevine girmeseydi daha iyi eserler or­ taya

Özel koleksiyonu dışında Paris Modem Sanat Galerisi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Seatt­ le Müzesi’nde ve Fransa’da Antibes Müzesi’nde eser­ leri

Usually, it is experimentally hard to sep- arately identify a dominating singlet (triplet) within a mixed state from a pure singlet (triplet). A comprehensive understanding of

Sir — Despite repeated calls for the development of open, interoperable databases and software systems in bioinformatics (for example refs 1–3), Lincoln Stein in his

Mental Imagery and External Representation In the cognition literature, mental imagery and external representation are implicit parts of the stages of creative process (Ahsen,

The results are as follows: (1) only half of the participants were able to correctly determine the function of the spaces; (2) bird, wind, and water soundmarks were identified in

In this study, the changes in Arapçiftligi, Poyraz, Dalyan lakes area found in Kocacay delta located in the south coast of Marmara sea was evaluated between the periods of 2000 to