• Sonuç bulunamadı

Türkiye Özel Sektör İmalat Sanayinin Teknolojik Öğrenme ve Verimlilik Değerlerinin Ölçülmesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türkiye Özel Sektör İmalat Sanayinin Teknolojik Öğrenme ve Verimlilik Değerlerinin Ölçülmesi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2008 Cilt: 45 Sayı:517

71

S. BEKMEZ - Ö. F. ALTUNÇ

Türkiye Özel Sektör İmalat

Sanayiinin Teknolojik Öğrenme ve

Verimlilik Değerlerinin Ölçülmesi*

Özet

Öğrenme, yapılan bir işin sürekli tekrarlama ve zaman içinde deneyim kazanma yoluyla daha hızlı yapılmasına ve yeni üretim olanaklarının belirlenmesine imkân sağlayan bir süreçtir. Çalışmanın amacı, öğrenme eğrisi tahmin tekniklerini kullana-rak, Türkiye özel kesim imalat sanayiinin 28 alt dalının teknolojik öğrenme esnek-liklerini tahmin etmek ve öğrenme endeksi değerlerini bulmaktır. Kullanılan modelin kısıtları altında ampirik sonuçlar, Türkiye özel kesim imalat sanayiinde, orta-yüksek teknoloji yoğun sektörlerin teknolojik yetenekleri içselleştirme konusunda başarısız oldukları şeklindeki hipotezi desteklemektedir. Tahmin sonuçları, bu sektörlerdeki çalışanların mevcut teknolojiyi öğrenmeleri ve bunu üretime yansıtmalarının, düşük teknoloji yoğun sektörlere nazaran daha zaman alıcı ve maliyetli olduğu şeklinde de yorumlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Eğrisi, Öğrenme Endeksi, Türk İmalat Sanayii

Measuring the Technological Learning

and Productivity Levels Of Turkish Private

Manufacturing Sector

Abstract

Learning is a process of repeating the same kind of work, by which one can achieve a higher level of experience. Thus, the same kind of job is completed within a shorter time period. The purpose of this study is to analyze 28 sub-sectors of private sector of Turkish manufacturing sector by using learning curve logic. The process includes the estimation of learning elasticities and learning indecies. Within the restrictions of the model used, the findings indicate that mid-high technology intensive sectors fail to endogenize technological learninig. This means that low technology intensive sectors are more inclined to utilize from the process.

Keywords: Learning Curve, Learning Index, Turkish Manufacturing Sector

Selahattin BEKMEZ1

Ömer Faruk ALTUNÇ2

1 Doç. Dr., Muğla Üniversitesi,

İİBF, İktisat Bölümü, E-mail: sbekmez@mu.edu.tr

2 Araş. Gör., Muğla

Üniversite-si, İİBF, İktisat Bölümü, E-mail: ofaltunc@mu.edu.tr

* Makalenin daha dar kapsam-lı bir versiyonu 26-28 Ekim 2007 tarihinde Kuşadası’nda düzenlenen “Güncel Ekono-mik Sorunlar Kongresi”nde sunulmuştur.

Referanslar

Benzer Belgeler

Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklardan ayırmak gerekir. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar; dinleme,

Tablodan da görüldüğü gibi aslında aynı bakış açısıyla açıklanabilecek iki olaya aynı öğrenciler farklı açılardan bakmaktadırlar. Fen lisesinde okuyan

Sonuç olarak örneklem-içi tahminde tüm yöntemler iyi sonuçlar üretmiş olmasına karşın örneklem-dışı tahmin daha zor ve önemli olabileceği

Araştırma bulguları bilgi grubu(vücudu) olarak görülmektedir. Problem çözümleri, var olan bilgi grubuna ait tahmin kümesiyle çerçevelidir ve öğrenciler bununla

Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 50 sektörden 32 tanesinin düşük teknoloji, 17 tanesinin orta teknoloji, 1 tanesinin yüksek teknoloji grubuna

Hasta grupları; yaş, ameliyat öncesi ve sonrası Knee Society diz skoru, hastaların kişisel değerlendirmeleri, pro- tez dizilimi, enfeksiyon, ameliyat süresi, kanama miktarı

Bu gözlem formu yaşıtlarına göre belirgin düzeyde akademik başarısızlık gösteren öğrencilerin Özel Öğrenme Güçlüğü şüphesiyle sağlık kuruluşuna

Tablo incelendiğinde araştırmaya katılan tüm öğrencilerin yazma kaygısı toplam puan düzeyleri ile yazılı anlatımlarını oluşturan öğelerden birisi olan düzenleme