Yedekli Semaî

Belgede İstanbul: Ankara Caddesi No (sayfa 99-127)

G. 6

H ayâli gûl ru h in le b ek led im b en b u n c a g û izârı Edip bü lb ü l gibi zârı

B an a g ö sterm ed i b ah tım m ed ed ol subh-i d id â rı Edip h a s re t g iriftarı

N ola bülbül gibi ey gül n ic e âh ü e n in etsem Gül-i g ü lzârı incitsem

M eğ er âh ey ley ip k a n ağ lam ak m ış âşık ın k â rı B ütün gü n v u slat e fk â rı

M ah a b b e t â teşi h e r d em y a n a r bu cism ü cân ım d a K e re m y o k n ev civ ân ım d a

A k a n h û n âb -ı eşkim le soğünm ez firk a tin n â rı Y ana h a şre k a d a r b â ri

E fendim n i’m et-i vasim m ü y esser olsa â h etm em S ip ih ri sim siyâh e tm a m

B an a b ir iltifât e tse n u n u tm a m e tm e m in k â rı O lu rsu n âşıkın y â rı

Oedâ’y ım sen d e n özge y o k enîsim m û n isim yârım B enim ey nazlı d ild ârım

G özet gel h â k ip ây in d e v letin d e bu e m e k d â rı Z aif b ir m û r m ik d â rı

Gazel

E sm e [I] ey bâd-ı sabâ b ir dahi cân ân eline D üşm e b îh û d e sakın kelp rak ib in diline N azar e t gözlerim in h û n ile m em lû seline Ş im d i yüz v erm ez o şuh vakt-ı seh e rg â h yine A lup ol şân e-i-m ik râzın ı b e rb e r eline

Nice kıydın o şehin [2] p erçem in in b ir telin e B üyütüp [3] serd e yetiştirm iş idim dal fes ile Ü lfeti g a y ri yasağ e tti [4] gönül h e r kes ile B ağ rın a taş mı b asu p kestin an ı m ik raz ile D ilerim B ari H u d a ’d an iki destin kesile A lup ol şâne-i m ik râzm ı b e rb e r eline N ice kıydın o şehin p erçem in in b ir telin e

B ir teli H in d ’ü Y em en B ağ d ad ’u B asra’yı d e ğ er B ir teli Ç în’ü B ed ah şân ’a b e d el bilsen eğ er

K örolup d id e le rin görm iyesin nurdt^ı eser İki d estin k ırılup âh ed esin h aşre k a d e r A lup ol şâne-i m ikrâzm ı b e rb e r eline

Nice kıydın o şeh in p erçm in in b ir telin e

[1] Varma : nüsha [2] Şuhun; nüsha.

[3] Besleyip : nüsha

[4] Gayriye sa’yetme: nüsha.

B ir teli n âz ile g e rd â n ım a tak m ıştı k em en d H âb-ı râ h a tte g ö rü p etm iş idim gûs ile p en d F e n d im i eylem edi z errce d ü stû r u sened A lu p ol sâne*i m ikrâzını b e rb e r elin e N ice k ıy d ın o sebin p erçem in in b ir te lin e O k u su n rûz-i cezâ m ahser-i d iv ân a v a ra k O sehin p erçem in in u çları k a n la r a k a ra k A Oedâî bas açık yalın a y a k ağ lıy arak D iyeyim iste benim eyle bugün hak k ım ı h a k A lup ol sâne-i m ik râzın ı b e rb e r eline

Nice kıydın o sehin re rç e m in b ir telin e

_ 6 5 _

S ev eli sen gül-i n âzen d e-i serv -i sem eni V e rd i seylâba sirişkim n ice sahn-ı çem eni D erd-i çev rin güzelim c a n d a n u san d ırd ı b e n i G ayrı ısm arladım ey m uğ b eçe M evlâ’y a seni Ş e m ’-i ru h sârın ı can dîd esi g ö rd ü n â g âh B eni p e rv â n e gibi o d lara y ak tın ey v âh Bu söyünm ez sen i de â teşe yaksın A llah G ayri ısm arladım ey m uğbeçe M ev âl’y a sen i

B en gibi sen d e c e fâ k â re g iriftâr olasın Ç ehre-i bâd-ı h azan g ib i s a ra ru p solasın B an a e ttik le rin i sen d ah i H a k ’ta n bulasın G ay ri ısm arlad ım ey m u ğ b eçe M evlâ’y a *eni B u Oedâî kulu n u ey lem ed in hiç h an d e

A beyim z e rre k a d a r y o k m u m ü rü v v e t sen d e Ç e k e re k d e rd ü g am ın c an d a n u san d ım b e n d e G ay ri ısm arlad ım e y m uğ b eçe M evlâ’y a seni

66

G ö rm esey d im göz açıp v ak M s e h e rg â h ta sen i A n a rım subh u m esâ n âle-i p ü r a h ta sen i G ö rm esey d im n ola b en n âle-i c a n k â h ta seni B eni yak tın y a k a ol h a z re tti A llah ta seni K ûh u sa h râ la ra saldın ben i d iv â n e g ib i B ilem em kendim i sâğ ar keş-i m estâne' gibi

Ş e m ’*i ru h sâ rın a ey m u ğ b eçe perv».^e gibi B eni y ak tın y a k a ol h a zret-i A llah ta seni K an d e tu ttu n a ce b â ey gûl-i zîbâ m e sk e n G ezerim âteş-i agkın ile gOlşen gûlşen Sûz-i hicrin ile y a n d ık ça m isâl-i k ü lh an B eni y ak tın y a k a ol h a zret-i A llah ta sen i

Ç esm -i in sâf ile rah m ey ley ip ah v âlim e b a k K ıl k e re m lây ık isem âteş-i h ic râ n ile y a k G izli c â n ım ev in e bö y le a h p ta k u n d a k B en i y a k tın y a k a ol hazret*! A llah ta seni Ç âresiz d e rd e d ü şüp b en gibi b im â r olasın G e ce le r su b h a k a d a r â h ed esin z â r olasın Y anasın âteş-i firk a tle re p ü r n â r olasın B eni y a k tın y a k a ol h a z re t-i A llah ta sen i Bir O e d ffy m ı ciğerim sûzusun ol g o n ca te rin Nice y a k tı b eni g ö r âteş-i aşk u şererin Nice o lm a y a sen in n âr-ı ceh en n em d e y e rin B eni y a k tın y a k a ol hazret-i A llah ta seni

67

Mersiye

N e k a ra g ü n d ü r İlâhi a c e b â mâh*ı m u h a rre m Bu n e b u n û r-i tecellâyi siy eh y azd ı k alem E tti bu sırrı H ü se y n ’e şâh-ı risalet m a h re m «?»

C ân ü ser k ıld ı fe d â z e rre k a d a r çek m e d i gam K e rb e lâ d eştin e dü ştü yin e b ir dâğ-ı elem E yledi  H Y ezîd ibn-i Y ezîd’i h u r rem

S in e d e lâle gibi açtı n iç e y â re leri E yledi dâğ-ı d e ru n öldü c iğ e rp â re le ri G iy d i n ü h tâ k -ı fe le k cüm lesi d e k a re le ri G ö rd ü p ü rh ü n ile âlûde>i b îç â re le ri

K e rb e lâ d e ştin e d üştü y in e b ir dâğ*ı elem E y led i  l-i Y ezid ibn-i Y ezîd ’i h u rrem L â ’n e t olsun o Y ezid ib n -i P e lid ’e h e r b â r Ş e rm s â r o lm ad ı H a k ’ta n n e d e b ir k im sed en â r D üştü eylâd-ı R esul k a sd ın a Ş im r-i b e d k â r E y H u d âv en d i b u işle rd e n e h ik m e tle r v ar K e rb e lâ d e ştin e d üştü y in e b ir dâğ-ı elem E y led i  l-i Y ezid ibn-i Y ezîd ’i h u rre m

H e r n e d e m gelse b u d e v r iç re m u h a rre m m âh ı Â h ü efg an ile h a y re tte V e lâ y e t Ş âh ı

İn cid ir d erd -i H üseyn rû h -i R esû lû llah ’ı H aşre d e k m ü ’m in olan eylesin â h ü vâhı K e rb elâ d e stin e d üştü y ine b ir dâğ-ı elem E y led i  l-i Y eyîd ibn-i Y ezîd’i h u rrem G ö rd ü b u v â k ıa y ı ağ lad ı h e p halk-ı sem â

D edi y â R ab bu n e h â le t b u n e h ik m e t n e b elâ E h l-i B ey t’e bu h a k a r e t te y araşm az am m â

H ik m etin d en ed em ez kim se suâlin asla K e rb elâ d e ştin e d ü ştü y in e b ir dâğ-ı elem E y led i Âl-i Y ezid ibn-i Y ey îd ’i h u rre m

R ûz û şeb ağla Oedâî tu tu p özge m â te m G ö rm em iş cins*i b e şe r bö y le c afâ böyle sitem D u rm a sen lâ ’n e t o k u kavm>i Y ezid’e h e r d em K a lır h a y re tte e ğ e r görse M esih ü M ery em K e rb e lâ d eştin e düştü yine b ir dâğ*ı elem E y led i Âl-i Y ezid ibn*i Y ezid’i h u rre m

68

B ûy-i zülfün g e tirir b aşım a sev d â zâlim Eşk-i çeşm im d en olur hâsılı d e ry â zâlim T u tu şu r âteş-i âb ım ile D ü n y â zâlim S a n a insaf v e re ol H azret-i M evlâ zâlim K im se v â k ıf m ı değil d e rd im e te d b ir etm ez B unca a h la r ç ek e rim hiç b iri te ’sîr etm ez Bu elem böyle g id er ise b eni p iretm ez S a n a insaf v e re ol H azret-i M evlâ zâlim S u gibi m ev ce g elü p zih n im e ak tın böyle H alk a-i zülfünü g e rd â n ım a ta k tın böyle Dil-i d iv ân em i â teşle re y ak tın böyle S a n a in saf v e re ol H azret-i M evlâ zâlim Tiğ çek ü p bu ten -i m e crû h u m a açtın y â re N ice â h etm ey e y im d e f’in e y o k tu r ç â re B eni rü sv â-y ı cih ân e y led in ey m e h p âre S a n a insaf v e re ol H azret-i M evlâ zâlim

B u n c a s^ünler k i sen in d e rd û b elân ı ç ek e rim T u tu şu r âteş-i h a sre t ile cân ü ciğ erim

A Oedâî g ece gündüz bunu H a k ’ta n d ilerim S a n a insaf v e re ol H a z re H M evlâ zâlim

_

69

S e n n e gülşen gülüsün söyle gel e fk â r ettim V erd -i ru h sâ rın a h a y re tte k alıp z â r ettim Zülf-i m üşgin-i te rin m ü rg -i dile tâ r ettim G ö rd ü göz sevdi gönül g ay ri seni y â r ettim G önlüm ü m est-i nigâhın ile b îm â r e ttim D erd im i sohbet*i vasim içün iz h â r e ttim işte esrâr-ı dile sevdiğini oldun m a h re m Ş â n ın a h er n e ki lâyık ise sen eyle k e re m ö m r ü m o ld u k ça efendim seni b e n te rk e d e m e m A çam am dâğ-ı dili gay ri ta b ib e gidem em

G ö n lü m ü m e s t'i nig âh ın ile b im âf ettim D erd im i sohbet-i vasim içün iz h â r ettim E d em em görsem eğ er h ak k ın ı asla in k â r Ş e b 'i zu lm ette b a n a etm ed in arz-ı d id â r R ah m kılsan şu benim h âlim e ey şûh n e v ar A h ç e k e r h a sta gönül şerb et-i lâ ’linden u m a r G önlüm ü m est-i n ig âh ın ile b îm âr ettim D e rd im i so h b et-i vasim içün izh âr ettim

Söyledim d e r d* i d erû n u m san a b e n ey y ü zü m â h Z e rre b o y n u m d a vebal k alm ad ı h e p g itti g ü n â h S e n i iflâh m ı e d e r çek ticeğ im h ic r ile âh

E y le su ltân ım efen d im b a n a sen atf-ı n ig â h G önlfim û m est-i n ig âh ın ile b im â r e ttim D erd im i so h b et-i v asim içûn iz h â r e ttim S a n a dil m ey i û m a h a b b e t e d e r old u a m m â K ûnc-i g aflettesin asla h a b e rin y o k san e m â M ûjde-i v a sh n a e b rû la rın e y le r im â

S e n d e âsâr>ı m a h a b b e t v a r ise söyle b a n a G önlüm ü m est-i n ig âh ın ile b im â r e ttim D erd im i sohbet-i vasim içün iz h âr e ttim T en d en ey k aşı k e m an a lm a ğ a c a n p â re sin i K esm e tîr-i nig eh in ey le k e re m aresin i K im se iflâh edem ez h a n ç e r-i a$k y â re sin i M erh em -i vuslatın isterse b u lu r çâresin i G önlüm ü m est-i n ig â h ın ile b im â r ettim D erd im i so h b et-i vasim iç ü n iz h âr e ttim E yledim d e fte r-i a ’m âlim e k a y t d e rd -i seri O ku tû ti gibi şirin su h an ım n o k ta le ri B eni bülbül gibi k a n a ğ la d ır a şk ın eseri K alm ad ı z e rre k a d a r s a b ra m ecâlim g a y ri G önlüm ü m est-i n ig âh ın ile b im â r e ttim D erdim i sohbet-i vasim içün iz h â r e ttim

Bu Oedâî k u lu n a etm e cefâ su ltân ım l(id ip g û lsen -i rû y in d e olan efgânım

D em ed in k im d ir aceb böyle ç e k e n h ic râ n ım Y oluna cân ı fe d â etm i( ik e n c ân â n ım

G önlüm ü mest* i nigâhın ile b im âr e ttim D erd im i so h b e t'i vasim içün iz h â r e ttim

_ 7 0 _

G ülşen-i g ö n lü m e c û lar gibi h o ştu r a k ışın O lm asa âteş-i firk at ile c a n la r y ak ışın  şık a etticeftin b aşa y a m an d ır k a k ışın N e re v â y â d İle m ey h ân ed e m ey ler çakışın Beni b e n d e tti gir!bân-ı dile el ta k ışın B enziyor ayn-ı p e ri pey k e re b e rb e r b a k ışın İbrişim fû te güzel g erçi yaraşm ış b elin e D ü zed ir zülfünü zer şân ey i alm ış eline S ırm a tasm alı nalın p ây in e m ik râz pline D üştüm â h û gibi e y m uğbeçe b e n Çin elin e B eni b en d etti giribân*ı dile el ta k ışın B enziyor ayn-ı p eri p e y k e re b e rb e r b a k ışın Sığayım kollarını al ele a ltu n leğ en i

Y üzüm ün k a re sin e b ak m a tıraş ey le b e n i D izine b aş koyayım k o k lay ay ım gül b e d e n i A layım b ir g ece te n h â ten-i âğ u şa sen i B eni b e n d e tti girlbân-ı dile el ta k ışın B enziyor ayn-ı p e ri p e y k e re b e rb e r b akışın

G ö rm ed im sen gibi b ir dilber-i n â z e n d e k ıy a k U cu sırm alı k ayış b eld e m e d e d elde b içak ö m rü m ü n hâsılını k esm eğ e geld in çabucak B ire c ellâd n ig â rım şu b en im hâlim e b ak B eni b e n d e tti giribân-ı dile el takışın B enziyor ayn>ı p eri pey k e re b e rb e r bakışın V a sh n a gû şen işîn o lm a d a d ır h ep ağ y âr S e n i b a şta n ç ık a rır olm a sak ın a n la ra y âr K im i â teş kim i su d e r kim isi vasim u m a r S a n a sâd ık b u Oedâî gibi b ir b e n d e m i v ar B eni b e n d etti girîban-ı dile el takışın B enziyor ayn-ı p eri p e y k e re b e rb e r bakışın

ilâve

Koşma

_

71

_

N e zâ k et b ağ ın d a serv-i bfilendim S alın re f tâ ra gel y â te m e n lik te

G ö rm e rn if d id e le r cân ım efen d im S e n in te k b ir güzel g û lb ed en lik te Z a r â fe t b â b ın d a e y gül fidanım B ülbül âfik m ım d in le efganım H avzın k e n â rın d a o tu r sultanım S ık ılırsa can ın g k çim en lik te Eyle bezm l tegrif ey çeşm i â fe t Bu $eb h â n e h a lv e t ey lersin râ h a t

Ba$ üzre y e rin v a r tek lif n e h â ce t S en b ir gülsün d u rm a gel dik en lik te Oedâî asıkım ey cem âli n û r

P e rte V 'i h ü sn ü n e g el olm a m a ğ rû r B u â lem d ir sen d en güzel b u lu n u r L û tfey le efen d im gezm e b en lik te

G. 7

_ 7 2 _

Şiirler

— A —

Beyit

1 — (46) O denlu nûr-i hikmet gördüm ey şuh hüsn û

^ ânında (Semaî) 6

2 — (47) Süleyman ol tekebbür eyleme nenfsin hevâ-smda (Semaî) 6 3 — (1) Bilmem ne hâloldu nedir bu hikmet

Her kulun başında vardır bir sevdâ (Destan) 78 4 — (33) Şem’-i bezm-i ehl-i irfandır Hüseyn-i kerbelâ

(Divan) 21

— E —

5 — (34) Nakd-i ömrüm sarf olur her lâhze her ân Alımed’e (Divan) 6 6 — (73) Cihanda kim kime ağlar mürüvvet merhamet

nerde (Semaî) 3 7 — (64) Esme ey bâd-i sabâ bir dahi cânân eline

(Gazel) 15 8 — (48) Geç ey vâiz sen ol sûy-i riyâdan çok savaş

etme (Semaî) 15

Beyit

22 — (8) Hakikat şehrine gfir kim mecazdan

- M — (68) Bûy-i zülfün getirir başıma sevdâ zâlim(Gazel) (69) Sen ne gülşen gülüsün söyle gel efkâr ettim

- R —

61

(45) Ol perî üftâde-i dilsûza şefkat eylemez^ (Divan) 6 (62) Benim ol nâzenînim nevcivandır kimeseler

bilmez (Semaî) 15 (31) Bbizden nefret etme ey saçı leylâ

öyle hakikatsiz yolsuz değiliz (Koşma) 6 (32) tnkılâb-ı devran aksine döndü

Gama tebdil oldu sefâhetimiz (Koşma) 6

Kitabîgat

Belgede İstanbul: Ankara Caddesi No (sayfa 99-127)

Benzer Belgeler