Yüzyılda Almanya’da geliştirilen, kültürel davranışın tarihsel ve karşılaştırmalı olarak

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 36-64)

SOSYAL PSİKOLOJİ-I

19. Yüzyılda Almanya’da geliştirilen, kültürel davranışın tarihsel ve karşılaştırmalı olarak

Yapılandırılmış örneklem E)

19. Yüzyılda Almanya’da geliştirilen, kültürel davranışın tarihsel ve karşılaştırmalı olarak çalışılması gerektiğini öne süren ve sosyal psikolojinin Avrupa’daki kökenlerinden biri olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Davranışçı sosyal psikoloji A)

III. Geçmişteki bir olguyu araştırmak için tek yol olması

Yukarıdakilerden hangileri arşiv araştırmasının sınırlılıklarından biri değildir?

4.

Aşağıdakilerden hangisi doğal gözlemin sınırlılıklarından biridir?

5.

Cansız materyaller kullanılması A)

Yüzeysel bilgi toplanabilmesi B)

Örneklem seçiminin kolay olmaması C)

Genel sonuçlar çıkarılamaması D)

Yapay bir ortamda gerçekleştirilmesi E)

Nedensellik yüklemelerinde bulunulurken

“Tutarlılık, Belirginlik ve Yaygınlık”

bilgilerinin kullanıldığı kuram aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Yükleme kuramı A)

Birlikte değişim kuramı B)

Uygun çıkarsamalar kuramı C)

Duygusal bilgi kuramı D)

Yanlılık kuramı E)

Uygun çıkarsamalar kuramına göre bir davranışa neden yüklemek için dikkat edilmesi gereken temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Davranışın gerçekleştiği bağlam A)

Davranışı gerçekleştirenin kişilik özellikleri B)

Davranışı gerçekleştirenin fiziksel özellikleri C)

Davranışın tutarlı olup olmaması D)

Davranışın sonuçları E)

İlk edinilen izlenime bağlı olarak sonrasındaki izlenimin daha olumlu ya da daha olumsuz olma durumu aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?

2016 GÜZ ARA 3372-C

4 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Bir kişinin sahip olduğu mesleği öğrenip onun dürüst bir insan olduğunu varsaymak, izlenim oluştururken aşağıdaki bilgi türlerinden hangisinin kullanıldığını gösterir?

İnsanların kendi davranış ve düşüncelerinin diğer insanlar tarafından da paylaşıldığını abartma eğilimi, aşağıdaki yükleme sürecindeki yanlılıklardan hangisine aittir?

10.

Yanlış yanlılık bilgisi A)

Kendine hizmet eden yükleme yanlılığı B)

Belirginlik bilgisi C)

Temel yükleme hatası D)

Oyuncu-gözlemci yanlılığı E)

Zihinsel kısa yollarla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

11.

Bilinirlik kısa yolu zihinsel kısa yollardan biridir.

Şemaların harekete geçmesini sağlar.

D)

Otomatik yargıda bulunmayı zorlaştırır.

E)

Cinsiyet, ırk, meslek, fiziksel görünüş, yerleşim yeri, bir örgüt ya da gruba üye olma gibi ayırt edici bir özelliğe dayanan şema türüne ne ad verilir?

12.

Aşağıdakilerden hangisi kişinin başkalarının davranışları hakkında karar verirken davranışla ilgili baktığı özelliklerden biri değildir?

13.

Davranışın ayırt-edici olup olmadığı A)

Davranışı yapan kişinin ne kadar tutarlı olup olmadığı

B)

Olağan bir davranış olup olmadığı C)

Öncelik etkisine sahip olup olmadığı D)

Benzer durumlarda tekrar edip etmediği E)

Aşağıdakilerden hangisi insanların bilgiyi yorumlamak için kullanacakları şemanın seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir? olur.” İfadesini aşağıdaki sosyal biliş kavramlarından hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?

15.

Bilinirlik kısa yolu A)

Simülasyon kısa yolu B)

Temsililik kısa yolu C)

Temel atfetme hatası D)

Beklentisel şema E)

1960’larda laboratuvar ortamında yaptığı deneylerle otoriteye itaat konusunu inceleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

August Comte A)

Gordon W. Allport B)

2016 GÜZ ARA 3372-C

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Sosyal sorumluluk temeline dayanan (fakirlere yardım gibi) ve bir işi yapamayana yardım etme olarak ortaya çıkan güç aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Baskı A)

Uzmanlık B)

Acizliğin gücü C)

Bilgi D)

Yasal otorite E)

Otoriteye itaat etmesi için bireye çok güçlü baskı yapılmasına rağmen bazı durumlarda birey itaati kabul etmeyebilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu itaatsizliğin nedenlerinden biri olamaz?

18.

Kişinin otorite davranışının temelindeki nedenleri değerlendirmek için yüreklendirilmesi

A)

Kişinin önünde otoriteye karşı çıkıldığını gösteren modellerin olması

B)

Otoritenin kurbanının uyuma eğilimli olması C)

Otoritenin kurbanının çektiği ıstırabın çok fazla olması

D)

Otoritenin kurbanının çektiği ıstırabın kaynağı olarak kişinin kendisini görmesi E)

Diş macunuyla ilgili bir reklam filminde beyaz önlüklü bir oyuncu oynatmak, aşağıdaki verilen insanları etkileme yollarından hangisinin en öncelikli olarak kullanıldığını göstermektedir?

19.

Ödül A)

Baskı B)

Yasal otorite C)

Bilgi D)

Uzmanlık E)

Ayşe annesinden önce şehir dışında bir haftalık tatil için izin istemiş, annesi izin vermeyince bir günlüğüne aynı mahalledeki arkadaşında kalmak için izin almayı denemiş, bu defa annesi kabul etmiştir. Ayşe’nin kullandığı boyun eğdirme tekniğine ne ad verilir?

20.

Önce küçük sonra büyük rica tekniği A)

Giderek artan ricalar tekniği B)

Sıradışı istek tekniği C)

Giderek azalan ricalar tekniği D)

Önce büyük sonra küçük rica tekniği E)

2016 GÜZ ARA 3372-C

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE BAKIM HİZMETLERİ

C

Özel eğitimi genel eğitimden ayıran temel farklılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

1.

Özel eğitimde değerlendirme yapılmaz.

A)

Özel eğitimde para ödenir.

B)

Özel eğitim, genel eğitimden farklı değildir.

C)

Özel eğitim, genel eğitimden daha az sistematiktir.

D)

Özel eğitimde öğretim, öğrencinin gereksinimlerine göre bireysel olarak planlanır.

E)

Özel gereksinimli bireylerde; yalnızlaşma, sosyal izolasyon, depresyon gibi uzun dönemde olumsuz etkilere neden olan bakım hizmetleri aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Gündüzlü bakım hizmetleri A)

Kurumsal bakım hizmetleri B)

Evde bakım hizmetleri C)

Toplum temelli bakım hizmetleri D)

Süreli bakım hizmetleri E)

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylere eğitim hizmeti sunmak amacıyla açılabilecek okul türlerinden biri değildir?

3.

Özel eğitim ve fizik tedavi merkezleri A)

Otistik bireyler için açılan kurum ve okullar B)

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan iş okulları

C)

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan iş eğitim merkezleri

D)

Birden fazla yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim kurumları

E)

Özel gereksinimli bireylerin tıbbi değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra ilk olarak hizmet aldıkları kurum aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Halkevleri A)

Psikolojik Danışma Merkezleri B)

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri C)

Aile Danışma Merkezleri D)

Belde evleri E)

Özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte eğitim almalarına ne ad verilir?

5.

Uyumsal davranışları en iyi şekilde tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Bireyin kişiler arası etkileşimde başarılı olmasını sağlayan önkoşul becerilerdir.

A)

Bireyin akademik konularda başarılı olmasını sağlayan becerilerdir.

B)

Bireyin günlük yaşantısı sırasında işlerini yapabilmek için öğrendiği ve kullandığı bilişsel, pratik ve sosyal becerilerdir.

C)

Bireyin toplumsal ilişkilerinde başarılı olmasını sağlayan akademik becerilerin tümüdür.

D)

Bireyin kişiler arası etkileşimde başarılı olmasını sağlayan akademik becerilerdir.

E)

Genetik temelleri belirlenmiş durumda olan gelişimsel yetersizlik türüne ne ad verilir?

7.

Çocukluk dezentegratif bozukluğu D)

Yüksek işlevli otizm E)

En az iki yaşına kadar devam eden normal gelişim sürecinin ardından ortaya çıkan gerilemeyle kendini gösteren otizm spektrum bozukluğu kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Çocukluk dezentegratif bozukluğu D)

Otizm E) 2016 GÜZ ARA 3372-C

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdakilerden hangisi "otizm spektrum bozukluğu" kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılır?

9.

Yaygın gelişimsel bozukluk A)

Duygu ve davranış bozukluğu E)

Bağımsız yaşama yeterliği, ekonomik anlamda kendine yetme, öğrenme, hareket edebilme, alıcı ve ifade edici dil, öz bakım ve öz yönetim alanlarından üç ya da daha fazlasında günlük işlevde bulunmayı etkileyen yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Duygu ve davranış bozukluğu C)

Gelişimsel yetersizlik D)

Görme yetersizliği E)

Koklear implant hangi yetersizlik türünde başvurulan bir yöntemdir?

11.

Otizm spektrum bozukluğu A)

Dil ve konuşma güçlüğü E)

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliğine ilişkin belirtilerden biri değildir?

12.

Çok yüksek ya da çok yavaş sesle konuşma A)

Doğrudan iletişim kurma girişimlerine tepki vermeme

B)

Dil gelişiminde gecikme C)

Söylenilenlerin tekrar edilmesini isteme D)

Görsel hafıza yetersizliği E)

İstemli hareketlerde ve vücut duruşunda yaşanan bozukluklara yol açan durum aşağıdakilerden hangisidir?

Çocukluk çağı romatizması E)

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme güçlüğünün belirtilerinden biridir?

14.

Saldırganlık A)

Dikkat bozuklukları ve aşırı hareketlilik B)

Kalıcılık ve genellemede başarısızlık C)

Bakımını sağlayan kişiye bağlanma gerçekleştirememe

D)

Akıcılıkta başarısızlık E)

İnme ya da tümör hasarına bağlı olarak meydana gelen, kişinin konuşma, algılama ve okuma-yazma yeteneklerinin bozulmasına ne ad verilir?

15.

Sesletim sorunları A)

Kognitif iletişim bozukluğu B) 2016 GÜZ ARA 3372-C

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdakilerden hangisi yapılan araştırmalar sonucunda ailenin en çok ihtiyaç duyduğu temel gereksinim alanıdır?

16.

Bakım gereksinimi A)

Duygusal destek gereksinimi B)

Bilgi-eğitim gereksinimi C)

Maddi gereksinim D)

Toplumsallaşma gereksinimi E)

Ekosistemi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Toplumda aileler ve çocuklar arasında kurulan etkileşim sistemidir.

A)

Ailenin içinde yaşadığı toplumdur.

B)

Toplumda aileler arasında kurulan ağdır.

C)

Toplumdaki çeşitli sosyal sınıfların oluşturduğu sistemdir.

D)

Bireyin yaşadığı toplumun sağlık, eğitim ve bakım hizmetleri, sosyal güvence ve iş olanaklarıdır.

E)

Uzmanın karşısındaki kişiyle göz kontağı kurması, ailenin özelliklerine ilişkin not alması, arada bir başını sallayarak görüş birliği içinde olduğunu ifade etmesi gibi davranışlar sergilemesi hangi dinleme türüne örnektir?

18.

Aktif dinleme A)

Güvene dayalı dinleme B)

Pasif dinleme C)

Empatik dinleme D)

Sempatik dinleme E)

Aşağıdakilerden hangisi anne babaların eğitim sürecine katılmalarında önemli etmenlerden biri değildir?

19.

Anne babalar çocuklarının farklı gelişim alanlarındaki gereksinimlerini karşılamada önemli pekiştireç kaynağıdırlar.

A)

Anne babalar evde öğretim etkinliklerine katıldıklarında çocuklar farklı gelişim alanlarındaki becerileri daha hızla kazanırlar.

B)

Anne babalar çocuklarına okulda öğrendiklerini ev ve diğer ortamlara aktarmaları konusunda yardımcı olurlar.

C)

Anne babalar çocukları hakkında önemli birer bilgi kaynağıdır.

D)

Anne babalar diğer çocukların anne babaları ile etkileşim kurarlar.

E)

Aşama modelinin birinci evresinde olan bir ailenin yaşadığı duygusal tepki aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Kabul A)

Depresyon B)

Pazarlık etme C)

Suçluluk D)

Kızgınlık E)

2016 GÜZ ARA 3372-C

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

C

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

B)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

C)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması D)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Lehçe A)

Dil ailesi B)

Ana dil C)

Birey dili D)

Bölgesel dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Arnavutça-Yunanca-Ermenice A)

Ermenice-Almanca-İngilizce B)

Yunanca-Fransızca-İspanyolca C)

Macarca-İngilizce-Ermenice D)

İtalyanca-Almanca-Yunanca E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

4.

Ölçünlü dil A)

İzole dil B)

Kutsal dil C)

D) Argo Yazı dili E)

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

A)

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

B)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Divan-ı Hikmet C)

Nehcü’l- Feradis D)

Garib-nâme E)

2016 GÜZ ARA 3372-C

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

7. Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

8.

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? aşağıdakilerden hangisidir?

11.

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

A)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

D)

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

E)

2016 GÜZ ARA 3372-C

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

15.

kapı A)

azıcık B)

ıssız C)

kahvaltı D)

E) uslu

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

16.

Türeme A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Metatez E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

17.

bilişim A)

uçak B)

bilgisayar C)

yazılım D)

uygar E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

18.

1 A)

2 B)

3 C)

4 D)

5 E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Birleştirme A)

Tarama B)

Derleme C)

Türetme D)

Kısaltma E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

20.

bildir-A)

yoğunlaş-B)

getir-C)

kolla-D)

silkele-E)

2016 GÜZ ARA 3372-C

12 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.

Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,

g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,

h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,

i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.

7. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

8. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin soruşturması açılır.

9. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.

10. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.

Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

12. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

13. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

15. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.

Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

ÖĞRENCİNİN

SOYADI : ……...

ADI : ………...

TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ………...

SINAV SALON NO : ... SIRA NO : ……...

DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını kontrol ediniz.

İMZA:……….

Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.

SINAV İÇERİĞİ

SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.

Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 36-64)