ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE BAKIM HİZMETLERİ

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 23-29)

B

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylere eğitim hizmeti sunmak amacıyla açılabilecek okul türlerinden biri değildir?

1.

Otistik bireyler için açılan kurum ve okullar A)

Özel eğitim ve fizik tedavi merkezleri B)

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan iş okulları

C)

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan iş eğitim merkezleri

D)

Birden fazla yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim kurumları

E)

Özel eğitimi genel eğitimden ayıran temel farklılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

2.

Özel eğitim, genel eğitimden farklı değildir.

A)

Özel eğitimde değerlendirme yapılmaz.

B)

Özel eğitimde para ödenir.

C)

Özel eğitim, genel eğitimden daha az sistematiktir.

D)

Özel eğitimde öğretim, öğrencinin gereksinimlerine göre bireysel olarak planlanır.

E)

Özel gereksinimli bireylerin tıbbi değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra ilk olarak hizmet aldıkları kurum aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Aile Danışma Merkezleri A)

Halkevleri B)

Belde evleri C)

Psikolojik Danışma Merkezleri D)

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri E)

Özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte eğitim almalarına ne ad verilir?

4.

Özel gereksinimli bireylerde; yalnızlaşma, sosyal izolasyon, depresyon gibi uzun dönemde olumsuz etkilere neden olan bakım hizmetleri aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Süreli bakım hizmetleri A)

Evde bakım hizmetleri B)

Toplum temelli bakım hizmetleri C)

Gündüzlü bakım hizmetleri D)

Kurumsal bakım hizmetleri E)

Aşağıdakilerden hangisi "otizm spektrum bozukluğu" kavramı ile eş anlamlı olarak

Yaygın gelişimsel bozukluk C)

Duygu ve davranış bozukluğu D)

Öğrenme güçlüğü E)

En az iki yaşına kadar devam eden normal gelişim sürecinin ardından ortaya çıkan gerilemeyle kendini gösteren otizm spektrum bozukluğu kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Asperger sendromu A)

Çocukluk dezentegratif bozukluğu B)

Genetik temelleri belirlenmiş durumda olan gelişimsel yetersizlik türüne ne ad verilir?

8.

Çocukluk dezentegratif bozukluğu D)

Yüksek işlevli otizm E)

2016 GÜZ ARA 3372-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Uyumsal davranışları en iyi şekilde tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Bireyin günlük yaşantısı sırasında işlerini yapabilmek için öğrendiği ve kullandığı bilişsel, pratik ve sosyal becerilerdir.

A)

Bireyin akademik konularda başarılı olmasını sağlayan becerilerdir.

B)

Bireyin kişiler arası etkileşimde başarılı olmasını sağlayan önkoşul becerilerdir.

C)

Bireyin toplumsal ilişkilerinde başarılı olmasını sağlayan akademik becerilerin tümüdür.

D)

Bireyin kişiler arası etkileşimde başarılı olmasını sağlayan akademik becerilerdir.

E)

Bağımsız yaşama yeterliği, ekonomik anlamda kendine yetme, öğrenme, hareket edebilme, alıcı ve ifade edici dil, öz bakım ve öz yönetim alanlarından üç ya da daha fazlasında günlük işlevde bulunmayı etkileyen yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Duygu ve davranış bozukluğu E)

Koklear implant hangi yetersizlik türünde başvurulan bir yöntemdir?

11.

İşitme yetersizliği A)

Görme yetersizliği B)

Otizm spektrum bozukluğu C)

Zihinsel yetersizlik D)

Dil ve konuşma güçlüğü E)

İnme ya da tümör hasarına bağlı olarak meydana gelen, kişinin konuşma, algılama ve okuma-yazma yeteneklerinin bozulmasına ne ad verilir?

12.

Ses sorunları A)

Kognitif iletişim bozukluğu B)

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliğine ilişkin belirtilerden biri değildir?

13.

Çok yüksek ya da çok yavaş sesle konuşma A)

Söylenilenlerin tekrar edilmesini isteme B)

Görsel hafıza yetersizliği C)

Doğrudan iletişim kurma girişimlerine tepki vermeme

D)

Dil gelişiminde gecikme E)

İstemli hareketlerde ve vücut duruşunda yaşanan bozukluklara yol açan durum aşağıdakilerden hangisidir?

Çocukluk çağı romatizması C)

Serebral palsi D)

Rett sendromu E)

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme güçlüğünün belirtilerinden biridir?

15.

Kalıcılık ve genellemede başarısızlık A)

Akıcılıkta başarısızlık B)

Saldırganlık C)

Dikkat bozuklukları ve aşırı hareketlilik D)

Bakımını sağlayan kişiye bağlanma gerçekleştirememe

E) 2016 GÜZ ARA 3372-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Ekosistemi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Toplumdaki çeşitli sosyal sınıfların oluşturduğu sistemdir.

A)

Ailenin içinde yaşadığı toplumdur.

B)

Toplumda aileler ve çocuklar arasında kurulan etkileşim sistemidir.

C)

Toplumda aileler arasında kurulan ağdır.

D)

Bireyin yaşadığı toplumun sağlık, eğitim ve bakım hizmetleri, sosyal güvence ve iş olanaklarıdır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi yapılan araştırmalar sonucunda ailenin en çok ihtiyaç duyduğu temel gereksinim alanıdır?

17.

Maddi gereksinim A)

Duygusal destek gereksinimi B)

Bakım gereksinimi C)

Bilgi-eğitim gereksinimi D)

Toplumsallaşma gereksinimi E)

Aşağıdakilerden hangisi anne babaların eğitim sürecine katılmalarında önemli etmenlerden biri değildir?

18.

Anne babalar çocuklarına okulda öğrendiklerini ev ve diğer ortamlara aktarmaları konusunda yardımcı olurlar.

A)

Anne babalar evde öğretim etkinliklerine katıldıklarında çocuklar farklı gelişim alanlarındaki becerileri daha hızla kazanırlar.

B)

Anne babalar diğer çocukların anne babaları ile etkileşim kurarlar.

C)

Anne babalar çocuklarının farklı gelişim alanlarındaki gereksinimlerini karşılamada önemli pekiştireç kaynağıdırlar.

D)

Anne babalar çocukları hakkında önemli birer bilgi kaynağıdır.

E)

Aşama modelinin birinci evresinde olan bir ailenin yaşadığı duygusal tepki aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Depresyon A)

Suçluluk B)

Pazarlık etme C)

Kabul D)

Kızgınlık E)

Uzmanın karşısındaki kişiyle göz kontağı kurması, ailenin özelliklerine ilişkin not alması, arada bir başını sallayarak görüş birliği içinde olduğunu ifade etmesi gibi davranışlar sergilemesi hangi dinleme türüne örnektir?

20.

Güvene dayalı dinleme A)

Pasif dinleme B)

Sempatik dinleme C)

Empatik dinleme D)

Aktif dinleme E)

2016 GÜZ ARA 3372-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Kutsal dil A)

B) Argo Yazı dili C)

İzole dil D)

Ölçünlü dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Arnavutça-Yunanca-Ermenice A)

Ermenice-Almanca-İngilizce B)

Yunanca-Fransızca-İspanyolca C)

Macarca-İngilizce-Ermenice D)

İtalyanca-Almanca-Yunanca E)

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Dil ailesi A)

Lehçe B)

Birey dili C)

Ana dil D)

Bölgesel dil E)

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Gagauz A)

Kumuk B)

Karaçay C)

Karay D)

Kazak E) 2016 GÜZ ARA 3372-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9. ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11. aşağıdakilerden hangisidir?

12.

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir? 2016 GÜZ ARA 3372-B

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3372-B

12 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 23-29)