• Sonuç bulunamadı

5. EFLATUN PINAR - MEVCUT DURUM

6.1. YÖNETİM PLANI VİZYONU İLE AMAÇ VE HEDEFLERİ

Yönetim planlarında alanın kültürel sürekliliğini muhafaza ederek korunmasını sağlayan stratejik bir vizyon belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede yöneticiler ve yerel halkın uzun vadeli ve sürdürebilir koruma konusunda ortak bir bakış açısı yakalaması amaçlanmaktadır. Yönetim planı hazırlığı sürecinde oluşturulacak stratejik vizyonun alanla bağlantısı bulunan tüm paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenmesi alana ilişkin önerilen kararlara daha gerçekçi bir şekilde yön verecektir.

Çalışmanın V ve VI. Bölümlerinde yer alan Eflatun Pınar yönetim planına ilişkin tüm bilgi ve bulguların irdelenmesi sonucu bir vizyon cümlesi oluşturulmuştur. Buna göre;

“Eflatun Pınar’ın kültürel değerlerinin içinde bulunduğu doğal peyzaj ile beraber korunarak değerlendirilmesi, en ileri bilimsel metotlar ile araştırılması, Hitit su kültüne dair önemli bir kaynak olan alanın herkes tarafından ulaşılabilen, bölge halkının sürdürülebilir kalkınmasına da öncülük eden bir konuma sahip olması hedeflenmektedir.”

Yönetim planları, arkeolojik alanların koruma, bakım, onarım, turistik faaliyetler, ekonomik kalkınma ile yerel halkın ihtiyaç ve öncelikleri arasında bir denge kurarak alanın kültürel sürekliliğini sağlamayı hedefleyen pratik ve uygulamaya yönelik araçlardır.

Bu doğrultuda, Eflatun Pınar için öngörülen vizyon çerçevesinde, alanın bütüncül, katılımcı ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanabilmesi adına 6 temel amaç tespit edilmiştir. Eflatun Pınar yönetim planı için belirlenen amaçlar şunlardır:

1. Eflatun Pınar’ın kültürel önemi ile taşıdığı değerlerin bilimsel metotlarla araştırılması ve dokümantasyonunun yapılması,

2. Alanda yer alan somut ve somut olmayan kültür varlıklarının gelecek kuşaklara aktarılması adına sürdürülebilir olarak korunması,

3. Alanda tahribata neden olan unsurların ortadan kaldırılması,

4. Alanın kültürel önemi ile değerlerinin tanıtımı ile yerel toplumun ortağı olduğu insanlık tarihine ilişkin bilgi aktarımını gerçekleştirerek aidiyet duygusunun sağlanması, 5. Alana ulaşım ve ziyaretçi yönetimine yönelik gerekli teknik altyapının geliştirilmesi ve alanın geniş kitleler tarafından tanınmasının sağlanması,

6. Alanın sahip olduğu değerlere zarar vermeden, alandan sağlanacak imkânlar ile yerel toplumun sosyal ve ekonomik bakımdan gelişiminin sağlanması.

Eflatun Pınar yönetim planı için yukarıda sıralanan amaçları gerçekleştirebilmek için belirli zaman aralıklarını içeren hedeflerin oluşturulması, yönetim planı uygulamasında gerekli olan eylem kararlarının daha sağlıklı belirlenmesini sağlamaktadır. Buna göre Eflatun Pınar için oluşturulan uzun-orta-kısa vadeli hedefler aşağıda sıralanmıştır:

Uzun vadeli hedefler (20 yıllık)

 Eflatun Pınar’ın kültürel, doğal ve somut olmayan değerlerinin katılımcı ve bütünsel yaklaşımla korunması, geliştirilmesi, tanıtılması için geliştirilen yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması,

 Eflatun Pınar için geliştirilen yönetim planı kapsamında uygulanacak çalışmaların Konya ilinde yer alan diğer arkeolojik alanlar için de örnek teşkil etmesi,

 Alanın, kültürel ve doğal dokusuna zarar vermeyen yöntemler ve ileri teknolojik imkânlarla geliştirilecek açık hava müzesi olarak düzenlenmesi,

 Alanda araştırma, tanıtım, eğitim gibi faaliyetlerin sürekli olarak gerçekleştirilebilmesi için çok amaçlı salonlar ile sergi mekânlarının oluşturulması,

 Turistik potansiyel bakımından alanı etkileyecek tüm faktörlerin göz önünde bulundurulduğu Eflatun Pınar’ın ziyaretçi yönetim sisteminin sürdürülebilir olarak uygulanması,

 Ev pansiyonculuğu, organik bağ bahçe yetiştiriciliği gibi programların geliştirilmesi ile yerel toplumun sosyal ve ekonomik kalkınmasının güçlendirilmesi,

 Alanı olumsuz yönde etkileme ihtimali bulunan tehditlere karşı geliştirilen “Risk Yönetim Planı” nın, izleme göstergeleri ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi.

Orta vadeli hedefler (10 yıllık)

 Eflatun Pınar Kutsal Su Havuzu ve Anıtı’ndaki biyolojik, fiziksel ve mekanik tahribatın arkeoloji, restorasyon, jeoloji, kimya, biyoloji gibi farklı disiplinlerden uzmanlarca oluşturulan teknik bir ekip tarafından düzenli olarak izlenmesi ve gerekli durumlarda bilimsel müdahalelelerin gerçekleştirilmesi,

 Alan ve çevresinin temizlik ve bakımına yerel toplumun da dâhil edilmesi ve bu sayede bölge halkı tarafından alanın sahiplenilmesi adına düzenlenen “çöp toplama kampanyası” gibi uygulamaların yaygınlaştırılması,

 Eflatun Pınar’ın tarihi ve kültürel önemi ile Hitit dini anlayışında da benimsenen kaynak suyu ile olan ilişkisinin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması için görsel sanatlar ve yeni medya alanında yarışmalar ve festivallerin düzenlenmesi,

 Alanın yerel halk tarafından sahiplenilmesi adına alanın kültürel değerlerini yansıtan ürünlerin üretiminin geliştirilmesi,

 Hititler’in tarım yılı dönümlerinde kutladıkları AN.TAH.SUM şenliği ve KI.LAM bayramlarında gerçekleştirdikleri etkinliklerin yaşatılması için Eflatun Pınar’da da mevsim dönümleri ve 22 Mart Dünya Su Günü gibi özel tarihlerde düzenlenecek organizasyonun devamlılığın sağlanması ve ulusal boyutta da tanıtımının yapılması,

 Eflatun Pınar için Beyşehir ve Hüyük Belediyeleri sınırlarında yer alan ilköğretim ve lise öğrencileri için uygulanan eğitim programlarına Konya ilindeki okulların da dâhil edilmesi,

 Alanı doğal ve insani faktörlerle tehdit eden kuraklık, sel, deprem, yangın gibi risk durumlarına ilişkin oluşturulan “risk yönetim planı” nın izleme göstergelerinin yapılması ve gerekli durumlarda güncellenmesi.

Kısa vadeli hedefler (5 yıllık)

 Eflatun Pınar Kutsal Su Havuzu ve Anıtı’nın fonksiyonunun daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılabilmesi, Hitit İmparatorluğu dönemindeki pozisyonunun belirlenmesi ve yerleşim ile bağlantısının ortaya çıkarılabilmesi adına Eflatun Pınar Höyüğü’nde bilimsel kazı çalışmalarının başlatılması,

 Biyolojik etkiler sebebiyle liken ve alg gibi bitki türleri tarafından Eflatun Pınar Kutsal Su Havuzu ve Anıtı’nda meydana gelen aşınmanın uygun yöntemler ile ortadan kaldırılması,

 Eflatun Pınar Kutsal Su Havuzu ve Anıtı’nda 2011 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında Anıt’ın özgünlüğüne zarar veren uygulamaların kaldırılması,

 Alanın periyodik bakım ve temizliğinin sağlanması için alanda sürekli olarak görev yapacak yeterli sayıda güvenlik ve temizlik personeli ihtiyacının öncelikle Sadıkhacı ve Selki kasabalarından istihdam edilmesi,

 Alanın çevre temizliğine bölge halkının dâhil edilerek alanın sahiplenilmesini sağlamak amacıyla çeşitli temalarda kampanyaların düzenlenmesi,

 Ziyaretçilerin temel gereksinimlerini karşılamak adına tuvalet, kafeterya, satış ünitesi gibi birimleri kapsayan ziyaretçi merkezi projesi hazırlanıp uygulanması

 2011 yılında sadece Eflatun Pınar Kutsal Su Havuzu ve Anıtı için tasarlanan Çevre Düzenleme Projesi’nin tüm yönetim alanı sınırlarını kapsayacak ve yaşlı, engelli vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi,

 Alanın turizm potansiyelini güçlendirmek için Beyşehir ve Konya merkezli tur programlarına Eflatun Pınar’ın da eklenmesi,

 Alanın somut ve somut olmayan kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması için “Hitit dini törenleri”, “geçmişten günümüze su kültü”,

“suyun gücü” gibi temalar doğrultusunda hazırlanacak resim, fotoğraf, belgesel, film gibi yapımların teşvik edilmesi,

 Alanın tanıtımı amacıyla hazırlanan eserlerin, görsel sanatlar ve yeni medya alanında düzenlenen yarışmalar ve festivallere katılımının sağlanması,

 Özellikle çocuklar ve gençlere ilişkin koruma bilincinin oluşturulması amacıyla öncelikle Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde bulunan okulları kapsayan eğitim programlarının geliştirilmesi,

 Eflatun Pınar’ın yönetimine bölge halkının da katılımıyla alandan fayda sağlamasını temin etmek adına Sadıkhacı ve Selki mahalleleri başta olmak üzere yerel toplumun sosyal ve ekonomik durumu ile ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi,

 Yerel halkın el emeği ürünlerinin ziyaretçilere sunulması için gerekli donanımların oluşturulması, turistik eşya, el sanatları, yöresel mutfak, Hitit mutfağı gibi ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi,

 Eflatun Pınar’ın su kültü ile olan bağlantısı göz önüne alınarak alanda yerel idareciler ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile piknik, bahar şenliği gibi aktivitelerin düzenlenmesi

 Alanın tanıtım faaliyetleri ile korunmasına ilişkin çalışmalara yerel toplum ile sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlanması,

 Alanı etkileyen doğal ve insan faktörlü risklere ilişkin gerekli olan analiz çalışmalarının yapılması,

 Yönetim planının tanımlanan eylemlerin gerçekleştirilmiş olması.