MÜLKİYET:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 68-75)

KOMİSYON RAPORLARI

MÜLKİYET:

Başkanlığımız ortak kullanımında olan Tapu Sorgulama Programından; Eyüp İlçesi, Abdülvedüt Mahallesi, 101 ada 5 parselin (756m2) Velastina mülkiyetinde olduğu ifraz ile 30.05.1955 tarihinde edinildiği, 8 parselin (569m2), 9 parselin (463m2), 10 parselin (404m2), 11 parselin (373m2), 12 parselin (334m2), 13 parselin (281m2), 14 parselin (259m2), 15 parselin (240m2), 16 parselin (209m2), 17 parselin (190m2) ve 18 parselin (129m2) satış yolu ile 06.01.2014 tarihinde edinildiği ve İBB mülkiyetinde olduğu görülmüştür.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız ortak kullanımında olan Coğrafi Bilgi Sisteminden ve 2014 yılı uydu fotoğrafından söz konusu parsellerin açık otopark alanı olarak kullanıldığı görülmektedir

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Söz konusu parseller 20.12.2010 tt’li Eyüp Koruma Amaçlı N.İ.Planında kısmen Mezarlık ve kısmen Park Alanında kalmakta iken 19.04.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli itiraz planında kısmen“Ticaret Alanı” kısmen

“Park Alanı”na alınmıştır.

21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ise kısmen

“Mezarlık Alanı” kısmen “Park Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazıya istinaden Başkanlığımızca ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak ilgi (c) dağıtımlı yazımızla kurum ve kuruluşlara görüşleri sorulmuş, ilgi (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) yazılar ile söz konusu görüşler tarafımıza iletilmiştir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ilgi (d) görüş yazısında;

“…Planlama alanı Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç.

"Yerleşime Uygunluk Haritaları"na göre; "ÖA-4b (Yapay Dolgu ile temsil edilen, Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. …Sonuç olarak, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu

1/5000 Ölç.N.İ.Planı ve 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatları jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (e) yazı eki 26.11.2015 tarih UP2015-39/11 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu kararında;

- Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

- Ayvansaray Kavşağı bağlantı yollarından cephe aldığından kavşak rezerv alanı olarak "Cephe aldığı yollardan min10.00m yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. Bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulacaktır."plan notu eklenmesi,

-"Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince kendi alanı içerisinde karşılanacaktır." plan notu eklenmesi

-Teklif alana giriş-çıkışların kavşak bağlantı yollarını olumsuz etkilememesi için giriş-çıkışlara ilişkin UTK Kararı alınması,

-Teklif "Park+Zeminaltı Katlı Otopark" alanının giriş çıkışlarının sağlanmasına yönelik güneydeki 25.00m genişliğindeki yola bağlanmak üzere 95 ada, l parselde bulunan tescilli Mezarlık Alanı ile teklif alan arasında min7.00m genişliğinde yol düzenlenmesi hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla plan bütünlüğü içerisinde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.”denilmektedir.

Altyapı Projeler Müdürlüğünün ilgi (f) görüş yazısında; “…söz konusu yere ilişkin yapılan plan tadilatı teklifi Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.”denilmektedir.

Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgi (g) görüş yazısında; “…1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilat tekliflerine konu 101 ada 5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 parsellerin halihazırda uygulaması tamamlanmış Tokmaktepe Mezarlık Alanı dışında yer aldığı tespit edildiğinden ve söz konusu plan tadilat tekliflerinin özünde kamu yararına yönelik olarak bir donatı alanından diğer donatı alanına dönüştürmeyi içerdiği anlaşıldığından, söz konusu plan tadilat tekliflerinin düzenlenmesi Müdürlüğümüz açısından herhangi bir sakınca oluşturmamaktadır.” denilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün ilgi (h) görüş yazısında; Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; zeminaltı otoparkları İstanbul için elzem bir ihtiyaç olduğundan ve kamu yararı gözetildiğinden;

- Zeminaltı otopark projesi ile birlikte hazırlanan peyzaj projesi,

- İmar Planlarında uygun olan Park alanı-Yeşil alan olarak planlanmış ve uygulaması yapılmış alanlarda zeminaltı katlı otopark yapılabilmesi için en az 1 veya 1.50 m. toprak derinliğinin bırakılması,

- Mümkün olduğunca uygulama yapılacak parsele bitişik yapılaşmış parsellerin olmaması veya en az iki cephenin açık olması,

- İmar planlarında Spor alanı ve Çocuk oyun alanı olarak planlanmış alanlarda toprak derinliği şartının aranmaması,

- İmar planlarında Spor alanı ve Çocuk bahçesi olarak planlanmış, uygun olan alanlarda imar parseli sınırından ağaçların dikimine ve gelişimine imkan verecek 3.00 m. genişliğinde çekme mesafesinin bırakılması şartlarının yerine getirilmesi, alan üzerinde varsa anıt ağaçların korunması ya da bu şartların yerine getirilemeyeceği durumlarda ise zeminüstü Park-Yeşil Alan olarak planlanmış taşınmazların orta kısmında Çocuk Oyun Grupları ve/veya Spor Sahası planlanması şartıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

- Eyüp Belediye Başkanlığının ilgi (ı) görüş yazısında;

“…Plan değişikliği teklifi ile 19.04.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında kalan kısmın sosyal ve kültürel tesis alanına alınarak, bir kısmının ise yol alanı olarak düzenlendiği; park alanı olarak ayrılan kısmın ise korunduğu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin ise bu doğrultuda düzenlendiği tespit edilmiştir. Abdülvedut Mahallesi 101 ada 5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 parsellerin, kısmen "Park+Zeminaltı katlı otopark", kısmen de "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı"na (kütüphane, sergi, sinema, tiyatro, çok amaçlı salon, kapalı spor alanı, idari ve teknik birimler, eğitim birimleri, tesise hizmet edecek yeme-içme birimleri vb.) alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği uygun görülmüştür.

- İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (i) görüş yazısında;

Plan sahasına ilişkin 11 maddelik altyapı görüşü belirtilmiştir.

1. Plan sahasının içinden ve çevresinden muhtelif çaplarda mevcut ve planlanan atıksu ve yağmursuyu hatları ile mevcut 03600 mm çaplı Yeni Güney Haliç Tüneli geçmekte olup, mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, imar plan çalışmalarında, 0300 mm - 0600 mm arası çaplar için en az 5 m., Ф700 mm - Ф1200 mm çaplar için en az lOm. ve üstü çaplar için en az 15 m.

genişlikte İmar Yolu veya Yeşil Alan olarak korunmalıdır.

2. Söz konusu parselin içinden 036OOmm çaplı Yeni Güney Haliç Atıksu Tüneli hattı geçmektedir.

Atıksu Tünel hattının akar kotu bahse konu olan parseller için -3.11 metre olup, atıksu tünelinin bu güzergâhtaki Tünel Boru Üst Kotu (deniz seviyesine göre) +1,00 metredir.

3. Yatayda tünel aksının sağında ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 m.'lik alan ile düşeyde tünel boru üst kotunun 7.20 metre (1.00+ 7.20 = +8.20) mesafesinde (yazı ekindeki paftadaki mesafelerde) herhangi bir kazı, sondaj, forekazık, jet grout vb. çalışmalar yapılmamalıdır.

4. Yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte planları gönderilen her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Hatlarımızın geçtiği güzergâhlar yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

5. Ana isale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremiz onayına sunulması gerekmektedir.

6. Eyüp İlçesi, Abdülvedüt Mahallesi, 101 Ada, 5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 sayılı parsellerin yakınından ve içinden geçen Ф8OOBA yağmursuyu hattının, sağından ve solundan 7,5 m. olmak üzere toplam 15 m.' lik bandın yol veya yeşil alan olarak ayrılması gerekmektedir.

7. Mevcut imar yol genişlikleri yol kırmızı kotunun altında da muhafaza edilmeli, zemin altında inşa edilecek kazıklar madde 1' de belirtilen hususlar dikkate alınarak planlanmalıdır.

8. Zemin altı otopark alanlarından kaynaklanabilecek atıksu ve yağmursuları, imar yollarından geçen altyapı tesislerine ait akar kotlar dikkate alınarak proje alanı içinde terfi ettirilmelidir. Plan sahası içinde yapılacak yapılara hizmet edecek olan atıksu ve yağmursuyu altyapı tesislerine ait muayene baca yükseklikleri, imar yollarındaki İdaremize ait muayene baca derinliklerini (işletmede meydana gelen zorluklar nedeniyle) artırmamalıdır. (İSKİ Kanal Proje Teknik Şartnamesi'nde imar yollarındaki muayene bacalarına ait toprak örtü kalınlıkları atıksu tesisleri için 2,70m., yağmursuyu tesisleri için de 1,20 m/dir.)

9. Yapılarda, yağmursuyu drenaj ve çatı su giderleri kesinlikle atıksu parsel bacası ve hatlarına bağlanmayacaktır.

10. Söz konusu imar plan tadilatı çalışmasından dolayı yoğunluğun artırılmasına bağlı olarak İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.”denilmektedir.

DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

İlgi a) yazıda; Eyüp İlçesi, Abdülvedüt Mahallesi, 101 ada 5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 parsellerin kısmen “Park+ Zeminaltı Katlı Otopark” ile kısmen de “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na alınması için gerekli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Plan tadilat çalışmalarının yapılması talebi üzerine ilgi b) Başkanlık Oluru alınarak 101 ada 5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 parsellerin kısmen “Park+ Zeminaltı Katlı Otopark” kısmen “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”

kısmen de “Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 5216 sayılı yasaya 7c maddesine istinaden NİP-7768,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ve UİP-6957,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli tadilat teklifinin 20.12.2010 tt’li Eyüp Koruma Amaçlı N.İ.Planına itiraz neticesinde oluşan F21C24B rumuzlu 19.04.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli itiraz planı üzerine çizilerek, 101 ada 8-9-10-11-12 parsellerde kalan ticaret alanın Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanına, 101 ada 5 parselde kalan ticaret alanın yol alanına alınarak plan tasdik sınırının çizildiği ve lejant, plan notlarının oluşturulduğu;

“Eyüp İlçesi, Abdülvedüt Mahallesi, F21c24b Pafta, 101 Ada 5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Parseller ile Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı başlığı altında;

1- Plan tasdik sınırı içerisinde kalan alan kısmen "Park+Zeminaltı Katlı Otopark", kısmen "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı", kısmen de “Yol Alanı”dır.

2- Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında; kütüphane, sergi, sinema, tiyatro, çok amaçlı salon, kapalı spor salonu, idari ve teknik birimler, eğitim birimleri, tesise hizmet edecek yeme-içme birimleri vb. fonksiyonlar yer alabilir.

3- Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ile Zeminaltı katlı otopark alanında kot alınacak nokta ve yapı çekme mesafeleri, blok ebat ve şekilleri, çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak ilgili Koruma Bölge Kurulu uygun kararı alınmak şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projede belirlenecektir. Yükseklik Yençok: 3 katı aşamaz.

4- Açıklanmayan konularda meri imar mevzuatı ve meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı hükümleri geçerlidir.”şeklinde plan notları getirildiği;

1/1000 ölçekli tadilat teklifinin F21C24B3A rumuzlu 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı üzerine çizilerek 101 ada 13-14-15-16-17-18 parsellerde kalan mezarlık alanının park alanına, 101 ada 5 parselin park alanında kalan kısmının yol alanı olarak düzenlenmesi, 8-9-10-11-12 parselde bulunan mezarlık alanı ile park alanının sosyal-kültürel tesisler alanı olarak düzenlenmesi ayrıca 101 Ada 5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Parseller ile 95 ada 1 parsel arasında kalan tescil harici alanın İSKİ kurum görüşü ekinde belirtildiği üzere mevcut yağmur suyu geçmesi

sebebiyle plan tasdik sınırı içine alınarak park alanı olarak düzenlendiği, lejant ve plan notlarının oluşturulduğu;

“Eyüp İlçesi, Defterdar Mahallesi, F21c24b3a Pafta, 101 Ada 5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Parseller İle Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı başlığı altında;

1- Plan tasdik sınırı içerisinde kalan alan kısmen "Park+Zeminaltı Katlı Otopark", kısmen "Sosyal- Kültürel Tesis Alanı" ve kısmen “Yol Alanı”dır.

2- Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında; kütüphane, sergi, sinema, tiyatro, çok amaçlı salon, kapalı spor salonu, idari ve teknik birimler, eğitim birimleri, tesise hizmet edecek yeme-içme birimleri vb.

fonksiyonlar yer alabilir.

3- Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ile Zeminaltı katlı otopark alanında kot alınacak nokta ve yapı çekme mesafeleri, blok ebat ve şekilleri, çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak ilgili Bölge Kurulu uygun kararı alınmak şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projede belirlenecektir, yükseklik Yençok: 3 katı aşamaz.

4- Açıklanmayan konularda meri imar mevzuatı ve meri 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri geçerlidir.

Kurum ve kuruluş görüşleri yönünden incelendiğinde;

Altyapı Projeler Müdürlüğünün, Eyüp Belediye Başkanlığının ve Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğünün olumlu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün ve İSKİ Genel Müdürlüğünün şartlı olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ise “-Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,- Ayvansaray Kavşağı bağlantı yollarından cephe aldığından kavşak rezerv alanı olarak "Cephe aldığı yollardan min10.00m yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. Bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulacaktır."plan notu eklenmesi,-"Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince kendi alanı içerisinde karşılanacaktır." plan notu eklenmesi, -Teklif alana giriş-çıkışların kavşak bağlantı yollarını olumsuz etkilememesi için giriş-çıkışlara ilişkin UTK Kararı alınması,-Teklif "Park+Zeminaltı Katlı Otopark" alanının giriş çıkışlarının sağlanmasına yönelik güneydeki 25.00m genişliğindeki yola bağlanmak üzere 95 ada, l parselde bulunan tescilli Mezarlık Alanı ile teklif alan arasında min7.00m genişliğinde yol düzenlenmesi hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla plan bütünlüğü içerisinde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.”şeklinde şartlı olumlu görüşü bulunmaktadır. ” Denilerek.

İlgi a) yazıya istinaden ilgi b) Başkanlık Oluru alınarak 101 ada 5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 parsellerin kısmen “Park+ Zeminaltı Katlı Otopark” kısmen “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” ve kısmen de

“Yol Alanı”na alınmasına ilişkin NİP-7768,6 Plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli UİP-6957,31 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği yazımız ekinde olup 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüp İlçesi, Abdülvedüt Mahallesi, F21C24B3A pafta, 101 ada 5-8-9-1011-12-13-14-15-16-17-18- parseller ile tescil harici alana ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tadilatı teklifleri incelenmiş olup mülkiyeti İBB tarafından edinilmiş olan parsellerin sosyal kültürel tesis ve park + zeminaltı katılı otopark alanı olarak düzenlenmesine yönelik olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

158 Tarih:

18.12.2015 Dosya No:

2015/2279 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler İlçesi, Nazım İmar Planı tadilatı teklifi PİN :NİP- 5163,2

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 14/ 12 /2015 gün ve 2015-14882-15214-15247-15370-9722 sayılı yazısında;

"İlgi : a)Hukuk Müşavirliği’nin 29.05.2015 tarih, 2014-760-11341 sayılı yazısı ve eki Mahkeme Kararı.

b)05.06.2015 tarih, 7280 sayılı Başkanlık Oluru.

c)12.11.2015 tarih, 8679 sayılı Başkanlık Oluru.

d)23.11.2015 tarihli, 2015/S-8842 sayılı yazımız.

e)25.11.2015 tarihli, 2015/2108 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısı.

f)30.11.2015 tarihli, 2015/10370 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü’nün yazısı.

g)03.12.2015 tarihli, 2015/1274912-4198 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ve eki 03.12.2015 tarih, UP2015-40/12 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyon Kararı.

h) 07.12.2015 tarihli, 2015/1533 sayılı Kentsel Müdürlüğü’nün yazısı.

ı)09.12.2015 tarihli, 2015/25392 sayılı Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nın yazısı.

TALEP: Hukuk Müşavirliği’nin ilgi (a) yazısı ile; davacı Mehmet Cengiz Ersaatçi tarafından 12.07.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revziyon Nazım İmar Planının Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi, 26 pafta, 3421 parsele ilişkin kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Belediyemiz aleyhine açtığı davada İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 27.04.2015 tarih, 2014-90 E. ve 2015-1078 sayılı kararı ile “Planın parsel yönünden iptaline” karar verildiği belirtildiğinden, Mahkeme Kararı gereği plansız alanda kalan 26 pafta, 3421 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması hususunda ilgi (b) Başkanlık Oluru alınmıştır.

Ancak; Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi, 26 pafta, 3421 parsel ile komşuluğundaki 26 pafta, 3411, 3419, 3416, 3415, 3414, 3420, 3424, 11480, 11478, 11479, 11447, 11583, 11582, 11286, 11288, 11446 parseller ile tescil dışı alanda 12.07.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Bahçelievler Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planında “İdari Tesis Alanları (Konsolosluk)’ fonksiyonu bulunmakta iken, söz konusu plana yapılan itirazlar doğrultusunda onaylanan 21.07.2014 tt.li, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile “İdari Tesis Alanı” fonksiyonu “Belediye Hizmet Alanı”na alındığından ve 21.07.2014 onaylı plan, 26 pafta, 3421 parsel yönünden İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 27.04.2015 tarih, 2014-90 E. ve 2015-1078 sayılı kararı ile iptal edildiğinden geride kalan Belediye Hizmet Alanının fonksiyon bütünlüğünün bozulduğu, bu nedenle bölgede yapılacak olan 18.Madde Uygulama sınırı da dikkate alınarak söz konusu alanda planlama esasları ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı fonksiyonunun yeniden düzenlenmesine ilişkin ilgi (c) Başkanlık Oluru alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmektedir.

MÜLKİYET: Başkanlığımız ortak kullanımında olan Tapu Sorgulama sistemi üzerinden yapılan incelemede; 3421 parselin 4639,00m² yüzölçümle, şahıs mülkiyetinde olduğu 20.12.1994 tarihinde edinildiği,

3411 parselin 5624,00m² yüzölçümle, Cebeci Triko-Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mülkiyetinde olduğu 31.12.2008 tarihinde edinildiği,

3419 parselin 5514,00m² yüzölçümle, hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu 31.12.2008 tarihinde edinildiği,

3416 parselin 6240,00m² yüzölçümle, Mars Gayrimenkul Yatırım ve Proje Geliştirme Anonim Şirketi mülkiyetinde olduğu 08.07.2013 tarihinde edinildiği,

3415 parselin 4333,00m² yüzölçümle, Mars Gayrimenkul Yatırım ve Proje Geliştirme Anonim Şirketi mülkiyetinde olduğu 08.07.2013 tarihinde edinildiği,

3414 parselin 4026,00m² yüzölçümle, Mars Gayrimenkul Yatırım ve Proje Geliştirme Anonim Şirketi mülkiyetinde olduğu 08.07.2013 tarihinde edinildiği,

3420 parselin 5514,00m² yüzölçümle, Pir Turistik Tesisler İnşaat İşletme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mülkiyetinde olduğu 09.01.2015 tarihinde edinildiği,

3424 parselin 4172,00m² yüzölçümle, Altur Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mülkiyetinde olduğu 31.07.2009 tarihinde edinildiği,

11480 parselin 1329,00m² yüzölçümle, Ayaydın Tekstil İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi mülkiyetinde olduğu 31.10.2013 tarihinde edinildiği,

11478 parselin 1377,00m² yüzölçümle, DSİ mülkiyetinde olduğu 28.02.2012 tarihinde edinildiği, 11479 parselin 2915,00m² yüzölçümle, Ayaydın Tekstil İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi mülkiyetinde olduğu 31.10.2013 tarihinde edinildiği,

11447 parselin 4741,00m² yüzölçümle, şahıs mülkiyetinde olduğu 08.01.1988 tarihinde edinildiği, 11583 parselin 4096,90m² yüzölçümle, Altur Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketi mülkiyetinde olduğu 14.10.2011 tarihinde edinildiği,

11582 parselin 736,00m² yüzölçümle, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu 08.01.1988 tarihinde edinildiği,

11286 parselin 960,00m² yüzölçümle, DSİ mülkiyetinde olduğu 28.02.2012 tarihinde edinildiği, 11288 parselin 3410,00m² yüzölçümle, şahıs mülkiyetinde olduğu 24.03.1992 tarihinde edinildiği görülmüştür.

MEVCUT DURUM: Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 yılı Uydu Görüntülerinde yapılan incelemede planlama alanı üzerinde bina bulunduğu görülmüştür.

MER-İ PLAN DURUMU: Bahçelievler İlçesi, 26 pafta, 3421 parsel İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 27.04.2015 tarih, 2014-90 E. ve 2015-1078 sayılı kararı ile “Planın parsel yönünden iptaline” karar verildiği belirtildiğinden, söz konusu parselin plansız olduğu görülmüştür.

Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi, 26 pafta, 12.07.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Bahçelievler Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planında 3411, 3416, 11582, 11286, 11288 parseller kısmen Su Kanalları Koruma Kuşağında kısmen Yol Alanında kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1), 3414,11583 parseller kısmen Yol Alanında kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1) kısmen Park Alanında, 3415 parseller kısmen Yol alanında kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1), 3419 parseller Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1), 3420 parsel kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1) kısmen İdari Tesis Alanlarında, 3424,11480 parseller kısmen KOP Alanında kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1) kısmen Park Alanında, 11478,11479,11447 parseller kısmen KOP Alanında kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1) kalmakta iken 3411, 3414, 3424, 11582, 1583, 11286, 11288, 11478, 11479, 11447 parsellerin bir kısmı 21.07.2014 tt.li, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile “Belediye Hizmet Alanı”na alınmıştır.

Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi, 26 pafta, 24.11.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bahçelievler Yenibosna Basın Aksı Uygulama İmar Planında 3411, 3416, 11582, 11286, 11288 parseller kısmen Su Kanalları Koruma Kuşağında kısmen Yol Alanında kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1), 3414,11583 parseller kısmen Yol Alanında kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1) kısmen Park Alanında, 3415 parseller kısmen Yol alanında kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1), 3419 parseller Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1), 3420 parsel kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1) kısmen İdari Tesis Alanlarında, 3424,11480 parseller kısmen KOP Alanında kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1) kısmen Park Alanında, 11478,11479,11447 parseller kısmen KOP Alanında kısmen Ticaret ve Hizmet Alanlarında (T1) kalmakta iken 3411, 3414, 3424, 11582, 1583, 11286, 11288, 11478, 11479, 11447 parsellerin bir kısmı 13.09.2014 tt.li, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile “Belediye Hizmet Alanı”na alınmıştır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (c) yazı doğrultusunda Başkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına ilişkin;

-Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazısında;

“Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne

“Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 68-75)

Benzer Belgeler