KOMİTELER Denetim Komitesi

Belgede TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 2016 FAALİYET RAPORU (sayfa 49-55)

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun denetim/gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iç sistemler kapsamındaki bazı görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Banka Yönetim Kurulu’nun 31 Ekim 2006 tarih ve 227 sayılı kararıyla Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Yönetim Kurulu’nun 15 Eylül 2014 tarih ve 162 sayılı kararıyla kabul edilen Denetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir.

Yönetim Kurulu’nun 11 Mayıs 2016 tarih ve 101 sayılı kararı ile Denetim Komitesi Üyelikleri’ne Mehmet AYDIN, Dr. Zeki ÇİFTÇİ ve Hakan TOKAÇ seçilmiştir. Denetim Komitesi’nin 27 Mayıs 2016 tarihli toplantısında Denetim Komitesi Başkanlığı’na Mehmet AYDIN, Başkanvekilliği’ne Dr. Zeki ÇİFTÇİ ve Üyeliğe Hakan TOKAÇ seçilmiştir. Hakan TOKAÇ’ın istifaen ayrılması sonucu, Yönetim Kurulu’nun 27 Aralık 2016 tarih ve 260 sayılı Kararı ile Komite Üyeliği’ne Selim YEŞİLBAŞ seçilmiştir.

İç Sistemler kapsamında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İç Kontrol ve Risk İzleme Müdürlükleri doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlıdır; bu bağlılık Denetim Komitesi eliyle yürütülmektedir. Denetim Komitesi, 2016 yılında 14 adet toplantı yapmış ve Banka Yönetim Kurulu’na sunmak üzere 62 adet karar almıştır.

Denetim Komitesi Üyeleri ve Asli Görevleri(*)

Adı-Soyadı Unvanı Asli

Görevi Mehmet AYDIN Denetim Komitesi

Başkanı Kamu İhale Kurumu, Kurum Müşaviri

Dr. Zeki ÇİFTÇİ Başkan Vekili T. Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

Selim YEŞİLBAŞ Üye T.C. Başbakanlık Müşaviri

(*) 30 Nisan 2014- 22 Nisan 2016 tarihleri arasında Prof. Dr. Ahmet KESİK Denetim

Komitesi Başkanı olarak, 12 Kasım 2015 - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında Hakan TOKAÇ Denetim Komitesi’nde üye olarak görev yapmışlardır.

Ücretlendirme Komitesi

BDDK tarafından 9 Haziran 2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Banka faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk

yönetimine katkı sağlayacak bir ücretlendirme politikası oluşturulması, Yönetim Kurulu’nun, ücretlendirme politikasının etkinliğinin sağlanmasını teminen ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden geçirmesi, ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına

izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla en az iki kişiden oluşan Ücretlendirme Komitesi kurulması, Komite tarafından ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek, bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda Banka ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirmek ve bunlara ilişkin Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere, Yönetim Kurulu’nun 8 Aralık 2011 tarih ve 272 sayılı Kararı ile icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinden Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 29 Ağustos 2016 tarih ve 148 sayılı Kararı ile Ücretlendirme Komitesi Başkanlığı’na Selim YEŞİLBAŞ, Üyeliğine Mehmet AYDIN seçilmişlerdir. Komite, 2016 yılında 1 adet toplantı yapmış ve Banka Yönetim Kurulu’na sunmak üzere bir adet karar almıştır.

Ücretlendirme Komitesi Üyeleri ve Asli Görevleri (*) Adı-Soyadı Unvanı Asli

Görevi

Selim YEŞİLBAŞ Başkan T.C. Başbakanlık Müşaviri

Mehmet AYDIN Üye Kamu İhale Kurumu, Kurum Müsaviri

(*)12 Kasım 2015 - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında Hakan TOKAÇ Ücretlendirme Komitesi Başkanlığı, 28 Haziran 2013 - 22 Nisan 2016 tarihleri arasında Prof. Dr. Ahmet KESİK Ücretlendirme Komitesi Üyeliği görevinde bulunmuşlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri” çerçevesinde, Banka Yönetim Kurulu’nun 15 Haziran 2007 tarih ve 185 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Çalışma Usul ve Esasları Yönetim Kurulu’nun 24 Temmuz 2007 tarih ve 209 sayılı kararıyla yürürlüğe konmuş olup, söz konusu komitenin çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemede değişiklikler yapılarak Yönetim Kurulu’nun 29 Aralık 2011 tarih ve 283 sayılı kararı ile

“Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği”ne dönüştürülmüştür. Yönetmelik Yönetim Kurulu’nun 25 Kasım 2014 tarih ve 214 sayılı kararı ile revize edilmiştir.

Komite’nin görevi, Banka’nın kurumsal yönetim politikasına ilişkin esasları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmaktır. Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 2014 tarih ve 81 sayılı Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkanlığı görevine bağımsız ve icrai görevi olmayan yönetim kurulu üyesi Dr. Zeki ÇİFTÇİ, bulunmaması halinde ise başkan vekili olarak icrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Selim YEŞİLBAŞ seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2016 yılı içinde 2 adet toplantı gerçekleştirmiş ve 2 adet karar almıştır. Ayrıca, Banka Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerinin Banka’nın Kurumsal Yönetim Komitesi’nce yerine getirilmesine karar vermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Banka kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve Asli Görevleri Adı-Soyadı Unvanı Asli

Görevi Dr. Zeki ÇİFTÇİ Kurumsal Yönetim

Komitesi Başkanı T. Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

Selim YEŞİLBAŞ

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili

T.C. Başbakanlık Müşaviri

Dr. Metin

ÇINAR Üye

T. Kalkınma Bankası A.Ş.

Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürü

Kredi İştirak Komitesi

Kredi İştirak Komitesi, Banka’nın genel kredi ve iştirak politikasına ilişkin esasları belirlemek, kredi hacmi içinde yer alan/alacak olan kredi türlerinin dağılımını planlamak, ilgili birimlerce hazırlanan takrirleri değerlendirerek kredilendirme faaliyetlerini sürekli olarak gözetmek ve genel ekonomik politikalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur.

Kredi İştirak Komitesi; faaliyetlerini, Yönetim Kurulu’nun 29 Aralık 2011 tarih ve 283 sayılı kararı ile revize edilen Kredi İştirak Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir.

Komite, Genel Müdür başkanlığında, Banka Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili birim yöneticilerinden oluşmaktadır. Toplantı gündemine göre, diğer personel de Komite toplantılarına çağrılabilmektedir. 2016 yılında Komite, 23 adet toplantı yapmış ve Banka Yönetim Kurulu’na sunmak üzere 165 karar almıştır.

Kredi İştirak Komitesi Üyeleri ve Asli Görevleri (*)

Adı-Soyadı Unvanı Asli

Görevi Ahmet BUÇUKOĞLU Başkan Genel Müdür

Zekai IŞILDAR Başkan Vekili Genel Müdür Yardımcısı Adnan YALÇINCI Üye Genel Müdür Yardımcısı Bahattin SEKKİN Üye Genel Müdür Yardımcısı

Satı BALCI Üye Genel Müdür Yardımcısı (V.)

İlgili Birim

Yöneticileri Üye

Hukuk Müşavirliği

Kredi Değerlendirme I Daire Başkanı Kredi Değerlendirme II Daire Başkanı Kredi İzleme ve Tahsilat Daire Başkanı Kredi Pazarlama Daire Başkanı

İstihbarat ve Mali Tahlil Daire Başkanı

(*)16 Aralık 2009 - 01 Eylül 2016 tarihleri arasında İrfan YAŞAR Kredi İştirak Komitesi’nde üye olarak görev yapmıştır.

Aktif-Pasif Yönetim Komitesi

Aktif Pasif Yönetim Komitesi, Banka bilançosunun aktif ve pasif kalemlerinin etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesini sağlamak üzere oluşturulmuştur. Çalışmalarını Banka’nın vizyonu, misyonu, stratejik amaçları ve hedefleri ile risk yönetim politikaları ve stratejileri çerçevesinde sürdüren Komite, mevcut ve muhtemel ekonomik gelişmeler ile faiz, vade, para cinsi gibi unsurları dikkate almaktadır.

Banka Yönetim Kurulu’nun 8 Eylül 2008 tarih ve 213 sayılı kararı ile Aktif Pasif Yönetim Komitesi kurulmuş olup, söz konusu komitenin çalışma usul ve esaslarına ilişkin

düzenlemede değişiklikler yapılarak Banka Yönetim Kurulu’nun 29 Aralık 2011 tarih ve 283 sayılı kararı ile “Aktif Pasif Yönetim Komitesi Yönetmeliği” olarak yürürlüğe girmiştir.

Genel Müdür’ün başkanlığındaki Komite’nin üyeleri Genel Müdür Yardımcıları’dır.

Başkan’ın bulunmadığı hallerde toplantılara Finansal Kurumlar Daire Başkanlığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlık etmektedir. Komite Başkanı, toplantının gündemine göre ilgili birim yöneticilerini veya personeli toplantılara çağırabilmektedir.

Komite, 2016 yılında 28 adet toplantı yapmış ve Banka Yönetim Kurulu’na sunmak üzere 17 karar almıştır.

Aktif Pasif Yönetim Komitesi Üyeleri ve Asli Görevleri (*)

Adı-Soyadı Unvanı Asli

Görevi

Ahmet BUÇUKOĞLU Başkan Genel Müdür

Bahattin SEKKİN Başkan Vekili Genel Müdür Yardımcısı

Zekai IŞILDAR Üye Genel Müdür Yardımcısı

Adnan YALÇINCI Üye Genel Müdür Yardımcısı

Satı BALCI Üye Genel Müdür Yardımcısı (V.)

(*)16 Aralık 2009 - 01 Eylül 2016 tarihleri arasında İrfan YAŞAR Aktif Pasif Yönetim Komitesi’nde üye olarak görev yapmıştır.

Çevre Yönetim Komitesi

Türkiye Kalkınma Bankası, Çevre Yönetim Politikası çerçevesinde Çevre Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasını, yürütülmesini, iyileştirilmesini, izlenmesini ve kurumsal farkındalığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Çevre Yönetim Komitesi

faaliyetlerini Yönetim Kurulu’nun 15 Ağustos 2014 tarih ve 147 sayılı kararı ile revize edilen Çevre Yönetim Komitesi’nin Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları

çerçevesinde yürütmektedir. Komite, Genel Müdür Yardımcıları veya Müdürler arasından bir temsilci ve diğer personel arasından ikisi temsilci yardımcısı olmak üzere Genel Müdür tarafından belirlenen toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Komite, 2016 yılında 5 adet toplantı yapmış ve 16 adet karar almıştır.

Çevre Yönetim Komitesi Üyeleri ve Asli Görevleri (*)

Adı-Soyadı Unvanı Asli

Görevi Ahmet BUÇUKOĞLU Yönetim Temsilcisi Genel Müdür Bahattin SEKKİN Yönetim Temsilci

Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim SEVİN Yönetim Temsilci

Yardımcısı Teknoloji Araştırma ve İş Geliştirme Müdürü

Esra CEYLAN Üye Bütçe Müdürü

Zeki AVŞAR Üye KD. Uzman

Kurtay Kurtar ERBAŞ Üye KD. Amir

(*)28 Ağustos 2014 - 01 Eylül 2016 tarihleri arasında Caner Emre AKÇAY Çevre Yönetim Komitesi’nde üye olarak görev yapmıştır.

Belgede TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 2016 FAALİYET RAPORU (sayfa 49-55)