9.Son dört hafta boyunca, sedef hastalığınız cinsel sorunlara yol açtı mı?

Çok fazla Fazla Biraz Hiç

10.Sedef hastalığınız, eşiniz, yakın arkadaşlarınız ya da akrabalarınızla sorun yaratıyor mu?

Çok fazla Fazla Biraz Hiç

BOŞ VAKİT

11.Sedef hastalığınız, sosyal hayatınız ya da özel bir işiniz dolayısıyla dışarı çıkmanıza

ne kadar engel oluyor?

Çok fazla Fazla Biraz Hiç

12.Sedef hastalığınız, herhangi bir spor yapmanızı zorlaştırıyor mu?

Çok fazla Fazla Biraz Hiç

13.Sedef hastalığınız nedeni ile kaplıca/hamam gibi umumi banyo veya soyunma alanlarını kullanmanız engelleniyor veya eleştiriliyor mu?

Çok fazla Fazla Biraz Hiç

14.Sedef hastalığınız, normalden daha fazla sigara içmenize ya da alkol almanıza sebep oluyor mu?

Çok fazla Fazla Biraz Hiç

TEDAVİ

15.Sedef hastalığınız ya da tedavisi, evinizi ne kadar kirli ya da düzensiz hale getiriyor?

Çok fazla Fazla Biraz Hiç

Lütfen tüm sorulara verdiğiniz cevapları kontrol ediniz.

Yardımınız için teşekkür ederiz.

© AY FINLAY, 1993. Yazarın izni alınmadan kopyalanamaz.

Tablo 6: Dermatoloji Yaşam Kalite Ölçeği

1. Geçen hafta boyunca derininzde ne kadar kaşıntı, acıma, ağrı veya

batma oluştu ? Çok fazla

Fazla Az Hiç 2. Geçen hafta boyunca, deriniz nedeniyle ne kadar sıkıldınız veya

mahçup oldunuz ? Çok fazla

Fazla Az Hiç 3. Geçen hafta boyunca, deriniz alışveriş yapmanıza veya eviniz ya da

bahçenizle ilgilenmenize ne kadar engel oldu ? Çok fazla

Fazla Az

Hiç İlgili değil

4. Geçen hafta boyunca, deriniz elbise giyiminize (seçiminize) ne kadar etkili oldu ?

Çok fazla Fazla Az

Hiç İlgili değil

5. Geçen hafta boyunca, deriniz sosyal veya boş vakit etkinliklerini ne

kadar etkiledi? Çok fazla

Fazla Az

Hiç İlgili değil

6. Geçen hafta boyunca, deriniz herhangi bir spor yapmanızda size ne

kadar güçlük oluşturdu ? Çok fazla

Fazla Az

Hiç İlgili değil

7. Geçen hafta boyunca, deriniz iş yapmanızı ve ders çalışmanızı engelledi mi ?

Evet

hayır İlgili değil

Eğer yanıtınız ‘’ Hayır’’ ise, geçen hafta boyunca deriniz, iş yapmanız ya da ders çalışmanızda ne kadar sorun yaratttı ?

Fazla Az Hiç

8. Geçen hafta boyunca, deriniz eşiniz veya yakın arkadaşlarınız ya da akrabalarınızla ne kadar sorun yarattı ?

Çok fazla Fazla Az

Hiç İlgili değil

9. Geçen hafta boyunca,deriniz cinsel zorluklara ne kadar neden oldu ? Çok fazla Fazla Az

Hiç İlgili değil

10. Geçen hafta boyunca, derinizin tedavisi yüzünden ne kadar problem

oluştu ? (Örn. Evinizin kirlenmesi veya zaman kaybı gibi) Çok fazla Fazla Az

Hiç İlgili değil

İndeks 16 yaş üstü hastalar için tasarlanmış olup, hastaların bu testi yaklaşık 3-4 dakika içinde doldurmaları öngörülmüştür.

Çalışmamızda ‘kutu işaretleme’ skorlama sistemi kullanılmıştır. Kutu işaretleme sisteminde her soru 0–3 arası puanlanmakta olup, toplam skor 0-45 arasındadır. Her bir soru için standart cevap seçenekleri, çok fazla (3), fazla (2), biraz (1), hiç (0) olmak üzere 4 tanedir. PİKİ skorlamasında skor arttıkça, işlev kaybı derecesi de artış gösterir.

a)Çeviri basamakları:

1)İlk olarak Prof. Dr. Finlay tarafından, indeksi Türkçe’ye çevirerek geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için izin istendi.

2)İndeks, iyi derecede İngilizce bilen 3 farklı doktor tarafından, birbirlerinden bağımsız olarak Türkçe’ye çevrildi.

3)Elde edilen 3 farklı metin, iyi derecede İngilizce bilen 2 dermatolog tarafından ortak bir metin haline dönüştürüldü.

4)Oluşturulan ortak metin, iyi derecede İngilizce bilen iki tercüman tarafından tekrar İngilizce’ye çevrildi.

5)İngilizce’ye geri çevrilen metin, orijinal indeks ile karşılaştırıldı ve onaylanması için Prof. Dr. Finlay’e gönderildi. Bu aşamada herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadı.

6)Son Türkçe şekli oluşturulmuş indeks, 30 psoriasis hastasından oluşan bir grupta uygulanarak anlaşılabilirliği açısından test edildi.

Tüm hastalardan, oluşturulan Türkçe ölçek (PİKİ) ve DYKÖ anketlerini doldurmaları istendi. Test-tekrar test güvenilirliğinin belirlenmesi için ölçek, 41 psoriasis hastasına 2 hafta ara ile ikişer kez uygulandı.

b)İstatistiksel analiz:

Bir ölçme aracının kullanılabilmesi için, ‘güvenilirlik’ ve ‘geçerlilik’ olmak üzere iki önemli özelliğe sahip olması gerekir.

Genel olarak bir ölçeğin geçerliliği ‘bir ölçme aracını ölçmek üzere hazırlandığı amacını ölçme’ derecesini, güvenilirlik ise ‘bir ölçme aracının ölçme sonuçlarındaki kararlılık’ derecesini gösterir.

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 programı kullanıldı.

1)Ölçek güvenilirliği:

Güvenirlik, bir ölçme aracıyla aynı koşullarda tekrarlanan ölçümlerde elde edilen ölçüm değerlerinin kararlılığının bir göstergesidir.

Bu çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik analizleri için iç yapı tutarlılığı ve test-tekrar test güvenirliği ölçüldü.

İç yapı tutarlılığı ölçek maddelerinin birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde olup bir bütün oluşturmasını sınamakta ve ölçek maddelerinin yaklaşık olarak aynı şeyi ölçüp ölçmediklerini göstermektedir. Bu amaçla, ölçekteki her madde için ayrı ayrı ve tüm alt ölçekler için Cronbach alfa katsayısı ve madde-toplam puan korelasyonları hesaplanmıştır. Alfa katsayısı güvenilirlik katsayısının alabileceği minimal değeri verir.

Alfa katsayısı güvenilirlik katsayısı olmayıp güvenilirliğin bu değerden daha fazla olabileceğini gösterir (100). Çalışmamızda Cronbach alfa katsayısı > 0,6 anlamlı olarak kabul edildi.

Test-tekrar test güvenilirliği zaman içinde aynı sonuçların elde edilerek ölçeğin istikrarlılığını değerlendirmektedir. Bu amaçla, ölçek hasta grubumuzda başlangıçta ve iki hafta sonra olmak üzere ikişer kez uygulandı. Elde edilen sonuçlar pearson korelasyon testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

2)Ölçek geçerliliği:

Geçerlilik için ‘birlikte geçerlilik’ araştırıldı. Birlikte geçerlilik, geçerliliği sınanan ölçek ile birlikte aynı alanda kullanılan ve geçerliliği ortaya konmuş başka ölçekler kullanılarak aralarındaki bağlantıya bakılmasıdır (100). Bu amaçla daha önce Türkçe geçerliliği belirlenmiş olan DYKÖ ile karşılaştırma yöntemi kullanıldı. PİKİ ile DYKÖ arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile hesaplandı.p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

3) Sosyodemografik ve klinik özelliklerin yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi

Sosyodemografik ve klinik özelliklerin, PİKİ skorları ile karşılaştırılmasında ANOVA ve Student T testi kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

4.BULGULAR:

Çalışmaya 90 kadın (%55,9), 71 erkek (%44,1) toplam 161 psoriasis vulgaris

Belgede PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI (sayfa 45-51)