• Sonuç bulunamadı

1. Prochaska CO, Diclemente CC, Norcross JC, In search of How People Change: Applications to Addictive Behaviors, Am Psychology 1992; 47: 1102–

1114

2. DiClemente et. All, 2006, Motivation and stages of change among individuals with severe mental illness and substance abuse disorders, Journal of Substance Abuse Treatment 34 (2008) 25-35

3. Cahill et. All, 2003, Motivation for treatment preceding and following a substance abuse program, Addictive Behaviors 20 (2003) 67-79

4. Cognition is Central to Drug Addiction, Carpenter S., Monitor in Psychology 2001.

5. Rinn,W., Desai, N., Rosenblatt, H., Gastfriend, D.R., 2002. Addiction denial and cognitive dysfunction: a preliminary investigation. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 14, 52–57.

6. Blume et. All, 2005, Memory, executive cognitive function, and readiness change drinking behavior, Addictive Behaviors 30 (2005) 301–314

7. Stahl SM, Temel Psikofarmakoloji Nörobilimsel Temeli ve Klinik Uygulamalar, 2. Baskı, Çev. Tanyeli, B, 2003, Đstanbul, Nobel Yayınları

8. Kayaalp O, 2007, Madde Bağımlılığında Temel Kavramlar, http://www.tfd.org.tr/TFD_kongre_2007/tfd2007_01_Kayaalp.pdf

9. Yapıcı A., Alkol Bağımlılığında Depresyon ve Anksiyetenin Yetiyitimi ve Yaşam Kalitesine Etkisi, 2006, Đstanbul, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi

42 10. Amerikan Psikiyatri Birliği DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı, Washington DC, 2000, Çeviren:Köseoğlu, E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara 2001

11. Kalyoncu A, Mırsal H, Alkol Kullanım Bozuklukları, Psikiyatri Dünyası 2000;4:

22-30

12. Akvardar Y, Türkcan A, Yazman U, Aytaçlar S, Ergör G et all, Prevalance of Alcohol Use In Istanbul, Psychological Reports, 2003, 92, 1081-1088

13. Ceylan E., Türkcan A., Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları, Genişletilmiş 2.

Baskı, Đstanbul 2003: 25-38

14. Eşel E., Alkol Yoksunluğunun Nörobiyolojisi: Baskılayıcı ve Uyarıcı Nörotranmitterler, Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2): 129-138

15. NMDA Receptors in Alcoholisim, Hoffman, PL., 2003, International Review of Neurobiology Vol.56: 35-82

16. Vengeliene V, Bachteler D, Danysz W, Spanagel R, The Role of NMDA Receptor in Alcohol Relapse: A Pharmacological Mapping Study Using the Alcohol Deprivation Effect, Neuropharmacology (48) 2005: 822-829

17. Roberts AJ, Koob GF, The Neurobiology of Addiction: An Overwiev, Alcohol Health & Research World 21 (2), 1997: 101-107

18. Kianmaa AD, Cunningham CL, Angel CA, Ericson M et all, Neurobiological Process in Alcohol Addiction, 2006, Alcoholism: Clinical and Experimental Research 25(1): 144-151

19. Hyman SE, Addiction: A Dissease of Learning and Memory, American Journal of Psychiatry 2005; 16: 1414 – 1422

43 20. Weiss, F. And Porrino, L., Behavioral Neurobiology of Alcohol Addiction:

Recent Advances and Challenges, Journal of Neuroscience, 2002, 22(9):3332-3337

21. Đlhan Đ, Demirbaş H, Koçak MO, Doğan YB, Alkol Bağımlısı Erkeklerde Dikkat ve Bellek Đşlevlerinin Alkol Kullanım Öyküsüyle Đlişkisi, Bağımlılık Dergisi 2003; 5: 3-8

22. Brown SA, Tapert SF, Granholm E, Delis DC, Neuorcognitive Functioning of Adolescents: Effectes of Protracted Alcohol Use, Alcoholism: Clinical and Experimental Research; 2000 25 (2): 164-171

23. Schurich A, Nöropsikolojik Đşlevsellik ve Alkol Bağımlılığı, Current Opinion in Psychiatry Türkçe Baskı, 2005 1(2): 120-127

24. Demir B, Uluğ B, Erken ve Geç Başlangıçlı Alkol Bağımlılığı Tiplerinde Nöropsikolojik Đşlevler, Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13(1): 15-21

25. Özen NE, Yüksel N, Boratav C, Karakaş S., Şizofreni, Depresyon ve Alkol Bağımlılığında Frontal Bölge Đşlevselliğinin Değerlendirilmesi, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2005; 15: 93-103

26. Scheurich A, Müler MJ, Szegedi A, Klawe C et all, Neuropsychological Status Of Alcohol – Dependent Patients:Increased Performance Through Goal – Setting Instructions, Alcohol & Alcoholism, 2004 39(2): 119-125

27. Goldstein, RZ, Leskovjan AG, Hoff AL,Bashan F et all, Severity of Neuorpsychological Impairment in Cocoin and Alcohol Addiction: Association with Metabolism of Prefrontal Korteks, Neuropsychologia (42) 2004: 1147 – 1458

44 28. Berman and Marinkovic, 2007, Alcohol: Effects on Neurobehavioral Functions

and the Brain, Neuropsychol Rev (2007) 17:239–257

29. Heffernan TM, The Impact of Excessive Alcohol Use on Prospectice Memory:

A Brief Rewiev, Current Drug Abuse Reviews, 2008, 1, 36-41

30. Heffernan TMi Moss M, Subjective Ratings of Prospective Memory Deficits In Choronic Heavy Alcohol Uses, Current Drug Abuse Reviews, 2008, 1, 36-41

31. Fadardi SJ, Cox WM, Alcohol Attentional Bias: Drinking Sailence or Cognitive Impairment, Psychopharmacology (2006) 185: 169-178

32. Field M, Cox WM, Attentional Bias in Addictive Behaviours: A Rewiev of Its Development, Causes and Consequences, Drug and Alcohol Dependence 97 (2008): 1-20

33. Evren C, Saatçioğlu Ö, Dalbudak E, Danışmant SB ve ark, Tedavi Motivasyonu Anketi (TMA) Türkçe Versiyonunun Alkol Bağımlısı Hastalarda Faktör Yapısı, Geçerliği ve Güvenirliği, Bağımlılık Dergisi 2006; 7: 117-122

34. DiClemente CC, Motivation for Change: Implications for Substance Abuse Treatment, Psychological Sciences, 1999; 10(3): 209-215

35. Cox MW, Pothod EM, Hosier HG, Cognitive Motivational Predictors of Excessive Drinkers’ Sucess In Changing, Psychopharmacology (2007) 192:499 - 510

36. Freyer, J. ve ark., Readiness for Change and Readiness for Help-Seeking: A Composite Assessment of Client Motivation, 2005, Alcohol & Alcoholism Vol:40, No.6, 540-544

37. Diclemente, C.C., Bellino, L., Neavins, T., Motivation for Change and Alcoholism Treatment, 1999, Alcohol Reserch & Health, Vol.23 No.2, 86-92

45 38. Share D, McCrady M, Epstein E, Stage of Change and Decisionel Balance for

Women Seeking Alcohol Treatment, Addictive Behaviors 29 (2004) 525–535

39. Blume AW, Schmaling KB, Marlatt GA, Memory, Executive Function and Readiness to Change Drinking Behaviour, Addictive Behaviours 30 (2005):

301-314

40. Cox WM, Logan HM, Alcohol attentional bias as a predictor of alcohol abusers’ treatment outcome, Drug and Alcohol Dependence 68 (2002) 237_/243

41. Evren C, Dalbudak E, Çakmak D, Değişime Hazır Olma ve Tedavi Đsteği Ölçeğinin (SOCRATES) Türkçe Versiyonunun Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlısı Hastalarda Faktör Yapısı, Geçerliği ve Güvenirliği, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008;18:84-91

42. Eker D, Arkar H, Yaldız H, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği, Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12 (1): 17-25

43. Saatçioğlu Ö, Evren C, Çakmak D, Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi’

nin Geçerliği ve Güvenirliği, Türkiye’ de Psikiyatri 2002; 4(2-3): 107-113

44. Alptekin K, Akdede BB, Kitiş A, Akvardar Y ve ark., Şizofrenide Yaşlanma:

Şizofrenide Klinik Belirtilerin ve Bilişsel Đşlevlerin Yaş ile Đlişkisi, Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(2): 91-97

45. Mesulam, MM, Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin Đlkeleri çev. Gürvit, H., 2.

Baskı, Yelkovan Yayınları, 2004: 505-506

46. Lezak, MD., Howieson, DB., Loring, DW., 2004, Neuropsychological Assessment, New York: Oxford University Pres, 368-370.

46 47. Adam, C., Craton, N., Concussions: A Head- On Approch, 2002, The

Canadian Journal of Diagnossis/ February 2002 , 101-115

48. Blume AW, Schmaling KB, Marlat GA, 2001, Motivating Drinking Behaviour Change Depressive Symptoms May Not Be Noxious, Addictive Behaviours 26 (2001): 267-272

49. Holt LJ, O’Malley SS, Rounsaville BJ, Ball SA, 2009, Depressive Symptoms, Drinking Concequences and Motivation to Change In First Time DWI Offenders, Am J Drug Alcohol Abuse 2009; 35(3): 117 – 22

47

48 Ek 2:

Değişime Hazır Olma aşamaları ve Tedaviyi Đsteme Ölçeği (SOCRATES)

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum Bilmiyoru m

Katılıyoru m

Kesinlikle katılıyorum

1. Alkol kullanmamla ilgili gerçekten değişiklik yapmak istiyorum.

2. Bazen ben alkolik miyim diye merak ediyorum.

3. Eğer yakın zamanda alkol kullanmamı değiştirmezsem sorunlarım giderek

kötüleşecek.

4. Bazen alkol kullanmamın diğer insanlara zarar verip vermediğini merak ediyorum.

5. Ben sorunlu bir alkol kullanıcısıyım.

6. Alkol kullanmamı

halihazırda değiştirdim ve eski alışkanlığıma geri dönmemek için yollar arıyorum.

7. Alkol kullanmakla ilgili ciddi sorunum var.

8. Bazen alkol kullanmamı kontrol edebiliyor muyum diye merak ediyorum.

9. Alkol kullanmam birçok zarara yol açıyor.

10. Alkol kullanmayı azaltmak ya da kesmek için şimdi aktif olarak bir şeyler yapıyorum.

11. Daha önce sahip olduğum alkol kullanma sorunlarıma geri dönmek istemiyorum.

12. Alkol kullanma sorunum olduğunu biliyorum.

13. Alkolü çok fazla mı içiyorum diye merak ettiğim zamanlar olur.

14. Ben bir alkoliğim.

15. Alkol kullanmamı değiştirmek için çok fazla çalışıyorum.

16. Alkol içmemde bazı değişiklikler yaptım ve eskisigibi içmeye geri dönmemek için yardım istiyorum.

49 Ek: 3

Aşağıda 12 cümle ve her cümle altında cevaplarınızı işaretlemeniz için 1 den 7 ye kadar rakamlar

verilmiştir. Her cümlede söylenenin sizin için ne kadar çok doğru olduğunu veya olmadığını belirtmek için o cümle altındaki rakamlardan yalnız bir tanesini daire içine alarak işaretleyiniz. Bu şekilde 12 cümlenin her birine bir işaret koyarak cevaplarınızı veriniz. Lütfen hiçbir cümleyi cevapsız bırakmayınız. Sizce doğruya en yakın olan rakamı işaretleyiniz.

1. Ailem (örneğin, annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim) bana gerçekten yardımcı olmaya çalışır.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

2. Đhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden ( örneğin, annemden, babamdan, eşimden, çocuklarımdan, kardeşlerimden ) alırım

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

3. Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalışırlar.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

4. Đşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

5. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve ihtiyacım olduğunda yanımda olan bir insan ( örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor ) var.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

6. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan, sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim bir insan ( örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor ) var.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

7. Sorunlarımı ailemle ( örneğin, annemle, babamla, eşimle, çocuklarımla, kardeşlerimle ) konuşabilirim.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

8. Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim arkadaşlarım var.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

9. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve duygularıma önem veren bir insan ( örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, doktor) var.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

10. Kararlarımı vermede ailem ( örneğin, annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim ) bana yardımcı olmaya isteklidir.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

11. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ( örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, doktor ) var.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet

12. Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim.

Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet