İLÇE MECLİS KARARI:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 22-25)

Kartal Belediye Meclisi’nin ilgi (a) Kararı ile, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda;

1. G22a 9d 4c paftasındaki;

2511 ada, 321 parselin 19.09.2006 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı'nda Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı göründüğünden Dini Tesis Alanı fonksiyonundan çıkarılarak Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınması,

2. G22a 9d 3d paftasındaki;

Fiili durumda üzerinde Ergenekon İbrahim Şakir İlköğretim Okulu’nun bulunduğu görülen İmar adasındaki Orta Öğretim Tesisleri Alanı'nın iptal edilerek Temel Eğitim Tesisleri Alanına alınması,

3. G22a 9d 2d paftasındaki;

Selanik Caddesinde bulunan ve üzerinde fiili durumda üzerinde ağaçların olduğu görülen planlarda otopark cebi olan alanın, zemin üstü park ve yer altı otoparkı olarak düzenlenmesi,

4. G22a 9d 2c paftasındaki;

2587 ada, 700 parselin doğusunda yer alan otopark cebinin istikametinin doğu yönünde yeniden düzenlenmesi,

5. G22a 9d 3b paftasındaki;

2198 ada, 84 parsel doğusu ile 7492 ada, 29 parselin güneyinde yolun istikametinin diş oluşturmasını önlemek adına, parsel oluşturularak Konut Alanına alınması ve otopark alanının düzenlenmesi,

6. G22a 14a 2b paftasındaki;

a) Güneyinde 26.05.2004 onanlı Sahil Dolgu Planı'nda park fonksiyonu bulunan 2729 ada, 63 ve 64 parsellerin içinde yer aldığı Dini Tesis Alanının Park alanı olarak düzenlenmesi,

b) 2729 ada, 162, 163, 164, 165 parseller de bulunan kitlelerin iptal edilerek Konut+Ticaret alanına alınması; 5/BL-3/3 0.20-0.50- 1.50 yapılanma şartlarının düzenlenerek imar adası oluşturulması, oluşan imar adasının batısı ve güneyinden geçen 7.00 metre genişliğindeki yaya yolunun, trafiği rahatlatmak ve sahil yolundan geçişi kolaylaştırmak adına 10 m. genişliğinde trafik yolu olarak düzenlenmesi,

c) 5756 ada, 76 parselin kuzeyinden geçen imar istikametinin diş oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi, trafiği rahatlatmak adına otopark cebinin iptal edilerek taşıt trafiğine açılması, bilgi paftasındaki şekli ile uygun görülmüştür.

7. G22a 9c 4d paftasındaki;

a) Belediye Hizmet Alanının (2720 ada, 20 parsel) batısından geçen imar istikametinin trafiği aksatmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

b) 2357 ada, 625-165 parsel ve 2185 ada, 352 parsel önündeki imar istikametlerinin düzenlenmesi, c) 2183 ada, 331, 332 parsellerin çevre yapılanma şartlarında konut alanına alınarak, otopark cebi ve sosyal kültürel tesis alanından çıkartılarak trafik düzenlemesinin bu doğrultuda yapılması.

8. G22a 14b 1c paftasındaki;

a) 262 ada, 4 parselin maliye hazinesine ait olduğu görüldüğünden, 615 ada, 19, 20 parsel üzerindeki İdari Tesis Alanının, bu parsellerden kaldırılarak 4 no’lu parsele kaydırılması, 2398 ada, 33 parselde yer alan imar yolunun batıya parsel sınırına kaydırılması, bu yolun batısında yer alan 19, 20 no’lu parseller ve kadastral boşluk imar adasının yapılanma şartlarında konut alanına alınarak düzenlenmesi,

b) 2398 ada, 34 parselin ve 262 ada, 1 parselin yoğun ve tescilli ağaçların bulunması nedeniyle 262 ada, 1 parselin doğusundan ifraz hattı geçirilerek tescilli ağaçlar korunacaktır plan notu ile park fonksiyonuna alınması,

c) 2845 ada, 190 parsel ile 2398 ada, 199 parsel arasındaki merdivenli yolun planlarda iptal edilerek, fiiliyatta 2398 ada, 200 parselde açık olduğu görülen yolun planlara işlenmesi ve kısmen park alanına alınması,

9. G22a 14b 2d paftasındaki;

a) Yakacık Caddesi üzerinde idari tesis alanının karşısındaki otopark cebinin otopark ihtiyacını gidermesi adına, kadastral boşluk gözüken yerin yer altı otoparkı olarak düzenlenmesi, otopark zemin üstünün de Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılması,

b) 19.04.2013 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi, Revizyon Uygulama İmar Planı’nda yer alan emsal artışına konu plan notlarından faydalanması ve yeniden yapılanabilmesi adına; 5780, 5781, 5782, 2299 ve 628 adalarının bir imar adası oluşturacak şekilde birleştirilerek düzenlenmesi,

c) Yakacık Caddesi üzerindeki Meydan Alanının güneybatısında yer alan otopark cebinin Konut+Ticaret alanının meydan alanını genişletmek adına; meydan alanına katılarak yeniden düzenlenmesi,

d) 2014 ada, 19 parseldeki fiiliyatta bulunan kitlenin korunacak şekilde imar istikametinin “KAKS 1.75 değerini aşmamak kaydı ile mevcut kitle korunacaktır.” plan notu ile düzenlenmesi, Komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.

10. G22a 14b 2c paftasındaki;

a) 5763 ada, 30-390-391 parsellerde bulunan Temel Eğitim Tesisleri Alanının doğusundaki imar istikametinin fiili durumdaki bahçe duvarına çakıştırılması, 5763 ada, 30-389 parseller ve 2248 ada, 56-57-58 parsellerdeki Ortaöğretim Tesis Alanının güneyindeki imar istikametinin diş oluşturmayacak ve bahçe duvarını koruyacak şekilde düzenlenmesi,

b) Ortaöğretim Tesis Alanının doğusundaki Park Alanının iptal edilerek Konut Alanına alınması, c) 2370 ada, 739 parsel önündeki otopark cebinin iptal edilerek istikametlerinin düzenlenmesi, 11. G22a 14b 2a paftasındaki;

a) Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanının doğusundaki refüj alanının doğusundaki Konut Alanına dahil edilerek oluşan imar adasının güneyinde ihtiyacı karşılamak adına otopark düzenlemesi, bilgi paftasındaki şekli ile oluşan yeni parselin Belediye Hizmet Alanına alınması,

b) 2236, 2237,2238,2239 adalar ile 2240,2241,2242,2243 adalar arasındaki imar yolunun fiili durumdaki bahçe duvarlarına uygun şekilde refüjlerin iptal edilerek yeniden düzenlenmesi,

c) Fahri Korutürk Caddesinde 9c3c, 14b2a, 14b2b paftalarında imar istikamet düzenlemesi bilgi paftasındaki şekli ile uygun görülmüştür.

12. G22a 9c 3c ve G22a 09c 3b paftasındaki;

a) 1117 ada 9 parselin, 2186 ada 8-233-234 parsellerin 19.04.2013 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı emsal artışına ilişkin plan notlarından faydalanacak ve ada bütünlüğünü sağlayacak şekilde birleştirilerek düzenlenmesi,

b) Şehitler Serhat Şanlı İlköğretim Okulu’nun doğusundaki mevcutta Eyüp İzmirli Parkı olarak görülen alanın planlarda park alanına ayrılması,

c) 5916 ada 200 parselin batısındaki otopark cebinin iptal edilerek istikametin düzenlenmesi, Fahri Korutürk Caddesi’nin imar hattının parsel sınırlarına çekilmesi,

13. G22a 9c 3d paftasındaki;

a) 7907 ada, 1 parselde bulunan Yeşil Cami’nin kuzeyindeki imar istikametinin trafiğin akışını rahatlatmak adına, kuzey yönünde ötelenmesi,

b) Emine Hasan Aytaşman İlköğretim Okulunun güneyindeki imar yolunun iptal edilerek okul alanını genişletmek adına okul alanına alınması,

c) 7929 ada, 1 parselde bulunan Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanı ile 2720 ada arasında kadastral yol olarak gözüken alanın 7.00 m. genişliğinde yaya yolu olarak açılması ve 8141 adada bulunan otopark cebinin ve 2720 ada ile arasındaki yolun iptal edilerek ada bütünlüğünün sağlanması,

14. G22a 9c 3a paftasındaki;

2373 ada, 564 parsel ve 570 parsellerin arasındaki otopark cebinin iptal edilerek ada bütünlüğünün sağlanması,

15. G22a 15a 1b paftasındaki;

3663 ada, 16 parseldeki Sağlık Tesisi ve Dini Tesis Alanının, Dini Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi,

16. G22a 10d 4a paftasındaki;

5704 ada, 31 parselin kuzeyinden ada yapılanmasını sağlayacak şekilde 7 m. genişliğinde yol düzenlemesi,

17. G22a 9c 2c paftasındaki;

2373 ada 534 parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının batısında Kreş Alanı ihtiyacını karşılamak üzere Kreş Alanı düzenlenmesi,

18. G22a 10d 3a paftasındaki;

E80 Bağlantı yolunun Kartal Caddesi’ne dönen yerinde bulunan refüj alanlarının düzenlenmesi, 19. G22a15a2b paftasındaki;

a) 1012 ada, 21 parseldeki otopark cebinin iptal edilerek istikametinin düzenlenmesi,

b) 2679 ada, 174-177-178-172-173 parseller üzerinden geçen 12.00 m. genişliğindeki imar yolunun iptal edilerek imar istikametlerinin düzenlenerek konut yapılanmasına alınması, trafiğin kuzeybatı yönünde düzenlenmesi, bilgi paftasındaki şekli ile uygun görülmüştür.

20. G22a15b1a paftasındaki;

2690 ada, 7-8 parsellerin doğusundaki otopark cebinin ve refüj alanının iptal edilerek konut+ticaret alanı olarak düzenlenmesi,

21. G22a9c1d paftasındaki;

Üzerinde yoğun ağaçların bulunduğu görülen 1104 ada, 74 parselde yer alan Sağlık Tesisi Alanı’nın iptal edilerek fiili durum göz önünde bulundurularak Park alanı olarak düzenlenmesi,

22. G22a14b2b paftasındaki;

a) 2400 ada, 16-193 parsellerin güneybatısına denk gelen tarafında Belediye Hizmet Alanı’na ayrılması,

b) 2274 ada, 182 parselin önündeki otopark cebinin iptal edilerek istikametlerin düzenlenmesi, 23. G22a14b2b paftasındaki;

15a3a ada, 11 parselin kuzeyindeki kadastral boşluk imar adasına birleştirilerek Kartal Belediyesi adına parsel oluşturulması,

24. G22a9c4a paftasındaki;

Mehmet Akif Camii kuzeyindeki imar istikametinin yol güzergahına uygun olarak düzenlenmesi, 25. G22a14b1b paftasındaki;

2664, 565-207 ve 208 parsellerin doğusundaki imar istikametinin düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmemiştir, yönündeki Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kartal Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ile 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazda, uygun bulunan itiraza konu parsellerin mülkiyet durumları, parsel büyüklükleri ve meri planlardaki durumları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

19/04/2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 22-25)

Benzer Belgeler