Hobim ile sözleşmeler:

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 101-107)

Data işlem ve uygulama hizmetleri sağlayıcı kuruluşlarından biri olan Hobim’in ana ortağı, Turkcell’in de ana hissedarlarından olan Çukurova Grubu’dur. Turkcell ile Hobim arasında, aylık fatura basım hizmetlerini, faturaların kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini kapsayan süresiz sözleşmeler mevcuttur.

Kredi Riski

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir:

30 Eylül 2010

Alacaklar

Bankalardaki Mevduat

Türev

Araçlar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) 167.359 787.456 - 37.302 4.620.504 594.615

- Azami riskin teminat.vs ile güvence altına alınmış kısmı - 275.167 - - - - - A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter

değeri 157.922 575.934 - 37.302 4.620.504 - 594.615 B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer

düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri 9.617 211.522 - - - - -

- Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 525.242 - - - - - - Değer düşüklüğü (-) - (525.242) - - - - -

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - 11.626 - - - - - - Değer düşüklüğü (-) - (11.626) - - - - -

E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - - -

30 Eylül 2010

Alacaklar

Bankalardaki

mevduat Türev Araçlar Diğer

Ticari

Alacaklar Diğer Alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 41.282 - - - -

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 58.277 - - - -

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 223.646 - - - - Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 381.853 - - - -

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş 41.323 - - - -

31 Aralık 2009 Bankalardaki

Mevduat Türev

Araçlar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) 195.564 700.491 - 26.685 4.660.637 - 609.028

- Azami riskin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı - 248.378 - - - - - A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter

değeri 195.564 473.748 - 26.685 4.660.637 - 609.028 B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer

düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri - 226.743 - - - - -

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 360.474 - - - - - - Değer düşüklüğü (-) - (360.474) - - - - -

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - 43.290 - - - - - - Değer düşüklüğü (-) - (43.290) - - - - -

E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - - -

31 Aralık 2009

Alacaklar

Bankalardaki

mevduat Türev Araçlar Diğer

Ticari

Alacaklar Diğer Alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 64.889 - - - -

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 84.357 - - - -

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 187.066 - - - - Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 218.865 - - - -

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş 32.040 - - - -

Likidite Riski

Tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal yükümlülüklerin, sözleşmeye göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir:

30 Eylül 2010 Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar

toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 2.573.147 (2.788.132) (224.323) (388.945) (2.133.274) (41.590) Faizsiz spot krediler 8.991 (8.991) (8.991) - - - Finansal kiralama yükümlülükleri 35.883 (44.298) (986) (6.402) (12.139) (24.771) İlişkili taraflara borçlar 25.156 (25.200) (25.200) - - - Satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülük 98.939 (109.064) - - (109.064) - Ertelenmiş ödemeler 265.438 (290.240) (145.120) - (145.120) - Ticari borçlar 577.656 (581.274) (581.274) - - - Diğer kısa vadeli borçlar 101.493 (102.045) (102.045) - - - Diğer kısa vadeli yükümlülükler 109.245 (111.545) (111.545) - - -

30 Eylül 2010 Beklenen vadeler Defter değeri

Beklenen nakit çıkışlar toplamı

(=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 2.573.147 (2.788.132) (224.323) (388.945) (2.133.274) (41.590) Faizsiz spot krediler 8.991 (8.991) (8.991) - - - Finansal kiralama yükümlülükleri 35.883 (44.298) (986) (6.402) (12.139) (24.771) İlişkili taraflara borçlar 25.156 (25.200) (25.200) - - - Satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülük 98.939 (109.064) - - (109.064) - Ertelenmiş ödemeler 265.438 (290.240) (145.120) - (145.120) - Ticari borçlar 577.656 (581.274) (581.274) - - - Diğer kısa vadeli borçlar 101.493 (102.045) (102.045) - - - Diğer kısa vadeli yükümlülükler 109.245 (111.545) (111.545) - - -

31 Aralık 2009 Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar

toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 2.268.660 (2.454.188) (256.939) (796.951) (1.332.326) (67.972)

Faizsiz spot krediler 7.896 (7.896) (7.896) - - -

Finansal kiralama yükümlülükleri 7.896 (8.405) (1.041) (3.127) (4.237) -

İlişkili taraflara borçlar 22.255 (22.411) (22.411) - - -

Satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülük 95.087 (113.160) - - (113.160) -

Ertelenmiş ödemeler 260.372 (301.140) - (150.570) - (150.570)

Ticari borçlar 755.852 (761.040) (761.040) - - -

Diğer kısa vadeli borçlar 67.467 (68.079) (68.079) - - -

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 265.637 (268.227) (268.227) - - -

31 Aralık 2009 Beklenen vadeler Defter değeri

Beklenen nakit çıkışlar toplamı

(=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 2.268.660 (2.454.188) (256.939) (796.951) (1.332.326) (67.972)

Faizsiz spot krediler 7.896 (7.896) (7.896) - - -

Finansal kiralama yükümlülükleri 7.896 (8.405) (1.041) (3.127) (4.237) -

İlişkili taraflara borçlar 22.255 (22.411) (22.411) - - -

Satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülük 95.087 (113.160) - - (113.160) -

Ertelenmiş ödemeler 260.372 (301.140) - (150.570) - (150.570)

Ticari borçlar 755.852 (761.040) (761.040) - - -

Diğer kısa vadeli borçlar 67.467 (68.079) (68.079) - - -

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 265.637 (268.227) (268.227) - - -

Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir. Şirket için söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri ABD Doları, Avro ve İsveç Kronu’dur. 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır.

30 Eylül 2010 31 Aralık 2009

TL Karşılığı ABD Doları Avro SEK TL Karşılığı ABD Doları Avro SEK

1. Ticari alacaklar 106.301 51.632 15.880 10 87.055 31.121 18.605 10

2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil) 2.342.519 1.354.161 191.030 1 2.210.634 1.324.795 99.936 1

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - -

3. Diğer 47.329 30.669 1.429 - 39.077 24.667 895 -

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 2.496.149 1.436.462 208.339 11 2.336.766 1.380.583 119.436 11

5. Ticari Alacaklar - - - - - - - -

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - - -

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 406.414 280.054 - - 424.312 281.804 - -

7. Diğer 5 1 2 - 31.026 20.606 - -

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 406.419 280.055 2 - 455.338 302.410 - -

9. Toplam Varlıklar (4+8) 2.902.568 1.716.517 208.341 11 2.792.104 1.682.993 119.436 11

10. Ticari Borçlar 277.581 156.445 25.589 - 448.090 265.581 22.245 722

11. Finansal Yükümlülükler 539.868 370.118 1.393 - 774.591 514.439 - -

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 188.082 107.146 16.499 - 254.102 104.897 44.511 -

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 1.005.531 633.709 43.481 - 1.476.783 884.917 66.756 722

14. Ticari Borçlar - - - - - - - -

15. Finansal Yükümlülükler 2.055.361 1.375.329 30.112 - 1.250.384 830.434 - -

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 288.293 198.658 - - 284.736 189.105 - -

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 2.343.654 1.573.987 30.112 - 1.535.120 1.019.539 - - 18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 3.349.185 2.207.696 73.593 - 3.011.903 1.904.456 66.756 722

19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - - - - -

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - - - - -

19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı - - - - - - - -

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (446.617) (491.179) 134.748 11 (219.799) (221.463) 52.680 (711) 21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (900.365) (801.903) 133.317 11 (714.214) (548.540) 51.784 (711)

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - - - - - -

23. İhracat 265.270 126.795 36.579 - 561.172 232.392 93.405 -

24. İthalat 388.709 209.006 35.975 - 748.624 375.384 77.556 -

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle kullanılan döviz kurları aşağıdaki gibidir:

Ortalama Döviz Kurları Raporlama Tarihi Kapanış Kurları

30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009

TL/ABD Doları 1,5162 1,5706 1,4512 1,5057

TL/Avro 1,9964 2,1383 1,9754 2,1603

TL/İsveç Kronu 0,2051 0,1983 0,2146 0,2082

BYR/ ABD Doları 2.966,4 2.782,8 3.010,0 2.863,0

HRV/ ABD Doları 7,9336 7,7323 7,9135 7,9850

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 101-107)