Varlıklarda değer düşüklüğü:

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 56-59)

Şirket, ilgili bilanço tarihinde bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın geri kazanılabilir tutarı, o varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değerinden yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmemiştir.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Astelit’in maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü testi; Astelit’in nakit üreten birim olduğu varsayımıyla yapılmıştır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, kullanım yoluyla geri kazanılabilir tutarlar, Astelit ve A-Tel’e ait nakit üreten birimlerin kayıtlı değerlerinden yüksek olduğu için, bu varlıklar için değer düşüklüğü meydana gelmemiştir. Kullanım değeri hesaplanırken aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır:

Astelit:

Astelit’in Yönetim Kurulu tarafından onaylanan iş planına dayanarak 6 yıllık projeksiyon üzerinden yapılmıştır. Vergi sonrası iskonto oranı olarak ağırlıklı sermaye maliyeti oranı %15,7 ve nihai büyüme oranı olarak da %3,0 kullanılmıştır. Astelit’in geri kazanılabilir değeri bağımsız değerleme kuruluşu tarafından hesaplanmıştır. Raporlama açısından vergi öncesi iskonto oranı

%19,5’dir.

A-Tel:

A-Tel’in iş planına dayanarak önümüzdeki 5 yıllık projeksiyon üzerinden yapılmıştır. Vergi sonrası iskonto oranı olarak ağırlıklı sermaye maliyeti oranı %14,2 ve nihai büyüme oranı olarak da %4,0 kullanılmıştır. Raporlama açısından vergi öncesi iskonto oranı %16,3’tür.

1 Ocak

2009 Girişler Çıkışlar Transfer Değer

Düşüklüğü Yabancı para

çevrim farkları 31 Aralık 2009 Maliyet

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları 1.441.983 25.638 (29.771) 765.367 - (45.605) 2.157.612

Bilgisayar yazılımları 2.560.051 37.030 (3.683) 278.554 - (9.609) 2.862.343

Transmisyon hatları 45.629 2.033 - - - - 47.662

Marka değeri 7.040 - - - 7.040

Müşteri tabanı 9.635 - - - 9.635

Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları 77.280 - - - 77.280

Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı 8.063 41 - - - - 8.104

Yapılmakta olan yatırımlar 34.036 1.024.643 - (1.043.921) - (7.045) 7.713

4.183.717 1.089.385 (33.454) - - (62.259) 5.177.389

Birikmiş itfa payları

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları (582.709) (75.485) 29.771 - - 36.647 (591.776)

Bilgisayar yazılımları (1.762.068) (213.542) 2.708 - - 7.490 (1.965.412)

Transmisyon hatları (34.141) (3.380) - - - - (37.521)

Marka değeri (176) (704) - - - - (880)

Müşteri tabanı (2.022) (984) - - - - (3.006)

Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları (5.855) (17.564) - - - - (23.419)

Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı (5.546) (261) - - - - (5.807)

(2.392.517) (311.920) 32.479 - - 44.137 (2.627.821)

Maddi olmayan duran varlıklar, net 1.791.200 777.465 (975) - - (18.122) 2.549.568

1 Ocak

2010 Girişler Çıkışlar Transfer

Değer Düşüklüğü

Yabancı para çevrim farkları

30 Eylül 2010 Maliyet

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları 2.157.612 374 - 2.642 - (2.590) 2.158.038 Bilgisayar yazılımları 2.862.343 30.833 - 83.239 - (9.665) 2.966.750 Feshedilemeyen haklar - 34.965 - - - - 34.965 Transmisyon hatları 47.662 411 - - - - 48.073 Marka değeri 7.040 - - - - - 7.040 Müşteri tabanı 9.635 - - - - - 9.635 Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları 77.280 - - - - - 77.280 Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı 8.104 524 - - - - 8.628

Yapılmakta olan yatırımlar 7.713 105.012 - (112.671) - 2 56

5.177.389 172.119 - (26.790) - (12.253) 5.310.465

Birikmiş itfa payları -

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları (591.776) (76.232) - - - 1.541 (666.467) Bilgisayar yazılımları (1.965.412) (174.885) - 2.022 - 3.646 (2.134.629) Feshedilemeyen haklar - (1.742) - - - - (1.742) Transmisyon hatları (37.521) (1.952) - - - - (39.473) Marka değeri (880) (528) - - - - (1.408) Müşteri tabanı (3.006) (738) - - - - (3.744) Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları (23.419) (13.173) - - - - (36.592) Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı (5.807) (234) - - - - (6.041) (2.627.821) (269.484) - 2.022 - 5.187 (2.890.096)

Maddi olmayan duran varlıklar, net 2.549.568 (97.365) - (24.768) - (7.066) 2.420.369 30 Eylül 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerinde, değer düşüklüğünü de içeren itfa payları sırasıyla 269.484 TL ve 225.465 TL olup ve satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir.

Bilgisayar yazılımları, maddi olmayan duran varlık kriterlerini taşıyan şirket içi yazılım geliştirme maliyetlerini kapsamaktadır. 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi itibariyle Grup içinde yaratılan bilgisayar yazılımları tutarı 28.716 TL’dir (31 Aralık 2009: 37.623 TL).

Turkcell, 27 Nisan 1998 tarihinde Bakanlık ile bir lisans sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme uyarınca, 500.000 ABD Doları lisans ücreti karşılığında 25 yıl süreli bir GSM işletme lisansı almaya hak kazanmıştır. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle net defter değeri 549.792 TL (31 Aralık 2009: 582.780 TL) olup 2023 yılında itfa süresi dolacaktır.

Turkcell, 3N Lisans ile ilgili imtiyaz sözleşmesini BTK ile 30 Nisan 2009 tarihinde imzalamıştır.

Sözleşme imza tarihinden itibaren 20 yıl geçerli olacak 3N Lisans’ın 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle net defter değeri 714.935 TL’dir (31 Aralık 2009: 743.789 TL).

Şirket’in %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Superonline, BOTAŞ’ın hali hazırda döşemiş olduğu fiber optik kablolar üzerindeki kapasiteyi 15 yıl süre ile kullanmak, ek fiber optik kablolar döşemek ve bu döşenecek kablolar üzerindeki kapasiteyi aynı süre boyunca kullanmak üzere BOTAŞ’ın açtığı ihaleyi kazanmıştır. Superonline, bu kapasite hakkı için BOTAŞ’a 20.900 Avro ödeyecektir. Sözleşme süresinin, BOTAŞ’ın hali hazırda döşediği fiber optik kabloların kalan faydalı ömürlerinin büyük kısmını kapsaması ve yeni döşenecek fiber optik kablolar için; Superonline’ın, sözleşmenin ilk döneminde önemli yatırım yapacak olması, finansal kiralama işlemi göstergesi olarak kabul edilmiştir ve bu işlem finansal kiralama olarak muhasebeleştirilmiştir. Grup bu kapasite ile ilgili 2024 yılına kadar yapılacak ödemelerin net bugünkü değeri olarak hesaplanan 34.965 TL tutarındaki hakkı finansal tablolarına maddi olmayan duran varlık olarak kaydetmiştir.

20 ŞEREFİYE

Şirket’in 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle Belarussian Telecom ve Superonline iktisabıyla ilgili sırasıyla, 244.894 TL ve 32.691 TL tutarlarında finansal tablolarına yansıttığı şerefiyeleri bulunmaktadır (31 Aralık 2009: 244.894 TL ve 32.691 TL). Her iki iktisap da 2008 yılı içerisinde gerçekleşmiştir.

Şerefiye her yıl aynı zamanda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Belarussian Telecom ve Superonline’ın geri kazanılabilir değerleri bağımsız değerleme kuruluşları tarafından hesaplanmıştır.

Gelecekteki nakit akımlarının net bugunkü değeri hesaplanırken, Şirket Yönetimi’nin FVAÖK’deki (amortisman ve itfa paylarından önceki operasyonel kar olarak hesaplanır) büyüme beklentisi, gelecekteki maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarının tutarı ve zamanlaması, uzun vadedeki büyüme oranı ve reeskont oranları tahminleri dikkate alınmıştır.

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 56-59)