Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları:

Gerçeğe uygun değerin hesaplanması, gerçeğe uygun değerleme bilgilerinin gözlemlenebilir bir düzeyde olmasına ve bu bilgilerin kendi içlerindeki önemine göre, aşağıda açıklandığı şekilde 1. Seviye, 2. Seviye ve 3. Seviye olmak üzere üçe ayrılır:

 Birinci seviyedeki bilgiler, bir işletmenin ölçüm tarihinde elde ettiği ve aktif bir piyasada benzer varlık ve yükümlülükler için kullanılan borsa fiyatlarıdır (düzeltilmemiş);

 İkinci seviyedeki bilgiler, birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından hariç, bir varlık veya yükümlülük için doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilen bilgilerdir;

 Üçüncü seviyedeki bilgiler, bir varlığın ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan bilgilerdir.

Aşağıdaki tablo söz konusu finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin nasıl belirlendiği bilgisini vermektedir:

Gerçeğe uygun değer

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Gerçeğe uygun

seviyesi Değerleme tekniği

Yapılandırılmış çapraz kur

swap sözleşmeleri (*) 382.054 - Seviye 3

Getiri eğrisi

kullanılarak hesaplanan indirgenmiş nakit akımlarına dayalı fiyatlama modeli

Çapraz kur swap

sözleşmeleri 611 (2.290) Seviye 2

Gözlemlenebilir getiri eğrisi kullanılarak hesaplanan indirgenmiş nakit akımlarına dayalı fiyatlama modeli

Vadeli döviz sözleşmeleri (1.286) 216 Seviye 2

Dönem sonu vadeli döviz kurlarına dayalı fiyatlama modeli

Cari dönemde seviyeler arasında transfer gerçekleşmemiştir.

(*) Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri, toplam 500.000 Avro nominal tutarındaki Avro-TL faiz ve para swap sözleşmeleri ile Avro alım ve satım opsiyonlarından ve 250.000 ABD Dolar-TL faiz ve para swap sözleşmeleri ile ABD Dolar alım ve satım opsiyonlarından oluşmaktadır. Bu işleme ait 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 40.367 TL tutarında faiz gider tahakkuku ve 8.220 TL tutarında faiz gelir tahakkuku finansal tablolara yansıtılmıştır. Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmelerinin değerlemesinde, alım satım fiyat farkı gözlemlenemeyen girdi olup, değerlemenin yapılmasında alım-satım fiyat ortalamaları yerine alım ve satım fiyat aralığında en uygun olduğuna kanaat getirilen fiyatlar girdi olarak kullanılmıştır. Şirket’in alım-satım fiyat ortalamalarını kullanılması durumunda, yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 23.291 TL daha düşük olacaktı.

Aşağıdaki tabloda Seviye 3 hiyerarşisindeki gerçeğe uygun değer ile taşınan finansal yatırımların açılış ve kapanış bakiyeleri arasındaki hareket detayı gösterilmektedir:

Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri

31 Aralık 2016

Açılış bakiyesi -

Toplam kazanç ve kayıplar:

Kar veya zarar tablosu 382.054

Kapanış bakiyesi 382.054

Gerçeğe uygun değerleriyle taşınmayan ancak dipnotlarda açıklama amaçlı finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin seviye sınıflamaları:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kayıtlı Makul Kayıtlı Makul

Not Değer Değer Değer Değer

İndirgenmiş Maliyet ile Taşınan Varlıklar

İlişkili Taraflardan Alacaklar-Kısa Vadeli 5 5.861 5.861 11.760 11.760

Ticari alacaklar-Kısa Vadeli 6 3.330.428 3.330.428 4.142.338 4.142.338

Ticari alacaklar-Uzun Vadeli 6 235.393 235.393 848.943 848.943

Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar -Kısa

Vadeli 7 1.486.906 1.486.906 - -

Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar -Uzun

Vadeli 7 909.466 909.466 - -

Diğer Alacaklar-Kısa Vadeli 8 52.850 52.850 350.463 350.463

Nakit ve Nakit Benzerleri(*) 41 6.052.352 6.052.352 2.918.796 2.918.796

Türev Araçlar 35 8.220 8.220 216 216

12.081.476 12.081.476 8.272.516 8.272.516

İndirgenmiş Maliyet ile Taşınan Yükümlülükler

Finansal Borçlar- Uzun Vadeli 36 (6.935.102) (6.933.652) (3.487.786) (3.477.076)

-Uzun vadeli borçlar (5.345.875) (5.345.875) (2.127.582) (2.127.582)

-İhraç edilen tahviller(*) (1.589.227) (1.587.777) (1.360.204) (1.349.494)

Finansal Borçlar- Kısa Vadeli 36 (2.846.060) (2.846.053) (726.454) (726.410)

-Kısa vadeli borçlar (2.512.631) (2.512.631) (645.495) (645.495)

-İhraç edilen tahviller(*) (333.429) (333.422) (80.959) (80.915)

Ticari Borçlar(**) 6 (3.241.403) (3.241.403) (5.726.862) (5.726.862)

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 (11.201) (11.201) (6.555) (6.555)

Türev araçlar 35 (41.726) (41.726) (2.290) (2.290)

(13.075.492) (13.074.035) (9.949.947) (9.939.193)

* Nakit ve nakit benzerlerinin ve ihraç edilen tahvillerin gerçeğe uygun seviye sınıflaması Seviye 1, diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun seviye sınıflaması Seviye 2’dir.

**Alınan avanslar, vergiler, kesintiler ve tahakkuklar Ticari Borçlar’a dahil edilmemiştir.

38 FİNANSAL ARAÇLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR

Nakit akımı riskinden korunma

Gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler doğrudan diğer kapsamlı gelir olarak Finansal Riskten Korunma Fonu’na kaydedilir. Etkin olmayan kısmı ise doğrudan kar veya zarar tablosunda finansman gelirleri/(giderleri) hesabına kaydedilir.

Finansal riskten korunma muhasebesine, finansal riskten korunma aracının kullanım süresinin dolması, satılması ya da kullanılması veya finansal riskten korunma muhasebesi için gerekli şartları karşılayamaz hale geldiği durumda son verilir. İlgili tarihte, özkaynak içerisinde kayda alınmış olan finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kümülatif kazanç veya zarara işlemin gerçekleşmesinin beklendiği tarihe kadar özkaynakta yer verilmeye devam edilir. Finansal riskten korunan işlemin kar zararda gerçekleştiği tarihte özkaynak içindeki kümülatif net kazanç veya zarar, dönemin kar zararına kaydedilir. Finansal riskten korunan işlem gerçekleşmez ise özkaynak içindeki kümülatif net kazanç veya zarar, dönemin kar zararına kaydedilir.

39 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirket 23 Ocak 2017’de yayınlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan 4.5G lisans borcunu talep etmesi halinde 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan Türk Lirası olarak ödeyebilecektir.

Turkcell Finansman A.Ş.'nin kaynak kuruluş olacağı yapıda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için görevlendirilen Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından, 1 yıl içerisinde 100.000 TL'ye kadar ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç belgesi onayı için SPK’ya başvuru yapılmıştır.

40 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

41 NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kasa 223 453

Alınan çekler - 3

Bankalar

- Vadesiz mevduat 569.826 572.895

- Vadeli mevduat 5.481.646 2.339.846

Yatırım fonları, tahvil ve bonolar 657 5.599

Nakit ve nakit benzerleri 6.052.352 2.918.796

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla TL, ABD Doları ve Avro cinsinden vadeli mevduatın ortalama etkin faiz oranları sırasıyla %11,0, %3,6 ve %2,0’dır (31 Aralık 2015: %12,8, %2,6 ve %2,6). 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadeli mevduatın ortalama vadesi 49 gündür (31 Aralık 2015: 27 gün).

42 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU (sayfa 102-105)