FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ

Belgede YKS ALAN YETERLÝLÝK TESTLERÝ (AYT) (sayfa 25-33)

1. Bu testte sýrasýyla, Fizik (1 - 14), Kimya (15 - 27), Biyoloji (28 - 40) alanlarýna ait toplam 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3.

m ve 2m kütleli cisimlerle kurulan, sürtünmelerin önemsen-mediği düzenek serbest bırakıldıktan bir süre sonra önce K sonra L ipi kesiliyor.

30°

Buna göre, 2m kütleli cismin hız-zaman grafiği aşağı-dakilerden hangisi gibidir?

2.

Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir aracın ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Ývme

Buna göre, aracın yer değiştirmesinin en fazla olduğu aralık hangisidir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

1.

Birbirine paralel doğrusal yollarda hareket etmekte olan araç ve Cemre'nin yere göre hızları doğu yönünde olup, büyüklükleri sırasıyla 2

v

ve

v

dir.

Araç içindeki Bartu ise araca göre

v

büyüklüğündeki hızla batı yönünde hareket etmektedir.

Bartu

yukarıda verilen bağıl hız büyüklüklerinden hangisi

v

dir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

FEN BÝLÝMLERÝ YAYINLARI

6.

Özdeş iki kâğıttan birini avuç içinde buruşturduktan sonra iki kâğıt yeterince yüksekteki aynı konumdan serbest bıra-kıldığında buruşturulan kâğıdın yere daha kısa sürede çarptığı gözleniyor.

K L

yer

Buruşturulan kâğıt K, diğeri L olduğuna göre, I. K ye etki eden yerçekimi kuvveti daha fazladır.

II. Cisimler aynı hıza ulaştıkları anda L ye etki eden net kuvvet fazladır.

III. K nin yere çarpma sürati daha fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Düşme sırasında kâğıtların geniş yüzeyi hareket doğrultu-suna daima diktir.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

7.

Şekil I de K, L, M yaylarına uygulanan kuvvetin yayların boyundaki değişime bağlı grafiği verilmiştir. K, L, M yayla-rına m, 2m, m kütleli cisimler asılarak Şekil II deki gibi denge sağlandığında yaylarda depolanan enerjiler sırasıy-la EK, EL ve EM oluyor.

Uygulanan kuvvet

Boydaki deðiþim 4F

3F 2F

0 x 2x 3x

K L

M

Þekil I

K

Þekil II

L M

m 2m m

F

Buna göre EK, EL ve EM arasındaki ilişki nedir?

A) EK < EM < EL B) EL < EK < EM C) EL < EM < EK D) EM < EK < EL

E) EK < EL < EM

4.

Yatay ve doğrusal bir yolda hareket etmekte olan aracın ön camı üzerindeki gazete kâğıdı camın üzerinde kaymadan durabiliyor.

1 2

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru-dur? (Sürtünmeler önemsenmiyor.)

A) Araç 1 yönünde hareket etmektedir.

B) Araç hızlanan hareket yapıyordur.

C) Aracın ivmesi 1 yönündedir.

D) Araç 2 yönünde hareket etmektedir.

E) Araç sabit hızlı hareket yapıyordur.

5.

K cismi sürtünmelerin önemsenmediği ortamda 20 m/s büyüklükteki hızla yatay olarak şekildeki gibi atılıyor.

yatay K = 20 m/s

Buna göre, cismin hareketinin 2. saniyesinde yer değiştirmesi kaç m olur? (g = 10 m/s2)

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

FEN BÝLÝMLERÝ YAYINLARI

10.

Ayşe Hanım ve Mete Bey aldıkları özdeş konserve kutula-rını açmak için sırasıyla 2l ve 3l uzunluğunda tornavidala-rın ucunu kutulara eşit miktarda batırıyor.

Ayþe Haným Mete Bey

Konserve kutusunun açılması sırasında, I. Mete Bey'in daha az tork uygulaması gerekir.

II. Ayşe Hanım'ın daha fazla kuvvet uygulaması gerekir.

III. Mete Bey'in daha fazla kuvvet uygulaması gerekir.

yargılarından hangisi doğrudur?

(Kuvvetler tornavidaların uçlarına aynı açıyla uygulanıyor.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

8.

Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun yalnız LM arası sür-tünmeli olup K noktasından serbest bırakılan cisim M nok-tasına kadar çıkıp L noknok-tasına geri geldiğinde kinetik ener-jisi E oluyor.

K

4h 3h

M

L

Buna göre, cismin K den serbest bırakılıp L den ikinci geçişine kadar geçen sürede ısıya dönüşen enerji kaç E dir?

A) 1

—2 B) 1 C) 3

—2 D) 2 E) 3

11.

K noktasından geçen dik eksen etrafında dönebilen 1 m uzunluğundaki türdeş 20 N ağırlıklı çubuk F kuvveti etki-sinde şekildeki gibi dengededir.

yatay F

53°

K

Buna göre, F kuvvetinin K noktasına göre torku kaç N.m dir?

(sin53° = 0,8; cos53° = 0,6)

A) 80 B) 20 C) 10 D) 6 E) 2

9.

Momentum vektörü birim kareli düzlemde gösterildiği gibi P olan bir hareketliye etki eden itme vektörü Ι dır.

P I

Hareketlinin itme uygulandıktan sonraki momentum vektörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

D) E)

FEN BÝLÝMLERÝ YAYINLARI

14.

OK ve OL merkezli, 2r yarıçaplı K ve L levhaları özdeş olup, K levhasından çıkarılan taralı r yarıçaplı parça L lev-hasının taralı kısmına yapıştırıldığında levhaların kütle merkezleri sırasıyla xK ve xL kadar yer değiştiriyor.

OK OL

K L

Buna göre levhaların kütle merkezlerinin hangi yönde yer değiştirdiği ve xK, xL arasındaki ilişki için ne

13.

Dikdörtgen KLMN levhası eğik düzlem üzerinde şekildeki gibi devrilmeden dengede kalıyor.

K L

M N

Buna göre, levha L noktasından asılırsa aşağıdakiler-den hangisi gibi aşağıdakiler-dengede kalabilir?

K

12.

Şekildeki gibi dengede kalan sistemde, K ve L noktalarına bağlı iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sıra-sıyla T1 ve T2, P cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuv-vetinin büyüklüğü T3 oluyor.

30° 50°

FEN BÝLÝMLERÝ YAYINLARI

17.

I. 56

26Fe2+ 56 26Fe3+

II.

17 35Cl –

17 37Cl

III. 63

29Cu+65 29Cu+

Yu ka rý da ve ri len ta ne cik çift le rin den han gi le ri nin kim-ya sal özel lik le ri fark lý dýr?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) I ve II D) I, II ve III E) I ve III

18.

XY(k) ⎯→ X+(su da) + Y(su da) + ýsý

Yu ka rý da su da çö zün me tep ki me si ve ri len XY ka tý sý ile il gi li,

I. Su da çö zün me si ek zo ter mik tir.

II. Su lu çö zel ti si elek trik aký mý ný ile tir.

III. Doy muþ su lu çö zel ti si nin sý cak lý ðý yük sel til di ðin de doy ma mýþ çö zel ti olu þur.

yar gý la rýn dan han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

20.

Ýde al X ga zý nýn ba sýn cý 3 at mos fer dir.

Bu ga zýn mol sa yý sý, hac mi ve mut lak sý cak lý ðý iki ka tý-na çý ka rtıldığında ba sýn cý kaç at mos fer olur?

A) 1,5 B) 3 C) 6 D) 12 E) 24

19.

Zayıf etkileşimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-si yanlıştır?

A) Tanecikler arasında kısa mesafeler olduğunda etkilidir.

B) Tüm moleküler yapılı bileşiklerin yoğun fazında tane-cikler arasında London kuvvetleri bulunur.

C) Dipol-dipol etkileşimi farklı cins tanecikler arasında da oluşur.

D) Yemek tuzunun suda çözünmesini sağlayan iyon-dipol etkileşimidir.

E) Hidrojen bağı oluşması için bileşik mutlaka oksijen atomu içermelidir.

22.

Aşağıda katman elektron dağılımı verilen elementler-den hangisi periyodik cetvelin 18. grubunda (8A grubu) bulunmaz?

A) X : 2 B) Y : 2, 8

C) Z : 2, 8, 8 D) T : 2, 8, 18, 2 E) L : 2, 8, 18, 8

21.

Aşağıdaki değişimlerden hangisinde madde yalnız fiziksel değişime uğrar?

A) Alkol buharının yüksek basınç düşük sıcaklıkta sıvı-laştırılması

B) Mg metalinin asitte çözünmesi C) Na metalinin suda çözünmesi D) Sudan H2 gazı elde edilmesi E) Ekmeğin küflenmesi

FEN BÝLÝMLERÝ YAYINLARI

2) kaç atmosfer olur?

(Gazlar arasında tepkime olmamaktadır.)

PX P

28.

İnsan vücudunda kalsiyum (Ca++) minerali, I. kanın pıhtılaşması,

II. kasların kasılması, III. kemiklerin sertleşmesi

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde görev yapar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

FEN BÝLÝMLERÝ YAYINLARI

31.

Aşağıda, hormon üreten bezlerden salgılanan, X, Y, Z ve P olarak ifade edilen hormonların görevleri verilmiştir.

X: Kan şekerini düşürür.

Y: Kandan, kemiğe kalsiyum (Ca++) geçişini sağlar.

Z: Ovulasyonun gerçekleşmesini sağlar.

P: Böbreklerde su geri emilimini sağlar.

Buna göre, X, Y, Z ve P hormonları, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) X - İnsülin B) X - Glukagon C) X - TSH

Y - Parathormon Y - TSH Y - MSH

Z - FSH Z - LH Z - LTH

P - ACTH P - ADH P - ADH

D) X - İnsülin E) X - Glukagon Y - Kalsitonin Y - Kalsitonin

Z - LH Z - FSH

P - ADH P - ACTH

32.

V I

II III

IV

Yukarıdaki şekilde, uzun kemiğin kısımları numaralandırı-larak gösterilmiştir.

Bu kısımlardan,

a. belirli bir döneme kadar kemiğin uzamasını sağlama, b. içinde sarı kemik iliğini bulundurma

özelliklerine sahip olanlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a b

A) I II

B) II III

C) II IV

D) III V

E) IV V

30.

Akson çapları

K L M Nöron çeşitleri

Yukarıdaki grafikte, miyelinsiz K, L ve M nöronlarının akson çapları gösterilmiştir.

Bu nöronlar, impuls iletimi en hızlı olandan en yavaş olana göre, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) L - K - M B) M - L - K C) L - M - K D) M - K - L E) K - L - M

29.

Basınç

Zaman I

II

t1 t0

Yukarıdaki grafikte, izotonik ortamdan hipotonik ortama alınan bir bitki hücresinin ozmotik basıncında ve turgor basıncında meydana gelen değişimler gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru-dur?

A) Grafikteki I, hücrenin ozmotik basıncındaki, grafikteki II, turgor basıncındaki değişimi göstermektedir.

B) t1 anında hücrenin koful hacminin, t0 anındakine göre daha fazla olması beklenir.

C) Hücre t

1 anında plazmoliz durumuna gelmiştir.

D) Hücrenin emme kuvveti t1 anına kadar artmıştır.

E) Hücre t0 anından t1 anına kadar ortama su vermiştir.

FEN BÝLÝMLERÝ YAYINLARI

33.

Organik besinlerin yapısında bulunabilen bağ çeşitleri ve bu bağ çeşitlerine etki eden enzimler ile ilgili, aşa-ğıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Peptit bağı Ester bağı Glikozit bağı

A) Dipeptidaz Lipaz Amilaz

B) Dekstrinaz Amilaz Maltaz

C) Maltaz Lipaz Aminopeptidaz

D) Enterokinaz Sükraz Tripsin

E) Kimotripsin Pepsin Laktaz

34.

Karaciğer

toplardamarı

Karaciğer atardamarı Kapı toplardamarı

Sindirim kanalı Karaciğer

Aort

Yukarıda, karaciğere kan getiren ve karaciğerden kan götüren damarlar gösterilmiştir.

Buna göre, karaciğer kılcallarından geçmekte olan kanda bazı maddelerin miktarında meydana gelen değişimlerle ilgili, aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlıştır?

CO2 miktarı

NH3 miktarı

Glikojen miktarı Glikoz miktarı

A) B)

D)

Üre miktarı

Karaciğer kılcalı

Karaciğer kılcalı

Karaciğer kılcalı

Karaciğer kılcalı

Karaciğer kılcalı E)

C)

35.

Sağlıklı bir insanın karaciğerinde, aşağıda verilen mo- leküllerden hangisinin üretimi gerçekleşmez?

A) Albumin B) Sekretin C) Üre D) Fibrinojen E) Safra

36.

Kas kütlesi oranı (%)

X Y Z Kas dokusu çeşidi

Yukarıdaki grafikte, bir insanda X, Y ve Z olarak ifade edi-len kas dokusu çeşitlerinin, vücutta bulunan toplam kas kütlelerine oranı (%) verilmiştir.

Buna göre, X, Y ve Z kasları ile ilgili,

I. Kasların çalışma hızları arasındaki ilişki Y > X > Z şek-lindedir.

II. Y kası, otonom sinir sistemi kontrolünde çalışır.

III. X ve Z kası istem dışı, Y kası istemli çalışır.

IV. X ve Z kası hücreleri, enerji ihtiyacını hem oksijenli solunum hem de laktik asit fermantasyonu yaparak karşılar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve IV E) I, III ve IV

FEN BÝLÝMLERÝ YAYINLARI

37.

1 2

2 3

Yukarıdaki şekilde, insanda kalp ve kalple bağlantılı damarlar gösterilmiştir.

Şekildeki numaralandırılmış damarlarla ilgili,

I. 1 ve 3 numaralı damarlarda, karbondioksit oranı oksi-jen oranından fazla olan kan bulunur.

II. 1 toplardamar, 2 ve 3 atardamardır.

III. Kan basınçlarına göre damarlar 2 > 3 > 1 şeklinde sıralanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

38.

İnsan vücudundaki hormonların genel özellikleri ile ilgili, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hedef organ ve dokularına kan yoluyla taşınırlar.

B) Organik yapılı, düzenleyici moleküllerdir.

C) Endokrin ve karma bezler tarafından üretilip salgılanır-lar.

D) Hepsi hipofiz bezinin kontrolünde salgılanır.

E) Hedef organ ve doku hücrelerindeki özgül reseptörleri-ne bağlandıktan sonra etki gösterebilirler.

39.

X

Yukarıdaki şekilde gösterilen, insanda merkezi sinir sisteminin X kısmı ile ilgili,

I. Göz bebeği refleksinin ve işitme reflekslerinin kontrol merkezidir.

II. Dışta ak madde, içte boz madde bulundurur.

III. İstemli kasların çalışmasının birbiriyle uyumlu olma-sında ve vücut dengesinin sağlanmaolma-sında etkilidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

40.

Kasılma sırasında hücredeki miktarı azalanlar

Kasılma sırasında hücredeki miktarı artanlar

1 ATP ADP

2 Kreatin fosfat Kreatin

3 Oksijen Karbondioksit

4 Glikoz Laktik asit

5 Isı Glikojen

İnsandaki çizgili kaslarda, kasılma sırasında miktarı azalanlar ve artanlarla ilgili, yukarıdaki tabloda verilen-lerden hangisi yanlıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Belgede YKS ALAN YETERLÝLÝK TESTLERÝ (AYT) (sayfa 25-33)

Benzer Belgeler