4. BULGULAR VE YORUMLAR

4.1. Anket Maddelerinin Genel Analizi

Aşağıdaki tabloda performans görevlerinin alt boyutları (hazırlık, uygulama, değerlendirme) dikkate alarak hazırlanan 3’lü likert tipi 26 maddeye matematik öğretmenlerinin vermiş oldukları yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmektedir. Bu maddelerden 1–11 arası hazırlık alt boyutuna, 12–20 arası uygulama alt boyutuna ve 21–26 arası değerlendirme alt boyutuna ait soruları içermektedir.

Tablo 4: Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri

Görüşler N Ort. Std.

Sap.

1. Performans görevi ders saatleri, öğretmen kılavuz kitabında açıkça belirtilse

öğretmene faydalı olabilir. 66 2,36 0,572

2. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmek için performans görevleri

kullanılabilir. 66 1,91 0,696

3. Performans görevlerinin öğrencilerin duyusal becerilerini ölçmeye yönelik ve

bu becerileri kullanabileceği durumlara uygun hazırlanması daha faydalı olabilir. 66 2,23 0,627 4.Performans görevlerinin yönerge bölümleri öğrenciye rehber olacak nitelikte

hazırlanabilir. 66 2,30 0,581

5. Öğrencilerin, performans görevlerinin konularını kendileri seçtiklerinde görevi kaynaktan olduğu gibi getirme, anne, baba vb. kişilere yaptırma gibi davranışları azalma gösterebilir.

66 1,80 0,728 6. Performans görevleri disiplinler arası anlayışa uygun olarak hazırlandığında

birden fazla konuyu içerebilir. 66 2,09 0,673

7. Öğretim yılı başında, matematik dersinden verilecek performans görevlerinin

belirlenmesi daha faydalı olabilir. 66 2,12 0,713

8. Performans görevlerinde, öğrencinin başarı düzeyi dikkate alınarak konuların

seçilmesi fayda sağlayabilir. 66 2,47 0,613

9. Öğrenci performans görevini sürdürürken önceden hazırladığı plana bağlı

kalmayabilir. 66 2,00 0,608

10. Grup olarak verilen performans görevlerinde öğrencilerin gruplara homojen

bir şekilde dağıtılması daha etkili bir grup oluşmasını sağlayabilir. 66 2,11 0,704 11. Performans görevleri verilirken öğrencinin bulunduğu çevrenin koşulları da

göz önüne alınabilir. 66 2,44 0,611

12. Performans görevleri sınıfta ders konusuyla birlikte sunulabilir. 66 2,30 0,607 13. Performans görevleri diğer derslerle ilişkilendirilebilir. 66 2,26 0,535 14. Performans görevlerinin sınıfta yapılması zaman açısından sıkıntı yaratabilir. 66 2,35 0,690 15. Performans görevlerinin sınıfta yapılması diğer öğrencilerin bilgilendirilmesi

açısından fayda sağlayabilir. 66 1,92 0,664

16. Performans görevlerinin zorluk derecesinin öğrencilerin kendi başlarına

yapabilecekleri düzeyde olması öğrenciye fayda sağlayabilir. 66 2,29 0,602 17. Grup olarak verilen performans görevlerinde öğrencinin ilgileri

doğrultusunda, eşit olarak görev dağılımı yapılması daha faydalı olabilir. 66 2,23 0,602 18. Grup olarak verilen performans görevlerinde, gruplar heterojen

oluşturulduklarında pasif olan öğrenciler aktif olanların yanında etkin çalışma gösteremeyebilir.

66 2,14 0,677 19. Performans görevlerinde öğretmenin sadece rehber konumunda olması daha

faydalı olabilir. 66 2,42 0,583

20. Performans görevlerinde kullanılabilecek araç gereçler öğretmenler tarafından

temin edilebilirse öğrenciler daha etkili çalışabilir. 66 1,71 0,760 21. Performans görevlerini değerlendirme aşamasında görevlerin içeriği kadar

sayfa miktarı da önemli kabul edilebilir. 66 1,44 0,611

22. Performans görevleri, öğretmen tarafından sadece dereceli puanlama anahtarı

(analitik – bütünsel) kullanılarak değerlendirilirse ölçme daha sağlıklı olabilir. 66 2,00 0,744 23. Performans görevinin içeriğini, öğrenci konuya uygun olarak seçmiş ve

sunumunu başarılı bir şekilde yapmışsa hazırladığı görevin herhangi bir kaynaktan olduğu gibi alınmış olması göz ardı edilebilir.

66 1,77 0,627 24. Öğretmen performans görevini değerlendirirken dereceli puanlama

anahtarından elde edilen nota kanaat notunu da ekleyebilir. 66 2,21 0,668 25. Performans görevlerinde sonuç kadar sürecinde değerlendirmeye alınması

daha faydalı olabilir. 66 2,32 0,501

26. Performans görevini değerlendirirken sunumu içeriğinden daha önemli

sayılabilir. 66 1,68 0,636

görevlerinde hazırlık aşaması alt boyutuyla ilgili 1–11 maddeler arasından en çok 2,47 ortalama ile 8. maddeye katıldıkları görülmektedir. Bu sonuç hazırlık aşamasında matematik öğretmenlerinin, öğrencilerin başarı düzeylerini dikkate alarak konu dağılımında bulunduklarını gösterir. Aynı zamanda tüm anket maddeleri arasında 8.

maddenin araştırmaya katılan öğretmenler tarafından en yüksek oranda olumlu görüş belirtilen madde olduğu görülmüştür. Hazırlık aşamasında bulunan 11. maddenin ise 2,44 ortalama ile tüm maddeler arasında en yüksek ikinci sırada olumlu görüş belirtilen madde olduğu görülmüştür. Bu durum matematik öğretmenlerinin, öğrencilerin bulundukları çevre koşularını göz önüne alarak performans görevi konularını verdiklerini gösterebilir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, performans görevlerinde uygulama aşaması alt boyutuyla ilgili 12–20 maddeler arasından en çok 2,42 ortalama ile 19. maddeye katıldıkları görülmektedir. Bu sonuç matematik öğretmenlerinin, performans görevleri uygulanırken rehber konumunda bulunduklarını gösterebilir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, performans görevlerinde değerlendirme aşaması alt boyutuyla ilgili 21–26 maddeler arasından en çok 2,32 ortalama ile 25.

maddeye katıldıkları görülmektedir. Bu sonuç değerlendirme aşamasında matematik öğretmenlerinin, performans görevlerini değerlendirirken sonuç kadar süreci de değerlendirmeye kattıkları şeklinde yorumlanabilir.

Tablo 4 incelendiğinde; tüm maddeler arasında 21. maddenin 1,44 ortalama ile araştırmaya katılan öğretmenler tarafından en düşük oranda olumlu görüş belirtilen madde olduğu görülmüştür. Bu sonuç, matematik öğretmenlerinin performans görevini değerlendirirken sayfa miktarına önem vermedikleri şeklinde yorumlanabilir.

Tablo 5’de matematik öğretmenlerinin performans görevlerinde hazırlık uygulama ve değerlendirme aşamalarına ilişkin görüşlerinin ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir.

Tablo 5: Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevlerinde Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Aşamalarına İlişkin Görüşleri

N Ortalama Standart Sapma

Hazırlık 66 2,82 0,32936

Uygulama 66 2,78 0,30925

Değerlendirme 66 2,83 0,26639

Tablo 5’de, performans görevlerinin alt boyutlarını (hazırlık, uygulama, değerlendirme) dikkate alınarak hazırlanan ankete matematik öğretmenlerinin vermiş oldukları yanıtlarının aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri görülmektedir. 1 ile 1,66 arası katılmıyorum, 1,67 ile 2,33 arası katılıyorum ve 2,34 ile 3,00 arası tamamen katılıyorum değerini vermektedir. Bu sonuçlara göre tablo incelendiğinde performans görevlerinde hazırlık, uygulama ve değerlendirme aşamaları ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. Boyut ortalamalı sıralandığında uygulama boyutu son sırada yer almaktadır.

Belgede i Matematik Dersi Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Özlem Oğuz YÜKSEK LİSANS TEZİ İlköğretim Anabilim Dalı Haziran 2008 (sayfa 44-47)