• Sonuç bulunamadı

Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği

III. BÖLÜM

III.1. KOSGEB Destekleri

III.1.8. Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği

- Destekten Kimler Yararlanabilir: KOBİ tanımı kapsamında yer alan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilir.

- Destek Oranı ve Üst Limiti: Yurtdışı Marka Tescil Belgesi için ilgili kuruma yapılan ödemeler, yurtdışındaki üretim işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme giderleri, uluslararası havayollarına ait periyodik dergilere reklam verme giderleri, yurtiçi ve yurtdışındaki hava limanlarındaki bilboardların kira bedeli giderleri için verilecek desteğin toplamı 20.000 TL’dir. Her bir destek unsuru için verilecek desteğin üst limiti 10.000 TL’yi geçmeyecektir.

- Bilgi ve Destek Başvuruları: KOSGEB Uygulama Birimleri.

- Destekten Kimler Yararlanabilir: Bu bölümde yer alan destekler, Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projesi TEKMER/DTİ Kurulları tarafından kabul edilen Yararlanıcılara sağlanır.

- Destek Oranı ve Üst Limiti

a) Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini için; teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde;

verilecek desteğin üst limiti 200.000 TL, destek oranı: %80, teçhizat ve demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama giderlerine verilecek desteğin üst limiti 50.000 TL, destek oranı:%50.

b) Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan İşletmelere verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım temini için; kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde;

verilecek desteğin üst limiti 50.000 TL, destek oranı:%80, kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama giderlerine verilecek desteğin üst limiti 15.000 TL, destek oranı:%50.

c) Danışmanlık desteği; teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinden yararlanan işletmelerin danışmanlık ihtiyacının karşılanabilmesini teminen; işbirliği yapılmış olan üniversitelerden sağlanacak danışmanlık hizmetinden, ilgili üniversitelerin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılır. İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden alacağı danışmanlık hizmeti desteği üst limiti 20.000 TL, destek oranı:%80.

d) Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacı ile işletme tarafından kitap, broşür, CD ve benzeri doküman yayınlanması giderleri desteği üst limiti 3.000 TL, destek oranı:%80.

e) Teknopark kira desteği üst limiti 20.000 TL, destek oranı:%80

f) İşlik tahsisi; işletmelere, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için KOSGEB TEKMER Müdürlüğü binalarında 24 aya kadar işlik tahsisi,

g) İşletmelerin, Ar-Ge konusuna ilişkin yurtdışı kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji fuarları ile teknoloji transfer amaçlı yurtdışı toplantılara katılım ve ziyaret desteği üst limiti 5.000 TL, destek oranı:%80

ğ) Başlangıç sermayesi desteği; Ar-Ge Projesi onaylandıktan sonra şirketlerini kuran veya Ar-Ge proje başvurusu tarihi itibariyle son bir yıl içinde şirketini kurmuş olan ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde işlik tahsis edilen işletmelere, işliklerde Ar- Ge faaliyetlerine başlamalarından sonra verilecek geri ödemesiz destek tutarı 10.000 TL,

h) İş geliştirme desteği; Teknoloji geliştirme merkezi ve DTİ’lerde yer alan, Teknoloji Ar-Ge Destekleri kapsamında desteklenen ve projesini başarıyla tamamlayarak mezun olan işletmelerin yararlanabileceği geri ödemesiz destek tutarı 15.000 TL,

Bu destekteki (a) ve (b) bentlerinin alt bentlerindeki seçeneklerden sadece birisi tercih edilir, (f) bendinde yer alan işlik tahsisi süresi kurul kararı ile mevcut işletmeler için en fazla 12 ay, yeni kurulan işletmeler için 24 ay uzatılabilir.

- Bilgi ve Destek Başvuruları: Başvurular TEKMER ve DTİ Uygulayıcısı İGEM Müdürlüklerine yapılır.

III.1.8.2. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

- Desteğin Amacı ve Kapsamı: İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve yurtdışından;

patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi alınması için yapılan giderlere destek verilmesidir.

- Destekten Beklenen Yararlar: İşletmelerin alacakları belgeler ile yenilik alanında gelişmeleri ve rekabet güçlerinin artırılması.

- Destekten Kimler Yararlanabilir: KOSGEB KOBİ tanımına uyan işletmeler.

- Destek Oranı ve Üst Limiti: Patent belgesi desteği; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak olan patent belgesi desteği üst limiti 6.000 TL, faydalı model belgesi desteği üst limiti 6.000 TL, endüstriyel tasarım tescil belgesi desteği üst limiti 6.000 TL, entegre devre topografyaları tescil belgesi desteği üst limiti 6.000 TL’dir. Bu belgelerin yurtdışındaki kuruluşlardan alınması durumunda her bir desteğin üst limiti 10.000 TL, Destek Oranı:%70.

- Bilgi ve Destek Başvuruları: KOSGEB Uygulama Birimleri.

III.1.8.3. Gıda Sektörü Makine - Teçhizat Destek Kredisi

- Desteğin Amacı ve Kapsamı: Gıda sektöründe imalat yapan KOBİ ölçeğindeki işletmelerin KOSGEB kredi desteği ile makine-teçhizat alarak, üretim ve kalitelerini yükseltilmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları amaçlanmaktadır.

- Destekten Kimler Yararlanabilir: KOSGEB KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) doldurmuş ve onaylanmış “Gıda Sanayinde”

NACE-15 kodunda yer alan üretim konularında faaliyet gösteren işletmeler bu krediden yararlanabilirler.

- Destek Oranı ve Üst Limiti: Gıda Sektöründe faaliyet gösteren her bir KOBİ için verilecek yatırım kredisi azami tutarı; 125.000 TL’dir.

- Kredinin Vadesi ve Geri Ödeme: Gıda Sektörü Makine Teçhizat Destek Kredisi'nin vadesi toplam 24 aydır. İlk 12 ay geri ödemesiz olmak ve ilk taksiti 12. ayın sonunda olmak üzere 6 aylık dönemlerde (12, 18 ve 24. aylarda) 3 eşit taksit halinde geri ödenecektir.

- Başvurular: Krediden yararlanmak isteyen İşletmelerin kayıtlı bulundukları KOSGEB Müdürlüklerince, KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) daha önce güncellenmiş ve onaylanmış ise doğrudan Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulanacaklardır. Şayet, KOSGEB kayıtlarında bulunmuyorlarsa (KOSGEB’den ilk defa destek alacaklarsa) veya kayıtları güncel değilse, banka şubeleri tarafından ilgili KOSGEB Müdürlüklerine yönlendirilecekler veya kendileri öncelikle KOSGEB Müdürlüklerine başvuruda bulunarak KOBİ Beyannamesini ve YDTF’yi doldurduktan veya güncelledikten ve Müdürlüklerimizce onaylandıktan sonra Banka Şubelerine başvuruda bulunacaklardır.

- İstenen Evraklar: Başvurularda istenen evraklar, KOSGEB Müdürlükleri ve banka şubelerince bildirilecektir.

Kredi talebinin KOSGEB ve Bankalar tarafından onaylanmasından sonra aşağıdaki belgeler istenecektir.

- Bankanın KOBİ’den talep edeceği belgeler: Fatura Aslı, İrsaliye - Bankanın, KOSGEB adına KOBİ’den alacağı belgeler:

- Yerli Mallarda: Tedarikçi Ticaret Sicil Gazetesi, Garanti Belgesi, Kullanma Kılavuzu, Broşür, Katalog.

- İthal Mallarda: Gümrük Beyannamesi, Garanti Belgesi, Kullanma Kılavuzu, Broşür, Katalog.

- KOSGEB adına verilecek olan Taahhütname

- Bilgi ve Destek Başvuruları: Kayıtlı bulunulan Merkez Müdürlüğü.