Kullanım kılavuzunuz PANASONIC WV-CF102E

Tam metin

(1)

Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PANASONIC WV-CF102E için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PANASONIC WV-CF102E tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

Kullanım kılavuzu PANASONIC WV-CF102E Kullanma kılavuzu PANASONIC WV-CF102E

Kullanma talimati PANASONIC WV-CF102E Kullanıcı kılavuzu PANASONIC WV-CF102E Kullanıcı el kitabı PANASONIC WV-CF102E

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC WV-CF102E

http://tr.yourpdfguides.com/dref/4679626

(2)

Manuel özet:

Seri No. D‹KKAT : ELEKTR‹K ÇARPMASI R‹SK‹N‹ AZALTMAK ‹Ç‹N KAPA⁄I (VEYA ARKA TARAFI) AÇMAYIN. ‹Ç‹NDE KULLANICININ BAKIMINI YAPAB‹LECE⁄‹ PARÇA YOKTUR. BAKIM ‹Ç‹N YETK‹L‹ SERV‹S PERSONEL‹NE DANIfiIN. Eflkenar üçgen içinde, üzerinde ok iflareti olan y›ld›r›m iflareti, ürünün kabini içinde elektrik çarpmas› riski yaratmaya yetecek büyüklükte izolasyonu olmayan “tehlikeli voltaj” bulundu¤u için kullan›c›y› uyarmay› amaçlar.

Üçgen içindeki ünlem iflareti k›lavuzda, cihazla ilgili önemli kullan›m ve bak›m (servis) talimatlar›na karfl› uyar›r. UYARI: ț Yang›n veya elektrik çarpmas›

tehlikesini engellemek için cihaz› ya¤mura veya rutubete maruz b›rakmay›n. ț Cihaz damlalara veya s›çramalara maruz b›rak›lmamal› ve üstüne vazo gibi içinde s›v› olan kaplar yerlefltirilmemelidir. ț Cihaz›n kurulumu ile ilgili bütün ifllemler yetkili servis personeli veya sistem kurulum teknisyenleri taraf›ndan

yap›lmal›d›r. ț Ba¤lant›lar yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmal›d›r.

2 Önemli Güvenlik Talimatlar› 1) Bu talimatlar› okuyun. 2) Bu talimatlar› saklay›n. 3) Bütün uyar›lara uyun. 4) Bütün talimatlar› takip edin. 5) Cihaz› suyun yak›n›nda kullanmay›n.

6) Cihaz› sadece kuru bir bezle silin. 7) Havaland›rma deliklerini kapatmay›n. Cihaz› üreticinin talimatlar›na göre yerlefltirin. 8) Bu cihaz› kalorifer, f›r›n gibi

›s› kaynaklar›ndan veya ›s› yayan di¤er cihazlardan (amplifikatörler dahil) uza¤a yerlefltirin. 9) Kutuplu veya topraklamal› fiflin güvenlik fonksiyonunu devre d›fl› b›rakmay›n.

Kutuplu fiflin, birisi di¤erinden daha genifl iki ucu vard›r. Topraklama tipi fiflin iki normal ucu ve bir topraklama ucu vard›r. Genifl uç ve üçüncü uç güvenli¤iniz için verilmifltir. Verilen fifl evinizdeki prize uymazsa, uygun priz için elektrikçiye dan›fl›n. @@@@@@@@14) Bütün servis ifllemlerini yetkili

servis personeline b›rak›n. Elektrik kablosu veya fifli hasar gördü¤ünde, cihaz›n içine s›v› veya cisimler girdi¤inde, cihaz ya¤mura ya da neme maruz kald›¤›nda, düzgün çal›flmad›¤›nda veya düflürüldü¤ünde servis gereklidir. 3 Sorumluluk S›n›rlamas› BU K‹TAPÇIK T‹CAR‹, BELL‹ B‹R AMACA UYGUNLUK GARANT‹LER‹ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ ‹HLAL ED‹LMEMES‹ DAH‹L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, ‹FADE YA DA

‹MA ED‹LEN H‹Ç B‹R GARANT‹Y‹ ‹ÇERMEZ (“AS-IS”). BU K‹TAPÇIK TEKN‹K YANLIfiLIKLARI VEYA T‹PO⁄RAF‹K HATALARI ‹ÇEREB‹L‹R. ‹STEN‹LD‹⁄‹

ZAMAN, BU K‹TAPÇI⁄IN VE/VEYA ‹LG‹L‹ ÜRÜNÜN(LER‹N) GEL‹fiT‹R‹LMES‹ ‹Ç‹N B‹LG‹ ‹LAVE ED‹LEB‹L‹R. Garantinin Geçersiz Olmas› H‹ÇB‹R fiEK‹LDE Panasonic Firmas›, ÜRÜNÜN PARÇALARININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ VEYA UYGUN BAKIMI DIfiINDA, AfiA⁄IDAK‹ NOKTALARI ‹ÇEREN ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN DURUMLAR ‹Ç‹N HER HANG‹ B‹R TARAFA VEYA K‹fi‹YE KARfiI SORUMLU OLMAYACAKTIR: (1) ÜRÜNDE DOLAYLI

VEYA BA⁄LANTILI OLARAK ( BUNU ‹ÇEREN ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN) MEYDANA GELEN HER HANG‹ B‹R HASAR VEYA KAYIP.

(2) C‹HAZIN YANLIfi KULLANIMI VEYA KULLANICININ ‹HMAL‹ SONUCU MEYDANA GELEN YARALANMA VEYA HASAR; (3) KULLANICI TARAFINDAN C‹HAZ ÜZER‹NDE YAPILAN SÖKME, TAM‹R VEYA DE⁄‹fi‹KL‹K. (4) ÜRÜNÜN ARIZASI VEYA HERHANG‹ PROBLEM‹NDEN KAYNAKLANAN HERHANG‹ B‹R NEDENDEN DOLAYI, GÖRÜNTÜLER‹N DÜZGÜN GÖSTER‹LMEMES‹ VEYA KAYBOLMASI. (5) ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN C‹HAZLARIYLA ALAKALI S‹STEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANG‹ B‹R SORUN, KAYIP VEYA HASAR. (6) KAYITLI GÖRÜNTÜLER

DAH‹L KAMERA GÖRÜNTÜLER‹N‹N, GÖZ ATMA DIfiINDAK‹ AMAÇLAR ‹Ç‹N KULLANILMASI SONUCU MÜLK‹YET HAKLARININ ‹HLAL ED‹LMES‹NDEN DOLAYI K‹fi‹LER‹N VEYA KURULUfiLARIN HASARDAN DOLAYI YAPAB‹LECEKLER‹ BAfiVURULAR. 4 Önsöz WV-CF102E, 1/4 inç

CCD kat› görüntü sensörlü ve 752 yatay piksel oranl› gözetleme amaçl› renkli CCTV kamerad›r. Bu kamera herhangi bir zorluk yaflanmadan tavana veya duvara monte edilebilir. Özellikler WV-CF102E’nin, yeni gelifltirilen dijital sinyal ifllemci sayesinde, uyarlamal› siyah daraltma fonksiyonu, 540 TV sat›r›

yüksek çözünürlü¤ü (yatay) ve 1,2 lx (F2,0) minimum parlakl›¤› vard›r. 5 ‹Ç‹NDEK‹LER Önemli Güvenlik Talimatlar› ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...3 Sorumluluk S›n›rlamas› ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(3)

...

...

...

...

...4 Garantinin Geçersiz Olmas›...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.4 Önsöz...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.5 Özellikler ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(4)

...

...

...

...

...

...

...5 Önlemler ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

....7 Ana Dü¤meler ve ‹fllevleri . ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..9 Kurulum ve Ba¤lant›lar...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(5)

...

...

...

....11 ࡯ Haz›rl›k.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.11 ࡯ Kameran›n Sökülmesi ....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...12 ࡯ Ba¤lant›lar . ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(6)

...

...

...

...12 ࡯ Görüntü ayarlamas›...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...13 ࡯ Kameran›n tak›lmas› ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...15 Teknik özellikler ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...16 Standart Aksesuarlar . ...

(7)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...17 Opsiyonel aksesuarlar ..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

17 6 Önlemler Bu cihaz›n açma/kapatma dü¤mesi yoktur. Güç, harici bir 12 V DC güç kayna¤›ndan beslenir.

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC WV-CF102E

http://tr.yourpdfguides.com/dref/4679626

(8)

Cihaz›n aç›lmas›/kapat›lmas› ile ilgili ayr›nt›lar için servis personeline baflvurun. @@@@@@@@Bu, cihaz›n ciddi hasar görmesine sebep olabilir.

@@Metal kenarlara elinizi sürtmeyin.

Bu, yaralanmaya neden olabilir. Kameray› sökmeye çal›flmay›n. @@@@@@Kameray› dikkatli kullan›n. Kameray› yanl›fl kullanmay›n. Darbelerden, sars›nt›lardan vs. kaç›n›n. @@Kubbe kapa¤›na ç›plak elle dokunmay›n. Kirli kubbe kapa¤› görüntü kalitesinin bozulmas›na neden olane göre seçin. Vidalar ve c›vatalar, montaj alan›n malzemesine ve mukavemetine göre uygun bir s›kma torku ile s›k›lmal›d›r. 8 Ana Dü¤meler ve ‹fllevleri 1 Video ç›k›fl konnektörü

Kompozit video sinyalleri iletilir.

Bu cihaz bir multipleks cihaza ba¤land›¤›nda, INT’e göre önceli¤i olan çok katmanl› VD2 otomatik olarak seçilir. ț Basit gündüz/gece modu seçme dü¤mesi [D/N] ON: Kamera, görüntü karanl›k ise siyah beyaz modunu veya yeterince parlak ise, renkli modunu seçer. OFF: Normalde renkli görüntü gösterilir.

Varsay›lan ayarlama: KAPALI Not: Basit gündüz/gece fonksiyonu, siyah/ beyaz görüntülerin SENSE UP fonksiyonu kullan›larak çal›flt›r›l›r. ma monitörü ba¤lay›n. 2. Pan, tilt, azimut ayar› Önemli: Pan, tilt ve azimut ayarlar›n› yaparken kameray› lensinden tutmay›n. 10.8 V DC ≤ VA - 2 (R x I x L) ≤ 16 V DC L:

Kablo uzunlu¤u (m) R: Bak›r telin direnci (Ω/m) VA: Güç besleme ünitesinin DC ç›k›fl voltaj› I: DC ak›m tüketimi (A) Teknik özelliklere bak›n. 1 Kameran›n döndürme konumunu ayarlamak için, pan sehpas›n› çevirin (Kapsam: 320°).

ț Ayarlama kapsam› +180 ° (saat yönünde) ile –140 ° (saatin tersi yönünde) aras›ndad›r. ț Ayarlamadan sonra, pan sehpas› tespit vidas›n› s›k›n. 13 Simge į:

CCD’nin üst taraf› Pan sehpas› Simge Azimut ayar çark› Simge Dönme aç›s›: -145° Dönme aç›s›: +145° 2 Kameran›n e¤im konumunu ayarlamak için, tilt sehpas›n› çevirin (Kapsam: ±75 °). ț Lens ters yönde de çevrilebilir ancak, görüntünün azimut aç›s› de¤iflir. Bu durumda, azimut görüntüsünü düzeltmek için

pan sehpas›n› 180 ° taraf›na do¤ru çevirin.

ț Yataya yak›n bir aç›yla kullan›ld›¤›nda, kubbe kapa¤› gölgesinin yans›t›laca¤› unutulmamal›d›r. 3. Odak ayar› YAKIN UZAK Lens Ünitesi En iyi oda¤› elde etmek için lens ünitesini UZAK ile YAKIN aras›nda hareket ettirin. Not: Oda¤› ayarlarken lens ünitesinin cam yüzeyine dokunmay›n. De¤iflken tilt aç›s›: ±75°

3 Görüntünün azimut aç›s›n› ayarlamak için, azimut ayar çark›n› çevirin (Kapsam: ±145°).

14 í Kameran›n tak›lmas› 1. Üst kapa¤› tak›n. 1 Bu cihaz›n iflaretleyicisini "I” konumuna ayarlay›n ve üst kapa¤› tak›n. ‹flaretleyici 3 Üst kapak konumu (III) Üst kapak Üst kapak konumu (I) 2. Bir aksesuar tespit vidas› ile (M3) üst kapa¤› ve kameray› sabitleyin. Kubbe kapa¤› blo¤u (fleffaf kubbe & iç kubbe

bölümü) 2 ‹ç kubbeyi ayarlay›n. @@@@@@@@@@@@@@@@@@Bu ürünün yerel düzenlemelere uygun olarak elden ç›kar›lmamas› cezalara çarpt›r›lman›za sebep olabilir. Avrupa Birli¤indeki Kullan›c›lar için Elektrik ve elektronik cihazlar› atmak isterseniz, daha fazla bilgi için bayinize veya sat›c›n›za baflvurun. Avrupa Birli¤i D›fl›ndaki Ülkelerde Cihazlar›n Elden Ç›kar›lmas› ile ‹lgili Bilgi Bu sembol sadece Avrupa Birli¤i ülkelerinde geçerlidir.

@@Ş.

@@@@2. @@3. Malın g a r a n t i sü r e si i ç e r i si n d e a r ı z a l a n m a sı d u r u m u n d a t a m i r d e geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde

imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır. 5. Malın - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak

kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Servis i st a sy o n u n u n m e v c u t o l m a m a sı h a l i n d e sı r a s ı y l a sa t ı c ı s ı ,

bayii, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC WV-CF102E

http://tr.yourpdfguides.com/dref/4679626

(9)

7. Garanti süresi içerisinde servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığı tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez. 8.

@@: Panasonic Elektronik Satış A.Ş. : Maslak Mah. Bilim Sokak. @@@@@@@@ MÜŞTERİ İSİM / ÜNVAN ADRES İMZA @@@@ UYARI 9.

Müşteri Panasonic Elektronik Satış A.Ş. yetkili servis elemanları dışında cihaza hiçbir şekilde onarımı için müdahale ettirmeyecektir. 10. 9.Maddenin ihlalinden doğacak hasar ve sonuçları müşteriye fatura edilecektir. Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun ve

kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi uygulama esaslarına dair Tebliğ uyarınca / T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Uygunluğu Test Eden Kuruluş Panasonic Services (Europe) GmbH Panasonic Testing

Centre Winsbergning 15 D-22525 Hamburg Germany Tel : +49 (0) 40 8549 – 0 Faks : +49 (0) 40 8549 – 3561 E-Mail : info@panasonic-tc.

de Üretici Firma Panasonic System Network Co., LTD. Business Division (Security / BM), Binhe Road 1478, New District Suzhou China, 215011 Suzhou CHINA BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR .

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC WV-CF102E

http://tr.yourpdfguides.com/dref/4679626

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Şekil

Updating...

Benzer konular :