• Sonuç bulunamadı

Bilgisayarda fotoğraf işleme uygulamalarını yapar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bilgisayarda fotoğraf işleme uygulamalarını yapar"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI FOTOĞRAF VE VİDEO İŞLEME DERSİN SINIFI 9. Sınıf

DERSİN SÜRESİ Haftalık 3 Ders Saati

DERSİN AMACI Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda görüntü ve ses formatları, bilgisayarda fotoğraf işleme, temel kurgu uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

1. Görüntü ve ses malzemelerini kurgu işlemede kullanıma hazır hale getirir.

2. Bilgisayarda fotoğraf işleme uygulamalarını yapar.

3. Kurgu programlarını kullanarak kaba kurgu yapar.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAM VE DONANIMI

Ortam: Bilgisayar atölyesi

Donanım: Akıllı tahta / projeksiyon, bilgisayar, fotoğraf işleme ve kurgu programları

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir.

KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIM

SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) Görüntü ve Ses

Formatları 3 12 11

Bilgisayarda Fotoğraf

İşleme 10 72 67

Dijital Kurgunun

Temelleri 4 24 22

TOPLAM 17 108 100

(2)

ÖĞRENME BİRİMİ

KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI VE KAZANIM AÇIKLAMALARI

Görüntü ve Ses Formatları

1. Bilgisayara veri aktarımı 2. Dosyaları dönüştürülmesi 3. Çözünürlük

1. Fotoğraf, video, ses materyallerini veri aktarma yöntemlerini kullanarak fotoğraf işleme programına aktarır.

Materyalleri (fotoğraf, video, ses) veri aktarım yöntemlerini (Usb, Firewire, Bluetooth, Wireless, kart okuyucu) kullanarak bilgisayara aktarmaları sağlanır.

2. Ham dosya biçimlerini farklı dosya biçimlerine dönüştürür.

3. Materyallerin (fotoğraf, video) kompozisyona uygun olarak çözünürlük ayarlarını yapar.

Bilgisayarda Fotoğraf İşleme

1. Çalışma alanı 2. Seçim Araçları 3. Çoklu Katmanlar 4. Fotoğraf renk ayarları 5. Parlaklık/kontrast ayarları 6. Yazı ve şekiller oluşturma 7. Fotoğrafta rötuş ve

onarma 8. Renklendirme 9. Video ile çalışma 10. Fotoğrafı kaydetme

1. Çalışma alanı ve panelleri düzenler.

• Araç kutusunun kullanımı, menüler açıklanır.

Çalışma alanı ve paneller üzerinde kişiselleştirme ayarları uygulanması sağlanır.

2. Fotoğraf işleme programında fotoğrafa göre seçim araçlarını kullanır.

Fotoğraf işleme programında seçilen fotoğrafı farklı seçim araçlarıyla seçme sağlanır.

Seçim alanı oluşturmanın önemine değinilir.

Seçim alanı sınırlarının yumuşatılması sağlanır.

3. Çoklu katmanlarda seçme, gruplama ve birleştirmeyi gerçekleştirir.

• Katmanlarla çalışırken opaklık, karıştırma modları; stil ve efektleri kullanması sağlanır.

• Katman maskeleriyle çalışma sağlanır.

4. Fotoğrafın renk ayarlarını renk düzeltme araçlarıyla yapar.

Renk kaymasının düzeltilmesi sağlanır.

• Rengi etkileyen faktörler üzerinde durulur.

Menü ayarlarının ve filtrelerin kullanılması sağlanır.

5. Parlaklık / kontrast araçlarını kullanarak ton ayarlarını yapar.

Menü ayarlarının kullanılması sağlanır.

6. Yazı ve şekil kompozisyonları oluşturur.

Stiller, düzenleme, yerleştirme ayarlamaları sağlanır.

Bir katmanda birden çok şekil çizme uygulanır.

7. Fotoğrafta belli alanlarda rötuş ve onarma yapar.

Kırpma, silme, dönüştürme, onarma, doku transferiyle onarma portre rötuşu işlemleri sağlanır.

Kırmızı göz gidermeye girilmez.

• Foto manipülasyon işlemi gerçekleştirilmesi sağlanır.

8. Fırça ve boyama araçlarını kullanarak renklendirme oluşturur.

Fırça, kalem ve boyama araçlarıyla farklı katmanlarda çalışma sağlanır.

(3)

Yeni fırça oluşturma, özel efektlerin kullanımı sağlanır.

Dolgu renkleriyle çalışma sağlanır.

9. Fotoğraf işleme programında video ile çalışma yapar.

Video dokümanı açma ve düzenleme gerçekleştirilme sağlanır.

10. Fotoğrafa uygun formatta kayıt yapar.

Fotoğrafı uygun formatta kullanıma hazır hale getirmesi sağlanır.

Dijital Kurgunun Temelleri

1. Kurguya Hazırlık 2. Zaman çizelgesi 3. Kaydetme

1. Kurgu programının açılış ayarlarını yaparak programı çalışmaya hazır hale getirir.

Çalışma alanı ve paneller üzerinde kişiselleştirme ayarları uygulanması sağlanır.

2. Kurgu programının kullanıcı monitörlerinden ön izlemeyle zaman çizelgesinde konumlandırma, süre ayarlaması, anahtar kare uygulaması yapar.

• Zaman çizelgesinde çalışmaya uygun ölçeklendirme, sıraya dizme, süre ayarlanması anahtar kare uygulamalarının çalışmaya uygun yapılması sağlanır.

3. Yapılan kurguyu uygun formatta kaydeder.

Çalışmaların uygun formatlara izlenebilirliği sağlanır.

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir.

Görüntü ve Ses Formatları

1. Kompozisyon ve çalışmaya uygun görüntü ve sesi kompozisyona aktarma 2. Materyalleri işin niteliğine uygun formatlar dönüştürme

3. Materyallerin kompozisyona uygun çözünürlük ayarlarını yapma

Bilgisayarda

Fotoğraf İşleme 4. Çalışma alanı, panelleri yapılacak çalışmaya uygun olarak düzenleme 5. Fotoğrafın içeriğine göre farklı seçim araçlarını kullanma

6. Çoklu katmanlarla çalışmayı seçme, gruplama ve birleştirmeyle tamamlama 7. Renk düzeltme araçları, paneller ve filtreleri kullanma

8. Parlaklık ve kontrast araçlarıyla ton ayarları yapma 9. Kompozisyona uygun yazı ve şekiller oluşturma 10. Fotoğraflarda rötüş ve onarma işlemlerini yapma

11. Fırça ve boyama araçlarını kullanarak kompozisyon oluşturma 12. Fotoğraf işleme programında video dökümanı düzenleme yapma 13. Fotoğrafa uygun formatta kaydetme

Dijital Kurgunun

Temelleri 1. Kurgu programın açılış ayarlarını yapma 2. Görsel, işitsel malzeme ekleme

3. Zaman çizelgesini çalışmaya uygun düzenleme 4. Çalışmayı uygun formatta kaydetme

(4)

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak uygulama faaliyetleri yaptırılmalıdır.

• Bu dersin işlenişi sırasında kullanılacak ekipmanlara zarar vermeden sabırlı ve dikkatli olmayı, birlikte iş yapabilmeyi, verilen görevi iş ahlakı içinde yapmayı, ekipmanların düzenli bir şekilde temizliğinin ve bakımının yapılarak zamandan tasarruf etmeyi alışkanlık haline getiren tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Öğrenciye tüm kazanımların bilgi ve becerilerinin kazandırılması için fotoğraf işleme, dijital video kurgu ünitesi başında bireysel uygulama yaptırılmasına dikkat edilecektir.

Fotoğraf işleme, video kurgu programının en güncel sürümünün kullanılmasına dikkat edilecektir.

Fotoğraf işleme programında hazırlanan yazı çalışmalarının video kurgu programında kullanılmasına dikkat edilecektir.

Fotoğraf işleme konularının akışında tuval yapımı, film afiş tasarımı, kitap kapağı tasarımı, broşür tasarlama gerçekleştirilecektir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Çukurova koşullarında buğday tarımı yapılan farklı özelliklere sahip iki seri toprağında ekim öncesi tohum yatağı hazırlığında yapılan toprak işleme

Yukarıdaki boş yere hangi sayı gelmeli-

İşleme merkezlerine ait kataloglarda verilen kriterler değerlerinin doğru olup olmadığının belirsizliği, belirlenmelerinin hangi koşullarda gerçekleştiği ve birbirine

Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferid Alnar, Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses’in içinde olduğu Türk Beşleri’nin bestelemiş oldukları senfonik eserleri

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME RAPORUNA AİT..

Sıra No Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi Vergi Hesap No Yetki / İmza 43 32246

Sıra No Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi Vergi Hesap No Yetki / İmza 64 46731

Sıra No Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi Vergi Hesap No Yetki / İmza 43 30005

Sıra No Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi Vergi Hesap No Yetki / İmza 43 29692

Sıra No Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi Vergi Hesap No Yetki / İmza 43 30098

Sıra No Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi Vergi Hesap No Yetki / İmza 1 16627

Sıra No Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi Vergi Hesap No Yetki / İmza 85 52774

Sıra No Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi Vergi Hesap No Yetki / İmza 22 32746

[ Baba Adı, Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası ] Vergi Hesap No 2231 2789 PALALI LASTİK VE AYAKKABI SANAYİ VE

Sıra No Üye Sicil No Ticaret Sicil No Unvan Kayıt Tarihi Vergi Dairesi Adı Yetki.. [TC Kimlik Numarası] Vergi Hesap

Firmanın mağazalarında üç türlü pozisyon mevcuttur. Bu pozisyonlar müdür, müdür yardımcısı ve satış danışmanlığıdır. Yapılan iş çok ince

Özet: Bu çalışmada, abort yapmış koyunlardan alınan brucellosis şüpheli 101 kan serumu Rose Bengal Plate Test (RBPT), Mikroaglutinasyon Testi (MAT), 2

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 21 (3) CXXXV-CLXXXV,2012 CLXXIX A RESEARCH ON EFFECTS OF GRAPE SEED EXTRACT ON RAT TESTICAL. TİSSUES WHICH WAS DAMAGED WITH

An die Spitze des Widerstands setzte sich ausgerechnet ein Ziehkind des Ehe­ paars Özal: der fundamentalistische Ver­ teidigungsminister Dogan. der den Spitz­ namen „Hüsnü,

servicing of machinery, including the effects of maintenance and repair of agricultural machinery, the supply of spare parts, training of staff and others.Under

–Belgesel fotoğraf yaklaşımının temel amacı toplumsal olaylara tanıklık etmektir / Toplumsal belgesel fotoğraflar salt tanıklık etmekle kalmaz, toplumsal değişmeyi

COURSE AIM Fotoğrafın bulunuşu ve gelişimini tarihsel süreç içerisinde incelemek, farklı fotoğraf yaklaşımlarını (toplumsal eleştiri aracı

 Birey belli bir zaman ve yerde öğrendiği bilgiyi, istediği yer ve zamanda.. uygulama