Privata vårdgivare enligt nationella taxan Uppföljning januari-december 2014 Bakgrund

Tam metin

(1)

29 JANUARI 2015

1

Privata vårdgivare enligt nationella taxan Uppföljning januari-december 2014

Bakgrund

Verksamheten för vårdgivare verksamma enligt nationella taxan regleras av lagen och förordningen om läkarvårdsersättning samt lagen och förordningen om ersättning för fysioterapi. Lagstiftningen reglerar landstingets ansvar gentemot läkarna och fysioterapeuterna samt läkarnas och

fysioterapeuternas skyldigheter avseende legitimation, utförd vård och verksamhetsuppföljning mm.

Från och med 2009 är det möjligt för läkare och fysioterapeuter verksamma enligt nationella taxan att sälja sin rätt till ersättning från landstinget till en annan vårdgivare via sk ersättningsetablering.

Landstinget tecknar då samverkansavtal med den övertagande vårdgivaren.

Av de läkare och fysioterapeuter som är verksamma i Norrbotten idag har övervägande delen etableringar från den period, innan 950101, då etableringsrätten var fri och de saknar därmed samverkansavtal.

Beställar- och analysenheten sammanställer delårs- och årsrapporter med resultatuppföljning. De parametrar som följs upp har valts i samråd med Samverkansorganet nationella taxan. De fem

parametrar som ska följas upp är; besök per vårdgivare, genomsnittligt antal besök per patient fördelat på vårdgivare, andel normalarvode av totalt antal besök, ålders- och könsfördelning per specialitet (grupp av specialitet) samt nya patienter per vårdgivare.

Allmänt

Vårdgivare i länet

Av 24 läkare verksamma enligt nationella taxan i länet 2014 var åtta (33 %) specialister i

allmänmedicin. Av övriga specialister var internmedicin och gynekologi de två vanligaste. Tio (42 %) av läkarna har samverkansavtal med landstinget, övriga bedrev sin verksamhet enligt övergångsregler i Lag om läkarvårdsersättning. 18 läkare (75 %) bedrev verksamhet i Luleå.

I länet fanns 2014 också 60 verksamma fysioterapeuter, 12 (20 %) av dem hade samverkansavtal med landstinget medan övriga bedrev sin verksamhet enligt övergångsregler i Lag om ersättning

förfysioterapi. Av fysioterapeuterna var 28 (47 %) verksamma i Luleå.

Samverkansorganet

Samverkansorganet består av fem ledamöter samt ersättare. Representanterna för landstinget utses av beställarchefen. Representanterna för läkare och fysioterapeuter verksamma enligt nationella taxan utses av respektive intresseorganisation; Privatläkarföreningen resp Fysioterapeuterna.

Samverkansorganet är ett organ för information och samverkan i frågor som rör vårdgivare verksamma enligt nationella taxan.

Under 2014 hölls 4 sammanträden där bl a uppföljning, journalgranskning av vårdgivare samt patientsäkerhet diskuterades. En arbetsgrupp bestående av fyra sjukgymnaster har också arbetat fram förslag till journalföring och tolkning av taxeförskrifterna.

Ersättningsetableringar

Under 2014 har en läkare och fyra fysioterapeuter överlåtit sina etableringar via anbud,

ersättningsetablering. För ytterligare en fysioterapeut samt två läkare ligger ansökningsinbjudning ute för närvarande.

(2)

29 JANUARI 2015

2

Resultat

I denna rapport ges en kort beskrivning av utfallet av indikatorerna och några kommentarer till resultaten. I en särskild bilaga redovisas resultaten per vårdgivare/vårdgivargrupp och kommun/grupp av kommuner, beroende på antalet vårdgivare i de olika grupperingarna.

Besök och kostnader 2014

Totalt utbetalades nära 97 mkr i ersättning till vårdgivare verksamma enligt nationella taxan under 2014, vilket är nära 5 mkr mindre än 2013.

Till läkare utbetalades 45 mkr i ersättning under 2014, ca 659 kronor per besök. Till fysioterapeuter utbetalades nära 52 mkr i ersättning 2014, ca 398 kronor per besök.

Läkare

Under 2014 gjordes ca 64 000 besök hos läkare verksamma enligt Nationella taxan, vilket är ca 3000 färre besök än 2013. Cirka 37 % av besöken gjordes hos allmänläkare. Övriga besök gjordes hos andra specialister, framförallt gynekologer (18 %) samt internmedicinare (19 %). Drygt 3000 av besöken var vaccinationer.

Av besöken var 56 % normalbesök, 14 % var så kallade särskilda åtgärder (särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder) och 30 % av besöken var telefonrådgivning. I genomsnitt gjordes två besök per patient i hela länet.

Enligt lagstiftningen ska normalarvode utgöra den huvudsakliga delen av ersättningen från landstinget.

13 av de 24 läkarna (54 %) använder sig av normalarvode vid mer än hälften av besöken, 11 av läkarna (45 %) använder sig följaktligen av andra arvoden vid mer hälften av besöken. Två av läkarna använder sig av telefonarvode vid mer än hälften av besöken.

Nio av 24 läkare (38 %) har mer än 50 % nya patienter. Som ny patient betraktas en patient som inte besökt läkaren under de senaste två åren

Fysioterapeuter

Under 2014 gjordes ca 130 000 besök hos fysioterapeuter i Norrbottens län, vilket är ca 10 000 färre besök än 2013. Av dem var 10 % enklare åtgärder till ett lägre arvode, 59 % var normalbesök och 31

% av besöken var särskilda åtgärder. I genomsnitt gjordes ca sju besök per patient i hela länet.

29 av de 60 fysioterapeuterna (48 %) använder sig av normalarvodet vid mer än hälften av besöken, 31 (52 %) använder sig av andra arvoden vid mer än hälften av besöken.

27 av 60 fysioterapeuter (45 %) har mer än 50 % nya patienter.

Journalgranskning 2104

Under hösten 2014 har landstinget gjort en journalgranskning av 5 läkare verksamma enligt nationella taxan. Uppdraget har utförts av Beställarenhetens medicinskt sakkunnige med hjälp av läkare

verksamma inom NLL. Granskningen avsåg journaldokumentation avseende 25 patienters diagnos, behandlingsmål, behandlingsåtgärder, behandlingsomfattning samt utvärdering av den utförda behandlingen.

Den sammanfattande bedömningen är att det inte i något fall fanns allvarliga brister avseende fakturerad ersättning. Vissa brister i journaldokumentationen kan eventuellt förandleda att nya granskningar genomförs för vissa av de utvalda läkarna under 2015-2016.

(3)

29 JANUARI 2015

3

Sammanfattande resultat

• 48 av 60 fysioterapeuter och 14 av 24 läkare, verksamma enligt nationella taxan, har inte samverkansavtal med landstinget.

• Under perioden januari– december 2014 gjordes ca 3000 färre besök hos läkare och ca 10 000 färre besök hos fysioterapeuter än under samma period 2013.

• I genomsnitt gjordes ca sju besök per patient hos fysioterapeuter och två besök per patient hos läkare under perioden januari - december 2014.

• 29 av fysioterapeuterna använder sig av normalarvodet vid mer än hälften av besöken.

• 13 av läkarna använder sig av normalarvode vid mer än hälften av besöken. Två av läkarna använder telefonarvode vid mer än hälften av besöken.

• Mellan 65 och 70 procent av patientunderlaget hos fysioterapeuterna utgörs av kvinnor.

• Hos allmänläkare och internmedicinare är patienters könsfördelning jämn, medan andelen kvinnor hos övriga läkare är närmare 80 %.

• 27 av 60 fysioterapeuter har mer än 50 % nya patienter, 9 av 24 läkare har mer än 50 % nya patienter.

• Faktiska uppgifter avser 2014-01-01 t o m 2014-11-30, december månad beräknad.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :