SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

Kurtuluş Cad. No:152 34375 Kurtuluş Şişli/İSTANBUL Telefon: (0212)315 84 00 Faks: (0212) 343 47 80 315 84 34 E-posta: ismmmo@ismmmo.org.tr www.ismmmo.org.tr

İstanbul, 11 /06/2014 Sayı : 17924 TÜRKİYE

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20/01/2012 tarihinde yayımlanan VUK 413 seri numaralı Genel Tebliğine göre, Mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin Bakanlıkça güncel olarak takip edilmesi, söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla Mükellef Bilgileri Bildirimi formu verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan - 31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir.

Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 2014 yılı için Uygulanan cezalar ise;

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200 -TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler için 600 –TL olarak uygulanmaktadır.

Mükellef Bilgileri Bildirimi Formları ile bildirilen veriler Aylık ,Üç aylık ve Yıllık beyannameler de ve SGK’ na verilen sigorta bildirgelerinde beyan edilmektedir. Örneğin çalışan sayısı muhtasar beyannamede ve sigorta bildirgelerin de, Gayrisafi hasılat veya gelir ise geçici vergi beyannamelerinde üç ayda bir verilmektedir. Bu beyan ve bildirimler idarenin kayıtlarında yer almasına rağmen ayrı bir bildirimle istenmesinin yersiz olduğu kanaatindeyiz.

Mükellef Bilgileri Bildirimi Formlarını verilmemesinden dolayı Vergi kayıp ve kaçağı oluşmamaktadır. Mükelleflerin beyanname ve bildirimleri meslek mensuplarımızın sorumluluğun verilmektedir. İş yoğunluğu nedeni ile özellik ile bildirimlerin verilmesi veya eksik verilmesi halinde mükelleflere yukarıda belirttiğimiz özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Kesilen cezalar müşteriler tarafından meslek mensupların rucu edilmektedir.

2014 Mayıs ayında verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi formlarını süresinde veremeyen meslek mensuplarımız mağdur olmuşlardır. Bildirimi verilmeyen her bir müşterisi için cezalar kesilecektir. İstatistiki bilgi içeren formdan dolayı tek bir meslek mensubunun zarar görmemesi gerekir.

Bu neden ile;

1-2014 yılı için verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi formunun verilme süresinin UZATILMASI, Süresinden sonra verilen veya verilecek bildirimlere ceza uygulanmaması,

2-Vergi kayıp ve kaçağına neden olmayan, bilgi ve istatistiki sonuç içeren bildirimlere uygulanan ÖZEL USULSÜZLÜK Cezalarının kaldırılmasını sağlanması için yasal düzenleme yapılması hususunun Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesini arz ederiz.

Saygılarımla,

Yahya Arıkan Başkan BİLGİ :

1-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

2-TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :