Genç Nidâ. Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ. Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması. Genç Hatipler

28  Download (0)

Full text

(1)

M E S L E K Î YA R I Ş M A L A R

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

UYGULAMA KILAVUZU

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(2)

Hutbe Okuma Yarışması Genç Hatipler

Hafızlık Yarışması Genç Muhâfizlar

Ezan Okuma Yarışması Genç Bilâller Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma

ve Hafızlık Yarışmaları Genç Nidâ

Kur’an-ı Kerim’i Güzel

Okuma Yarışması

Genç Sadâ

(3)

GENEL ESASLAR VE UYGULAMA AŞAMALARI

1. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilir.

2. Yarışma; Anadolu imam hatip liselerine ve çok programlı liselerin imam hatip pro- gramına devam eden kız ve erkek öğrencilere yöneliktir.

3. Yarışmaların yazılı, görsel ve dijital ortamlar kullanılarak tanıtım ve duyuruları yapılır.

4. Yarışmalar; okul, il/il içi bölge, bölge ve Türkiye finali aşamalarından oluşur.

5. Covit-19 salgın seyri gerekçesiyle yarışmaların yüzyüze yapılamadığı durumlarda il yürütme kurulu kararıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilebilir.

6. Kız öğrenciler arasında gerçekleştirilen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” ve “Hafızlık”

yarışmaları okul ve il finali ile tamamlanır, Bölge ve Türkiye finali yapılmaz.

7. Kız öğrenciler arası yarışmalar aynı günde, iki oturum şeklinde gerçekleştirilir.

8. Bir öğrenci, öğretim yılı boyunca mesleki yarışmalardan sadece birine katılabilir.

9. İl ve il içi bölge aşamalarında tamamlanan yarışmalarda önceki yıllarda il yada il içi bölge birincisi; Türkiye Finali ile tamamlanan yarışmalarda önceki yıllarda Türkiye birincisi olan öğrenciler aynı daldaki yarışmalara katılamaz.

10. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenci, okul müdürlüğüne müracaat eder.

11. Öğrencileri çalıştırmak, teknik bilgilendirme yapmak ve rehberlik amacıyla danışman öğretmenler görevlendirilir.

12. Okul müdürlüğü, okul içi yarışmada birinci olan ve bir üst kategoride okulu temsil edecek öğrencinin bilgilerini Genel Müdürlüğün web sayfasındaki “MEBDES”e ku- rum MEBBİS şifresiyle girerek işler.

AMAÇ

Millî eğitimin genel amaçları doğrultusunda Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.

KAPSAM

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, örgün eğitim kapsamındaki Anadolu imam hatip lisesi ve çok programlı lise bünyesindeki imam hatip programına devam eden öğrencilere yöne- lik gerçekleştirilen mesleki yarışmalarla ilgili usûl ve uygulama esaslarını kapsar.

DAYANAK

• Milli Eğitim Temel Kanunu

• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliği

• Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

• 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

• Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlik izinleri Yönergesi

(4)

13. Yarışmacı sırası, okul temsilcilerinin katılımıyla kur’a sonucu belirlenir.Yarışma esnasın- da çağrı, öğrencinin ismi ile yapılır. Okul ve il ismi, öğrenci yarışmayı tamamladıktan sonra belirtilir.

14. Bölge koordinatörü okulun öğrencisi, ilgili bölge yarışmasına doğrudan katılır.

15. Yarışmaların il, bölge ve Türkiye finaline katılan okullar, yarışma merkezlerinde okul faaliyetlerini tanıtıcı stantlar açabilir.

16. Yarışmalara Covit-19 tedbirleri kapsamında izleyici alınabilir.

17. Üniversiteler, yerel yönetimler, il/ilçe müftülükleri, STK’lar ve ilgili paydaşlarla iş birliği yapılır.

18. Yarışmaların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yürütülebilmesi için iş güvenliği ve Covit-19 tedbirleri dâhil gerekli tüm önlemler alınır.

19. Yarışmalarla ilgili yazılı, görsel ve dijital veriler okul web sitesinde ve diğer ortamlar- da yayımlanır.

20. Yarışma sonuçları il, bölge ve Türkiye derecesi alan öğrencilerin sonuçları e-okul sistemine işlenir.

21. Yarışmacılar, bu kılavuz hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

Kılavuzda belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün kararları geçerlidir.

Bölge Tasnifi

◊ Bir ilde yarışma türüne göre başvuran okul sayısı 1-16 arası ise o il 1 bölge, 17-32 arası ise il içi 2 bölge, 33-48 arası ise il içi 3 bölge olarak değerlendirilir. 48’den son- raki her 16 okul için 1 il içi bölge oluşturulur. Başvuru sayısının 16’nın altında olması durumunda il içi bölge oluşturulmaz.

◊ İl içi bölge birincileri arasında, il birincisi belirlemek için ayrıca yarışma düzen- lenmez. Tüm birinciler, bölge yarışmasına katılırlar.

◊ Gerek görüldüğü takdirde il içi ve il dışı bölge tasniflerinde Genel Müdürlüğün bilgisi dâhilinde değişikliğe gidilebilir.

(5)

YARIŞMALAR

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması a. Genel İlkeler

• Öğrenci, Genel Müdürlükçe belirlenen bölümlerden üçünü seçer.

• Okul müdürlüğü başvuru esnasında, seçilen bölümleri Genel Müdürlüğün web sayfasındaki “MEBDES”e girer. Seçilen bölümlerdeki değişiklikler, sa- dece başvuru tarihlerinde yapılabilir.

• Öğrencinin seçtiği bölümler, okul idaresi tarafından yarışmadan en geç on beş (15) gün önce koordinatör okula bildirilir.

• Öğrenci, seçtiği üç (3) farklı bölümden birisini, yarışma başlamadan önce seçici kurul ve okul temsilcileri huzurunda kur’a çekerek belirler.

• Okuyuş tertil usulünde gerçekleştirilir.

• Her öğrenci danışman öğretmen rehberliğinde seçilen bölümlerin mealini Genel Müdürlükçe belirlenen sunu şablonuna uygun olarak hazırlar ve ilgili koordinatör okula yarışma başlamadan önce teslim eder.

• Sunuda; Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Diyanet Vakfı mealleri esas alınır. Ses efektine yer verilmez.

• Sununun, kurallara uygun olarak hazırlanmasından ve öğrencinin Kur’an-ı Kerim okuduğu esnada gösteriminden ilgili danışman öğretmen ve koordi- natör okul sorumludur.

b. Değerlendirme Esasları ve Not Baremi

• Taban :30 puan

• Tecvid ve Meharic-i Huruf :40 puan

• Makam : 20 puan

• Ses ve Seda :10 puan

• Toplam100 puan üzerinden değerlendirme yapılır.

• Ses-seda ve makam yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyesinin takdi- rindedir.

• Her harf ve hareke hatasında iki (2); her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir (1) puan, her tecvid ve mahreç hatasında bir (1) puan “tecvid ve mahreç”

puanından düşülür.

• Hadr veya tedvir usulünde okunursa makam puanından (2) puan düşülür.

• Yarışmacının puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıyla belirlenir.

• Puanlarda eşitlik olması halinde değerlendirmeye esas olan puanlara sırasıy- la bakılır, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilir.

(6)

Hafızlık Yarışması a. Genel İlkeler

• Okul/il/il içi bölge yarışmalarında her bir bölüm (ilk on, ikinci on ve üçüncü on cüz) için seçici kurullarca 10’ar asıl, 5’er yedek soru hazırlanır ve kapalı zarflarda muhafaza edilir.

• Bölge ve Türkiye finallerinde sorular Genel Müdürlükçe hazırlanır ve kapalı zarf ile yarışma merkezlerine gönderilir.

• Yarışmacı, seçici kurul huzurunda soru zarflarından birini seçer.

• Yarışmacı; okuyuşlarda hadr, tedvir veya tertil usullerinden birini seçer.

b. Değerlendirme Esasları ve Not Baremi

• Taban : 40 puan

• Ezbere Okuma : 40 puan

• Tecvid ve Meharic-i Huruf : 20 puan

Toplam100 puan üzerinden değerlendirme yapılır.

• Yarışmacı, takılır veya müşabehata kaçarsa, geriden almasına iki defa im- kân sağlanır. Birinci tekrarda okursa (1) puan, ikinci tekrarda okuyabilirse

“ezbere okuma” puanından iki (2) puan düşülür.

• Yarışmacı üçüncü kez takılır ve seçici kurul başkanı tarafından hatırlatma üzerine devam ederse üç (3) puan, hatırlatmaya rağmen devam ede- mezse, “ezbere okuma” puanından altı (6) puan düşülür.

• Her tecvid, mahreç, harf ve hareke hatasında, “tecvid ve Maharic-i Huruf”

puanından ikişer (2) puan düşülür.

• Yarışmacının puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritme- tik ortalamasıdır.

• Puanlarda eşitlik olması halinde değerlendirmeye esas olan puanlara sırasıyla bakılır, eşitlik bozulmadığı takdirde öğrenciler, yedek sorulardan kur’a çekerek üç kategoride yeniden dinlenir ve değerlendirilir. Eşitliğin de- vam etmesi durumunda kur’a çekimine gidilir.

Her yarışmacıya üç soru sorulur

◊ Birinci soru, 1-10. cüzler arasından, sayfa başından sayfa ortasına kadar,

◊ İkinci soru, 11-20. cüzler arasından, sayfanın son ayetlerinden karşı say- faya geçişli,

◊ Üçüncü soru, 21-30. cüzler arasından, sayfanın son ayetlerinden arka sayfaya geçişli.

(7)

Ezan Okuma Yarışması a. Genel İlkeler

• Yarışmacı ezanı bir kez okur.

• Yarışmacı; sabâ, uşşak, rast, segâh ve hicaz makamlarından herhangi birin- den ezan okur. İstediği takdirde makamlar arasında geçiş yapabilir.

• Yarışmacı dilerse İslam coğrafyasında yaygın olarak icrâ edilen farklı bir makamı da tercih edebilir.

• Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmez.

b. Değerlendirme Esasları ve Not Baremi

• Taban : 40 puan

• Makam : 30 puan

• Ses ve Seda : 20 puan

• Diksiyon ve tecvit : 10 puan

Toplam100 puan üzerinden değerlendirme yapılır.

• Ses ve seda değerlendirmesi seçici kurul üyesinin takdirindedir.

• Yarışmacının puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

• Yarışmada eşitlik olması halinde değerlendirmeye esas puanlara sırasıyla bakılır, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilir.

a. Genel İlkeler

• Hutbe, Diyanet İşleri Başkanlığı il/ilçe müftülükleri web sayfalarından seçilir ve 300-350 kelimeyi aşmayacak şekilde düzenlenir.

• Yarışma merkezî/tarihî bir camide, cumadan önce halka açık olarak yapılır.

• Öğrenci, hutbeyi yarışma esnasında yazılı olarak yanında bulundurur ve yarışma öncesi seçici kurul üyelerine bir örneğini takdim eder.

• Hutbe, adabına uygun bir kıyafetle ezbere okunur.

• Yarışma süresi göz önünde bulundurularak, basamak duaları okunmadan, hamdele ve salvele kısmından itibaren hutbeye başlanır, Nahl suresinin 90.

ayetiyle tamamlanır.

• Birinci ve ikinci hutbe bölümündeki Arapça dualarda bir standart söz konu- su olmayıp, öğrenci ezberlediği bir metni okuyabilir.

• Hutbe duaları usulüne uygun olarak makamsız ve tegannisiz okunur.

Hutbe Okuma Yarışması

(8)

• Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmez.

• Süre, her yarışmacı için 15 dakika ile sınırlıdır. Öğrenci süreyi iyi kullanabilmek için seçtiği Türkçe metinde kısaltma yoluna gidebilir.

• Öğrenci, okul ve il/il içi bölge finallerinde okuduğu hutbeyi bölge ve Türkiye finalinde de okuyabilir.

• İl/ il içi bölge yarışmalarına katılan ve uygun görülen yarışmacılar ile bölge ve Türkiye finallerine katılan tüm yarışmacılar, yarışmanın yapıldığı il müftülüğünce belirlenen camilerde, cuma namazı kıldırır ve cuma hutbesi okurlar.

b. Değerlendirme Esasları ve Not Baremi

• Hutbe Dualarını Ezbere, Mahreç ve Telaffuza Dikkat Ederek

Okuma :15 puan

• Türkçe Metni Doğru ve Ezbere okuma :15 puan

• Türkçeyi Doğru, Güzel, Yerinde ve Etkili Kullanabilme : 20 puan (Vurgulama ve Tonlama, Diksiyon ve Telaffuz, Duraklama ve Akıcılık vb.)

• Özgüven, Minber Hâkimiyeti ve Dinleyenleri Etkileme :15 puan

• Beden Dilini Doğru, Yerinde ve Etkili Kullanma

(Jest, mimik, göz teması vb.) :15 puan

• Temsil :10 puan

• Zamanı Etkili Kullanma :10 puan

Toplam100 puan.

• Her metin hatasından (kelimenin yanlış telaffuzu, takılma, unutma, gereksiz ve yersiz tekrar. Kağıta göz atma vs.) ezbere ve doğru okuma puanından bir (1) puan düşülür.

• Vurguların yerli yerince yapılmaması, ses tonunun cami ve cemaatin duru- muna göre kullanılmaması halinde “Türkçeyi Doğru, Güzel, Yerinde ve Etkili Kullanabilme” puanından bir puan düşülür.

• Abartılı jest ve mimikler kullanılması halinde bir puan; cemaatle göz teması yeterli ölçüde kurulamadığında bir puan, hiç kurulamadığında iki puan “Be- den Dilini Doğru, Yerinde ve Etkili Kullanma” puanından düşülür.

• “Özgüven, Minber Hâkimiyeti ve Dinleyenleri E t k i l e m e ” hususlarının değerlendirmesi Seçici Kurul üyesinin takdirindedir.

• Değerlendirme, seçici kurul üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır.

• Puanların eşitliği halinde, puan cetvelindeki esas puanlara sırasıyla bakılır, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilir.

(9)

KURULLAR VE GÖREVLERİ

Yürütme Kurulu

• İl/il içi bölge, bölge ve Türkiye finali yarışmalarını koordine etmek üzere yürütme kurulu oluşturulur.

• Kurul; din öğretiminden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, biri ilgili yarışmanın koordinatör okul müdürü olmak üzere üç (3) An- adolu imam hatip lisesi müdüründen oluşur.

Görevleri:

◊ Yarışmaların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır.

◊ Yarışma seçici kurulunu oluşturur.

◊ Yarışma evraklarını yarışmadan bir hafta önce seçici kurul üyelerine ulaştırır.

◊ Hutbe yarışmalarında il müftülüğü ile iş birliği içerisinde yarışmanın gerçekleştirileceği camiyi belirler.

◊ Yazılı, görsel ve sosyal medya kanalıyla reklam, tanıtım ve duyuruları yapar.

◊ Üniversiteler, yerel yönetimler, ilçe/il müftülükleri ve STK’larla iş birliği yapar,

◊ Yarışma merkezi okulun ve diğer okulların öğrencileri ile velilerin yarışmalara izley- ici olarak katılmalarını sağlar.

Koordinatör Okul Müdürlüğü

• Yarışmalara katılan okullar arasında koordinasyonu sağlamak ve yarışmaların se- kretaryasını yürütmek amacıyla il millî eğitim müdürlüklerince, koordinatör okul müdürlükleri belirlenir.

• İlde birden fazla “il içi bölge” oluşması durumunda her “il içi bölge” için ayrı koordi- natör okul belirlenir.

• Yarışmaya başvuran okulların il içi bölgelere dağılımları, il millî eğitim müdürlüğü din öğretiminden sorumlu birimlerce belirlenir. Sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/

şube müdürü MEBBİS kullanıcı şifresiyle, MEBDES’e işlenir.

• Koordinatör okulların belirlenmesinde ve yarışma bölgelerinin oluşturulmasında ul- aşım şartları, okul imkânları vb. özel durumlar dikkate alınır.

• Kız öğrenciler arasında düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” ve “Hafızlık”

yarışması için farklı bir koordinatör okul belirlenir.

Görevleri:

◊ Yürütme kurulu ile birlikte yarışmalara katılan öğrenciler ile okul müdürü ve danışman öğretmenin iaşe ve ibatelerini sağlar.

◊ Yarışmaların yapılacağı mekânları hazır hale getirir.

◊ Yarışmalara katılan okulların, yarışma merkezlerinde okul faaliyetlerini tanıtıcı stantlar açmasını koordine eder.

(10)

◊ Değerlendirme sonuçları ile ilgili tutanak ve evrakı seçici kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra teslim alır ve dosyalayarak muhafaza eder.

◊ Yarışma sonuçlarını, yarışmadan sonraki iki (2) iş günü içinde “MEBDES” sonuç girişi bölümüne işler. Sonuçlar ayrıca bir üst aşamanın koordinatör okul müdürlüğüne üç (3) iş günü içinde bildirilir.

◊ İl/il içi bölge ve bölge yarışmalarının koordinasyonu il millî eğitim müdürlüğü ile birlikte koordinatör okul müdürlüklerince, Türkiye finalinin organizasyonu ise Türki- ye finali koordinatör ili ile birlikte Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılır.

◊ Video ve fotoğraf çekimi yapılır. İl/il içi bölge video ve fotoğrafları okul müdürlüğünce muhafaza edilir.

◊ Yarışmayla ilgili uygulama önerileri, etkinliğin niteliğinin iyileştirilmesi ve geliştiril- mesine yönelik görüş ve somut önerileri içeren değerlendirme raporu MEBDES’e işlenir.

Seçici Kurul

• Yarışma yürütme kurulu, il/il içi bölge ve bölge seçici kurulunu; Genel Müdürlük ise Türkiye finali seçici kurulunu oluşturur.

• Okul seçici kurulu üç (3) diğer aşamalardaki kurullar ise beş (5) üyeden oluşur.

• Üyelerden biri kurul başkanı olarak seçilir.

• İl/il içi bölge/bölge yarışmalarının seçici kurul üyeleri; ilgili yarışma alanında uzman ve yetkin (Kur’an kıraati ve tashih-i hurûf/dini musiki, hitabet ve makamlar konusun- da uzman, hafız vs.) üniversite öğretim üyeleri/görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ihtisas/eğitim merkezlerinde görevli öğretim görevlileri; il/ilçe müftülükleri personeli, ihtiyaç duyulması halinde yarışmada öğrencisi olmayan okullarda görevli öğret- menler ile ilgili yarışma alanında uzman kişiler arasından belirlenir.

• Seçici kurulun belirlenmesinde yukarıdaki sıralamaya göre görevlendirme esastır.

• Türkiye finali seçici kurulu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce üniversite öğretim üyeleri/görevlileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden oluşur.

• Kız öğrenciler arasında yapılan yarışmalarda görev alacak seçici kurulun, ilgili yarış- ma alanında uzman kadın üyelerden oluşmasına dikkat edilir.

• Seçici kurul, yarışmacıları puanlama esaslarında belirtilen ölçütler çerçevesinde değerlendirir ve değerlendirme sonuçları ile ilgili tutanak ve evrakı koordinatör okul müdürlüğüne teslim eder.

(11)

KURAL İHLALİ, İTİRAZLAR VE ÖDÜLLENDİRME

• Yarışma işleyişine yönelik itirazlar tespit edildiği anda seçici kurula iletilir. Ancak puan- lama ve değerlendirmedeki maddi hatalara yönelik itirazlar danışman öğretmen tarafından yazılı olarak ilgili seçici kurula, yarışma sonuçlarının ilanından hemen sonra yapılır. İtirazlar, seçici kurul tarafından anında değerlendirilerek sonuçlandırılır ve tutanak altına alınarak ilan edilir. Kurulların verdiği karar kesindir.

• Kural ihlaline tevessül edenler, yetkililer tarafından uyarılır. Tüm izah ve uyarılara rağmen yarışma huzurunu bozan tavır ve hareketlerde bulunan şahıslar, salon dışı- na çıkarılır ve ilgili şahıslar, bir sonraki yıl aynı yarışmaya katılma hakkını kaybeder.

Söz konusu duruma ilişkin hazırlanan tutanaklar il millî eğitim müdürlüğünde muha- faza edilir.

• Yarışmaların sonunda okullara, seçici kurulun verdiği puanların toplamını içeren sonuç formu verilir. Her bir üyenin verdiği puanların ayrıntısı paylaşılmaz.

Ödüllendirme:

◊ Yarışmalara katılan ve/veya dereceye giren öğrenci ve danışman öğretmenler için imkânlar dâhilinde çeşitli ödüller verilir.

◊ Ödül törenine geçmeden önce tüm yarışmacı öğrenciler, danışman öğretmen- ler ve okul müdürü/temsilcisi ile birlikte sahneye davet edilir.

◊ Türkiye finali ödülleri, yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrenci ile yarışmaya hazırlamakla görevli ve adı başvuru esnasında belirlenmiş olan danışman öğret- mene takdim edilir.

◊ Dereceye giren yarışmacılara başarı belgesi, diğer yarışmacılara katılım belgesi verilir.

◊ Yarışmalara katılan okul müdürlüklerine, öğrencileri hazırlayan danışman öğret- menlere, koordinatör okul müdürlüklerine, destek veren tüm şahıs, kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi verilir. Belgeler Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanarak il millî eğitim müdürlükleri/koordinatör okul müdürlükleri ile dijital or- tamda paylaşılır.

(12)

S. No Sure Ayetler S. No Sure Ayetler

1 Bakara Suresi 1 - 5 104 - 109

21 - 25 1 - 6

40 - 46 105 - 111

125 - 129 8 - 13

152 - 157 14 - 16

203 - 209 19 - 26

254 - 257 31 - 34

267 - 271 35 - 41

285 - 286 1 - 9

5 - 9 85 - 99

16 - 20 1 - 9

31 - 37 10 - 14

64 - 68 90 - 93

81 - 85 120 - 128

98 - 103 1 - 10

102 - 109 23 - 30

110 - 114 41 - 48

130 - 136 78 - 84

144 - 148 105 - 111

159 - 164 28 - 31

189 - 194 45 - 49

29 - 32 50 - 53

57 - 59 102 - 110

135 - 139 16 - 21

148 - 152 28 - 40

35 - 40 1 - 14

51 - 56 65 - 76

90 - 93 105 - 114

116 - 120 124 - 132

101 - 107 1 - 10

151 - 154 101 - 107

159 - 165 38 - 41

31 - 35 55 - 60

40 - 45 73 - 78

182 - 187 1 - 11

201 - 206 51 - 62

48 - 53 93 - 103

20 - 25 101 - 116

45 - 48 19 - 21

20 - 24 35 - 38

111 - 114 41 - 46

123 - 129 46 - 52

6 - 10 54 - 57

57 - 61 1 - 6

Bakara Suresi Bakara Suresi Bakara Suresi Bakara Suresi Bakara Suresi Bakara Suresi Bakara Suresi Bakara Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi Âl-i İmrân Suresi

Nisa Suresi Nisa Suresi Nisa Suresi Nisa Suresi Mâide Suresi Mâide Suresi Mâide Suresi Mâide Suresi En’am Suresi En’am Suresi En’am Suresi A’raf Suresi A’raf Suresi A’raf Suresi A’raf Suresi A’raf Suresi Enfal Suresi Enfal Suresi Tevbe Suresi Tevbe Suresi Tevbe Suresi Yunus Suresi Yunus Suresi

46

2 47

3 48

4 49

5 50

6 51

7 52

8 53

9 54

10 55

11 56

12 57

13 58

14 59

15 60

16 61

17 62

18 63

19 64

20 65

21 66

22 67

23 68

24 69

25 70

26 71

27 72

28 73

29 74

30 75

31 76

32 77

33 78

34 79

35 80

36 81

37 82

38 83

39 84

40 85

41 86

42 87

43 88

44 89

Yunus Suresi Yunus Suresi Yusuf Suresi

Ra’d Suresi Ra’d Suresi Ra’d Suresi İbrahim Suresi İbrahim Suresi

Hicr Suresi Hicr Suresi Nahl Suresi Nahl Suresi Nahl Suresi Nahl Suresi İsra Suresi İsra Suresi İsra Suresi İsra Suresi İsra Suresi Kehf Suresi Kehf Suresi Kehf Suresi Kehf Suresi Meryem Suresi Meryem Suresi

Tâhâ Suresi Tâhâ Suresi Tâhâ Suresi Tâhâ Suresi Enbiya Suresi Enbiya Suresi Hac Suresi Hac Suresi Hac Suresi Mü’minun Suresi Mü’minun Suresi Mü’minun Suresi Mü’minun Suresi

Nur Suresi Nur Suresi Nur Suresi Nur Suresi Nur Suresi Furkan Suresi

Ek-1.a

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları - Sorumlu Olunan Bölümler - 1

(13)

S. No Sure Ayetler S. No Sure Ayetler

91 Furkan Suresi 61 - 70 16 - 29

71 - 77 38 - 45

69 - 89 15 - 23

192 - 213 47 - 60

213 - 227 1 - 18

87 - 93 31 - 42

52 - 60 1 - 25

83 - 88 17 - 28

1 - 9 46 - 59

41 - 45 60 - 78

56 - 63 1 - 26

28 - 32 75 - 96

39 - 45 1 - 6

54 - 60 20 - 24

1 - 9 20 - 22

12 - 19 7 - 10

31 - 34 18 - 24

21 - 27 1 - 9

38 - 48 1 - 8

69 - 73 11 - 18

46 - 54 6 - 9

15 - 26 1 - 12

10 - 18 18 - 37

22 - 28 19 - 35

53 - 62 20

71 - 75 32 - 56

53 - 60 1 - 19

1 - 8 1 - 9

30 - 36 23 - 31

1 - 9 41 - 50

36 - 43 1 - 16

49 - 53 17 - 30

36 - 45 31 - 40

1 - 16 1 - 22

27 - 37 23 - 42

13 - 16 1 - 14

30 - 35 15 - 29

12 - 17 Tamamı

33 - 38 Tamamı

1 - 10 Tamamı

18 - 23 Tamamı

27 - 29 Tamamı

1 - 8 Tamamı

Furkan Suresi Şuara Suresi Şuara Suresi Şuara Suresi Neml Suresi Kasas Suresi Kasas Suresi Ankebut Suresi Ankebut Suresi Ankebut Suresi

Rum Suresi Rum Suresi Rum Suresi Lokman Suresi Lokman Suresi Lokman Suresi Azhâb Suresi Azhâb Suresi Azhâb Suresi Sebe Suresi

Fatır Suresi Zümer Suresi Zümer Suresi Zümer Suresi Zümer Suresi Mü’min (Ğafir) Suresi

Fussilet Suresi Fussilet Suresi Şura Suresi Şura Suresi Şura Suresi Zuhruf Suresi Duhan Suresi Casiye Suresi Ahkâf Suresi Ahkâf Suresi Muhammed Suresi Muhammed Suresi

Fetih Suresi Fetih Suresi Fetih Suresi Hucurat Suresi

136

92 137

93 138

94 139

95 140

96 141

97 142

98 143

99 144

100 145

101 146

102 147

103 148

104 149

105 150

106 151

107 152

108 153

109 154

110 155

111 156

112 157

113 158

114 159

115 160

116 161

117 162

118 163

119 164

120 165

121 166

122 167

123 168

124 169

125 170

126 171

127 172

128 173

129 174

130 175

131 176

132 177

133 178

Kaf Suresi Kaf Suresi Zâriyat Suresi Zâriyat Suresi Necm Suresi Necm Suresi Rahman Suresi Rahman Suresi Rahman Suresi Rahman Suresi Vakıa Suresi Vakıa Suresi Hadid Suresi Hadid Suresi Mücadele Suresi

Haşr Suresi Haşr Suresi Saff Suresi Cuma Suresi Teğabün Suresi

Tahrim Suresi Mülk Suresi Hakka Suresi Meâric Suresi Müzzemmil Suresi

Müddessir Suresi Kıyamet Suresi

İnsan Suresi İnsan Suresi Mürselat Suresi

Nebe Suresi Nebe Suresi Nebe Suresi Abese Suresi Abese Suresi Tekvir Suresi Tekvir Suresi Buruc Suresi Tarık Suresi Fecr Suresi Beled Suresi

Şems Suresi Leyl Suresi

Ek-1.b

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları - Sorumlu Olunan Bölümler - 2

(14)

Ek-2

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

S. No Konu Tarih

1 Okul içi yarışmaların son gerçekleştirilme tarihi 26.11.2021 2 Okul birincisi öğrencilerin başvurularının MEBDES’e son

işlenme tarihi 30.11. 2021

3 İl/il içi bölge koordinatör okullarının belirlenerek okul dağılım- larının MEBDES üzerinden son yapılma tarihi

(İl Yürütme Kurulu Başkanı tarafından yapılacaktır.) 10.12. 2021 4 İl ve il içi bölge yarışmalarının son gerçekleştirilme tarihi

(Sonuçların MEBDES’e işlenmesi: 6 Ocak 2022) 31.12.2021 5 Bölge final yarışmalarının gerçekleştirilmesi

(Sonuçların MEBDES’e işlenmesi: 26 Mart 2022) 19.03.2022 6 Türkiye finalinin gerçekleştirilmesi

( Sonuçların MEBDES’e işlenmesi: 14 Mayıs 2022) 7.05.2022

Ek-3

Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması

S. No Konu Tarih

1 Okul içi yarışmaların son gerçekleştirilme tarihi 26.11.2021 2 Okul birincisi öğrencilerin başvurularının MEBDES’e son

işlenme tarihi 30.11. 2021

3 İl/il içi bölge koordinatör okullarının belirlenerek okul dağılım- larının MEBDES üzerinden son yapılma tarihi

(İl Yürütme Kurulu Başkanı tarafından yapılacaktır.) 10.12. 2021 4 İl ve il içi bölge yarışmalarının son gerçekleştirilme tarihi

(Sonuçların MEBDES’e işlenmesi: 6 Ocak 2022) 31.12.2021 5 Bölge final yarışmalarının gerçekleştirilmesi

(Sonuçların MEBDES’e işlenmesi: 1 Nisan 2022)

Ezan 25.03.20220

Hafızlık 26.03.2022 6 Türkiye finalinin gerçekleştirilmesi

( Sonuçların MEBDES’e işlenmesi: 20 Mayıs 2022)

Ezan 13.05.2022

Hafızlık 14.05.2022 Her iki yarışma ayrı tarihlerde gerçekleştirilecektir.

(15)

Ek-4

Kız Öğrenciler Arası

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları

S. No Konu Tarih

1 Okul içi yarışmaların son gerçekleştirilme tarihi 26.11.2021 2 Okul birincisi öğrencilerin başvurularının MEBDES’e son

işlenme tarihi 30.11. 2021

3 İl/il içi bölge koordinatör okullarının belirlenerek okul dağılım- larının MEBDES üzerinden son yapılma tarihi

(İl Yürütme Kurulu Başkanı tarafından yapılacaktır.) 10.12. 2021 4 İl ve il içi bölge yarışmalarının son gerçekleştirilme tarihi

(Sonuçların MEBDES’e işlenmesi: 7 Ocak 2022) 31.12.2021

“Genç Nidâ” Kız Öğrenciler Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları aynı merkezde ve aynı günde gerçekleştirilecek şekilde planlanır!

Ek-5

Hutbe Okuma Yarışması

S. No Konu Tarih

1 Okul içi yarışmaların son gerçekleştirilme tarihi 26.11.2021 2 Okul birincisi öğrencilerin başvurularının MEBDES’e son

işlenme tarihi 30.11. 2021

3 İl/il içi bölge koordinatör okullarının belirlenerek okul dağılım- larının MEBDES üzerinden son yapılma tarihi

(İl Yürütme Kurulu Başkanı tarafından yapılacaktır.) 10.12. 2021 4 İl ve il içi bölge yarışmalarının son gerçekleştirilme tarihi

(Sonuçların MEBDES’e işlenmesi: 7 Ocak 2022) 31.12.2021 5 Bölge final yarışmalarının gerçekleştirilmesi

(Sonuçların MEBDES’e işlenmesi: 16 Mart 2022) 11.03.2022 6 Türkiye finalinin gerçekleştirilmesi

( Sonuçların MEBDES’e işlenmesi: 25 Mayıs 2022) 20.05.2022

(16)

Ek-6

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

Bölge Yarışma Merkezleri ve Bölge Kapsamındaki İller

1. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Çorum

2. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Amasya

Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Sinop,

Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Bolu Ordu, Giresun, Rize, Amasya, Tokat, Sivas, Samsun, Trabzon, Yozgat

3. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Ağrı

4. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Van

Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Kars, Iğdır, Ağrı,

Erzurum, Muş, Bingöl, Bayburt, Erzincan Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Van, Bitlis

5. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Elazığ

6. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Osmaniye Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş,

Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Malatya Niğde, Mersin, Adana, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye, Hatay, Aksaray

7. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Kırşehir

8. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Balıkesir

Kırşehir, Konya, Karaman, Antalya, Burdur,

Isparta, Afyonkarahisar Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, İzmir, Bilecik, Eskişehir, Balıkesir 9. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Düzce

10. BÖLGE Bölge yarışma merkezi

İstanbul Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova,

Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bursa İstanbul

(17)

Ek-7

Hafızlık Yarışması

Bölge Yarışma Merkezleri ve Bölge Kapsamındaki İller

1. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Çorum

2. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Amasya

Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Sinop,

Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Bolu Ordu, Giresun, Rize, Amasya, Tokat, Sivas, Samsun, Trabzon, Yozgat

3. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Ağrı

4. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Van

Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Kars, Iğdır, Ağrı,

Erzurum, Muş, Bingöl, Bayburt, Erzincan Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Van, Bitlis

5. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Elazığ

6. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Osmaniye Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş,

Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Malatya Niğde, Mersin, Adana, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye, Hatay, Aksaray

7. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Kırşehir

8. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Balıkesir

Kırşehir, Konya, Karaman, Antalya, Burdur,

Isparta, Afyonkarahisar Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, İzmir, Bilecik, Eskişehir, Balıkesir 9. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Düzce

10. BÖLGE Bölge yarışma merkezi

İstanbul Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova,

Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bursa İstanbul

(18)

Ek-8

Hutbe Okuma Yarışması

Bölge Yarışma Merkezleri ve Bölge Kapsamındaki İller

1. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Çorum

2. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Amasya

Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Sinop,

Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Bolu Ordu, Giresun, Rize, Amasya, Tokat, Sivas, Samsun, Trabzon, Yozgat

3. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Ağrı

4. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Van

Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Kars, Iğdır, Ağrı,

Erzurum, Muş, Bingöl, Bayburt, Erzincan Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Van, Bitlis

5. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Elazığ

6. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Osmaniye Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş,

Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Malatya Niğde, Mersin, Adana, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye, Hatay, Aksaray

7. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Kırşehir

8. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Balıkesir

Kırşehir, Konya, Karaman, Antalya, Burdur,

Isparta, Afyonkarahisar Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, İzmir, Bilecik, Eskişehir, Balıkesir 9. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Düzce

10. BÖLGE Bölge yarışma merkezi

İstanbul Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova,

Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bursa İstanbul

(19)

Ek-9

Ezan Okuma Yarışması

Bölge Yarışma Merkezleri ve Bölge Kapsamındaki İller

1. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Çorum

2. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Amasya

Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Sinop,

Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Bolu Ordu, Giresun, Rize, Amasya, Tokat, Sivas, Samsun, Trabzon, Yozgat

3. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Ağrı

4. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Van

Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Kars, Iğdır, Ağrı,

Erzurum, Muş, Bingöl, Bayburt, Erzincan Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Van, Bitlis

5. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Elazığ

6. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Osmaniye Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş,

Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Malatya Niğde, Mersin, Adana, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye, Hatay, Aksaray

7. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Kırşehir

8. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Balıkesir

Kırşehir, Konya, Karaman, Antalya, Burdur,

Isparta, Afyonkarahisar Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, İzmir, Bilecik, Eskişehir, Balıkesir 9. BÖLGE

Bölge yarışma merkezi Düzce

10. BÖLGE Bölge yarışma merkezi

İstanbul Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova,

Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bursa İstanbul

(20)

Ek-10

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Seçici Kurul Değerlendirme Formu

Sıra No Ölçüt Puan Değeri Verilen Puan

1 Taban Puan 30

2 Tecvid ve Meharic-i Huruf 40

3 Makam 20

4 Ses ve Seda 10

Açıklamalar:

» Her harf ve hareke hatasında iki (2); her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir (1) puan, her tecvid ve mahreç hatasında bir (1) puan “tecvid ve mahreç” puanından düşülür.

» Ses-seda ve makam yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyesinin takdirindedir.

» Hadr veya tedvir usulünde okunursa makam puanından 2 puan düşülür.

Toplam 100

Yarışmacının Adı Soyadı Okulu Aldığı Toplam Puan

Seçici Kurul Üyesi İmza, Adı-Soyadı

(21)

Ek-11

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Seçici Kurul Toplam Puanlama Formu A) Yarışma Bilgileri

Adı Soyadı

Okulu

Yapıldığı Yer (Cami/Salon)

Yapıldığı kategori

(Okul / İl İçi Bölge / Bölge / Türkiye)

B) Seçiçi Kurul Yarışmacı Değerlendirme Formu

Sıra No Seçici Kurul Üyesinin Adı Soyadı Verdiği Puan 1

2 3 4 5

Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların toplamı Toplam aritmetik puan

YarışmacınınYarışmanın

(22)

Ek-12

Hafızlık Yarışması

Seçici Kurul Değerlendirme Formu

Sıra No Ölçüt Puan Değeri Verilen Puan

1 Taban Puan 30

2 Ezbere Okuma 40

3 Tecvid ve Meharic-i Huruf 20

Toplam 100

Açıklamalar:

» Yarışmacı, takılır veya müşabehata kaçarsa, geriden almasına iki defa imkân sağlanır. Birinci tekrarda okursa (1) puan, ikinci tekrarda okuyabilirse “ezbere oku- ma” puanından iki (2) puan düşülür.

» Yarışmacı, takılır ve seçici kurul başkanı tarafından hatırlatma üzerine devam ederse üç (3) puan, hatırlatmaya rağmen devam edemezse, “ezbere okuma” puanından altı (6) puan düşülür.

» Her tecvid, mahreç, harf ve hareke hatasında, “tecvid ve Maharic-i Huruf”

puanından (2) puan düşülür.

Yarışmacının Adı Soyadı Okulu Aldığı Toplam Puan

Seçici Kurul Üyesi İmza, Adı-Soyadı

(23)

Ek-13

Hafızlık Yarışması

Seçici Kurul Toplam Puanlama Formu A) Yarışma Bilgileri

Adı Soyadı

Okulu

Yapıldığı Yer

Yapıldığı kategori

B) Seçiçi Kurul Yarışmacı Değerlendirme Formu

Sıra No Seçici Kurul Üyesinin Adı Soyadı Verdiği Puan 1

2 3 4 5

Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların toplamı Toplam aritmetik puan

YarışmacınınYarışmanın

(24)

Ek-14

“Genç Bilaller” Ezan Okuma Yarışması Seçici Kurul Değerlendirme Formu

Sıra No Ölçüt Puan Değeri Verilen Puan

1 Taban Puan 50

2 Makam 30

3 Ses ve Seda 10

4 Diksiyon ve Tecvit 10

Toplam 100

Not: Ses ve seda değerlendirmesi seçici kurul üyesinin takdirindedir.

Yarışmacının Adı Soyadı Okulu Aldığı Toplam Puan

Seçici Kurul Üyesi İmza, Adı-Soyadı

(25)

Ek-15

“Genç Bilaller” Ezan Okuma Yarışması Seçici Kurul Toplam Puanlama Formu A) Yarışma Bilgileri

Adı Soyadı

Okulu

Yapıldığı Yer

Yapıldığı kategori

B) Seçiçi Kurul Yarışmacı Değerlendirme Formu

Sıra No Seçici Kurul Üyesinin Adı Soyadı Verdiği Puan 1

2 3 4 5

Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların toplamı Toplam aritmetik puan

YarışmacınınYarışmanın

(26)

Ek-16

“Genç Hatipler” Hutbe Yarışması Seçici Kurul Değerlendirme Formu

Sıra No Ölçüt Puan Değeri Verilen Puan

1 Hutbe Dualarını Ezbere, Mahreç ve Telaffuza Dikkat Ederek

Okuma 15

2 Türkçe Metni Ezbere ve Doğru Okuma 15

3

Türkçeyi Doğru, Güzel, Yerinde ve Etkili Kullanabilme

(Vurgulama ve Tonlama, Diksiyon ve Telaffuz, Duraklama ve Akıcılık vb.)

20

4 Özgüven, Minber Hâkimiyeti ve Dinley-

enleri Etkileme 15

5 Beden Dilini Doğru, Yerinde ve Etkili Kull-

anma(Jest, mimik, göz teması vb.) 15

6 Temsil 10

7 Zamanı Etkili Kullanma 10

Toplam 100

» Her metin hatasından (kelimenin yanlış telaffuzu, kekeleme, takılma, unutma, gereksiz ve yersiz tekrar, kâğıda göz atma vs.) ezbere ve doğru okuma puanından bir puan düşülür.

» Vurguların yerli yerince yapılmaması, ses tonunun cami ve cemaatin durumuna göre kul- lanılmaması halinde “Türkçeyi Doğru, Güzel, Yerinde ve Etkili Kullanabilme” puanından bir puan düşülür.

» Abartılı jest ve mimikler kullanılması halinde bir puan; cemaatle göz teması yeterli ölçüde kurulamadığında bir puan, hiç kurulamadığında iki puan “Beden Dilini Doğru, Yerinde ve Etkili Kullanma” puanından düşülür.

» “Özgüven, Minber Hâkimiyeti ve Dinleyenleri Etkileme” hususlarının değerlendirmesi Seçici Kurul üyesinin takdirindedir.

Yarışmacının Adı Soyadı Okulu Aldığı Toplam Puan

Seçici Kurul Üyesi İmza, Adı-Soyadı

(27)

Ek-17

“Genç Hatipler” Hutbe Okuma Yarışması Seçici Kurul Toplam Puanlama Formu A) Yarışma Bilgileri

Adı Soyadı

Okulu

Yapıldığı Yer

Yapıldığı kategori

B) Seçiçi Kurul Yarışmacı Değerlendirme Formu

Sıra No Seçici Kurul Üyesinin Adı Soyadı Verdiği Puan 1

2 3 4 5

Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların toplamı Toplam aritmetik puan

YarışmacınınYarışmanın

(28)

Ek-18

Öğrenci Değerlendirme Formu Yarışmanın Adı

Yarışmanın Kategorisi

Öğrencinin

Sıra No Adı Soyadı Okulu Toplam Puanı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Yarışma

Derecesi Adı soyadı Okulu Puanı

Birinci İkinci Üçüncü

Seçici Kurul Üyeleri

Figure

Updating...

References

Related subjects :