• Sonuç bulunamadı

BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR"

Copied!
91
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BELEDİYESİ

2021 MALİ YILI

BÜTÇESİ

(2)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU - -

MECLİS KARARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) - -

ENCÜMEN KARARI - -

ÖZET GİDER - GELİR - FİNANSMAN TABLOSU - 1

ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK -14 3

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ ÖRNEK -15 37

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ ÖRNEK -16 43

GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR (C) CETVELİ ÖRNEK -17 35

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ CETVELİ ÖRNEK -18 51

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2022 YILI BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ ÖRNEK -8 53 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2023 YILI BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ ÖRNEK -8 55

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ CETVELİ ÖRNEK -19 57

ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ ÖRNEK -20 59

GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G) CETVELİ ÖRNEK -21 61

MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ ÖRNEK -22 63

İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ ÖRNEK -23 65

İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ ÖRNEK -24 79

237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-1) CETVELİ ÖRNEK -25 81

MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR (T-2) CETVELİ ÖRNEK -26 83

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI ÖRNEK -27 85

FİNANSMAN PROGRAMI ÖRNEK -28 87

(3)

1

Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde 2.750.000.000-TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 2.950.000.000-TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2021 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı; Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde (Örnek-16) gösterilen -200.000.000-TL net finansman ile denklik sağlanmıştır.

Belediyenin yapacağı tüm borçlanmalar Meclis Kararı ile yapılır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nitelik ve niceliği gösterilen yatırım projeleri (büyük inşaat, yapı ve onarım) dolayısıyla Belediye Başkanı birden çok yılları kapsayan taahhütlerle ilgili sözleşme yapmaya yetkilidir. Bunlar dışında “gelecek yılları kapsayan taahhütlere girişilmesi” 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi’nin iznine bağlıdır.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yevmiye ve yol giderleri, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Belediye Bütçesi’ne aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

1-) Bütçe Kararnamesi,

2-) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

3-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15), 4-) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 5-) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17), 6-) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

7-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

8-) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

9-) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

(4)

2

11-) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 12-) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

13-) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), 14-) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

15-) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26), 16-) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

17-) Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede, ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Belediye vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 sayılı Kanunda gösterilen zamanlarda, Belediye Meclisi’ne yetki verilen gelirler için ise iki eşit taksitte 31.05.2021 ve 30.11.2021 tarihlerinde mesai saati sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 10- Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin meclis ve komisyon toplantılarına, Belediye Kanununda belirlenen en üst limitten toplantı başına hakk-ı huzur ücreti verilir.

Madde 11- Kasadan hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda yer alan avans miktarını geçemez.

Madde 12- Vergi içi veya vergi dışı tahsilâttan bütçeye gelir kaydedilen paraların fazla veya yersiz tahsil edilmesinden dolayı ilgililerine geri verilmesi durumunda ilgili dairesinin yazısı ile birlikte gelir müdürlüğünce düzenlenecek düzeltme fişine göre kasa ödemeleri miktarına kadar ödemeler Muhasebe Yetkilisince, aşan miktar Encümen kararıyla hak sahiplerine iade edilir.

Madde 13- Yedek Ödenek tertibinden, diğer bütçe tertiplerine aktarma yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 14- Bursa Büyükşehir Belediyesi 2021 mali yılı gelir tarifesi 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinde, 2021 mali yılı Gelir Tarifelerinin,

herhangi birinde hizmet karşılığı ücretlerle ilgili tarife bulunmaması halinde, tarife

bulunan belediyenin ücret tarifesi aynen uygulanır.

(5)

3

Madde 16- Bu kararname hükümleri 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17- On yedi (17) maddeden oluşan bu kararname hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun

olduğu tasdik olunur.

(6)
(7)

1

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.11.2020 tarih, 2020/774 Esas, 1648 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen 2021 Mali Yılı ve izleyen 2 yıla ait bütçe incelenmiş olup, Gider ve Gelir Bütçeleri ile Açık/Fazlanın Finansmanı Cetveli komisyonumuza geldiği şekliyle kabul edilerek, maddeler halinde raporumuzda sunulmuştur.

GİDER BÜTÇESİ

Yapılan incelemeler neticesinde;

Gider bütçesi 2021 mali yılı için 2.750.000.000-TL olarak belirlenmiştir. 2022 yılı toplam gider bütçesi 3.025.000.000,00-TL, 2023 yılı toplam gider bütçesi ise 3.327.500.000,00-TL olarak belirlenmiştir.

GİDER BÜTÇESİ

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2021 YILI 2022 YILI 2023 YILI 01

PERSONEL GİDERLERİ 258.000.000,00 283.799.000,00 312.184.600,00

02

SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 37.000.000,00 40.700.200,00 44.770.000,00

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 898.000.000,00 987.800.800,00 1.086.575.200,00

04

FAİZ GİDERLERİ 295.000.000,00 324.500.000,00 356.950.000,00

05

CARİ TRANSFERLER 82.000.000,00 90.200.000,00 99.220.100,00

06

SERMAYE GİDERLERİ 930.000.000,00 1.023.000.000,00 1.125.300.100,00

07

SERMAYE TRANSFERLERİ 100.000.000,00 110.000.000,00 121.000.000,00

09

YEDEK ÖDENEK 150.000.000,00 165.000.000,00 181.500.000,00

GENEL TOPLAM 2.750.000.000,00 3.025.000.000,00 3.327.500.000,00

Fonksiyonel Sınıflandırmalar İtibari ile Gider Bütçesi

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 51.500.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi

Giderlerine 7.845.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 273.310.000,00-TL, Faiz

Giderlerine 295.000.000,00-TL, Cari Transferlere 57.390.000,00-TL, Sermaye Giderlerine

61.500.000,00-TL, Sermaye Transferine 100.000.000,00-TL, Yedek Ödeneklere

150.000.000,00-TL olmak üzere toplam 996.545.000,00 –TL ödenek verilmiştir.

(8)

2

Personel Giderlerine 1.010.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 180.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 800.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 2.276.000,00-TL olmak üzere toplam 4.266.000,00-TL ödenek verilmiştir.

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 75.050.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 9.430.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 26.810.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 25.000.000,00-TL olmak üzere toplam 136.290.000,00-TL ödenek verilmiştir.

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

Personel Giderlerine 48.510.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 7.405.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 180.200.000,00-TL, Cari Transferlere 900.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 445.871.000,00-TL, olmak üzere toplam 682.886.000,00-TL ödenek verilmiştir.

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 6.800.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 910.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 8.700.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 5.550.00000-TL olmak üzere toplam 21.960.000,00-TL ödenek verilmiştir.

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ:

Personel Giderlerine 25.930.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 3.690.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 43.125.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 223.565.000,00-TL olmak üzere toplam 296.310.000,00-TL ödenek verilmiştir.

07 SAĞLIK HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 9.350.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 1.570.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 94.500.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 38.000,00-TL olmak üzere toplam 105.458.000,00-TL ödenek verilmiştir.

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 31.440.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi

Giderlerine 4.935.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 204.050.000,00-TL, Cari

(9)

3 09 EĞİTİM HİZMETLERİ:

Personel Giderlerine 1.650.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 70.000,00-TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 1.500.000,00-TL olmak üzere toplam 3.220.000,00-TL ödenek verilmiştir.

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 6.760.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 965.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 65.005.000,00-TL, Cari Transferlere 12.600.000,00-TL olmak üzere toplam 85.330.000,00–TL ödenek verilmiştir.

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2021 YILI 2022 YILI 2023 YILI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 996.545.000,00 1.096.199.500,00 1.205.819.450,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 4.266.000,00 4.692.600,00 5.161.860,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK

HİZMETLERİ 136.290.000,00 149.919.000,00 164.910.900,00

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 682.886.000,00 751.174.600,00 826.292.060,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 21.960.000,00 24.156.000,00 26.571.600,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ 296.310.000,00 325.941.000,00 358.535.100,00

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 105.458.000,00 116.003.800,00 127.604.180,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN

HİZMETLERİ 417.735.000,00 459.508.500,00 505.459.350,00

09 EĞİTİM HİZMETLERİ 3.220.000,00 3.542.000,00 3.896.200,00

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL

YARDIM HİZMETLERİ 85.330.000,00 93.863.000,00 103.249.300,00

GENEL TOPLAM 2.750.000.000,00 3.025.000.000,00 3.327.500.000,00

Komisyonumuzca görüşülerek, Gider Bütçesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

GELİR BÜTÇESİ

2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi hazırlanırken 2464, 5216, 2380, 5393 ve 5779 sayılı

yasalar ile 2020 mali yılı fiili tahsilâtları, Yeni Ekonomi Programı ve 2021-2023 Orta Vadeli

Mali Plan verileri dikkate alınarak gerçekçi gelir tahmininde bulunmaya özen gösterilmiştir.

(10)

4

KODU AÇIKLAMA

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2021 YILI 2022 YILI 2023 YILI 01

Vergi Gelirleri 45.000.000,00 49.500.000,00 54.450.000,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 426.000.000,00 468.600.000,00 515.460.000,00

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 30.000.000,00 33.000.000,00 36.300.000,00

05

Diğer Gelirler 2.090.000.000,00 2.299.000.000,00 2.528.900.000,00

06

Sermaye Gelirleri 360.000.000,00 396.000.000,00 435.600.000,00

09

Red ve İadeler (-) -1.000.000,00 -1.100.000,00 -1.210.000,00

GENEL TOPLAM 2.950.000.000,00 3.245.000.000,00 3.569.500.000,00

01 VERGİ GELİRLERİ

Vergi Gelirlerinden toplam 45.000.000,00-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun 37.729.000,00-TL’sinin Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ve 7.271.000,00- TL’sinin Harçlar kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden toplam 426.000.000,00-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun 283.259.000,00-TL’sinin Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, 50.852.000,00-TL’sinin Kurumlar Hasılatı, 20.700.000,00-TL’sinin Kurumlar Karları ve 71.189.000,00-TL’sinin Kira Gelirleri kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden toplam 30.000.000,00-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun 29.500.000,00-TL’sinin Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar, 500.000,00-TL’sinin Proje Yardımları kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

05 DİĞER GELİRLER

Diğer Gelirlerden toplam 2.090.000.000,00-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun 5.745.500,00-TL’sinin Faiz Gelirleri, 2.056.707.000,00-TL’sinin Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 18.751.000,00-TL’sinin Para Cezaları ve 8.796.500,00-TL’sinin Diğer Çeşitli Gelirler kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

06 SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye Gelirlerinden toplam 360.000.000,00-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş

olup, bunun 298.850.000,00-TL’sinin Taşınmaz Satış Gelirleri ve 61.150.000,00-TL’sinin

Taşınır Satış Gelirleri kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

(11)

5

Komisyonumuzca görüşülerek, Gelir Bütçesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 2021 mali yılı için -200.000.000-TL olarak belirlenmiştir. 2022 yılında bir önceki yıla göre toplamda % 10 oranında arttırılarak -220.000.000-TL, 2023 yılında ise bir önceki yıla göre yine toplamda % 10 oranında arttırılarak -242.000.000-TL olarak belirlenmiştir.

Komisyonumuzca görüşülerek, Finansman Cetvelinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

KODLAR

AÇIKLAMA 2021 YILI

TAHMİNİ

2022 YILI TAHMİNİ

2023 YILI TAHMİNİ I II III IV

01 İÇ BORÇLANMA 24.000.000,00 26.400.000,00 29.040.000,00 01 08 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN

FİNANSMAN

24.000.000,00 26.400.000,00 29.040.000,00

01 08 01 Bankalar -68.000.000,00 -74.800.000,00 -82.280.000,00 01 08 01 01 Borçlanma 210.000.000,00 231.000.000,00 254.100.000,00 01 08 01 02 Ödeme -278.000.000,00 -305.800.000,00 -336.380.000,00 01 08 02 İller Bankası 92.000.000,00 101.200.000,00 111.320.000,00 01 08 02 01 Borçlanma 205.000.000,00 225.500.000,00 248.050.000,00 01 08 02 02 Ödeme -113.000.000,00 -124.300.000,00 -136.730.000,00 02 DIŞ BORÇLANMA -224.000.000,00 -246.400.000,00 -271.040.000,00 02 08 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN

FİNANSMAN

-224.000.000,00 -246.400.000,00 -271.040.000,00

02 08 01 Bankalar -224.000.000,00 -246.400.000,00 -271.040.000,00 02 08 01 02 Ödeme -224.000.000,00 -246.400.000,00 -271.040.000,00

Genel Toplam -200.000.000,00 -220.000.000,00 -242.000.000,00

BHRS 1.Aşama A Bölümü için KFW’den temin edilen kredilerin 3.626.000,00 EURO anapara karşılığı 36.260.000,00-TL

Avrupa Yatırım Bankası ile imzalanan 55.000.000-EURO kredinin 4.172.637,92 EURO

anapara karşılığı 41.726.379,20 -TL, Avrupa Yatırım Bankası 100.000.000-EUR kredinin

6.244.562,17,00-EURO anapara karşılığı 62.445.621,70-TL, Europabank 70.000.000-EUR

kredinin 5.833.333,34-EURO anapara karşılığı 58.333.333,40-TL, Hazine Müsteşarlığına

(12)

6

İller Bankasına 113.000.000,00-TL anapara; Diğer Bankalara (Denizbank, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfkatılım, Anadolubank) 278.000.000,00-TL olmak üzere toplam 391.000.000,00-TL iç borç anapara ödemeleri yapılacaktır. 2021 yılında 224.000.000,00-TL dış borç ve 391.000.000,00-TL iç borç olmak üzere toplamda 615.000.000,00-TL anapara ödemesi yapılacaktır.

2021 yılında ise İller Bankasından 205.000.000,00-TL, Yurtiçi Bankalardan 210.000.000,00-TL olmak üzere toplam 415.000.000,00-TL kredi kullanılması öngörülmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesi 2.750.000.000-TL Gider, 2.950.000.000-TL Gelir olarak tahmin edilmiş olup, -200.000.000-TL fark Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde görüldüğü şekliyle, kullanılandan daha fazla geri ödeme yaparak negatif net finansman oluşması ile bütçe denkliği sağlanmıştır. 2021 Mali Yılı Bütçesini oybirliği/oyçokluğu ile kabul eden komisyonumuz raporu, Büyükşehir Belediye Meclisimizin takdirine arz olunur.

...…/……/2020

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

BAŞKAN BAŞKAN V. RAPORTÖR Tarık KÖSE Abdullah AKŞEKER Ali ZEYBEK

ÜYE ÜYE ÜYE

Emin KOÇDEMİR Galip GÜR Mustafa Engin KARGILI

ÜYE

Mehmet TEMİRTAŞ

(13)

Esas No :2020/774 Karar No:1648

Ozeti : Btiyiikgehir Belediyesi'nin 2021 Mali Yrh Hazrrhk Biitgesi

V

Biiyiik§

ehir Belediye Meclisi'nin, 12/11/2020 giinii saat 15.00'dc yaptlЁ 1 2019/2024 sc9irn

nellninin 19 uncu,2 nci dё nenlin 8 inci OLAGAN toplantlsinin l.Birle§ ilninc ait giindenlin 2/18

inci rnaddcsini tc§

kil cdcn,Ba§ kanhk Makaml'nin,04.11.2020 tarih ve E¨ 40935987-105.03… 162067

saylll yazlsl okunarak yapllan gё ■§mc sonucunda;

Tctkik ve gerekli raporun eklencrck, cvrakln 20 giin i9crisindc sonu91andlrllmak iizere PLAN VE BOTcE KttMiSYttNUNA havalesine,Btytk,chir Bclcdiyc Meclisi'nin 12/11/2020 ginli OLAGAN toplantislnln l.Birlc§ iminde yapllan i§ arctle oylamada mevcudun oybirliEi ile

karar vcrilrni,tir.

Katip Uye

Mervc EKMEKCI

`二ヽ・

-4ぽ

^ヽ

lT騨

(14)

BURSA BUYUKgEHiR BELEDIYESi Encumen Karan

6zeti.zozl

Mali Yrlr

Btitge Tasansr

DosyaNo :32894995.110.04 Karar Sayrsr .2020n992

ENCUMEN BA$KANI: Genel Sekreter

Ulag

AKHAN

ENCUMEN UvELeni: Meclis Uyesi $ Fethi YlLDlZ. l\,leclis Uyesi i/utlu KESKIN, Mectis Uyesi Hatide

Serpit

$AH|N, I/eclis Uyesi Murat DEMIR, i/eclis Uyesi Murat AVINQ, Qevre Koruma ve Kontrol Daiiesi Bagkanr

Vekili

Ahmet AKA, Park ve Bahqeler Dairesi Bagkanr Vekili Suleyman DEDE, Emlak ve isttmlak Dairesi Bagkanr

Vekili

Hakan ALBAN, Mali Hizmetler Dairesi

Bagkanr

Osman Hriray YlLDlZ,

Bagkanltk lVakamtntn

0110912020

tarihli ve 40935987-110.99-E.126660 sayrh yazrsrnrn

Bagkantrk

Makamrndan

0611012020

tarihinde Enctimenimize havale edilmesi

uzerine.

Evrak okunarak yapllan gtiriigme sonucunda;

GELiR BUTqESi:

Gelir Biitgesi kalemleri iizerinde Belediye Bagkanrmrzca yaprlan teklifler Enciimenimizce uygun griri,ilmiigt0r.

. 01 Vergi Gelirleri 45.000.000,00 TL,

. 03 Tegebbiis ve Miilkiyet Gelirleri 426.000.000,00 TL,

.

04

Alrnan Bagrg ve Yardrmlar ile Ozel Gelirler 30.000.000,00 TL,

. 05 Diger Gelirler 2.090.000.000,00 TL,

. 06 Sermaye Gelirleri 360.000.000,00 TL,

. 09 Red ve iadeler (-1.000.000,00) TL olmak iizere biitge geliri toplam 2.950.000.000,00 TL olarak tahmin ve teklif olunmugtur.

ciDER BUTCESi:

. 01 Personel Giderlerine 258.000.000,00 TL,

. 02 Sosyal Giivenlik Kurumlan Devlet Primi Giderlerine 32.000.000,00 TL,

. 03 Mal ve Hizmet Alrm Giderlerine 898.000.000,00 TL,

r 04 Faiz Giderlerine 85.000.000,00 TL,

o 05 Cari Transferlere 82.000.000,00 TL,

. 06 Sermaye Giderlerine 930.000.000,00 TL,

o 07 Sermaye Transferine 100.000.000,00 TL,

. 09 Yedek Odeneklere 150.000.000,00 TL olmak 0zere toplam 2.750.000.000,00 TL <idenek verilmesi Enciimenimizce uygun gdrlilmiigtiir.

Bursa Biiyiikgehir Belediyesi 2021 Mali Yrh Bttge Tasansrnda 2.950.000.000,00 TL bi.itge geliri, 2.750.000.000,00 TL biitge gideri tahmin edilmig, biitge denkligi 200.000.000,00 TL'lik negatii net finansman ile saglanmrgtlr. B[tge Tasansrnrn Mahalli idareler Bi,itge ve Muhasebe Yrinetmeliginin 27,nci maddesi geregince Bursa Biiyiikgehir Belediyesi Meclisi'ne sunulmak iizere Bagkanlrga tevdiine,

tarihli toplantrda mevcudun oybirligiyle karar verildi.

uve izinr-i

$. Fethi YILDIZ Meclis

Uyesi

Uvr

#:iihfrfi}.-

rde,fu

,

(15)

6zet. zozl Mali

Yrlr Butge Tasarrsr

DosyaNo :32894995.1'10.04

KararSayrsr .202015801

ENCUMEN BAgMNI: Genel Sekreter

Utag

AKHAN

ENCUMEN UveLeni: Meclis Uyesi $ Fethi YILDIZ, lVleclis Uyesi Mutlu KESK|N, Mectis Uyesi Hatide

Serpit

$AHiN, Meclis Uyesi Murat Ogt\iin,

U'ectis

Uyesi i/urat AViNQ ievre Koruma ve Kontrol Dairesi

Bagkanr Vekili

Ahmet AM, Park ve Bahgeler Dairesi Bagkanr Vekili Murat UgUN, Emlak ve istimlak Dairesi Bagkanr Cengiz AKYOL,

lVali

Hizmetler

Darresi Bagkanr

Osman

HUray

YlLDIZ,

Bagkanltk Makamtntn

0110912020

tarihli ve 40935987-110.99-E.126660 sayrlr yazrsrnrn

Eagkanlrk Makamrndan 01 109 12020

tarihinde Encrimenimize havale edilmesi

uzerine,

Evrak okunarak yaprlan g<ir09me sonucunda;

Belediyemizin 2021 mali yrh biitge tasansr, harcama birimlerinden gelen gerekgeli gider tekliflerine

gelir ve finansman biitgesi eklenerek hazrrlanmrg olan evraklann hazrrlanmrg olan evraklarrn

Enc[imenimizce tetkiki ile m0teakip toplantrlarda gririigiilmesine,

01/09/2020 tarihli toplantrda mevcudun oybirligiyle karar verildi.

{

Kontrol

F- .)

'}..'F,

YILDIZ

,NW

(16)

Bngi rrrn: En'r'. I

Sube M0d0r Y Irl.fon ( 22a) 416 0o 0o ( I 5:0)

Savr

:

40935987-110.99- E.126659

Konu

:

2021 Mali Yrh Performans Programr Tasansr

I _09_2020

suy0KSrHiR nelrniw rNcUlruxixr

Belediyemizin 2021 mali yrh b0tqesinin hazrlanmasrna

esas

tegkil edecek performans programr. harcama birimlerinden gelen performans hedefleri ve faaliyetler konsolide edilerek hazrrlanmrg olan evraklar tarafrmdan tetkik edilmigtir.

Bilgilerinizi ve gerekli incelemenin yaprlarak Btiytikgehir Belediye Meclisine sunulmak

i.izere

gerekgesi ile birlikte iadesini rica ederim.

Alinur AKTAg

Biiy{ikgehir Beledive Bagkanr

o*r1&r I

185-.1750-9c4.1-0b.06tillr{ana kodunu

si'

!z ia (

Trlirlfuh r\nliar. \irlu( d ( Bh\l

(.t

I tr"o

I

t6l.ll)

osuA:,rcAzl BURs,l

T.lefon {.r1 1600 Fak5 {ll.r)716161() El€ktronrk Ag \Mr hur.a h.lr

Bubclge 5070 lavrl elektronrk imza kanununag6re imzalanmr)lr.A'ltnr Sa,nnek ifm ht$s: e-helediye.hu6a.hel.tr oulioc

r\ckdi!p\

idr.she 99f5d60lF

o

(17)

Biitge ve Mali Kontrol $ube Miidiirliigi

Sayr : 62100782-612- 8.125455 Konu :2021Mali Yrh Biitge Tasansr

Ek: 2021 Mali Yrh Btitge Tasarrsr

fecS-4c70-b700-b6gec2f240tb kodunu giriniz ya da varsa belge karekodunu okutunuz.

Zafer Mah. Ankara Yoh Cd. No: I OSMANGAZi i BURSA Telefon :4441600

Elektronik Ag:www.burp4bqllr

Osman Hi.iray YILDIZ Mali Hizmetler Dairesi Bagkanr

,o&*

f'-, irr

28.08.2020

BA$KANLIK MAKAMINA

Belediyemizin 2021 mali yrh biitge tasansr, harcama birimlerinden gelen gerekgeli gider tekliflerine gelir ve finansman biitgesi eklenerek hazrrlanmrg olup, ekte sunulmuEtur.

2021 mali yrh btitge tasansrnr, Mahalli idareler Biitge ve Muhasebe Yiinetmeli[i' nin 24. maddesi gerelince yiiksek makamlanntza arz ederim.

Bilgi igin: Esra ENDER ENDUSTRi MUHEND|Si

Teletbn:,144 l6 00 ( l8l0) Bu belge 5070 sayrlr elektronik imza kanununa gtire imzalanmr5tlr.Aslrnr grirmek igin https://e-belediye.bursa.bel.trlonline/evrak/d.aspV adresine 5 l0tl4d3-

(18)

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL

2021 YILI 2022 YILI 2023 YILI

01 258.000.000,00 283.800.000,00 312.180.000,00

02 37.000.000,00 40.700.000,00 44.770.000,00

03 898.000.000,00 987.800.000,00 1.086.580.000,00

04 295.000.000,00 324.500.000,00 356.950.000,00

05 82.000.000,00 90.200.000,00 99.220.000,00

06 930.000.000,00 1.023.000.000,00 1.125.300.000,00

07 100.000.000,00 110.000.000,00 121.000.000,00

09 150.000.000,00 165.000.000,00 181.500.000,00

2.750.000.000,00 3.025.000.000,00 3.327.500.000,00

BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL

2021 YILI 2022 YILI 2023 YILI

01 45.000.000,00 49.500.000,00 54.450.000,00

03 426.000.000,00 468.600.000,00 515.460.000,00

04 30.000.000,00 33.000.000,00 36.300.000,00

05 2.090.000.000,00 2.299.000.000,00 2.528.900.000,00

06 360.000.000,00 396.000.000,00 435.600.000,00

09 -1.000.000,00 -1.100.000,00 -1.210.000,00

2.950.000.000,00 3.245.000.000,00 3.569.500.000,00

BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL

2021 YILI 2022 YILI 2023 YILI

01 24.000.000,00 26.400.000,00 29.040.000,00

02 -224.000.000,00 -246.400.000,00 -271.040.000,00

-200.000.000,00 -220.000.000,00 -242.000.000,00 SERMAYE TRANSFERLERİ

KODU

Vergi Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Diğer Gelirler

PERSONEL GİDERLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

YEDEK ÖDENEK

GELİR BÜTÇESİ

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

GENEL TOPLAM AÇIKLAMA

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ SERMAYE GİDERLERİ

DIŞ BORÇLANMA

GENEL TOPLAM Sermaye Gelirleri

Red ve İadeler (-)

GENEL TOPLAM

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

İÇ BORÇLANMA

(19)

FİN. AÇIKLAMA 2021 YILI BÜTÇE

TİPİ ÖDENEĞİ

I II III IV V I II III IV I I II

46 Belediye ve Bağlı İdareler 2.750.000.000,00

46 16 Bursa İli 2.750.000.000,00

46 16 01 Büyükşehir Belediyesi 2.750.000.000,00

46 16 01 01 GENEL SEKRETERLİK 3.100.000,00

46 16 01 01 01 GENEL SEKRETERLİK 3.100.000,00

46 16 01 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.100.000,00

46 16 01 01 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 3.100.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.100.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.100.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 3.100.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.625.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 2.439.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 186.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

375.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 345.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 30.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 100.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 100.000,00

46 16 01 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 7.375.000,00

46 16 01 02 01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 7.375.000,00

46 16 01 02 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 7.375.000,00

46 16 01 02 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 7.375.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 7.375.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 7.375.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 7.375.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 800.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 279.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 05 DİĞER PERSONEL 521.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

75.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 75.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.500.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 700.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 50.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 20.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 2.800.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.780.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

100.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 50.000,00

46 16 01 04 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 654.255.000,00

46 16 01 04 17 GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6.000.000,00

46 16 01 04 17 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.000.000,00

46 16 01 04 17 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 6.000.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 6.000.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 6.000.000,00

KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA SINIF.

BİRİM ADI :

KURUMSAL FONKSİYONEL EKONOMİK

3

(20)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 6.000.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.700.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 3.637.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 63.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

600.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 580.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 20.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.700.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 27.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 5.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.648.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

20.000,00

46 16 01 04 44 MUHASEBE VE FİNANSMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 497.010.000,00

46 16 01 04 44 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 497.010.000,00

46 16 01 04 44 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 497.010.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 497.010.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 497.010.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 497.010.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.650.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 1.650.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

210.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 210.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 53.200.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 32.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 8.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 410.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 52.750.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 FAİZ GİDERLERİ 295.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 250.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 45.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 46.950.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

22.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 50.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 24.900.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 100.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 07 01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 100.000.000,00

46 16 01 04 81 BÜTÇE VE MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 151.245.000,00

46 16 01 04 81 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 151.245.000,00

46 16 01 04 81 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 151.245.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 151.245.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 151.245.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 151.245.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.050.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 1.050.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

155.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 138.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 17.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 40.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 10.000,00

4

(21)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 10.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

16.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 YEDEK ÖDENEK 150.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 3.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 02 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 05 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 06 YEDEK ÖDENEK 143.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 09 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 1.000.000,00

46 16 01 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35.420.000,00

46 16 01 05 28 İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.330.000,00

46 16 01 05 28 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 4.330.000,00

46 16 01 05 28 01 03 Genel hizmetler 4.330.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 Genel personel hizmetleri 4.330.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 Genel personel hizmetleri 4.330.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 4.330.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.770.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 01 MEMURLAR 2.120.400,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 107.200,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 542.400,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

450.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 01 MEMURLAR 310.800,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 18.400,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 120.800,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 750.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.200,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 2.400,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 235.600,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 488.800,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

12.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 360.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

360.000,00

46 16 01 05 66 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6.500.000,00

46 16 01 05 66 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.500.000,00

46 16 01 05 66 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 6.500.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 6.500.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 6.500.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 6.500.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.800.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 1.087.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 1.057.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 05 DİĞER PERSONEL 1.656.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

400.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 190.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 210.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.300.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 34.300,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 2.259.700,00

5

(22)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

6.000,00

46 16 01 05 78 MAAŞ VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21.370.000,00

46 16 01 05 78 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 21.370.000,00

46 16 01 05 78 01 03 Genel hizmetler 21.370.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 Genel personel hizmetleri 21.370.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 Genel personel hizmetleri 21.370.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 21.370.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 750.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 01 01 MEMURLAR 581.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 169.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

120.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 02 01 MEMURLAR 82.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 24.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 14.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.500.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.455.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 14.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 6.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 2.007.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

12.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 6.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 10.000.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 05 01 GÖREV ZARARLARI 10.000.000,00

46 16 01 05 79 EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.220.000,00

46 16 01 05 79 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 3.220.000,00

46 16 01 05 79 09 06 Eğitime yardımcı hizmetler 3.220.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 Eğitime yardımcı hizmetler 3.220.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 Eğitime yardımcı hizmetler 3.220.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 MAHALLİ İDARELER 3.220.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.650.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 01 01 MEMURLAR 718.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 932.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

70.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 02 01 MEMURLAR 70.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.500.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 177.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 03 03 YOLLUKLAR 20.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.235.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

68.000,00

46 16 01 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.330.000,00

46 16 01 10 08 BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20.580.000,00

46 16 01 10 08 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 20.580.000,00

46 16 01 10 08 01 03 Genel hizmetler 20.580.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 Diğer genel hizmetler 20.580.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 20.580.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 20.580.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 4.700.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 4.169.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 248.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 283.000,00

6

(23)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

630.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 575.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 24.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 31.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.250.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.350.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

3.900.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 10.000.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 3.000.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 4.500.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.500.000,00

46 16 01 10 13 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6.750.000,00

46 16 01 10 13 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 6.750.000,00

46 16 01 10 13 04 06 İletişim Hizmetleri 6.750.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 İletişim Hizmetleri 6.750.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 İletişim Hizmetleri 6.750.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 MAHALLİ İDARELER 6.750.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.200.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.404.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 281.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 515.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

300.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 01 MEMURLAR 154.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 45.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 101.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.750.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 8.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 2.214.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

520.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 1.500.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 1.300.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 200.000,00

46 16 01 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 627.500,00

46 16 01 20 01 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 627.500,00

46 16 01 20 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 627.500,00

46 16 01 20 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 627.500,00

46 16 01 20 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 627.500,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 627.500,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 627.500,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 550.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 550.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

75.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 75.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.500,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 2.500,00

46 16 01 21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 717.500,00

46 16 01 21 01 İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI 717.500,00

46 16 01 21 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 717.500,00

46 16 01 21 01 01 03 Genel hizmetler 717.500,00

7

(24)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 21 01 01 03 09 Diğer genel hizmetler 717.500,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 717.500,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 717.500,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 625.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 625.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

90.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 90.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.500,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 1.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

500,00

46 16 01 24 I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 10.380.000,00

46 16 01 24 01 I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 10.380.000,00

46 16 01 24 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 10.380.000,00

46 16 01 24 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 10.380.000,00 46 16 01 24 01 01 01 09 Sınıflandırmaya girmeyen yasama ve yürütme organla 10.380.000,00 46 16 01 24 01 01 01 09 00 Sınıflandırmaya girmeyen yasama ve yürütme organla 10.380.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 10.380.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.810.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 01 01 MEMURLAR 2.770.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 465.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 575.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

570.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 02 01 MEMURLAR 347.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 124.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 99.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.000.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 14.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 4.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 5.803.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 171.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

8.000,00

46 16 01 26 STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.230.000,00

46 16 01 26 55 STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.230.000,00

46 16 01 26 55 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.230.000,00

46 16 01 26 55 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 2.230.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 2.230.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 2.230.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 2.230.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.260.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 1.125.600,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 134.400,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

170.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 150.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 20.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 800.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 180.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 570.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

50.000,00

8

(25)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21.960.000,00

46 16 01 30 06 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 10.665.500,00

46 16 01 30 06 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 10.665.500,00

46 16 01 30 06 05 01 Atık Yönetim Hizmetleri 10.665.500,00

46 16 01 30 06 05 01 00 Atık Yönetim Hizmetleri 10.665.500,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 Atık Yönetim Hizmetleri 10.665.500,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 MAHALLİ İDARELER 10.665.500,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.629.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.932.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 459.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 238.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

338.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 02 01 MEMURLAR 209.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 76.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 53.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.398.500,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 40.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 6.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 1.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 7.239.500,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

112.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 300.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 300.000,00

46 16 01 30 10 ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.460.000,00

46 16 01 30 10 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 3.460.000,00

46 16 01 30 10 05 03 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 3.460.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 3.460.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 3.460.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 MAHALLİ İDARELER 3.460.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.777.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.610.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 562.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 605.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

386.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 02 01 MEMURLAR 176.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 100.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 110.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 297.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 18.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 8.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 16.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 240.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 5.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

10.000,00

46 16 01 30 87 SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 7.834.500,00

46 16 01 30 87 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 7.834.500,00

46 16 01 30 87 05 03 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 7.834.500,00

46 16 01 30 87 05 03 00 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 7.834.500,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 7.834.500,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 MAHALLİ İDARELER 7.834.500,00

9

(26)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.394.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.091.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 251.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 52.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

186.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 02 01 MEMURLAR 135.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 40.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 11.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.004.500,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 150.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 3.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 851.500,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 5.250.000,00

46 16 01 30 87 05 03 00 00 05 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.250.000,00

46 16 01 31 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 332.550.000,00

46 16 01 31 02 AKARYAKIT İŞLETMESİ 125.485.000,00

46 16 01 31 02 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 125.485.000,00

46 16 01 31 02 04 03 Yakıt ve Enerji Hizmetleri 125.485.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri 125.485.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri 125.485.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 125.485.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 400.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 400.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

85.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 85.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 125.000.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 124.280.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 10.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 510.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

200.000,00

46 16 01 31 07 AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 7.650.000,00

46 16 01 31 07 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 7.650.000,00

46 16 01 31 07 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 7.650.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 7.650.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 7.650.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 7.650.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.850.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 558.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 1.292.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

300.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 84.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 66.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 150.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.500.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000,00 46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.478.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 6.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 550.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

461.000,00

46 16 01 31 11 DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 100.950.000,00

10

(27)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 31 11 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 100.950.000,00

46 16 01 31 11 01 03 Genel hizmetler 100.950.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 Diğer genel hizmetler 100.950.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 100.950.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 100.950.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 5.000.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 1.085.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 581.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 3.334.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

950.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 182.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 92.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 676.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 95.000.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.894.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 38.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 4.151.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 66.614.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

11.003.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.300.000,00

46 16 01 31 25 İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.040.000,00

46 16 01 31 25 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.040.000,00

46 16 01 31 25 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 2.040.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 2.040.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 2.040.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 2.040.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.330.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 1.047.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 143.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 140.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

160.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 120.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 19.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 21.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 550.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 15.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 525.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

3.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.000,00

46 16 01 31 40 MAKİNE BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20.870.000,00

46 16 01 31 40 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 20.870.000,00

46 16 01 31 40 01 03 Genel hizmetler 20.870.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 Diğer genel hizmetler 20.870.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 20.870.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 20.870.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 4.900.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 1.000.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 80.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 3.820.000,00

11

Referanslar

Benzer Belgeler

193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci

03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları 04 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları 05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları.

Kamu gelir ve giderleri açısından bakıldığında ilk göze çarpan, 2013 yılında 2,2 milyar liralık vergi geliri elde edilmesine karşılık 2,4 milyar liralık

Haftanın son işlem gününde ise ABD’de yeni bir mali teşvik paketine ilişkin belirsizlik ve vaka sayılarındaki artışın neden olduğu endişeler güvenli varlık talebi

23) Harmancık ve Keles ilçeleri Merkez Mezarlığı Mezar Yeri Onarım Belgesi Ücreti 75,00 90,00.. D) Mezar Yeri Onarım ve Tahsis Ücreti 2020 2021 24 Harmancık ve Keles

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı; Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli

Üçgenlerin benzerlikleri açılarının eşit olması ve kenarlarının orantılı olmasına bağlıdır. 1) İki üçgenin karşılıklı ikişer açısı eşit ise, bu üçgenler

 İşletmeler giderlerini dönem içerisinde 7 ile başlayan ilgili maliyet (gider) hesaplarında takip ederler ve dönem sonlarında 6 ile başlayan ilgili gelir