innovationskapacitet inom vård, hälsa och omsorg?”

Tam metin

(1)

SUNSIDE- Solutions for Independent and Active Life

Luleå Innovationskonferens4-5 febr ”Hur bygger vi

innovationskapacitet inom vård,

hälsa och omsorg?”

(2)

Projekt SUNSIDE

• Samla de olika intressenter som finns i Sverige

• Genom en seminarieserie definiera en plan som utmynnar i en:

✓ Strategi för genomförande

✓ En fastslagen implementeringsplan

✓ En gemensam vision

(3)

Projektmål

• Att adressera den demografiska utvecklingen och uppnå

• Mer självständighet för äldre och funktionshindrade

• Mer delaktighet i samhället

• Effektivare vård och omsorg samt genom detta

• skapa tillväxt i Sverige

(4)

De mest sjuka äldre utgör en liten grupp av befolkningen 65 år eller äldre

De mest sjuka äldre Äldre med omfattande

behov

Övriga invånare 65 år och äldre är friska och har behov av omsorg snarare än vård

2

%

6-10%

(5)

Först några lärdomar hittills

• Stora satsningar i forskning men…

✓ inte många når användarna

IMPLEMENT TEST/EVALUAT

RESEARCH E

(6)

Mer än endast teknik !

• Ingen demomiljö

• Riktiga vårdgivare med riktig verksamhet

• Riktiga användare

• real-time feed back till innovatörerna

Polices Work processes Regulations Attitudes Training ...

(7)

Vad behövs för att innovationer skall nå

användarna och göra en skillnad i samhället?

• Implementeringsprocess på nationell nivå

• Nationellt och internationellt inflöde av innovationer

• Exportmöjligheter till större marknader (EU/USA)

(8)

Seminarie upplägg

(9)

Var kommer informationen ifrån ?

Tre stycken heldags seminarier samt ett flertal individuella möten 70 personer deltagande

Personer ifrån

- Entreprenörs företag, större och mindre - Landstingspersonal

- Kommunpersonal - Testbäddar

- Organisationer.

- Myndigheter

- Innovations slussar - Utländska företag - m,m

(10)

Barriärer - implementering

Focus

areas

(11)

Metodik

Respektive seminarie utgår från en modell med nedanstående aktiviteter.

I. Definiera vilka barriärer som finns

II. Prioritiera barriärer utifrån effekten av dessa

III. Diskutera möjliga lösningar utifrån de prioriterade IV. Vilken effekt har lösningarna

V. Prioritera lösningar utifrån effekt och tid

VI. Lösning , resurs behov och möjlig ägare

(12)

Tid plot

Närtid 1-5 år

(13)

Brist på samordning

För vårdgivarna är ett flertal punkter relaterade till brist på samordning.

Nationell samordning: Kommuner samordnar inte sina insatser.

Vissa tjänster skulle kunna samköra vissa tjänster tex e- hemtjänst. Centrala funktioner skulle kunna erbjuda bättre kvalitet och service än dagens spridda verksamheter. Brist på nationell samordning för

upphandling och implementering Kommun samverkan: Bristande

kunskap om varandras

verksamhet mellan kommuner.

Kommuner samordnar inte sina insatser. Brist på samverkan inom kommunens förvaltningar &

mellan kommunen & Landsting.

Landsting & kommun: Rehabilitering sker på båda sidor men båda ser utifrån sin ekonomi.

Suboptimering.

(14)

Brist på verksamhetsutveckling

För entreprenörerna är ett flertal

punkter relaterade till brist på vilja eller incitament till

verksamhetsutveckling

Incitament: Incitament att utveckla verksamheten saknas. Fokus är på vård och inte

verksamhetsutveckling.

Förändringsmotstånd: Motstånd till att prova ny teknik eller att

processer som ändra rutiner och struktur och kanske

organisationen. Brist på förståelse på problem hos kund. Feedback från användare till entreprenörer saknas.

Verksamhets hinder: Svårt att implementera – attityden är avvisande till nyheter. Kräver någon eldsjäl inom kommun eller landsting.

(15)

Gemensamma områden

Gemensamma barriärer

- Betalnings struktur respektive Ersättnings systemet. Beskrivet på liknande sätt men något olika namn

Betalnings struktur enligt entreprenören:

Produkt och patient hamnar mellan kommun & landsting. Silo budgetering.

Man hamnar i budgetfack, svårt att hitta incentives för organisationen om

kostnadsbesparingar hamnar på en annan klinik eller kostnadsställe.

Ersättningssystem enligt vårdgivarna:

Suboptimering per klinik/ vårdcentral/

betalnings ansvarig. Ersättningssystem låser fast i nuvarande strukturer.

Incitament för att utveckla verksamheten saknas. Ibland konkurrens istället för samarbete. Ersättningsmodeller låser system i gammalt tänk.

(16)

Skillnader

Samordning kommun och landsting är beskrivet liknande men bedöms olika vad avser möjlighet att förändra.

Samordning enligt entreprenören:

Samordning inom och mellan kommuner och landsting bristfällig.

Resurskrävande för leverantörer att sälja till många ( 290) kommuner.

Kommun samverkan enligt vårdgivarna:

Bristande kunskap om varandras verksamhet mellan kommuner.

Kommuner samordnar inte sina insatser. Brist på samverkan inom kommunens förvaltningar & mellan kommunen & Landsting.

(17)

Topp 5 områden

De prioriterade barriärerna kan sammanfattas inom följande områden.

1) Brist på samordning 2) Verksamhetsutveckling

3) Ekonomi och ersättningsmodeller 4) Attityder

5) Anbudprocesser och regelverk

(18)

Lösningar

(19)

Summering lösningar

• Samordnande ”body”.

• Sprida goda exempel

Gemensam kommunikations plattform

Kunskap om andra

Öppna jämförelser

Kvalitets register

• Utbildningspaket för nya testbäddar

• Centralisering av gemensamma kommunala funktioner

Tex, Juridik

Tex. Jourcentraler

(20)

Summering lösningar, fortsättning

• Gemensam upphandling av utvecklade produkter/tjänster till samtliga medlemmar.

• Innovations certifiering av kommuner/Landsting

Utbildning i process/ attityd.

Organisation, incentives för individ, ambassadörer.

Medlemskap

• Innovations / implementeringsfond

Utlysning

IPR frågor avklarade.

Behovs styrd utveckling/ implementering av innovationer.

(21)

Lösningar, exempel

2) Verksamhetsutveckling

Titel Lösnings förslag Resurs behov

Incitament till

verksamhets utveckling

Säkerställa att det finns incitamentsmodeller av ekonomisk art som uppmuntrar

engagemanget av att upplåta en testmiljö.

Sprid information om nyttan och mjuka värden för att få med personalen.

Använd huvudpunkterna i SKL&

VINNOVAS samarbets avtal 1) Förändringsledning 2) Användardriven innovation 3) Upphandling av innovation

Använd material och projekt från VINNOVAS utlysning …..

Ersättningsmodeller. Sprida information om nyttan.

Ersättningssystem Steg1) Se över ersättningssystemet 2) Gruppera kommuner med liknande

demografi/storlek i samordning kluster . 3) Stimulera verksamhets utvecklings initiativ.

Idag mer piska än morot.

Ersättningssystemen skall stimulera

verksamhets utveckling / effektivitet/ kvalitet.

Dra lärdom av de testbäddar som nu ser över ersättningssystemen inom specifika områden.

VINNOVA/Soc Dep - Satsa resurser på att se över

kommunens och landstingens ersättningssystem. Ta med Soc Styrelsen.

(22)

VISION

En framtid där innovationer implementeras i vård och omsorg genom en resursoptimal process som stärker

äldres självständighet och delaktighet i samhället samt bidrar till en effektivare vård och omsorg

A future where innovations are implemented in care services through a resource optimal process that

strengthen older people's independence and participation in society and contribute to a more

efficient health care

.

(23)

Mer information…

• Executive rapport finns framtagen

• SUNSIDE steg II …

(24)

Tack!

Reidar Gårdebäck,

reidar.gardeback@regarde.se

www.regarde.se

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :