• Sonuç bulunamadı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ"

Copied!
6
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Merkeze sunulan “Eğitim Programı Öneri Formu” EBYS üzerinden kayda alınır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim Programı Öneri Formu OMÜSEM Yönetim Kurulunda değerlendirilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

EVET

HAYIR Karar

olumlu mu?

Merkez’e sunulan sertifika programı önerisi Üniversite Senatosunun onayına, ücreti Yönetim Kurulunun nihai kararı üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Sürekli Eğitim Merkezi

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen sertifika programının ilgili çevrelere duyurulması, program önerisini hazırlayan Öğretim elemanı/elemanları/birim/birimlerin işbirliği

ile planlanır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Merkez tarafından ilan edilecek sertifika programı için duyuru metni, afiş içeriği, el duyurusu vs. hazırlanır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Afiş içeriği kurumsal yapıya uygunluk açısından Kurumsal İletişim Birimine gönderilerek afişin hazırlanması sağlanır.

Sürekli Eğitim Merkezi ve Kurumsal İletişim Birimi Sürekli Eğitim Merkezi-İlgili

Birim-Akademik Personel

OMÜSEM Yönetim Kurulunda değerlendirilerek uygulamaya konulmamasına karar verilen sertifika programı, öneriyi veren kişiye bilgi

verildikten sonra dosyaya kaldırılır.

(2)

OMÜSEM tarafından çoğaltılan afişler sertifika programının niteliğine göre Üniversite içerisindeki ilgili birimlere Merkezden sorumlu Rektör Yardımcısı imzalı üstyazı ile

gönderilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Afiş, Üniversite dışındaki kurumlara posta ya da elden ulaştırılır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifika programının,OMÜ ve OMÜSEM web sayfalarında, sosyal medyada duyurulması sağlanır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Duyurularda ilan edilen tarihlere göre adayların ön kayıtları telefonla ya da yüz yüze alınır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Ön kayıt süresinin bitiminde yeterli sayıya ulaşıldı ise adaylar telefonla aranır ve kesin kayıt yaptırıp yaptırmayacakları teyit edilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

HAYIR

EVET

Hedeflenen aday sayısına ulaşıldı mı?

Adaylar kesin kayıt işlemleri için OMÜSEM’e telefonla aranarak davet edilir.

Gerektiği durumda açılacak sertifika programı ile ilgili haber metni hazırlanarak Kurumsal İletişim Birimine mail yolu ile gönderilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Rektörlük Makamına sertifika programının gerçekleştirilemediği yazı ile bildirilir. Öneriyi veren

program yürütücüsüne ve adaylara eğitimin gerçekleştirilemeyeceği bilgisi verilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

(3)

Kesin kayıtta, adaylara “Kayıt Formu”, doldurtulup imzalatılır. Sertifika programı için belirlenen ücretin tamamının veya taksitler halinde ödenecek ise ilk taksitinin ödendiğine ilişkin dekont istenir. Sertifika programı taksitli ise taksit tarihlerini, ödeme miktarlarını gösteren taahhütname

adaylar tarafından doldurulup imzalanır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Bankadan gelen günlük ekstreyle katılımcıların dekontları kontrol edilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifika programı, OMÜSEM salonları haricinde yapılacak ise daha önce rezervasyonu yapılan salon ile ilgili tahsis yazısı yazılır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifika programında kullanılacak materyal varsa (kitap vs.) satın alma işlemi gerçekleştirilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitimci/eğitimciler için Rektörlük Makamından görevlendirme oluru alınır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Görevlendirme oluru ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı eğitimci/eğitimcilerin birimlerine ve Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Katılımcılar için yaka kartı, bloknot, kalem, varsa ders notları hazırlanır, eğitim salonu düzenlenir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Taahhütname Kayıt Formu

Sertifika programının özelliklerine göre önceden belirlenerek duyurulacak olan ek belge veya ön koşulların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler adaylardan teslim alınır.

(4)

Sertifika programı Üniversite içinde gerçekleşecek ise eğitimin yeri, saati, ne kadar süreceği, katılımcıların kimlerden oluştuğu (kurum içi, kurum dışı katılımcı) bilgisi Üniversite Koruma

Güvenlik Birimine bildirilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Süreçte aksama olmaması için Eğitimciye eğitimin yeri, saati teyit edilir. Katılımcı sayı bilgisi verilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifika programının sorunsuzca gerçekleşmesi için OMÜSEM personeli arasında program göz önünde bulundurularak programlama yapılır.

Sürekli Eğitim Merkezi

İmza Listesi eğitimciye teslim edilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim fotoğrafları çekilir, başladığı hakkında haber metni hazırlanarak, basında yer almasını sağlamak amacıyla Kurumsal İletişim Birimine gönderilir.

Sürekli Eğitim Merkezi ve Kurumsal İletişim Birimi

Sertifika programı süresince program yürütücüsünden eğitimin gidişatı,herhangi bir aksaklık olup olmadığı hakkında bilgi alınır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Katılımcılara, sertifika programının son ders saati bitiminde Eğitim Değerlendirme Formu uygulanır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim Değerlendirme Formu Sertifika programı

başlar.

(5)

İmza Listesi eğitimciden teslim alınır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Katılımcıların � devam şartlarına uyup uymadıkları kontrol edilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Sınav uygulanır ve değerlendirmesi yapılır.

Sürekli Eğitim Merkezi-İlgili Birim-Akademik Personel

Sertifika almaya hak kazanan katılımcılara OMÜSEM’de "Sertifika” düzenlenir

Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifika programlarına devam eden ancak sınav/sınavlar sonucunda başarısız olan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Düzenlenen belgeler, eğitimciye ve OMÜSEM Müdürüne imzalatılır.

Sürekli Eğitim Merkezi

İmzalatılan belgeler, son olarak Rektör tarafından imzalanmak üzere, katılımcı bilgilerini de içeren yazı ile Rektörlük Makamına gönderilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

İmzalanan belgelerin arkaları mühürlenir, eğitim döküm raporları hazırlanır. Merkez Müdürüne onaylatılır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim tamamlanır.

(6)

Eğitimciye Teşekkür belgesi düzenlenir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Düzenlenen Teşekkür Belgesi OMÜSEM Müdürüne imzalatılır. Ayrıca Rektöre imzalatılmak üzere üst yazı ile Rektörlük makamına gönderilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

İmzalanan Teşekkür Belgesinin arkası mühürlenir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifika ve Katılım Belgeleri, katılımcılara; Teşekkür Belgesi de eğitimciye verilmeden önce birer fotokopisi alınarak dosyalanır.

Sürekli Eğitim Merkezi

OMÜSEM tarafından belgelerin katılımcılara ve eğitimcilere verilmesi organize edilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitimin sona erdiğine dair haber yapılır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Hazırlanan haber metni Kurumsal İletişim Birimine gönderilir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Katılımcılara uygulanan Eğitim Değerlendirme Formunun sonuç raporu hazırlanarak Merkez Müdürünün onayına sunulur.

Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifika programı dosyası kapatılır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Referanslar

Benzer Belgeler

Haber VTR’si kısmında haberde kullanılacak görüntüler ve bu görüntüler sırasında duyulacak olan metin (perfore) yer alır.. “PERFORE” kısmı haber videosunun

Bunlar; haber spikerinin ya da anchorperson’un okuyacağı metin; VTR’de üst sesle verilecek metin; VTR’de yer alacak görüntüler (varsa, muhabirin olay yerinde çektiği anonslar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (OMÜ-YÖS), Türkiye’de üniversite öğrenimi görmek isteyen uluslararası öğrencilerin başvurularında kabul

Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı Tarım Makineleri Önlisans Programı Mimari Dekoratif Sanatlar Önlisans Programı Seracılık Önlisans Programı Basım ve

• Ürün Sorumluluğu Kapsamında Robotik Cerrahi Müdahalelerden ve Hatalı Tıbbi Cihazlardan Doğan Hukuki Sorumluluk. • Danıştay Kararları Çerçevesinde İdarenin

 Programa katılmak isteyen katılımcıların, ilgili telefonu arayıp veya sem.omu.edu.tr adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları

Ara, mazeret, dönem sonu, bütünleme veya tek ders sınavları Eğitim Fakültesinde ve yüz yüze yapılacaktır. Dönem sonu veya bütünleme sınavları için mazeret sınav

j) YP (Yerleştirme Puanı) : ÖSYS kılavuzunda açıklanan formüle adayın Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Kişisel kimlik duygusu bir değer olarak kişinin bilincine yerleşir, bu da en temel ihtiyaçlardan olan kişinin hem kendisinin gözünde hem de toplumun gözünde değerli

Eğitim fotoğrafları çekilir, başladığı hakkında haber metni hazırlanarak, basında yer almasını sağlamak amacıyla Kurumsal İletişim Birimine gönderilir. Sürekli

Katılımcıların, kesin kayıt için eğitim ücretini, kurs programının adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir... Kesin Kayıt Sırasında

Maddesinin (4) bendine göre doktora derslerini tamamlayan, seminerini veren, “Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Sosyal

Destekli IP Telefon gibi uç cihazların QoS ve Vlan gibi ayarlarının otomatik olarak yapılabilmesi için LLDP-MED protokolü desteği bulunmalıdır.. IEEE 802.1p trafik

Eğitim Yeri (Uygulama Dersleri): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM) Kurupelit Kampüsü Atakum

maddesine göre “Domates Hasat Atıklarından Yapılan Silaj ve Peletlerin Yem Değerinin In vivo ve In vitro Yöntemlerle Belirlenmesi ” konulu tez

 Programa katılmak isteyen katılımcıların, ilgili telefonu arayıp veya sem.omu.edu.tr adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları

a) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu

Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi Sertifikası TEİD Etik ve İtibar Derneği ve TEİD Akademi Eğitim Komitesi ve TEİD Akademi eğitmenlerinden oluşan bir kurul tarafından hayata

hallerinde proje iptal edilebilir. Projenin iptal edilmesi halinde, proje koordinatörü tarafından iptal tarihine kadar proje kapsamında yapılan faaliyetleri içeren Sonuç

a) Herhangi bir kaynaktan aynen alınanlar dört satırı geçmeyecek uzunluktaysa metin içerisinde tırnak içinde (“…”) gösterilir. Alıntı, dipnotta

• Endüstriyel Dünyada Network Yedekliliği: Özel Ring Protokolleri ( Turbo Ring, Turbo Chain, Ring Coupling, Dual Homing vs. ) ve Ring Topolojileri. • Sıfır Kayıplı

Eksik belge veya ilan edilen süre dışında (adayın parmak izi ve kamera kaydı yapılacağından) posta ile veya vekâleten kayıt yaptırılamaz. Bu kural