Temel Kaynak 4. Sosyal Problem, Resmî Kurum ve Sosyal Örgütler

Tam metin

(1)
(2)

Hepimiz bir toplum içerisinde yafl›yoruz. Toplu yaflaman›n bir sonucu olarak ihtiyaçlar ve baz› sorunlar yaflanabilir. ‹htiyaç ve sorunlar›n ortaya ç›kmas›n›n nedenlerinden baz›lar›

toplumlar›n ekonomik, kültürel, sosyal yap›lar›d›r. Sosyal problemlerden baz›lar›

flunlard›r:

• ‹flsizlik

• Yafll›, kimsesiz, bak›ma muhtaç insanlar

• Okuryazar oran›n›n düflüklü¤ü

• Do¤al çevrenin yok olmas› ve çevre kirlili¤i

• Bak›ma muhtaç ya da kimsesiz çocuklar

• Do¤al afetlerden sonra yard›ma ihtiyac› olan insanlar

Sosyal problemlerin çözümlenmesinde devlet baz› resmî kurumlar›

görevlendirmifltir. Kamu hizmetlerini yürütmek amac›yla devlet taraf›ndan kurulan kurumlara resmî kurum denir.

Resmî kurumlar›n giderleri devlet taraf›ndan karfl›lan›r. Bu kurumlar›n yetkileri ve güçleri de yasa ile belirlenmektedir.

Resmî kurumlar›n yan› s›ra sosyal örgütler de sosyal problemleri çözmeye yönelik çal›flmalar yaparlar. Sosyal örgüt, toplumla ilgili amaç ya da ifli

gerçeklefltirmek için bir araya gelmifl kurumlar›n, kiflilerin oluflturdu¤u birliktir.

Sosyal örgütlerde gönüllülük esast›r ve gelirleri vatandafllar›n ba¤›fllar›ndan oluflur.

Sosyal örgüt ve kurumlar toplum için çal›fl›rlar. Farkl› alanlarda hizmet ederler.

Baz›lar› e¤itim, baz›lar› çevre konular›nda çal›flmalar yaparlar. Sosyal örgütlerden birkaç›n›n çal›flma alanlar›n›, amaçlar›n›

inceleyelim:

Sosyal Problem, Resmî Kurum ve Sosyal Örgütler

(3)

Türkiye K›z›lay Derne¤i Savafl alanlar›nda yaralanan ya da hastalanan

askerlere hiçbir ay›r›m gözetmeden yard›m etme arzusundan do¤an K›z›lay, taraf oldu¤umuz bütün savafllarda bu

do¤rultuda çok baflar›l› hizmetler vermifltir.

Cephe gerisinde kurdu¤u seyyar ve sabit hastaneler, hasta tafl›ma servisleri, donatt›¤› hastane gemileri, yetifltirdi¤i hemflireler ve gönüllü hasta bak›c›lar arac›l›¤›yla savafl alanlar›nda yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in, dost ve düflman askerinin bak›m ve tedavisine yard›mc› olmufl; Türk olsun, düflman olsun savafl esirlerine gereken insanc›l yard›mlar› yapm›fl; savafltan etkilenen sivil halk›n bak›m› ve korunmas›

için çaba göstermifltir. Ülkemizde, sa¤l›k ve sosyal yard›m alanlar›nda birçok hizmete öncülük etmifl ve uluslararas› insanc›l yard›m faaliyetlerine de kat›lm›flt›r.

K›z›lay etkin bir flekilde kat›ld›¤› Kurtulufl Savafl›’n›n zaferle sonuçlanmas› ve

cumhuriyetin ilan›ndan sonra ülkemizin içinde bulundu¤u pek çok sorunun çözümü için bütün imkânlar›n› seferber etmifltir.

Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda, art arda girdi¤i savafllardan yorgun düflmüfl

ulusumuz, açl›k, kurakl›k ve salg›n hastal›klarla karfl› karfl›yayd›. K›z›lay bir yandan bu sorunlarla u¤rafl›rken, di¤er yandan da esir ve göçmenlerin giyecek, yiyecek, bar›nma ve sa¤l›k ihtiyaçlar›n›

karfl›lam›fl, imkânlar› oran›nda da meydana gelen afetlerin yaralar›n› sarmaya

çal›flm›flt›r.

Mevcut sorunlar›n yan› s›ra h›zla geliflen ve de¤iflen toplumumuzda, do¤al olarak yeni istek ve ihtiyaçlar da

belirlemeye bafllam›flt›. K›z›lay bu

geliflmelerin gerisinde kalmam›fl, sa¤l›k ve sosyal alanlardaki sorunlar›n çözümü do¤rultusunda amaçlar›n ufkunu ve faaliyet alanlar›n› sürekli geniflletmifltir.

Türk K›z›lay›n›n zamanla yöneldi¤i faaliyet ve hizmet alanlar› flunlard›r:

1. Afete Haz›rl›k ve Müdahale

• Savafl durumunda

• Do¤al afetlerde

• Ola¤an dönemlerde

2. Nakdi ve ayni yard›m hizmetleri 3. Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Hizmetleri

• T›p merkezleri

• Psiko-Sosyal destek hizmetleri

• ‹lk yard›m kurslar›

4. Gençlik ve Gönüllülük hizmetleri

• Gençlik kamplar›

• Burslar

• Yurtlar

• Gönüllülük hizmetleri 5. Kan Hizmetleri 6. Uluslararas› ‹liflkiler

(4)

K›z›lay›n Görevleri

• K›z›lay, savaflta ve bar›flta amac›n›n gerektirdi¤i hizmetlerle kanunlar›n yükledi¤i görevleri yapar.

• Savaflta veya hükûmetin ilan etti¤i ola¤anüstü hâllerde; K›z›lay, hükûmetin gösterdi¤i lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve Silahl›

Kuvvetlerine amac›na uygun yard›mlarda bulunur.

• Savafl görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçlar› sürekli kontrol alt›nda bulundurur, bozulma ve eksilmeye mahal b›rakmadan gerekenleri elden ç›kar›r, yerine tazelerini, yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çal›fl›r.

• Silahl› Kuvvetlerde görülecek bulafl›c›

hastal›klara karfl› aç›lacak mücadeleye kat›l›r.

• Tehlikeli bölgelerde bulunan çocuklar›n ve korunmalar› gerekenlerin hükûmetin gösterece¤i yerlere

tafl›nmalar›na ve yerlefltirmelerine yard›m eder.

• Hükûmetin iste¤i üzerine gösterece¤i yerlerde hastaneler açar.

• Hemflireler, gönüllü hemflireler ve hasta bak›c›lar, ilk yard›m ve acil bak›m, laboratuvar, radyoloji ve gereksinim duyulacak di¤er branfllarda sa¤l›k meslek eleman› yetifltirir. Dispanserler, sa¤l›k merkezleri ve hastaneler, amaçlar›na uygun e¤itim ö¤retim merkez ve kurumlar›, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir.

• Kan yard›m› ile kan türevlerini sa¤layacak teflkilat› kurar, yönetir ve teflkilat›n yurt düzeyinde geliflmesi için gereken önlemleri al›r.

• Salg›n hastal›klara, halk sa¤l›¤›n›

ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karfl› mücadeleye kat›l›r ve yard›m eder.

• Bar›flta ve savaflta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri haz›rlar.

• Yoksullara yard›mda bulunur.

• Muhtaç hastalara tedavi yard›m›

yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya ar›zal› organlar›n›n fonksiyonlar›n›

tamamlay›c›, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çal›fl›r.

K›z›lay›n amac›;

• Savaflta felakete u¤rayanlar› koruyan, 12 A¤ustos 1949 tarihli Cenevre Sözleflmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taraf bulundu¤u uluslararas›

anlaflmalar›n kendisine yükledi¤i hizmetleri görmek, bunlar›n yerine getirilmesine yard›mc› olmak,

• Bar›flta yurt içinde ve yurt d›fl›nda meydana gelen her türlü afet ve felaketlere karfl› tüzük dahilinde üzerine düflen hizmetleri yerine getirmek,

• ‹nsaniyetçi hukuk ilkelerine ba¤l› kalmak, sa¤l›k ve sosyal dayan›flmay›

desteklemek, sosyal refah›n gelifltirilmesine yard›mc› olmak,

• Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi, Uluslararas› K›z›lay-K›z›lhaç Dernekleri

Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kurulufllarla amaç ve ifl birli¤i yapmakt›r.

(5)

• Yang›n, yer sars›nt›s›, su bask›n›, kurakl›k, k›tl›k, topluca veya savafl dolay›s›yla göçler ve benzeri olaylarda gerekli yard›mlarda bulunur.

• Kurtar›c› ve ilk yard›mc›lar yetifltirir, gerekli kadrolar› teflkil eden ekipler kurar, her türlü araç-gereç ve donan›mlar› haz›r bulundurur ve bunlar›n çal›flma flekillerini yönetmelikle belirler.

• K›z›lay gönüllü örgütünü kurar.

• Sivil savunma planlamas›na ve e¤itimine yard›m eder.

• K›z›lay›n amac›na uygun hükûmet karar ve isteklerini yerine getirir.

Türk E¤itim Vakf›

1967 y›l›ndan bu yana hizmet veren vak›f, e¤itime gönül vermifl ayd›n kifliler ve ifl adamlar›n›n katk›lar›yla kurulmufltur.

Vakf›n amac›, maddi deste¤e ihtiyac› olan baflar›l› ö¤rencilere burs vermek, okul, ö¤renci yurdu ve merkezleri açmak, e¤itim ve ö¤retim alan›nda araflt›rmalar yapmak, millî e¤itime destek olmakt›r.

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve A¤açland›rma) Vakf›

Kaybolan gelece¤i kurtarmak, açl›k ve yoksullu¤u gidererek topraktan gelen toplumsal bar›fl› sa¤lamak için:

• Erozyon, çoraklaflma, çölleflme, kirlilik, hatal› tar›m teknikleri ve amaç d›fl› arazi kullan›m›n› önlemek,

• Do¤al varl›klar›n tahribine yönelik ulusal ve uluslararas› her türlü idari, siyasi ve ekonomik bask›lara karfl› mücadele etmek ve sorunlara çözüm önermek,

• Do¤al varl›klar›n korunmas›na yönelik politikalar›n hükûmetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yap›lmas›n›, uygulanmas›n›

ve uluslararas› anlaflmalara uyulmas›n›

sa¤layacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluflturmak,

• Biyolojik çeflitlilik, toprak, su ve di¤er do¤al kaynaklar›n korunmas›, verimli k›l›nmas› ve sürdürülebilir yönetimini gerçeklefltirmeyi amaçlam›flt›r.

TÜRK E⁄‹T‹M VAKFI

(6)

‹lkyar (‹lkö¤retim Okullar›na Yard›m Vakf›)

• Özellikle köy çocuklar›na okuma heyecan› ve e¤itimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazand›rmak, e¤itimlerine katk›da bulunmak ve bu faaliyetin her aflamas›n›, hiçbir politik kayg› tafl›madan ve insanlar›n eflit oldu¤u ilkesinden yola ç›karak uygulamak,

• Köylere kitap yard›m› yapmak,

• Ö¤retmenler için programlar düzenlemek.

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakf›)

LÖSEV’in ilk amac›, lösemili ve kan hastas› çocuklar›n e¤itim ve sa¤l›k baflta olmak üzere her türlü ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›na yard›mc› olmakt›r.

Vakf›n di¤er önemli amac› ise kan hastal›klar› konusunda ulusal düzeyde tedavi, e¤itim ve araflt›rma kurumlar› kurmak ve iflletmektir.

LÖSEV, gerçeklefltirdi¤i tüm faaliyetlerde; lösemi hastal›¤›n› tan›tmay›, lösemili çocuklar›n ve ailelerinin s›k›nt›lar›n› topluma aktarmay› ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktad›r.

Türk Kalp Vakf›

Bir grup hay›rseverin 1975 y›l›nda kalp sa¤l›¤›n› gelifltirme düflüncesi ile kurdu¤u bir vak›ft›r. Vak›f, sa¤l›k sigortas›ndan mahrum olan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapmaktad›r.

E¤itim Gönüllüleri Vakf›

Vakf›n kurulufl nedeni, devlet taraf›ndan verilen temel e¤itime katk›da bulunmakt›r. Buradan yola ç›karak oluflturduklar› donan›ml› e¤itim ortamlar›na kendi iste¤i ile gelen 7-16 yafl grubu çocuklar› gönüllüleri ile e¤itmektedirler.

Çocuklar› gelece¤e haz›rlar. Ba¤›flç›lar›n›n katk›lar›yla sürdürdü¤ü bu faaliyetler hakk›nda kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirir.

E¤itim Gönüllüleri Vakf›n›n misyonu fludur:

Çocuklar›m›z›n; cumhuriyet temel ilke ve de¤erlerine ba¤l›, ak›lc›, sa¤duyulu, öz güven sahibi, düflünen, sorgulayan, kendi iç yarat›c›l›¤›n› harekete geçirebilen, bar›flç›, farkl›,

düflünce ve inançlara sayg›l›, insan iliflkilerinde cinsiyet, ›rk, din, dil fark› gözetmeyen bireyler olarak yetiflmelerine katk›da bulunacak okul d›fl› e¤itim programlar› oluflturmak ve

uygulamakt›r.

(7)

AKUT (Arama Kurturma Derne¤i)

Bafllang›çta temel hedefi da¤ ve di¤er do¤a koflullar›nda do¤ru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti.

1997 y›l› Ocak ay›nda deprem e¤itimini, haziran ay›nda

ise ilk sel e¤itimini almaya bafllayan AKUT, böylece talep edildi¤i takdirde do¤al afetlerde de ilgili resmî kurumlara yard›mc› olabilir hâle geldi.

AKUT, gönüllü çal›flanlar›yla yard›ma ihtiyac› olan kiflilere en k›sa sürede ulaflmak, yard›m için gereken en uygun koflullar› sa¤lamak, kazazedenin temel ilk yard›m deste¤ini sa¤lamak ve can kayb›n› en aza indirmeyi amaçlam›flt›r.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür De¤erlerini Koruma ve Tan›tma Vakf›)

Ülkemizin do¤al ve kültürel miras›n› korumak amac›yla kurulmufl bir sivil toplum kurulufludur. ÇEKÜL, do¤al ve kültürel çevreyi korumak için “kent, havza, bölge, ülke” ölçe¤inde projeler gelifltirmektedir.

DHKD (Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i)

DHKD’nin amac› Türkiye’nin ola¤anüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunlar›n do¤al yaflam alanlar›n›n de¤erinin fark›na var›lmas›, koruma alt›na al›nmas›d›r. DHKD bu koruma projeleri yürütmekte, ilgili yasalar›n uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmektedir.

Kamuoyu, yerel ve merkezî yöneticiler ve flirketlerle ifl birli¤i yapmaktad›r.

(8)

Sosyal örgütlerde gönüllü çal›flmak esast›r. Bu örgütler ve kurulufllar kâr amac›

gütmezler. Yapt›klar› çal›flmalar yard›m amaçl›d›r.

Sosyal örgütler, vatandafllar›n ba¤›fllar›

ile giderlerini sa¤lar ve projelerini yürütürler.

Bir kurumda çal›flan insanlar maafl karfl›l›¤›nda ifl yaparlar. Bofl zamanlar›nda da herhangi bir ücret almadan sosyal örgüt ya da kuruluflta çal›fl›rlar.

Sosyal örgütlerin çal›flmalar›na

yapt›klar› kampanyalara kat›larak da destek olunabilir. Zaman zaman kermesler

düzenlenir. Kermeslerden sa¤lanan gelir, sosyal örgütlere aktar›l›r.

Sosyal Örgütler ile Etkileflim

E¤itsel kulüp çal›flmalar›, ö¤rencilerin kendilerini tan›ma, yeteneklerini

gelifltirmeleri amac›yla kurulmufltur.

E¤itsel kulüp çal›flmalar›n›n katk›lar›

flunlard›r:

• Bofl zamanlar› yararl› flekilde de¤erlendirmeyi sa¤lamak

• Planl› çal›flma al›flkanl›¤›

kazand›rmak

• Ö¤rencilerin yeteneklerinin fark›na varmas›n› sa¤lamak

• Sosyal iliflkilerin güçlenmesine yararl› olmak

• Farkl› düflünce ve görüfllere sayg›l› olmay›

ö¤renmek

E¤itsel kulüpler, okul yaflam›nda gereklidir. Siz de gerekli oldu¤unu

düflündü¤ünüz e¤itsel kulüpler hakk›nda önerilerde

bulunabilirsiniz.

E¤itsel Kulüp Çal›flmalar›

(9)

Tan›mlar› verilen kavramlar› ilgili kutulara yazarak bulmacay› çözünüz.

11.. Ayn› toprak parças› üzerinde bir arada yaflayan ve temel ç›karlar›n›

sa¤lamak için ifl birli¤i yapan insanlar›n tümü.

2

2.. a. Küme, b. Görüflleri, ç›karlar› bir olan kimseler bütünü.

3

3.. Gönüllü olma durumu.

4

4.. Ortak bir amac› veya ifli gerçeklefltirmek için bir araya gelmifl kurumlar›n veya kiflilerin oluflturdu¤u birlik.

5

5..Bir mal, para veya hakk›n karfl›l›k beklenmeden birine ya da bir yere verilmesi.

6. Topluma hizmet amaç ve göreviyle kurulan her fley.

7. Mesele, sorun.

E¤lenerek Ö¤renelim - 6

4

7

2

1 3

6

5

(10)

A. Afla¤›daki ifadelerde bofl b›rak›lan yerlere verilen kelime ve kelime gruplar›ndan uygun olanlar›n› yaz›n›z.

• Kamu hizmetlerini yürütmek amac›yla devlet taraf›ndan kurulan kurumlara

………denir.

Toplumla ilgili bir amaç için bir araya gelmifl kurumlar›n veya kiflilerin oluflturdu¤u birli¤e ………denir.

………, sosyal problemlerden biridir.

………, kan yard›m› yapar.

………erozyonla mücadele eder.

………, ülkemizin do¤al ve kültürel miras›n› korumak amac›yla kurulmufltur.

Sosyal örgütlerde ………esast›r.

• Sosyal örgütlerin ………amac› yoktur.

Sosyal örgütler vatandafllar›n ………ile projelerini yürütürler.

• E¤itsel kulüp çal›flmalar›, ………fark etmemizi sa¤lar.

Ö¤rendiklerimizi Uygulayal›m - 6

• K›z›lay

• kâr

• sosyal örgüt

• resmî kurum

• iflsizlik

• ba¤›fllar›

• TEMA Vakf›

• yeteneklerimizi

• gönüllülük

• ÇEKÜL

(11)

B. Afla¤›da baz› sosyal örgütler ile görevleri verilmifltir. Sosyal örgütlerle görevleri efllefltiriniz.

Sosyal Örgütler 1. TEMA Vakf›

2. ‹lkyar

3. AKUT

4. LÖSEV

5. Türk Kalp Vakf›

6. Türk E¤itim Vakf›

7. ÇEKÜL

8. DHKD

Görevler

A. Sa¤l›k sigortas› olmayan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayenesi yapmak

B. Lösemili ve kan hastas› çocuklar›n e¤itim ve sa¤l›k baflta olmak üzere her türlü ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›na yard›mc› olmak

C. Ülkemizde do¤al ve kültürel çevreyi korumak

D. Türkiye’nin zengin bitki ve hayvan türleri ile bunlar›n do¤al yaflam alanlar›n›n korunmas›

E. Erozyon, çoraklaflma, çölleflme, kirlilik, hatal› tar›m teknikleri ve amaç d›fl›

arazi kullan›m›n› önlemek

G. Özellikle köy çocuklar›na okuma heyecan› ve e¤itimini daha ileri düzeye ç›karmak, onlar›n e¤itimine katk›da bulunmak

H. Maddi deste¤e ihtiyac› olan ö¤rencilere burs sa¤lamak, millî e¤itime destek olmak

‹. Sivil savunma planlamas›na ve e¤itimine yard›m etmek

(12)

TEST 6

1. I. ‹flsizlik

II. Kimsesiz çocuklar

III. Do¤al çevrenin yok olmas›

ifadelerinden hangileri sosyal problemlerdendir?

a.I ve II b.I ve III c.II ve III d.I, II ve III

2. Kamu hizmetlerini yürütmek amac›yla devlet taraf›ndan kurulan kurumlara ne denir?

a.Grup

b.Sosyal örgüt c.Resmî kurum d.Vak›f

3. Sosyal örgütlerle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a.Yasa d›fl› çal›fl›rlar.

b.Ayn› amaca hizmet ederler.

c.Meslek sahibi kiflilere yard›m ederler.

d.Gönüllülük esast›r.

4. Afla¤›dakilerden hangisi kan yard›m› yapar?

a.AKUT b.K›z›lay c.‹lkyar d.ÇEKÜL

5. Afla¤›dakilerden hangisi do¤al afetlerde kurtarma çal›flmalar›

yapmaktad›r?

a.DHKD b.AKUT c.LÖSEV d.‹lkyar

6. Afla¤›dakilerden hangisi çal›flma alan› bak›m›ndan di¤erlerinden farkl›d›r?

a.Millî E¤itim Vakf›

b.Türk E¤itim Vakf›

c.E¤itim Gönüllüleri Vakf›

d.Lösemili Çocuklar Vakf›

7. Afla¤›daki sosyal örgütlerden hangisi erozyonla mücadele etmektedir?

a.TEMA b.AKUT c.K›z›lay d.ÇEKÜL

8. Özellikle köy çocuklar›n›n e¤itimine yard›m amaçlayan sosyal örgüt

afla¤›dakilerden hangisidir?

a.Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i b.Türkiye K›z›lay Derne¤i

c.‹lkö¤retim Okullar›na Yard›m Vakf›

d.Arama Kurtarma derne¤i

(13)

9. Afla¤›dakilerden hangisi evlat edinme hizmeti yapmaktad›r?

a.Türk E¤itim Vakf›

b.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

c.Türkiye K›z›lay Derne¤i

d.‹lkö¤retim Okullar›na Yard›m Vakf›

10. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye’nin bitki ve hayvan türlerini koruma alt›na almay› amaçlar?

a.DHKD b.TEMA c.AKUT d.‹lkyar

11. Afla¤›dakilerden hangisi resmî kurumdur?

a.Millî E¤itim Bakanl›¤›

b.E¤itim Gönüllüleri Vakf›

c.Türk E¤itim Vakf›

d.Türkiye K›z›lay Derne¤i

12. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye K›z›lay Derne¤inin görevlerinden de¤ildir?

a.Yoksullara yard›m etmek b.Evsizlere ev almak

c.Depremzedelere giyecek vermek d.Sivil savunma e¤itimine yard›m etmek

13. Afla¤›daki sosyal örgüt ile çal›flma alanlar› efllefltirmelerinden hangisi yanl›flt›r?

a.‹lkyar - E¤itim b.AKUT - Kurtarma c.ÇEKÜL - Çevre ve Kültür d.TEMA - Kültür

14. Afla¤›daki ifadelerden hangisi

“yard›mlaflma”ya örnektir?

a.Çöpleri çöp kutusuna atmak b.Huzurevine yiyecek götürmek c.Evini kiraya vermek

d.Aç kalan insanlar› düflünmek

15. Kendi iste¤iyle gelen belli yafl grubundaki çocuklar›n gönüllü çal›flanlar›

ile e¤itimini afla¤›dakilerden hangisi sa¤lamaktad›r?

a.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

b.E¤itim Gönüllüleri Vakf›

c.Millî E¤itim Bakanl›¤›

d.‹lkö¤retim Okullar›na Yard›m Vakf›

16. “Sosyal örgütlerde ………esast›r.”

cümlesinde bofl b›rak›lan yere afla¤›dakilerden hangisi gelmelidir?

a.gönüllülük b.güç c.zenginlik d.kültür

(14)

17. Zor durumda olan insanlara maddi ve manevi yönden destek olmaya ne denir?

a.Yard›mlaflma b.Vatanseverlik c.Sayg› duyma d.Çal›flkanl›k

18. E¤itsel kulüplerle ilgili,

I. Kiflisel geliflime katk› sa¤lar.

II. Kendine olan güveni art›r›r.

III. Ekiple çal›flma al›flkanl›¤›

kazand›r›r.

ifadelerinden hangileri do¤rudur?

a.I ve II b.I ve III c.II ve III d.I, II ve III

19. Afla¤›dakilerden hangisi e¤itsel kulüp de¤ildir?

a.Sivil savunma b.Tiyatro

c.Foto¤rafç›l›k d.Da¤c›l›k

20. Bir e¤itsel kulüp önerirken öncelikle afla¤›dakilerden hangisi yap›lmal›d›r?

a.Niçin önerdi¤imizi aç›klamak b.Oylamaya sunmak

c.Millî E¤itim Bakanl›¤›’na bildirmek d.Kulüp çal›flmalar›n› bafllatmak

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :