= = = = = 2) Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.

Download (0)

Full text

(1)

5. SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 1. YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMA SORULARI DOĞAL SAYILARIN YAZILIŞLARI VE OKUNUŞLARI:

1) Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.

 123 456 789 =

 45 235 930 =

 98 052 001 =

 1 236 922 =

 260 001 001 =

 704 043 003

 48 000 025

 932 481 745

 400 400 400

 1 768 360

2) Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.

 Yirmi üç milyon iki yüz elli altı bin yüz on beş =

 Üç yüz seksen yedi milyon yirmi bin yirmi altı =

 Bir milyon yüz bir bin yüz on bir =

 Yedi yüz elli milyon bin dört yüz elli üç =

 Kırk dokuz milyon dokuz yüz doksan bin bir =

 Beş yüz dört milyon sekiz yüz on bin

• Altı milyon altı yüz altı bin altmış

• Üç yüz seksen milyon dört yüz kırk beş bin yedi yüz on altı

 Yirmi dört milyon yetmiş dokuz bin yüz yirmi dokuz

 Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş

3) 97 235 018 sayısının rakamlarının basamak değerlerini yazınız.

 8 rakamının basamak değeri =

 1 rakamının basamak değeri =

 0 rakamının basamak değeri =

 5 rakamının basamak değeri = 4) Aşağıdaki sayıları karşılaştırarak aralarına

< , > veya = sembollerinden uygun olanı yerleştiriniz.

• 8 658 302 ……… 8 752 926

(2)

• 703 500 083 ……… 307 500 083

• 827 048 151 …………. 827 048 151

• 827 048 151 …………. Üçyüz milyon on sekiz

• Yedi milyon altı bin ………….. 7 006 000

5) 2 684 322 sayısının on binler basamağındaki rakamın sayı değeri 3 azalırsa, bu sayının

değeri nasıl değişir?

6) Aşağıdaki doğal sayıların altı çizilen rakamlarının basamak değerlerini yazınız.

7) Bölüklerindeki rakamları verilen doğal sayıları yazınız.

8) 3 - 0 - 5 - 1 - 6 - 8 Yandaki rakamlar birer kez kullanarak yazılabilecek;

* En büyük doğal sayı = ______________________

* En küçük doğal sayı = ____________________________

* 500 000’den küçük en büyük doğal sayı = _____________________

* 150 000’den büyük çift basamaklı en küçük doğal sayı = ________________________

* 600 000’den küçük tek basamaklı en büyük doğal sayı = ________________________

9 603 947

48 715 209

745 213 608

Birler bölüğü:280 Milyonlar bölüğü:034

Binler bölüğü:000 SAYI:………...

SS

Binler Bölüğü:276 Birler bölüğü:003 Milyonlar bölüğü:90 SAYI:……….

Milyonlar bölüğü : 678 Birler bölüğü : 015 Binler bölüğü : 000

SAYI : ________________________

Birler bölüğü : 431 Binler bölüğü : 005 Milyonlar bölüğü : 124

SAYI : ________________________

Binler bölüğü : 184 Birler bölüğü : 605 Milyonlar bölüğü : 89

SAYI : _______________________

Birler bölüğü : 009 Milyonlar bölüğü : 3 Binler bölüğü : 055

SAYI : ________________________

(3)

9) Aşağıdaki örüntüleri iki adım devam ettiriniz 4 – 12 – 20 – 28 – 36 - ………….

5 – 12 – 19 – 26 – 33 - ………

10) 8 – 14 – 20 – 26 – A – B – 44 ….. verilen örüntüye göre A+B kaç eder?

11) 6 – 20 – 34 – m – 62 – n …..örüntüsündeki m sayısının birler basamağındaki rakam ile n sayısının onlar basamağındaki rakamın toplamı kaçtır?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

12)Bir sayı örüntüsünün 4. terimi 65 ve 6. terimi 105 tir. Sayı örüntüsünde terimler arasındaki fark eşit olduğuna göre , bu örüntünün 1. Terimi kaçtır?

A)1 B)2 C)5 D)10

13) Bir sayı örüntüsünün 4. Terimi 46 5. Terimi 59 ve 6. Terimi 72 dir.

Buna göre bu örüntünün 7. Terimi 3. Teriminden kaç fazladır ? A) 68 B)52 C)42 D) 29

14)

Aşağıda verilen örüntüleri iki adım daha devam ettirip kuralını yazınız.

1 , 3 , 7 , 13 , 21 , ……. , ……., Kural:

1. adım 2. adım 3. Adım Kural:

15)Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.

5 4 3 4 5 7 8 0 4 6 + 2 5 7 5 5 - 5 7 4 3 5

16)

4 0 4 3 4 6 x 3 2 5 x 5 2

17)Aşağıda işlemlerde ki her iki sayıyı da en yakın yüzlüğe yuvarlayarak elde edilebilecek tahmini sonuçlar ile eşleştiriniz)

2457+4040 5200 7183-2017 7300 6500

(4)

18)-) 658a4 a+b+c=?

+ b42c 70231 19)

3xA=36 Yandaki işlemlere göre A x B kaçtır?

2xB=480

20)

Yedi basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayı ile beş basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır ?

21)

“ 4 , 1 , 0 , 6 , 3 , 8 “ rakamlarını birer kez kullanılarak yazılabilecek altı basamaklı en büyük çift sayı ile altı basamaklı en küçük tek sayının toplamı kaçtır ?

22)

4581 + 2436 = ...

Yukarıdaki toplama işlemini, toplananları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yaptığımızda toplam kaç olur?

A) 8000 B) 7100 C) 6900 D) 7000 23)

24)

12345 + 54683 = ABCDE olduğuna göre, A+B+C+D+E kaçtır? (5 puan) A) 20 B) 21 C) 22 D) 23

25)

Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

6 5 0 5 8 0 8 0 4 0

(5)

26)

27)

28)

29) ) 15600 : 400 = işleminin sonucu kaçtır?

A) 39 B) 390 C) 3900 D) 4900

30) Bir bakkal 350 kg şekeri 35 çuvala eşit olarak dolduruyor. Bu çuvallardan iki tanesi toplam kaç kg gelir?

(6)

31)Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini onluklarına ve birliklerine ayırarak zihinden yapınız.

A) 54 + 42 = B) 68 – 55 =

32) Bir tavuk çiftliğinde bulunan 25 tane kümesten bir günde toplam 900 adet yumurta toplanmaktadır. Her kümesten eşit sayıda yumurta toplandığı bilindiğine göre her bir kümesten toplanan yumurta sayısı kaçtır?

A) 35 B) 36 C) 46 D) 56

33) Bir sınıftaki 37 öğrenci ikişer kişilik sıralara oturtulduğunda kaç adet sıraya ihtiyaç olduğunu bulunuz.

34)

Bir anne ile 2 çocuğunun 3 yıl önceki yaşları toplamı 38’ dir. Anne ve çocukların 2 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?

A)15 B)47 C)51 D)53

35)

Yeni bir televizyon almak isteyen Aleyna, mağaza sahibi Semanur Hanım’a peşinat olarak 230 TL verdir.Kalan parayı da 8 taksitte ödemeyi kabul etti. Her taksitte 65 TL ödeyecek olan Aleyna, yeni televizyonunu kaç TL’ye almıştır?

A) 720 B)730 C) 740 D)750

36)

Kısa yoldan yapılmış bölme işlemlerinde hangisi hatalıdır?

A) 5 000 000: 100 = 50 000 B) 30 000:100= 3000 C) 300 000: 1000 = 300 D) 250 000: 100= 2500

37) Aşağıdaki toplama işleminde verilmeyen basamaktaki rakamları bulunuz 6 A 4 5 A= B=

+ 3 2 B 8 C= D=

D 7 1 C

38)

1.Adım: 50 + 40 =90 1.Adım: 36+4 =40 2.Adım: 8 + 5 = 13 2.Adım:81+4=85 3. Adım: 90 + 13 =103 3.Adım:85-40=45

Bir toplama ve bir çıkarma işleminin sonucunu zihinden yapan Deniz’in işlem basamakları yukarda verilmiştir.

Buna göre Deniz’in zihinden yaptığı toplama işlemi ve çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 98 + 18 B) 58 + 45 C) 53 + 50 D) 60 + 43 A)36-4 B)81-4 C)85-36 D)81-36

39)

(7)

Yukarıdaki çarpma tablosuna göre A + B işleminin sonucu kaçtır?

A) 517 B) 527 C) 537 D) 547 40)

41)

Aşağıdaki çıkarma ve toplama işlemlerini en yakın yüzlüğe yuvarlayarak sonucu tahmin ediniz gerçek sonuçla tahmini sonucu karşılaştırınız.

2741 – 1968 = 3459 + 2504 = 9087 – 4909 = 2423 + 2872=

4444 – 1654 = 7100 +2069=

7762 – 2195 = 7905+89 =

42) Ali’nin yaşının 8 eksiği Deniz’in, Deniz’in yaşının 5 fazlası Onur’un yaşıdır. Ali 15 yaşında olduğuna göre üç kardeşin 7 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?

43) Burcu 204 sayfa kitabı 4 günde bitiriyor. İlk gün 39 sayfa, ikinci gün birinci günden 16 sayfa fazla, üçüncü gün ikinci gün okuduğundan 7 sayfa az okuyor. Burcu 4. gün kaç sayfa okumuştur?

44) Aşağıda verilen cümlelerde boşlukları uygun olanı kelimelerle doldurunuz.

Rakam , Basamak Değeri ,Örüntü, Bölük , Basamak , Kalan

 Bir sayıda rakamların yazıldığı yere ... denir.

 Doğal sayılarda her üç basamaktan oluşan her bir gruba ...denir.

 Belirli bir kurala göre tekrar eden sayı,şekil veya sembol dizilerine ...……..denir.

…………..., bir sayının bulunduğu basamaktaki değeridir.

45) Bir kutu kalem 46 öğrenciye eşit olarak dağıtılmış , öğrencilerin her birine 12şer tane kalem düşmüş ve bu kalemlerden 13 tanesi artmıştır.

Buna göre göre kutudaki kalem sayısı kaçtır?

46) 24 derslikli bir okulda her derslikte 20 sıra bulunmaktadır. Her sırada 2 öğrenci oturduğuna göre okulun öğrenci mevcudu kaçtır?

A) 860 B) 960 C) 480 D) 1060

47)

Yandaki abaküste gösterilen sayı hangisidir?

X 17

15 A

16 B

(8)

48) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 23= 2𝑥2𝑥2 B) 32 = 3𝑥2 C) 5𝑥5 = 52 D) 62 = 36

49) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru(D) yanlış(Y) olarak belirtiniz 1)(....) 23 üslü sayısı, ‘ikinin küpü’ diye okunabilir.

2)(....) 72 564 sayısının binler basamağındaki sayının basamak değeri 7000’dir.

3)(....)964 sayısını en yakın onluğa göre yuvarlarsak 960 sayısını elde ederiz.

4)(....)Çok adımlı işlemlerde en son parantez içi yapılır.

50)

51) 12 x (15 + 6 ) = ? 36 : ( 12-3) = ? (8x9)-23= ? (24 : 3 ) – 7 =?

3.(18 :3 ) = ? 120: (2 x 3 ) = ? 100.(125 :25)=? 27 x (16 – 9 ) =?

52) kaç tanesi doğrudur?

43=64 112=110 53=125 122=122

73=323 132 =169 63=216 142 =192 53) Hangisi en büyüktür?

A) 52 B)23 C)33 D) 12

54)Bir bölme işleminde bölen 42 bölüm 32 kalan 4 olduğuna göre bölünen sayı kaç tır ? 55) 50+4+30+5 zihinden yapılan toplama işlemi hangisidir?

50+30+5+4 80+9 89

A) 80+9 B)54+35 C)59+30 D) 50+39 A) 5 234

B) 5 203 040

C) 5 203 400 D) 5 230 004

Figure

Updating...

References

Related subjects :