• Sonuç bulunamadı

Birleşme ve Devralma İşlemleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Birleşme ve Devralma İşlemleri"

Copied!
12
1
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Birleşme ve Devralma İşlemleri

Süreç Aşamalarının Özeti

Capital

Knowledge

Resources

at Ataol

(2)

1. Hazırlık

2. Yatırımcılar ile Temas

3. Şirket İncelemesi

4. İmza ve Kapanış

2

(3)

Hazırlık 1.

3

(4)

Hazırlık 4

Şirket Yapılandırması

Şirketin idari ve mali yapısının, hali hazırdaki ve ilerideki faaliyetlerinin, stratejisinin ve büyüme potansiyelinin analizinin değer- lendirilmesi ve yatırım işlemi için uygun şekilde yapılandırılması.

Şirket/Satıcılar Tarafından Yaptırılan Şirket İncelemesi (Vendor DD)

Potansiyel bir yatırımcının bakış açısından, satın alma sürecinde ortaya çıkabilecek tüm önemli hususların, şirketin performansını ve gelişmesini etkileyebilecek tüm konuların, potansiyel yatırımcılardan ziyade şirket (satıcılar) tarafından yaptırılmasıdır. Bu çalışma ile, müzakere süresince pazarlık konusu olarak kullanılmasından ziyade, sürecin satıcı tarafından kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

Bu hizmet için servis alınacak uygun firma, şirket tarafından ayrıca saptanmalıdır.

İş Planı/Büyüme Modeli

Şirket’in, Vendor DD çalışması sonucunda oluşan geçmiş mali tabloları, kârı, stratejisi ve büyüme hedeflerini göz önünde bulundurarak, iş planı/büyüme modeli hazırlanması ve gelecek dönem mali tablo öngörülerinin sunumu.

(5)

Başlangıç Bilgi Paketi

Yukarıdaki tüm çalışmaların, şirket hakkındaki ticari, finansal ve diğer önemli bilgilerin kapsamlı bir şekilde açıklandığı detaylı bilgi dosyası (information memorandum) ve bu bilgilerin yönetici özeti şeklinde hazırlandığı ön tanıtım dosyası (teaser).

Şirket Değerlemesi

Vendor DD ve iş planı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan mali tablolar ve sektör dinamikleri nezdinde genel kabul görmüş üç farklı şirket değerleme çalışması ile tahmini şirket değer aralığının tespit edilmesi.

Potansiyel Yatırımcı Listesi

Danışman tarafından tespit edilen potansiyel yatırımcılar ile şirket yönetimi tarafından önerilen sektör oyuncularının olası sinerji ve stratejik değer unsurları nezdinde değerlendirilmesi ve kısa listenin oluşturulması.

Hukuk Firmasının Saptanması

Potansiyel yatırımcılar ile detaylı bilgi dosyası paylaşımı öncesinde imzalanacak gizlilik sözleşmesi hazırlığı ve sürecin ilerleyen safhaların- daki tüm hukuki konularda şirket ve şirket ortaklarını temsil etmesi için uygun hukuk firmasının saptanması.

Hazırlık 5

(6)

Yatırımcılar ile Temas 2.

6

(7)

Yatırımcılar ile Temas 7

Başlangıç Müzakereleri

Potansiyel yatırımcılar ile temas sağlanması, ön tanıtım dosyası(teaser) paylaşımı ve gerek duyulduğu taktirde ön toplantılar tertip edilmesi ve şirketin tanıtımının yapılması.

Geniş Bilgi Paketi Paylaşımı

Başlangıç müzakereleri sonucunda, ilgili olan ve sürece devam edilmesi kararlaştırılan potansiyel yatırımcılar ile gizlilik anlaşması imza- lanmasına müteakip, şirket hakkında detaylı tanıtıcı dosya (information memorandum) paylaşımı.

Ön Şirket İncelemesi

Ön bilgi paketi paylaşımında bulunulan potansiyel yatırımcıların şirketi tanımasını ve ön teklif verebilmesini teminen ilave sorularının cevaplandırılması ve detaylı analizleri için eksik kalan bilgilerin paylaşımı.

Ön Teklif Mektubu

Ön bilgi paketinin ve ön şirket incelemesi sonuçlarının potansiyel yatırımcılar tarafından incelenmesi sonucunda kararlaştırdıkları satın alma değerini, ortaklık yüzdelerini ve diğer önemli satın alma detaylarını içeren mektubun şirkete iletilmesi.

Yatırımcıların Belirlenmesi

Şirket yönetimi ve finansal danışman tarafından ön teklif mektuplarının değerlendirilmesine müteakip sürece devam edilecek potansiyel yatırımcıların belirlenmesi.

(8)

Şirket İncelemesi 3.

8

(9)

Şirket İncelemesi

Bilgi Odasının Hazırlanması

Detaylı şirket incelemesine devam edilecek potansiyel yatırımcılar ile ortaklaşa kararlaştırılan maddeler çerçevesinde, finansal, ticari, hukuki ve vergi konularına ilişkin şirket bilgilerinin sanal ortamda tasnif edilmesi.

Potansiyel Yatırımcı Tarafından Yaptırılan Şirket İncelemesi (Buy-side due diligence)

Potansiyel Yatırımcıların atadığı farklı uzmanlıklara sahip denetim/inceleme şirketlerinin hazırlanan bilgi odasında yer alan bilgileri detaylı bir şekilde inceleyerek önemli hususları tespit etmesi, finansal, ticari ve stratejik varsayımları net olarak anlayıp geçerliliğini doğrulaması ve var ise tespit ettiği farklılıkların sunumunu içeren çalışmalar.

Bağlayıcı Teklif

Detaylı şirket incelemesi sonucunda potansiyel yatırımcıların kararlaştırdıkları nihai satın alma değerini, ortaklık yüzdelerini ve diğer önemli satın alma detaylarını içeren mektubun şirkete iletilmesi.

Nihai Müzakereler

Birden fazla potansiyel yatırımcı ile sürece devam ediliyor ise şirket yönetimi ve finansal danışman tarafından nihai tekliflerin değerlendi- rilmesi, gerektiği takdirde potansiyel yatırımcılar ile müzakere edilmesi ve nihai yatırımcının belirlenmesi.

9

(10)

İmza ve Kapanış 4.

10

(11)

İmza Kapanış 11

Sözleşmeler

Hisse devir sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi ve diğer tüm sözleşme ve belgelerin hukuki ve ticari açıdan incelenmesi ve müzakereler sonucunda mutabık kalınan sözleşme ve beyanların imzalanması.

Kapanış

İmzalanan sözleşmelerde belirtilen tarihte, şirket ve/veya şirket ortaklarının banka hesaplarına anlaşılan nakit tutarlarının yatırılması ile eş zamanlı olarak, hisse devir işleminin gerçekleştirilmesi.

Kapanış Sonrası İşlemler

Yukarıda bahsi geçen sözleşme ve beyanlarda yer alan ticari, finansal taahhütlerin belirtilen sürelerde yerine getirilmesi ve kamu kuruluş- larından gerekli olan izin, bildirim ve tescillerin (ör. Ticaret Sicil tescili) tamamlanması.

Kapanış Sonrası Entegrasyon

Süreç boyunca müzakere edilen ve karara bağlanan ortaklık yapısı ve iş planı çerçevesinde iş birimlerinin entegrasyonu, yeni işe alımlar, tanıtım, piyasa faaliyetleri, değer katma eylemlerinin hayata geçirilmesi ve diğer yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

(12)

turkey.ataol.co.uk

Referanslar

Benzer Belgeler

The purpose of this study was to understand the current status for hospital group purchasing in Taiwan and to evaluate degree of satisfaction and stability of product quality in

Sonuçlar toz tipi dikkate alınarak incelenirse; Şekil 5.16 – 5.18 ve Şekil 5.25 – 5.27’ de görüldüğü gibi, toz malzeme olarak kullanılan silis dumanı

36, No 162 Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanımı ve Öğretmenlerinin Okuduğunu Anlama Öğretim Uygulamalarının İncelenmesi

ı Hümâyûn Ahmed nâm südde’-i saʻâdetime arz-ı hâl idüp Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından İmâret Mahallesi'nde sâkin Sâlih nâm kimesne âhar diyâra

Vadeli işlem piyasalarına konu olan mal ya da finansal araçlar, spot piyasalarda işlem gören ve gelecekteki beklentiler doğrultusunda alınıp satılan araçlardır 1 .”

Conclusion: In our study, although there was no significant difference in terms of myocardial infarction complications between the two groups under 60 years old and above,

Bilgin ve arkadaşları (2008) tarafından Kadıköy-Kartal metro tünellerinde kullanılacak tünel açma makinelerinin (TBM) tasarım parametrelerinin kesme deneyleri

Baş (2012), Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köylerde çalışan 176 sınıf öğretmeni ile yapmış olduğu çalışmasında; sınıf öğretmenlerinin daha çok

Dowell has found himself as a nurse to yet another unstable woman living in Branshaw, and the American owner of the house, by uprooting the Groby tree causes the destruction of a

Kentleşme oranı, bölgelerin/illerin milli gelirden aldıkları pay, tüketici alışkanlıkları, ekonomik ve sosyal yaşam farklılıkları ile tüketicilerin hareket (mobilite)

Madde 10) Devrolan  ve  devralan  şirketler,  birleşmenin  tescil  edilmesinden  sonra  ilan 

Birleşme ve satın alma işlemini kısa dönem açısından inceleyen çalışmaların büyük kısmında, hedef şirket hissedarlarının pozitif anormal getiriler elde ettikleri

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Falco, "Nükleer teknolojinin ortaya konması için pek çok ortağa ihtiyaç var.. Bütün kaynakları pek çok açıdan ortaya

Eskişehir’de tarım işletmelerinin sermaye yapılarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada 117 işletme incelenmiş aktif sermayenin işletmeler ortalamasında %

Abstract: Becoming a member in the ASEAN Economic Community of Thailand creates both economic and social impacts. People with good knowledge of foreign language have an advantage

Şirket tarafından, ön hazırlık sürecinde hazırlattırılan bir durum tespit raporu ile potansiyel bir yatırımcının bakış açısından satın alma sürecinde ortaya

• Amacına uygun bir yönetim kuruluyla şirket olarak kurulduktan sonra, SPAC, hisselerini genellikle Nasdaq ya da NYSE’de büyük kurumsal yatırımcılara arz eder..

Türkiye’de 2018 yılında birleşme ve satın almaların genel görünümüne bakıldığında yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen, Türkiye Birleşme ve Satın Alma

PotanSiyel ve gerçek erozyon tehlikesi aras ındaki bu fark çal ışma alan ında bitki örtüsü ve arazi kullan ı m durumunun erozyonu büyük ölçüde etkiledi ğ

Koto, Stability of Runge-Kutta methods for delay integro-di¤erential equations, Journal of Computational and Applied Mathematics, 145 (2002) 483-492

Birleşme öncesi dönem olan 2010 yılında bu oran 0,22 çıkmaktadır ki, satın alım sonrası ise bu oran 0,38 seviyesine çıkmıştır ki şirketin, satın alım sonrası daha

Kısa Mülakat Formu (F4) olarak adlandırılan form ise örnekleme dışında kalan hanelere uygulanmış olup sadece Demografik Yapı ve Mesken başlıklarından

UDEM, işletmeden temin ettiği belgeleri ve başvuru formunu inceleyerek Doğrulama Tebliği Madde 33 ve Ek-1 Bölüm 1.3 uyarınca aşağıdaki değerlendirmeleri