• Sonuç bulunamadı

Capital Knowledge Resources at Ataol Birleşme ve Devralma İşlemleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Capital Knowledge Resources at Ataol Birleşme ve Devralma İşlemleri"

Copied!
9
2
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Finansal Raporlama ve Durum Tespit Hizmetleri

Birleşme ve Devralma İşlemleri

Capital

Knowledge

Resources

at Ataol

(2)

1.

2.

3.

Finansal raporlama ve durum tespit hizmetleri nedir?

Finansal raporlama ve durum tespit hizmetleri niçin alınmalıdır?

Finansal raporlama ve durum tespit hizmetleri nasıl sağlanır?

2

(3)

Finansal raporlama ve durum tespit hizmetleri nedir? 1.

3

(4)

Finansal Raporlama ve Durum Hizmetleri Nedir?

Şirketin birleşme ve devralma işlemlerinde yatırımcıların, hedef şirketin finansal durumunu ve performansını analiz etmek amacıyla talep ettikleri bir inceleme türüdür ve finansal durum tespit çalışması (financial due diligence)olarak adlandırılır. Bu incelemenin gerçekleştiri- lebilmesi için şirketlerin geriye ve ileriye dönük sağlıklı bir raporlamaya sahip olması gerektiğinden bu çalışma tarafımızca “finansal raporlama ve durum tespiti” olarak belirtilmiştir.

Şirket tarafından, ön hazırlık sürecinde hazırlattırılan bir durum tespit raporu ile potansiyel bir yatırımcının bakış açısından satın alma sürecinde ortaya çıkabilecek tüm önemli hususların, şirketin performansını ve gelişmesini etkileyebilecek tüm konuların tespit edilmesi için çalışılır.

4

(5)

Finansal Raporlama ve Durum Tespit Hizmetleri Niçin Alınmalıdır? 2.

5

(6)

Finansal Raporlama ve Durum Hizmetleri Niçin Alınmalıdır?

Çok uluslu potansiyel yatırımcılar ve finansal yatırımcılar, ancak belli bir raporlama standardını oturtmuş şirketler ile ortaklık gerçekleşti- rebilmektedir. Bununla beraber, şirketlerin vergi usul kanununa göre hazırlanmış mali tabloları genelde şirketler hakkında detaylı ve gerçek performansını gösteren veriler içermemektedir. Bu sebeplerden dolayı, genel kabul görmüş raporlama kapsamlarında, şirketlerin geçmişi ve projeksiyonlarını gösteren, yasal mali tablolarından bağımsız, yönetim mali tablolarının ve bu tabloları oluşturan alt analizleri- ninhazırlanması şirket birleşme ve satın almalarında azami kazanç elde edilmesi için çok önem taşımaktadır.

Bu kapsamda:

Potansiyel bir yatırımcının bakış açısından şirketinizle ilgili tüm fırsat ve riskler tespit edilecektir;

Birleşme ve satın alma sürecinin başlarında önemli hususları tespit edilerek, bu konularla ilgili cevapların ya da görüşlerin

hazırlanmasına yardımcı olunacaktır;

Hazırlanan yönetim raporları sonucunda şirketin gerçek performansı sunulacaktır;

Şirket ile ilgili ticari sır niteliğini taşıyan finansal ve diğer bilgilerin, firmaya zarar vermeyecek şekilde raporlanmas

sağlanacaktır;

Şirketin, olası bir birleşme ve satın alma sürecini kontrol altına almasını sağlayacaktır;

Bilgi paylaşımının daha tutarlı, tarafsız ve yüksek kaliteli olması sağlanacaktır;

Belirsizlikler azaltılacak ve böylece potansiyel yatırımcıların en iyi teklifle gelmeleri sağlanacaktır;

Hisse devir görüşmelerinin ileriki aşamalarında ve işlem kapanışında ortaya çıkabilecek tartışmalı konuların önüne geçilmiş

olunacaktır; ve

Durum tespit raporubağımsız bir denetim firması veya danışman firma tarafından hazırlanacak olması nedeniyle, itibar edilebilir bir rapor niteliğine sahip olacaktır.

6

(7)

Finansal Raporlama ve Durum Tespit Hizmetleri Nasıl Sağlanır? 3.

7

(8)

Finansal Raporlama ve Durum Hizmetleri Nasıl Sağlanır?

Finansal durum tespit çalışmalarının en önemli özelliği, şirketlerin özelliklerine göre farklı analiz, inceleme ve test etme yöntemlerinin uygulanmasıdır.

Bu nedenle, bağımsız denetim ve UFRS raporlarından daha geniş çalışma kapsamına gerek duyulmaktadır ve her bir şirket için hazırlan- mış rapor içerik ile kullanılan yöntemler olarak birbirinden farklılık göstermektedir.

Bu çalışma kapsamında aşağıdakiler vardır:

Şirket’in idari ve mali yapısının, hâlihazırdaki ve ilerideki faaliyetlerinin, stratejisinin ve büyüme potansiyelinin analizinin ve değerlendirmesinin yapılması;

Şirket’in son üç yıldaki FAVÖK (EBITDA), işletme sermayesi ve net borç tutarlarının, olası bir yatırım işlemi göz önünde bulundurulacak şekilde hazırlanması;

Şirket’in geçmiş dönemlerdeki hizmetler grubu bazında satışlarının, satın almalarının ve de diğer ana faaliyetlerinin

detaylı finansal analizi;

Şirket’in geçmiş dönemlerdeki performansının göz önünde bulundurarak iş planı hazırlanması;

İş planında belirtilen tüm unsurları girdi olarak kabul eden ve bunları işleyerek gelir tablosu, işletme sermayesi ve nakit akımları gibi

gerekli çıktıları sunabilen finansal modellerin oluşturulması;

Potansiyel yatırımcıların yapacağı olası analizleri göz önünde bulundurarak bir bilgi seti hazırlanması; ve

Potansiyel yatırımcıların müzakereler esnasındaki sorularının cevaplanması.

8

(9)

turkey.ataol.co.uk

Referanslar

Benzer Belgeler

Keywords: Distributed acoustic sensor, optical time domain reflectometer, φ−OTDR, Rayleigh scattering, fading, fiber

Vadeli işlem piyasalarına konu olan mal ya da finansal araçlar, spot piyasalarda işlem gören ve gelecekteki beklentiler doğrultusunda alınıp satılan araçlardır 1 .”

Research: The step through which learners determine what they want to know in order to address the design challenge, write research questions, and conduct

A) had been/would be taken B) were to be/are taken C) have been/could be taken D) should be/will be taken E) would be/were taken. 11- If nature reserves ... to protect the turtles,

betweeıı thc attiludes of female and male students in ıelation to thc aforementioııed factors, namely tovvards ıhe British and Americans, learning foreign languages in

2008 yılı Edirne İl Sağlık Müdürlüğü İstatistik yıllığına göre Merkez İlçe toplam ölüm sayısı 634 olup bu ölümlerin 140’ı ASM’lerin bildirimidir

Koto, Stability of Runge-Kutta methods for delay integro-di¤erential equations, Journal of Computational and Applied Mathematics, 145 (2002) 483-492

Yönetsel tedbirler ise dolaylı olarak şirkete katkı sağlayacak olan ve şirketin iyileşmesini sağlayacak muhasebe, finansman veya insan kaynakları yönetimi ile ilgili

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Falco, "Nükleer teknolojinin ortaya konması için pek çok ortağa ihtiyaç var.. Bütün kaynakları pek çok açıdan ortaya

Abstract: Becoming a member in the ASEAN Economic Community of Thailand creates both economic and social impacts. People with good knowledge of foreign language have an advantage

Alvi ve Vartanian 288 tonsillektomi materyalinin 185’ine gross inceleme 103’üne mikroskopik inceleme yaptıklarında sadece mikroskopik inceleme yapılan grupta peritonsiller

Çalışma Sudoku Boyama (4x4

1932’de düzenli fotoğraf derslerini başlatan, 1945’te ilk fotoğraf dergisini çıkaran, 1950’de Ankara’da Türkiye’nin ilk fotoğraf derneği olan TAFK’ı

İş doyumu ve yaşam kalitesi ölçeklerinin alt boyutları arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda içsel doyum, dışsal doyum ve genel doyum düzeyleri ile bedensel alan,

Bugün Köprülü, Türkiye dışında -aslında bazıları bi- zatihi tarihçi olmayan- yabancı veya Türk bazı bilim adamları tarafından özellikle Türk din tarihi

Dowell has found himself as a nurse to yet another unstable woman living in Branshaw, and the American owner of the house, by uprooting the Groby tree causes the destruction of a

• Yakma: Toplumların, uzun yıllardır, düzensiz depolama alanlarında atıkları hacimce azaltma amacıyla kontrolsüz yakmaları dışında modern anlamda katı atık

Ön bilgi paketinin ve ön şirket incelemesi sonuçlarının potansiyel yatırımcılar tarafından incelenmesi sonucunda kararlaştırdıkları satın alma değerini,

Sair Alternatif Finansman Modelleri Finansal Yeniden Yapılandırma Borç yükümlülük yönetim desteği Sermaye Piyasaları. Ataol, halka arz sürecinde şirketlerin yanında

BKO - eer şeyi Çikkate alarakI ÖıÇa Öüvenliğinin Öenel çlarak sçn P yıl içerisinÇe ÇaÜa mı iyiI yçksa ÇaÜa mı kötü çlÇuğunu Çüşünüyçrsunuz. Eiütfen

İç denetimin güvence vermesinin anlamı, işletmenin bir iç fonksiyonu olmakla birlikte idari sorumluluk almaksızın, kurumun kurumsal yönetişim, risk yönetimi

It was determined that the consumers' total mean score of compulsive buying was 23.30±7.74, and the mean total score of Post Traumatic Stress Disorder Checklist Scale was

Birleşme ve satın alma işlemini kısa dönem açısından inceleyen çalışmaların büyük kısmında, hedef şirket hissedarlarının pozitif anormal getiriler elde ettikleri