• Sonuç bulunamadı

DAYANAKLARI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DAYANAKLARI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL"

Copied!
58
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL

DAYANAKLARI

(2)

Türk Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları

• Anayasa

• Kanunlar

• Uluslararası Sözleşmeler

• Kanun Hükmünde Kararname

• Tüzükler

• Yönetmelikler

• Yönerge ve Genelgeler

• Kalkınma Planları

(3)

Anayasa

• 10.

• 24.

• 42.

• 62.

• 130.

• 131. maddeleri devletin eğitim ve öğretimle ilgili görevlerine yer vermiştir.

(4)

Anayasa

10. madde

• Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

• Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife

şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı

sayılmaz.

• Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

(5)

Anayasa

24. madde

• Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

• Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında

okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

(6)

Anayasa

42. madde

• Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

• Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

• Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları

doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu

esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

• Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

(7)

Anayasa

42. madde

• İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

• Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin,

öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

• Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla

düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır.

(8)

Anayasa

62. madde

• Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk

vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla

bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.

(9)

Anayasa

130. madde

• Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; eğitim- öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet

tarafından kanunla kurulur.

(10)

Anayasa

130. madde

• Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.

• Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki

akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının

sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir.

(11)

Anayasa

131. madde

• Yükseköğretim kurumlarının öğretimini

planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler

doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim

elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur.

(12)

Kanun

• Kanun (Yasa): Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından yazılı bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır.

• Türkiye Cumhuriyeti’nde kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisi Türkiye

Cumhuriyeti 1982 Anayasasında 87. maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir.

(13)

Kanun Hükmünde Kararname

• Kanun hükmünde kararname Anayasanın 91.

maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmaktadır.

• Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde,

Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde

kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.

(14)

Eğitim Kanunları

• 430 Sayılı Öğretim Birliği Kanunu

• Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Resmî Gazete: 14/09/2011- Sayı: 28054)

• 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

• 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

• 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu

• 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

(15)

Eğitim Kanunları

430 Sayılı Öğretim Birliği Kanunu

• 3 Mart 1924 günü Meclis’te kabul edilen bu kanun ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içerisindeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Böylelikle

medreseler, tekke ve zaviyeler kapatılmış ve okullar MEB’e devredilmiştir.

(16)

Eğitim Kanunları

652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname

• Bu KHK’nın amacı Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(17)

Eğitim Kanunları

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

• 1973 yılında kabul edilen Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı,

öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsamaktadır.

(18)

Eğitim Kanunları

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

• 1961 yılında kabul edilen bu kanun, ilköğretimin tanımı, zorunlu ve parasız olması, ilköğretim çağı, resmî ve özel Türk ilköğretim okullarında öğrenim görme

mükellefiyeti, ilköğretim kurumlarının kapsamı, ilde ilköğretim görevlileri, okul öncesi eğitim ve öğretim

kurumları ile ilköğretim okullarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları, kayıt ve kabul, okula

devam, okulların arsa ve arazi işleri, ilköğretim okulu yapımı ve donatım işleri, ilköğretimin gelir, giderleri ve planlama hükümlerini kapsamaktadır.

(19)

Eğitim Kanunları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

• 1981 yılında kabul edilen bu kanunun amacı,

yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst

kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim- öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektedir.

(20)

Eğitim Kanunları

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu

• 1986 yılında kabul edilen bu Kanunun amacı;

çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları

düzenlemektir.

(21)

Eğitim Kanunları

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

• 2007 yılında kabul edilen bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim

kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak malî destek ve bu kurumların eğitim- öğretim, yönetim,

denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim- öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(22)

Tüzük

• Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek

üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.

• Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.

• Türk Bayrağı Tüzüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

(23)

Yönetmelik

• Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla,

yönetmelikler çıkarabilirler.

• Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

• Yasalara göre daha ayrıntılı hazırlanırlar.

(24)

Yönetmelik

• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

• Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

• Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

• Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

• Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

• Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği

• Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği

• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

(25)

Yönerge

• Üst makamlarca alt makamlara, belirli bir

konuda yapılacak iş ve işlemlerin esaslarına,

aşama aşama uygulama basamaklarına yönelik ayrıntılı talimatları içeren hukuksal metinlerdir

(26)

Yönerge

• Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi

• Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi

• Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi

• Merkezî Sistem Sınav Yönergesi

• Örgün ve Yaygın Eğitim Halk Oyunları Yarışma Yönergesi

(27)

Genelge

• Özel ya da resmî bütün eğitim-öğretim kurumlarını içeren kanun, yönetmelik ve

yönergelere yönelik daha çok emir, duyuru, açıklama, dikkat çekme niteliği taşıyan yazılı hukuksal metinlerdir.

(28)

Genelge

• 15.09.2014 tarihli Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele Genelgesi

• 12.09.2014 tarihli Okulda İzcilik Faaliyetleri Genelgesi

• 16.01.2014 tarihli Okullar Hayat Olsun Projesi Genelgesi

• 30.11.2012 tarihli Disiplin Cezalarında Uygulama Birliği Genelgesi

(29)

Tebliğler Dergisi

• Bakanlıkla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve programlar ile duyuruların yer aldığı

Tebliğler Dergisi, her ayın ilk 10 günü içinde yayınlanır.

• Tebliğler Dergisinin okul ve kurum müdürlüklerince yönetici, öğretmen ve diğer ilgililere duyurulması sağlanır ve yapılan duyurular arşivlenir.

• Tebliğler Dergisi'nin ilgililerce okunup okunmadığı, ciltlenerek muhafaza edilip edilmediği müfettişler ve denetlemeye yetkili olanlar tarafından takip ve kontrol edilir.

(30)

Millî Eğitim Şuraları

• Millî Eğitim Şûrası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur.

• Türk millî eğitim sistemini geliştirmek,

niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder, tavsiye kararları alır.

• Bakan, şûranın tabii üyesi ve başkanıdır.

• Şûra, tabii üyeler ile davetli üyelerden oluşur.

(31)

Millî Eğitim Şûraları

• Şûranın, Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır.

• Çalışma gruplarında kararlar oy çokluğu ile

alınır ve alınan kararlar birer tutanağa bağlanır.

• Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylamalar açık tasnif usulüyle yapılır.

Oyların eşit olması hâlinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilir.

(32)

19. Millî Eğitim Şurası

• 2-6 Aralık 2014 tarihleri arasında yaklaşık 600 katılımcı ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

• 179 tavsiye kararı alınmıştır.

• Okul öncesi programda değerler eğitimine yer verilmesi

• İlkokul 1., 2. ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması

• İlkokulda gerekli yasal düzenleme yapılarak, trafik güvenliği ve insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerinin haftalık ders çizelgesinden kaldırılması

(33)

19. Millî Eğitim Şurası

• Osmanlı Türkçesi dersinin bütün liseler yerine Anadolu imam hatip liselerinde zorunlu ders olması

• Görsel sanatlar dersi çatısı altında geleneksel sanatlar hat, ebru, tezhib ve minyatür öğretim programlarının da uygulanmasına imkan

verilmesi

Gibi günümüz sosyal ve siyasî iklimine uygun kararlar alınmıştır.

(34)

19. Millî Eğitim Şûrası

• Öğretmen niteliğinin artırılmasına ilişkin olarak ise;

• Öğretmenlerin mesleki gelişim programlarını düzenlemek, bu programlar için öğretim

materyalleri hazırlamak ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Milli Eğitim Akademisi kurulması

(35)

19. Millî Eğitim Şûrası

• Öğretmen aday adaylarının mesleğe seçiminde, KPSS ve ÖABT testlerinde

öğretmen yeterlikleri dikkate alan öğretmenlik mesleğinin bilişsel boyutunun yanında

duyuşsal ve psiko-motor özelliklerini de temel alan çoklu değerlendirme sistemlerini içeren bir modelin oluşturulması

(36)

19. Millî Eğitim Şûrası

• Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal ve bireysel gereksinmeler doğrultusunda öğretmenlerin kendi alanlarında veya Eğitim Bilimleri

alanında yüksek lisans ve doktora

programlarına katılımının teşvik edilmesi

• Öğretmenlerin özlük haklarına yönelik olarak, her dört yılda bir yıpranma payı ve 3600 ek gösterge verilmesi

(37)

19. Millî Eğitim Şûrası

• Yönetici pozisyonlarına atamalarda kadın yönetici lehine pozitif ayrımcılık getirilmesi

• Eğitim yöneticiliğinin ilk basamağı olan müdür yardımcılığı konumlarına yapılacak

görevlendirmelerde, okul müdürünün takdirinin öncelikli olması, okul veya kurum müdür

yardımcısının, en az 3 yıl görev yapmış ve merkezi sınavda başarılı olmuş öğretmenler arasından

müdürün teklifi ve üst makamın onayı ile görevlendirilmesi

(38)

19. Millî Eğitim Şûrası

• Tezsiz yüksek lisans programında olduğu gibi uygulayıcılara yönelik olarak eğitim doktorası programı açılması

• MEB bütçesinden okullarda yaşanan maddi

sıkıntıların giderilmesi için öğrenci başına 120 lira ödenek ayrılması

• Okulda fiziksel güvenliği sağlamak amacıyla, bütün okullarda güvenlik görevlisi ve sağlık personelinin hizmet alımı yoluyla

görevlendirilmesi

(39)

19. Millî Eğitim Şûrası

• Madde bağımlılığı, şiddet, saldırganlık vb.

konularda öğrencilerde, okul personelinde ve öğrenci velilerinde farkındalık yaratacak kamu spotları hazırlanması

• Cep telefonlarının okulda uygunsuz

kullanılmasının önlenmesi amacıyla, bilişim teknolojilerinin etik kullanımı konusunda öğrenci, öğretmen ve velilere dönük eğitim çalışmaları yürütülmesi

(40)

Kalkınma Planlarında Eğitim

• Ülkenin insangücü gereksinmeleri, insan gücü istihdam ilişkileri, örgün ve yaygın eğitime

ayrılan kaynaklar, kaynakların dağılımı, eğitim ve öğretim niteliğini yükseltici tedbirler

belirlenir.

(41)

Kalkınma Planlarında Eğitim

• İlki 1963 yılında olmak üzere her 5 yılda bir

“Beş Yıllık Kalkınma Planları” hazırlanmıştır.

• Kalkınma planları, TBMM’nin onayıyla yürürlüğe girmektedir.

• Şu an, TBMM Genel Kurulunda 2013 yılında kabul edilen “Onuncu Kalkınma Planı (2014- 2018)” yürürlüktedir.

(42)

10. Kalkınma Planı (2014-2018)

• Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri

desteğiyle, süreç odaklı bir değerlendirme yapısına kavuşturulacaktır.

• Deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı

bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışması özendirilecektir.

(43)

10. Kalkınma Planı (2014-2018)

• Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık,

ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya

dönüştürülecektir.

• Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulacaktır.

(44)

10. Kalkınma Planı (2014-2018)

• Derslik başına öğrenci sayısı 30 ve altı olan il sayısı ilköğretimde 76’ya, ortaöğretimde 66’ya çıkarılacaktır.

• Okul öncesi eğitimde brüt okullaşma oranı % 70’e çıkarılacaktır.

• Yükseköğretimde brüt okullaşma oranı örgün eğitimde % 55’e, toplamda ise % 94’e

çıkarılacaktır.

(45)

Hükümet Programlarında Eğitim

• Hükümet programları, işbaşına gelecek olan hükümetlerin TBMM Genel Kurul’unda

milletvekillerine dolayısıyla kamuoyuna

açıkladığı, iktidarı kullanırken gerçekleştirmeyi hedefledikleri ile ilgili hazırladıkları eylem

planlarıdır.

(46)

Hükümet Programlarında Eğitim

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilgili

hükümlerince ve TBMM İç Tüzüğü uyarınca

TBMM Genel Kurulunda, kurulan hükümete ait hükümet programının okunması ve hükümetin Meclisten güvenoyu alması şarttır.

• 65. Hükümet Programında “bilgi tabanlı ekonominin ihtiyaç duyduğu insangücünü

yetiştiren, özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim sisteminin oluşturulması hedeflenerek”

küreselleşmeye atıfta bulunulduğu söylenilebilir.

(47)

Uluslararası Antlaşmalar

• TBMM onayıyla kabul edilen ve imzalanan uluslararası antlaşmalar, iç hukuk içerisinde kanun hükmünde görülmektedir. Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine

başvurulamaz. Ulusal kanunlarla uluslararası antlaşmaların farklı hükümler içermesi

durumunda uluslararası antlaşmalar geçerlidir.

(48)

Uluslararası Antlaşmalar

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralık 1948)

• 30 maddelik bildiri

• Türkiye Cumhuriyeti, 6 Nisan 1949 tarihinde imzalamıştır.

• Madde 26

(49)

Uluslararası Antlaşmalar

Madde 26

• Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında

parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve

meslekî eğitim herkese açıktır. Yükseköğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle

açık olmalıdır.

(50)

Uluslararası Antlaşmalar

Madde 26

• Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı

güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında

anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve BM’nin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

• Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.

(51)

Uluslararası Antlaşmalar

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989)

• Çocukların haklarına dair bugüne dek

hazırlanmış en kapsamlı belge ve bu haklara uluslararası yasa gücünü kazandıran ilk

metindir.

• BM Genel Kurulunda onaylanan 54 maddelik sözleşmeyi ABD, Somali ve Güney Sudan

dışındaki 193 ülke kabul etmiştir.

(52)

Uluslararası Antlaşmalar

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989)

• Türkiye Cumhuriyeti sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış; 10 Aralık 1994 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş; 23 Aralık

1994 tarihinde Bakanlar Kurulu onaylamış; 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(53)

Uluslararası Antlaşmalar

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989)

• Belge, nerede doğduklarına, kim olduklarına;

cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal

kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.

(54)

Uluslararası Antlaşmalar

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) Çocuk hakları,

• yaşama hakkı;

• eksiksiz biçimde gelişme hakkı;

• zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı;

• aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarını

kapsamaktadır.

(55)

Uluslararası Antlaşmalar

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989)

Çocuk Hakları Sözleşmesine yön veren temel değerler şunlardır:

• ayrım gözetmeme;

• çocuğun yararının gözetilmesi;

• yaşama ve gelişme;

• katılım

(56)

Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri

• Genellik ve eşitlik

• Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

• Fırsat ve imkan eşitliği

• Demokrasi eğitimi

• Laiklik

• Planlılık

• Karma eğitim

(57)

Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri

• Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği

• Bilimsellik

• Yöneltme

• Eğitim hakkı

• Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği

• Süreklilik

• Her yerde eğitim

(58)

Yararlanılan Kaynaklar

• MEB. (1993). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği.

• MEB. (2014). Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği.

• Öznalbant, E. (2016). Türk eğitim sisteminin teşkilat yapısı, kademelendirilmesi ve yasal dayanakları. A.

Bakioğlu (Ed.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (193-225). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

• Kepenekci, Y. (2008). Eğitimciler için insan hakları ve vatandaşlık. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.

http://www.meb.gov.tr/19-mill-egitim-srasi-sona-

erdi/haber/7594/tr adresinden 27.01.2016 tarihinde alınmıştır.

Referanslar

Benzer Belgeler

RPD li- sans alanındaki katılımcılar, Türk Millî Eğitim sisteminin temel amaçlarının gerçekleşme düzeyini, diğer lisans alanındaki katılımcılara göre iyi vatandaş

Eğitim örgütleri insan merkezli örgütler olduğu için aşırı biçimselleş- tirilmiş kurallar ve prosedürler kabul görmemektedir.. Türk milli eğitim sisteminde zaman zaman

a) Süreç ve sonuç denetimi; Bakanlık tarafından veya bakanlığın dene- timinde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetiminin ilgili birimlerle işbirliği içinde yapılması,

• 1961 yılında kabul edilen bu kanun, ilköğretimin tanımı, zorunlu ve parasız olması, ilköğretim çağı, resmî ve özel Türk ilköğretim okullarında öğrenim

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (md. Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler eğitim hakkının tam olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla,

•özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerini,.

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, sınıf ve okul çevresi, eğitimin bazı alanlarla ilişkisi(psikoloji, felsefe, hukuk), türk eğitim sisteminin tartışıldığı zorunlu

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine