S osyal Sigortalar Kanunu uyar nca, sigortal lar n ifllerini yapt klar yerler iflyeri

Tam metin

(1)

‹fi VE SOSYAL S‹GORTA MEVZUATINDA

‹fiYER‹ DEVR‹ VE SONUÇLARI

Resul KURT Sigorta Müfettifli I. G‹R‹fi

S

osyal Sigortalar Kanunu uyar›nca, sigortal›lar›n ifllerini yapt›klar› yerler ifl- yeri olarak tan›mlanm›fl ve ifl sözleflmesine dayanarak sigortal› çal›flt›r›lan yer, 506 say›l› Kanuna göre iflyeri say›lmaktad›r. Ayn› iflverenin, birden faz- la iflyeri kurmas› veya devir almas› yahut kendisine intikal etmesi halinde her ifl- yeri için ayr› bildirge (‹flyeri Devir Bildirgesi) düzenlenmesi gerekmektedir.

4857 say›l› ‹fl Kanunu kapsam›na giren nitelikte bir iflyerini kuran, her ne suret- le olursa olsun devralan, çal›flma konusunu k›smen veya tamamen de¤ifltiren ve- ya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iflyerini kapatan iflveren, iflyeri- nin unvan ve adresini, çal›flt›r›lan iflçi say›s›n›, çal›flma konusunu, iflin bafllama veya bitme gününü, kendi ad›n› ve soyad›n› yahut unvan›n›, adresini, varsa iflve- ren vekili veya vekillerinin ad›, soyad› ve adreslerini bir ay içinde bölge müdür- lü¤üne bildirmek zorundad›r. (4857-3/1.mad). 1475 say›l› ‹fl Yasas›’nda iflyeri- nin ve iflin bir bölümünün devri konusunda bir düzenleme yap›lmad›¤›ndan uy- gulamada bir çok sorunla karfl›lafl›lm›flt›. Ancak, 4857 say›l› ‹fl Yasas›’n›n 6.

maddesinde, “‹flyerinin veya bir bölümünün devri” bafll›¤› alt›nda düzenleme yap›lm›flt›r.

Bu makalede, iflyerinin herhangi bir nedenle devredilmesinin hukuki sonuçlar› ifl ve sosyal sigorta mevzuat› aç›s›ndan ele al›nm›flt›r.

II. SOSYAL S‹GORTALAR MEVZUATINDA ‹fiYER‹ DEVR‹N‹N HUKUK‹ SONUÇLARI

506 Say›l› Kanunun 5. maddesine göre, sigortal›lar›n ifllerini yapt›klar› yerler ifl- yeri olarak tan›mlanm›flt›r. Buna göre, herhangi bir iflin yap›ld›¤› yerde ifl sözlefl- mesine dayanarak sigortal› çal›flt›r›l›yorsa o yer, 506 say›l› Kanuna göre iflyeri say›lmaktad›r. Ayr›ca niteli¤i ve yürütümü itibariyle esas iflin yap›ld›¤› yere ba¤- l› bulunan tamamlay›c› ve ayr›nt› say›lan yerler ile eklentiler (müfltemilat) ve ifl- yerine ba¤l› araçlar da iflyerinden say›ld›¤›ndan buralarda hizmet akdiyle çal›- flanlar hakk›nda da 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu uygulanmaktad›r.

Ayn› iflverenin, birden fazla iflyeri kurmas› veya devir almas› yahut kendisine in-

(2)

tikal etmesi halinde her iflyeri için ayr›

bildirge düzenlenmesi gerekmektedir.

Bir iflyerine ba¤l› bulunan yerlerin ne- ler olabilece¤i ve bunlar için sigorta yönünden ne gibi ifller yap›laca¤› Sos- yal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤›’n›n 16 say›l› genelgesinde belirtilmifltir.

Buna göre; bir iflin, esas iflin tamamla- y›c›s› ve ayr›nt›s› say›labilmesi için bi- rinin tatili halinde di¤erinin sekteye u¤ramas› ve iflyerinde gaye olan faali- yetin ve iktisadi bütünlü¤ün meydana gelememesi, bu ifllerin ve görüldü¤ü yerlerin birbirine s›k› s›k›ya ba¤l› ol- mas›, her birinin ba¤›ms›z olarak ana gaye ve neticeyi meydana getireme mesi, ancak hep birlikte bütünü teflkil etmesi flartlar› aranmaktad›r.

A. ‹flyeri Devri ve fiartlar›

506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanu nu’nda el de¤ifltirme kavram›n› tarif eden özel bir hüküm bulunmamakta- d›r. Ancak, uygulamada kullan›lan bu kavram›n kapsad›¤› hal ve flartlar bu Kanunun 8. ve 82. madde lerinde mev- cuttur. 506 say›l› Kanunun 8. maddesi- nin son f›kras›nda;

Sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya iflye rinin baflka bir iflverene devrolunmas›

veya intikal etmesi halinde de, yeni ifl- veren bildirge vermekle yükümlü oldu-

¤u, bu ifllerde çal›flan sigortal›lar›n si- gorta hak ve yükümleri devam edece-

¤i,

Yine ayn› Kanunun 82. maddesinde;

Sigortal›lar›n çal›flt›r›ld›¤› iflyeri dev redilir veya intikal ederse, eski iflve- renin Kuruma olan sigorta pri mi ile gecikme zamm› borçlar›ndan ayn›

zamanda yeni iflverende müteselsi- len sorumlu olaca¤›, bu hükme ayk›- r› sözleflme yap›lamayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

Yap›lacak tespit ve de¤erlendirmeler- de, hangi hallerin devir ve intikal say›- laca¤› afla¤›da belirtilmifltir.

1. ‹flyerinin Baflkas›na Devredilmesi Bir iflyerinin devri; iflyerinin bütün hu- kuki sonuçlar›yla birlikte, yani aktifi ve pasifi, iflçisi ve tesisat› ile birlikte faaliyet halinde (iflyerinde sadece bek- çi çal›flt›r›lmas› dahi ayn› hüküm dedir) bir baflkas›na geçmesi demektir. Bir ifl- yerinin devir veya intikalinden bahse- dilebilmesi için, iflyerinin faali yet ha- linde iken bütün tesisat ve iflçileri ile birlikte di¤er bir iflveren taraf›ndan de- vir al›nmas› veya intikal etmesi gerek- mektedir. ‹flverenlerin, iflçilerin hizmet akitlerini feshederek iflyerini kapatma- s› halinde, 506 say›l› Kanuna uygun bir iflyeri söz konusu olamayaca¤›n- dan, sadece bina, tesisat, demirbafl ve makineleri ile sat›lan veya kiraya veri- len iflyerinden dolay› iflverenlerin devir bildirgesi düzenlemesi gerekmeyecek- tir. Ancak, iflyerinin faaliyette bulun- maks›z›n ve sadece bir bekçi ile sat›l- mas›/kiralanmas› halinde bile yeni ifl- verenlerin devir bildirgesi düzenlemesi gerekecektir.

2. ‹flyerinin ‹ntikali

Bir iflyerinin iflvereni gerçek kifli ise, onun ölümü ile iflyeri mirasç›s›na kal- maktad›r. Böyle bir iflyeri mirasç› tara- f›ndan reddedilmeyip kabul edilmiflse, çal›flmakta olan iflçilerin hizmet akdi ba¤lar› da mirasç›ya intikal etmifl ola-

(3)

ca¤›ndan el de¤ifltirme hali meydana gelmektedir.

Di¤er taraftan Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 5. maddesinde;

“‹flyerinde sigortal› çal›flt›ran, böyle bir iflyerini devir alan veya bu nitelikte ifl- yeri kendisine intikal eden iflveren, Ka- nunun 8 inci maddesi gere¤ince ver- mekle yükümlü oldu¤u “‹flyeri Bildir- gesi”ni, iflyerinin kurulu oldu¤u yeri çevresine alan ilgili Üniteye “al›nd›

belgesi” karfl›l›¤›nda do¤rudan verir veya iadeli taahhütlü olarak gönderir.”

denilmektedir. Mirasç›, iflyeri için yeni bir iflyeri dosyas› tescil ettirmeyip tes- cilli iflyeri dosyas›na konulmak üzere bildirge (devir ve intikal halinde verile- cek bildirgeyi) vermek durumundad›r.

4958 say›l› Kanunun 26. maddesiyle 506 say›l› Kanunun 8. maddesine ekle- nen hüküm gere¤ince iflyerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni iflveren ifl yeri bildirgesini ölüm tarihinden itiba- ren en geç üç ay içinde do¤rudan Ku- ruma vermek veya iadeli taahhütlü ola- rak göndermekle yükümlü tutulmufltur.

Yine, Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönet- meli¤inin 12.maddesi (a) bendi uyar›n- ca, iflin veya iflyerinin baflka bir iflvere- ne intikal etmesi halinde, yeni iflveren (miras› reddetmedi¤i takdirde) iflyeri- nin intikali halinde ölüm tarihin den itibaren üç ay içinde iflyerinin tescilli bulundu¤u sigorta müdürlü¤üne do¤- rudan yaz›l› olarak bildirilmesi ve inti- kal halinde verilecek bildirgeyi üç ay içinde vermesi gerek mektedir.

Ayr›ca, çal›flt›r›lmaya devam eden si- gortal›lar için yeniden sigortal› ifle girifl

bildirgesi verilmesine gerek bulunma- maktad›r. ‹flyeri devir bildirgesinin ifl- yerinin intikali halinde ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili sigorta mü- dürlü¤üne verilmemesi durumunda, 506 say›l› Kanunun 140/a f›kras› gere-

¤ince idari para cezas› uygulanacakt›r.

B. Baz› ‹fl ve ‹flyerlerinde El

De¤ifltirmeyi Gerektirmeyen Durumlar a) ‹nflaat ‹flyerlerinde

5198 say›l› Kanunun 8. maddesi ile Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen f›kra ile Valilikler, belediyeler ve ruh- sat vermeye yetkili di¤er merciler, ya- p› ruhsat› verdikleri inflaatlar› ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde Kuru- ma bildirmekle yükümlü tutulmufltur.

Özel bir bina inflaat›n›, tümü ile yap- mak üzere (noter onayl› anahtar teslimi sözleflme ile) mülk sahibinden alan müteahhit, akdin feshedilmesi, inflaat›n mühürlenmesi vs. gibi sebeplerle in- flaat› yar›m b›rak›r veya b›rakt›r›rsa, kalan ifllerin mülk sahibi taraf›ndan ça- l›flt›r›lan iflçilerle tamamlanmas› veya baflka müteahhitlere verilmesi halinde, bir iflverenden di¤erine hukuki netice- leriyle devir söz konusu olmayaca¤›n- dan el de¤ifltirme yap›lmayarak, ifle de- vam eden veya ifli ikmal eden ad›na ay- r›ca dosya aç›lacakt›r.

Ayn› flekilde, ihale konusu olup müte- ahhidi taraf›ndan ikmal edilme yerek yar›m kalm›fl ifllerin ihale makam› tara- f›ndan müteahhit nam ve hesab›na ve- ya do¤rudan do¤ruya ikmal edilmesi veya ihale yolu ile baflka bir müteahhi- de yapt›r›lmas› halinde de el de¤ifltir- me yap›lmay›p, ayr› dosya aç›lmas› ge-

(4)

rekmektedir. Ayr›ca ihale konusu ifller- de müteahhit ihale makam›ndan mü- saade almadan, ifli baflkalar›na devret- miflse, ihale mevzuat›na göre bu devir muteber say›lmayaca¤›ndan ve müte- ahhitle yap›lm›fl olan sözleflmenin fes- hi neticesini do¤uraca¤›ndan el de¤ifl- tirme söz konusu olmamaktad›r.

Uygulamada genellikle yar›m kalm›fl inflaatlar›, kendi ad›na dosya açt›rarak tamamlayan mülk sahibi ve müteah- hitlerin ya da müteahhitlerden (iflveren lerden) biten bir binan›n ba¤›ms›z bö- lümlerini sat›n alan kiflilerin (iflveren konumunda olmamalar›na karfl›n) yap›

kullanma izin belgesi almak amac›yla Sosyal Sigortalar Kurumuna baflvura- rak ilifliksizlik belgesi istemeleri duru- munda, ilk dosyan›n iflvereninin veya müteahhidin, prim veya eksik iflçilik bildiriminden dolay› borçlu olmas› ha- linde ilifliksizlik belgesi verilememek- tedir.

Ancak, biten bir binan›n ba¤›ms›z bö- lümlerini sat›n alanlara, ba¤›ms›z bölü- mü sat›n ald›klar›n› kan›tlamalar› ve is- tekleri halinde, ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zamlar› ile bir- likte hem prim borcunun hem de asga- ri iflçilik oranlar›na göre yap›lan ön de-

¤erlendirme sonucunda hesaplanacak fark tutar›n, sat›n al›nan ba¤›ms›z bölü- me düflen k›sm›n›n, ilifliksizlik belgesi isteyen kiflilerce iflveren nam ve hesa- b›na ödenmesi durumunda ilifliksizlik belgesi verilebilecektir.

Söz konusu tutarlar›n sat›n al›nan ba-

¤›ms›z bölümüne düflen k›sm› ise, prim borcu için ayr›, fark tutar için ayr› ol- mak üzere, bunlara iliflkin tutarlar›n

yap›n›n tüm alan›na bölünmesiyle ç›- kan rakam›n ba¤›ms›z bölümün alan›

ile çarp›lmas› sonucu bulunacakt›r.

b) Geçici ve Mevsimlik ‹fllerde El De¤ifltirmeyi Gerektirmeyen Haller Fabrika, silo, depo, antrepo, liman, is- tasyon gibi devaml› iflyerlerine ait olup, bunlar›n iflverenleri taraf›ndan ifl- çi çal›flt›r›lmaks›z›n ihale, pazarl›k ve- ya benzeri usullerle müteahhitlere veri- len tafl›ma, yükleme, boflaltma, istifle- me, balyalama gibi ifller, y›ll›k veya mevsimlik olarak yap›lan sözleflmeler- le veriliyorsa, her yeni sözleflme konu- su ba¤›ms›z bir ifl say›laca¤›ndan, mü- teahhitlerin birbirine ifl veya iflyeri devretmesi söz konusu de¤ildir. Bu se- beple el de¤ifltirme hali do¤mayacak ve her iflin ifl vereni 506 say›l› Kanun bak›m›ndan ayr›ca yükümlü tutulacakt›r.

Bu ifllerin, her y›l veya her mevsim ay- n› müteahhide verilmesi halinde de her ihale konusu ifl ba¤›ms›z oldu¤undan, her iflin ayr›ca tescili gerekecektir.

Yap›lan ifllerin k›smen fabrika iflvereni taraf›ndan sigortal› çal›flt›r›larak, k›s- men de müteahhitlere verilmek sure- tiyle yap›l›yorsa bu takdirde müteahhit arac› say›lmaktad›r.

c) Apartman, ‹fl Han› ve Pasaj Gibi

‹flyerlerinde El De¤ifltirme

Kap›c›l›k, kalorifercilik, odac›l›k gibi hizmetlerin görülmesi sebebiyle 506 say›l› Kanunun uyguland›¤› apartman, ifl han› ve pasaj gibi iflyerlerinin tüm olarak baflka kiflilere devir veya intikal etmesi halinde di¤er devaml› iflyerle- rinde oldu¤u gibi el de¤ifltirme ifllemi uygulanmaktad›r.

(5)

Kat Mülkiyeti Kanununa tabi bir apartman›n ba¤›ms›z bölümlerinden bir veya bir kaç› sahip de¤ifltirirse, ifl- yerinin tümü ile el de¤ifltirilmesi söz konusu olmad›¤› için, sadece kat ma- likleri listesinde isim de¤iflikli¤i yap›l- maktad›r.

d) fiirketlere Ait ‹flyerlerinde El De¤ifltirme

Ticari flirketler tüzel kiflili¤i haizdirler.

Bir flirkete ait iflyeri baflka bir tüzel ve- ya gerçek kifliye devredilirse el de¤ifl- tirme konusu olur.

Adi flirketlerde ise ortaklar›n her biri ayr› ayr› iflveren say›ld›¤›ndan, ortak de¤ifliklikleri bir el de¤ifltirme niteli

¤indedir. Ancak ortak adedinin azal- mas› veya ço¤almas›, iflveren adedini de¤ifltiren bir husus oldu¤undan, iste- necek yükümlülüklerde ayr› ayr› naza- ra al›nmak üzere, iflyeri dosyas›ndaki iflveren listesinde gerekli de¤iflik likler yap›lacakt›r.

e) ‹cra Taraf›ndan Sat›lan

‹flyerlerinde El De¤ifltirme

Faaliyette bulunan bir iflyerinin icra dairesi taraf›ndan haczedilerek ilgili kanun uyar›nca baflka bir kifliye sat›l- mas› halinde, bu iflyerinin bütün huku- ki neticeleriyle ve anlaflma ile devri söz konusu olmad›¤›ndan el de¤ifltir- me yap›lmas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle icradan sat›n alarak sigortal›

çal›flt›ran iflveren ad›na ayr› bir iflyeri dosyas› aç›lacakt›r.

f) Noterlik ‹flyerlerinde El De¤ifltirme 1512 say›l› Noterlik Kanununun "No- terli¤e atama" ile ilgili hükümleri uya- r›nca noterler, Adalet Bakanl›¤›nca

atanmaktad›rlar. Adalet Bakanl›¤›nca, noterlik görevinden ayr›lan flahs›n ye- rine yeni bir noterin atanmas› halinde, 506 say›l› Kanunun 82. maddesi aç›- s›ndan bir devir keyfiyeti, yani iflvere- nin bütün hukuki sonuçlar› ile birlikte baflka bir flahsa devir veya intikali söz konusu olamayacakt›r. Bu itibarla, ifl- yerinde çal›flanlar ile yeni noter aras›n- da sigortal›l›k vasf›n›n tayininde ara- nan bir hizmet akdi bulunmad›¤› ve yeni noter faaliyetine Adalet Bakanl›-

¤›n›n bir flart tasarrufu, yani atama ifl- lemi ile bafllamas› nedeniyle, el de¤ifl- tirme ifllemi yap›lmas›na ve eski iflve- renin prim borçlar›ndan yeni iflverenin de müteselsilen sorumlu tutulmas›na imkan bulunmamaktad›r.

III. 4857 SAYILI ‹fi KANUNUNDA

‹fiYER‹ DEVR‹N‹N HUKUK‹

SONUÇLARI

‹flyeri, yine 4857 say›l› ifl kanununun 2. maddesinde; “‹flveren taraf›ndan mal veya hizmet üretmek amac›yla maddî olan ve olmayan unsurlar ile ifl- çinin birlikte örgütlendi¤i birime iflye- ri denir.” fleklinde tan›mlanm›flt›r. ‹fl- verenin iflyerinde üretti¤i mal veya hizmet ile nitelik yönünden ba¤l›l›¤›

bulunan ve ayn› yönetim alt›nda örgüt lenen yerler (iflyerine ba¤l› yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uy- ku, y›kanma, muayene ve bak›m, be- den ve meslekî e¤itim ve avlu gibi di-

¤er eklentiler ve araçlar da iflyerinden say›lacakt›r. ‹flyeri, iflyerine ba¤l› yer- ler, eklentiler ve araçlar ile oluflturulan ifl organizasyonu kapsam›nda bir bü- tündür.

(6)

A. 4857 Say›l› ‹fl Kanununda ‹flyeri Devrinin Bildirilmesi

‹flveren taraf›ndan mal veya hizmet üretmek amac›yla maddî olan ve olma- yan unsurlar ile iflçinin birlikte örgüt- lendi¤i birime iflyeri denir. ‹flverenin iflyerinde üretti¤i mal veya hizmet ile nitelik yönünden ba¤l›l›¤› bulunan ve ayn› yönetim alt›nda ör gütlenen yerler (iflyerine ba¤l› yerler) ile dinlenme, ço- cuk emzirme, yemek, uyku, y›kanma, muayene ve bak›m, beden ve meslekî e¤itim ve avlu gibi di¤er eklentiler ve araçlar da iflyerinden say›l›r. ‹flyeri, ifl- yerine ba¤l› yerler, eklentiler ve araç- lar ile oluflturulan ifl organizasyonu kapsam›nda bir bütündür. (4857/2) 4857 say›l› ‹fl kanunun 3. maddesinde,

“Bu Kanunun kapsam›na giren nitelik- te bir iflyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çal›flma konusu- nu k›smen veya tamamen de¤ifltiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iflyerini kapatan iflveren, iflyerinin unvan ve adresini, çal›flt›r›lan iflçi say›s›n›, çal›flma konusunu, iflin bafllama veya bitme gününü, kendi ad›- n› ve soyad›n› yahut unvan›n›, adresini, varsa iflveren vekili veya vekillerinin ad›, soyad› ve adreslerini bir ay içinde Bölge Müdürlü¤üne bildirmek zorun- dad›r.

Alt iflveren, bu s›fatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdi¤i kendi iflyeri için birinci f›kra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür.

(17.06.2003 Tarih ve 25141 say›l›

Resmi Gazetede Yay›nlanan 4884 say›l› Kanunun 10. maddesiyle

eklenen f›kra) Ancak, flirketlerin tes- cil kay›tlar› ise ticaret sicili memur luklar›n›n gönderdi¤i belgeler üzerin den yap›l›r ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurlu¤unca bir ay içinde Ça- l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› il- gili Bölge Müdürlüklerine gönderilir.”

hükmüne yer verilmifltir.

Buna göre, ‹flverenler, ‹fl Kanunu'nun hükümleri gere¤ince iflyerlerini ilgili Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›

Bölge Müdürlü¤üne bildirmekle yü kümlüdürler. Bu yükümlülü¤ün en önemli flart› iflyerinin ‹fl Kanunu kapsa m›na girecek nitelikte bulunmas›d›r.

4857 say›l› ‹fl Kanununun 4. maddesin- de ‹stisnalar bafll›¤› alt›nda belirtilen ifllerde ve ifl iliflkilerinde 4857 say›l› ‹fl Kanunu hükümleri uygulanmayacak- t›r.

‹fl Kanununa tabi (sürekli iflin söz ko- nusu oldu¤u) bir iflyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çal›flma konusunu k›smen veya tamamen de-

¤ifltiren veya herhangi bir sebeple fa- aliyetine son veren ve iflyerini kapatan iflverenin, sözü geçen iflyerini Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤üne bildirme yükümlülü¤ü- nü B‹R AY içinde yerine getirmesi ge- rekmektedir.

B. 4857 Say›l› ‹fl Kanununda ‹flyeri Devrinin Hukuki Sonuçlar›

4857 say›l› ‹fl Yasas›’n›n “‹flyerinin ve- ya bir bölümünün devri” bafll›kl› 6.

maddesinde,

“MADDE 6. - ‹flyeri veya iflyerinin bir bölümü hukukî bir iflleme dayal› olarak baflka birine devredildi¤inde, devir ta-

(7)

rihinde iflyerinde veya bir bölümünde mevcut olan ifl sözleflmeleri bütün hak ve borçlar› ile birlikte devralana geçer.

Devralan iflveren, iflçinin hizmet süresi nin esas al›nd›¤› haklarda, iflçinin dev reden iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› ta- rihe göre ifllem yapmakla yükümlüdür.

Yukar›daki hükümlere göre devir ha- linde, devirden önce do¤mufl olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borç- lardan devreden ve devralan iflveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yü- kümlülüklerden devreden iflverenin so- rumlulu¤u devir tarihinden itibaren iki y›l ile s›n›rl›d›r.

Tüzel kiflili¤in birleflme veya kat›lma ya da türünün de¤iflmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

Devreden veya devralan iflveren ifl söz- leflmesini s›rf iflyerinin veya iflyerinin bir bölümünün devrinden dolay› feshe- demez ve devir iflçi yönünden fesih için hakl› sebep oluflturmaz. Devreden veya devralan iflverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut ifl organi- zasyonu de¤iflikli¤inin gerekli k›ld›¤›

fesih haklar› veya iflçi ve iflverenlerin hakl› sebeplerden derhal fesih haklar›

sakl›d›r.

Yukar›daki hükümler, iflas dolay›s›yla malvarl›¤›n›n tasfiyesi sonucu iflyeri nin veya bir bölümünün baflkas›na dev- ri halinde uygulanmaz.” Hükmü geti- rilmifltir. Söz konusu maddeye göre; ifl- yeri veya iflyerinin bir bölümünü huku- ki iflleme dayal› olarak baflka birine devredildi¤inde, devir tarihinde iflye- rinde ve bir bölümünde mevcut olan ifl

sözleflmeleri bütün hak ve borçlar› ile birlikte devralana geçecektir. Devralan iflveren, iflçinin hizmet süresinin esas al›nd›¤› iflçilik haklar›nda, iflçinin dev- reden iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› ta- rihe göre ifllem yapacakt›r. Devir halin- de, devirden önce do¤mufl olan ve de- vir tarihinde ödenmesi gereken borç- lardan devreden ve devralan iflveren birlikte sorumludur. 1475 say›l› Yasa- n›n uyguland›¤› dönemden farkl› ola- rak devreden iflverenin sorumlulu¤u devir tarihinden itibaren iki y›l ile s›- n›rland›r›lm›flt›r. Ancak, tüzel kiflili¤in birleflme veya kat›lma ya da türünün de¤iflmesiyle sona erme hallerinde bir- likte sorumluluk hükümleri uygulan- mayaca¤› hususuna dikkate etmek ge- rek mektedir.

Devreden ve devralan iflveren ifl söz- leflmesini s›rf iflyerinin veya iflyerinin bir bölümünün devrinden dolay› feshe- demez ve devir iflçi yönünden fesih için hakl› bir sebep olufltumayacakt›r.

Devreden veya devralan iflverenin eko- nomik ve teknolojik sebeplerin yahut ifl organizasyonu de¤iflikli¤inin gerekli k›ld›¤› fesih haklar› veya iflçi ve iflve- renlerin hakl› sebeplerden derhal fesih haklar› sakl›d›r. Yukar›daki hükümler, iflas dolay›s›yla malvarl›¤›n›n tasfiyesi sonucu iflyerinin veya bir bölümünün baflkas›na devri halinde uygulanmaya- cakt›r.

(8)

IV. SONUÇ

Sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya iflye- rinin baflka bir iflverene devrolunmas›

veya intikal etmesi halinde de, yeni ifl- veren bildirge vermekle yükümlü olup, bu ifllerde çal›flan sigortal›lar›n sigorta hak ve yükümleri devam edecektir. Si- gortal›lar›n çal›flt›r›ld›¤› iflyeri devredi- lir veya intikal ederse, eski iflverenin SSK’na olan sigorta primi ile gecikme zamm› borçlar›ndan ayn› zamanda ye- ni iflveren de müteselsilen sorumlu ola- cak, bu hükme ayk›r› sözleflme yap›la- mayacakt›r.

4857 say›l› ‹fl Kanunu’na göre, iflyeri veya iflyerinin bir bölümünü hukuki ifl-

leme dayal› olarak baflka birine devre- dildi¤inde, devir tarihinde iflyerinde ve bir bölümünde mevcut olan ifl sözlefl- meleri bütün hak ve borçlar› ile birlik- te devralana geçecektir. Devralan iflve- ren, iflçinin hizmet süresinin esas al›n- d›¤› iflçilik haklar›nda, iflçinin devre- den iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› tarihe göre ifllem yapacakt›r. Devir halinde, devirden önce do¤mufl olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan ifl veren birlikte sorumludur. 1475 say›l› Yasan›n uygu- land›¤› dönemden farkl› olarak devre- den iflverenin sorumlulu¤u devir tari- hinden itibaren iki y›l ile s›n›rland›r›l- m›flt›r.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :