• Sonuç bulunamadı

Bu sevda bizim Adımızı yazdık dağlara, Emeğimizle.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bu sevda bizim Adımızı yazdık dağlara, Emeğimizle."

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

’A?

D

oğalyan sonuçlarını, afetlerin doğalsakinolma­ bir kabullenişlc içselleştirir­

ken, bilimden ve mühendislikten kopuşu yaşayan ülkemizde, jeoloji

mühendisliğinin temel tanımlarını söylentilerden ve yanlış beklenti­ lerden uzak tutup, ülkeningeleceği ile ilgili yaşamsal öneme sahip çalışmaları da kendi disiplini içinde daha ciddi ele alma sorum­ luluğunu göstermeliyiz.

Yaşadığımız çevreye baktığı­

mızda, yeni bin yılda bu sorumlu­

luğun hakimiyetinden bahsedebilir miyiz?

Üniversiteye ilk girdiğim yıl, çocukluğumun tamamını geçirdi­ ğim anneannemin evinde, kırk yıl­

lık komşularının da bulunduğu bir akşam çayı sohbeti sırasında, ton­

ton teyzelerimden biri (doğal ola­ rak o dadiğerleri gibi beni bebek­ liğimden itibaren biliyordu, keli­ menin tam anlamıyla onların elinde büyümüştüm) anneanneme doğru dönerek "maşallah. Özgür okulu da kazandı, artık kızlarımız ona emanet...1' demişti. Annean­

nem ne düşündü bilemiyorum ama ben koltuktan düşmek üzereydim.

Konuyu anlamaya çalıştığımı biraz fazlabelliedince,aynı teyzem beni gururlandırmak istercesine olayı açıkladı: "Sen de artık bir JİNE­

KOLOG oldun sayılır, şunun şura­ sında...". Gerçi, apar topar JEO­ LOG olacağımı söylemiştim ama, yine de diğer teyzelerden gelen tepki hiç değişmemişti: "Maşallah maşallah..."

Okulu bitirip diplomamı aldık­

tan sonra, her erkek çocuğu gibi askerlik işlemlerimi halletmek için askerlik şubesine gittiğimde ise, aynı durumdaolan ve tecil belgesi isteyen pek çok arkadaşla beraber beni degeniş bir odada iç çamaşır­ larımız hariçsoyup, muayene ettik­ leri sırada başçavuş bizi eri e mu­

habbetediyor, nelerle uğraştığımı­

zı soruyordu. Sıra bana gelip de JEOLOJİ MÜHENDİSİ cevabını duyunca, kısa bir sessizlikten ve etrafı belli belirsiz süzdükten sonra, "Aslında tüm Orta Doğu petrolü bizde ama söylemiyor­ sunuz değil mi, geleceğe saklıyor­ sunuz" diyerek konuşmasını mutlu bir şekilde göz kırparak tamam­ lamıştı.

İlk iş başvurumu bir inşaat proje firmasına yapmıştım. Kendi

(2)

alanında büyük sayılabilecek, İsmi kimseye yabancı gelmeyen ve piyasada saygınlığı olduğunu bildi­ ğim bir firma... Sahibiyle gerçek­ ten çok samimi ve bir saate yak­

laşan konuşmamızın sonunda bana tatlı bir itirafta bulunmuştu: "Bak Özgür, ODTÜ mezunusun, iki yabancı dilin var, bilgisayarın var ama JEOLOJİ MÜHENDİSİSİN, bizim inşaat camiasında ne yapa­

bilirsin kİ?". 17 Ağustos depre­ minden bir-iki hafta sonra, beni ceptelefonumdan arayarak deprem hakkında görüşmek istediğini söyledi. Samimiyetine inandığım için iş çıkışı bürosuna uğradım ve deprem hakkında benimle iki saate yakın konuştu. Son soru ise, deprem BİR DAHA OLURSA,

Ankara'nın neresini etkileyeceği idi. (Aslında tam olarak oturduğu sokağı sormuştu). Akşam geç vakit eve dönerken, Güvenpark’ta dol­ muşun radyosunda deprem tartış­ maları vardı. Ön koltukta oturan genç öğrenci meslektaşıma şoför soru yağdırıyordu: "Hocam söy­

leyin siz bilirsiniz, bir dahaki DEPREM NEZAMAN?"...

Beş yıl içindejinekologluktan, stratejik petrol araştırmacılığına, ne işe yarayacağı şüpheli bir mü­

hendisten deprem falcısı-uzman- lığına kadar her elbise üzerime oturdu. Şimdi ise yeni bin yıla birkaç hafta kala bu yazıyı yazar­

ken, bir yandan başkentin yan­ mayan elektrikleri ve çalışmayan doğalgaz şebekesini düşünüyor ve

kendi kendime soruyorum: "Bir jeoloji mühendisi olarak mesle­

ğimde hangi giysiyi üzerimde taşı­ yorum?".

Yukarıda bahsettiğim olaylar sadece birer tatlı anı olarak kafam­ da yaşasa da, gerçekanlamdahızla değişen ve daha ileri düzeyde teknik gelişmelerin yaşama hakim olduğu bir dünyada jeoloji mühen­ disliğinin tanımı nedir?

Bilim tarihinde yaşamı ve onun elementlerini tanımlama çalış­

malarıyla başlayan mesleğimiz, medeniyetler geliştikçe (ya da genişledikçe) toplumların ekono­ mik vc siyasî dayanağı olan ham­ madde ihtiyaçlarını temin etmek adına kendine yön bulmuş. Uzun yıllar yeraltı kaynaklarının en­ düstriyel amaçları için teminine hizmet eden mesleğimiz, bu çalış­ maları sırasında edindiği olağan­ üstü bilgi ve deneyimle beraberdo­ ğa olaylarının mekanizmasına iliş­

kin fikir ve teoriler geliştirmiş.

Giderek bu teoriler yerhareketleri­

nin mekanik prensiplerini daha iyi vc özelolarakaçıklamayabaşlamış ve yavaş yavaş jeoloji çehre de­

ğiştirerek mühendislik disiplini haline gelmiş.

Şüphesiz bu evrim, mesleğin diğer ilgi alanlarını önemsiz ve işlevsiz kılmamış, tersine uzman­ laşma üzerine dayalı daha geniş tabanlı yeni ana bilim dallarını or­ taya çıkarmış, İşte tam da bu nok­

tada, üzerinde durmamız gereken konu gündeme geliyor: Jeoloji Mühendisi kimdir ?

Her şeydenönce mühendistir. O halde amacı " çözüm üretmektir"

ama "mühendisçe". Yani aklın, mantığın, bilimin vc günümüzün bir gerçeği olarak da "ekonominin"

ışığında çözüm üretmektir. Peki biraz dahageriye gidelim, "mühen­

dis"kimdir? Busoruya da mühen­ disin ne olmadığıyla cevap verebi­ liriz: " mevcut sorunları gözlemle-

(3)

meyen, gördüklerini çözmek için analitik yöntemler kullanmayan, çalışmalarını sorgulamayan, ama en önemlisi yaşadığı çevrenin sorunlarını yine çevrenin ihtiyaç­ ları doğrultusunda çözmeyen" kişi mühendis değildir diyebiliriz.

O halde şöylebir tanım yapsak:

Jeoloji mühendisi, yaşadığı çevrenin yer bilimleri ile ilgili sorunlarını, doğal dengeyi boz­

madan, sosyal cilamın ihtiyaçları ve zaman sınırını göz önünde bu­ lundurarak, ekonomik bir şekilde çözen, ya da çözmeye çalışan ki­ şidir.

Gelin bu tanımlara yakından bakalım:

Çevre

Jeoloji mühendisi, her şeyden önce yaşadığı çevreye karşı sorum­ lu olan kişidir. Bu çevre, İster mahalle, ister şehir, ister ülke ölçeğinde olsun sorumluluk aynı­

dır. Son zamanlarda yaşadığımız depremlerle bilimsel anlamda ilgilenmek, az ya da çok deprem­ lerin günlük hayatımıza olumsuz

etkilerini çözümlemek (mühendis­

likve bilim dışı uygulamalara karşı olmak, yapıların projelendirilme­

sinde jeoteknik raporların ciddi anlamda hazırlanması ve değer­ lendirilmesini sağlamak, İmar planlarının hazırlanmasından uy­

gulama aşamasına gelmesine kadar olan süreçte mühendislik jeolojisi parametrelerini ve gerçeklerini sergilemek),aksi davranışların -bir sonraki deprem yıkımı yaşan­

madan- karşısında olmak çevre sorumluluğumuzun tanımı olsa gerek.

Yerbilimleri

Jeoloji mühendisliğinin ilgi alanı "yer"dir. Her ne kadar halk arasında bu alan "her şey" gibi gözükse de, meteorolojik olaylar, fîziko-kimyasal özellikleri (temel tanımlamalar hariç), yapıların sta­

tik hesapları gibi diğer disiplinler jeoloji mühendisliğinin ana uğra­

şısı değildir. Ancak, tüm diğer ilgili disiplinler, "yer"i anlamamız ve onun mekanik özelliklerine ilişkin projeler hazırlayabilmemiz için

Bu sevda bizim Adımızı yazdık dağlara, Emeğimizle.

Çekiç seslerimiz doruklarda asılı.

Çiğ tanesi gibi düştü terimiz Rengarenk kırçiçekleri üstüne.

Yorgunlukları bıraktık serin gölgelere, Azıkları, dostlukları bölüştük.

Önümüzde buz gibi karpuz, Elde Tosya çakısı,

Yumruklarımıza sinmiş soğan kokusu, çam soğuğu pınarlardan gelir suyumuz, Ciğerlerimizde hala bozkır havası.

Coşkular evrene sığmaz, Yanık bir ezgidir yüreklerde, Dinmek bilmeyen Anadolu sevdası.

Erdoğan Bozbay

25 Şubat 1996

(4)

birer yardımcı araç, ya da

“bakış açısTdır. Yine güncel doğal afetleri örnek verecek olursak,

"yer"in mukavemet para­ metreleri,yeraltı su duru­

mu, temel fiziksel-kim­

yasal özellikleri ilebütün bu ve benzeri veriler ışı­

ğında hazırlanacak uygu­

lama projelerinin ön ha­

zırlıkları ve proje boyun­

ca gözlem-kontrol amaçlı yerin davranışı ile ilgili danışmanlık, jeoloji mühendisliğinin tanımı­

dır. Ancak, bu çalışmala­ rın ötesinde bir üstyapıyı inşaa etmek ve bunun sorumluluğunu almak jeoloji mühendisliğinin tanımı İçersinde değer­ lendirilemez. Özellikle kamuoyunun yanlış ve

yönlendirilmiş beklentileri doğrul­ tusunda “doğal afetleri ortadan kaldırmak", ya da “üstyapıları do­

ğal afetlerden etkilenmeyecek biçimde yapılandırmak" jeoloji mühendisliğinin görevi değildir.

Ancak, “doğal afetlerin mekaniz­

masını çözümleyerek, muhtemel hasarlarını azaltıcı önlemleri öner­ mek" ve "üst yapıların oturduğu temellerin, zemin özellikleri doğ­

rultusunda, ne şekilde tasarlanması gerektiğini belirlemek” jeoloji mü­

hendisliğininsorumluluğudur.

Doğal Denge

Mühendislik jeolojisi tüm çalış­ malarını "doğa içinde yaptığı için, en öncelikli görevlerinden birisi doğanın kabul etmeyeceği projeleri onazorla kabul ettirmeyeçalışma­

maktır. Kirlenmesine yol açtığımız hersu kaynağı, yeraltı kaynakları­ mızı bilinçsiz şekilde değerlen­ dirmek uğruna tahrip ettiğimiz her orman, her yaşam alanı, bize sera etkisi, asit yağmuru, kuraklık,

toplu hastalıklar olarak geri dön­ mektedir.

Sosyal Ortam

Sadece jeoloji değil, tüm mü­

hendislik çalışmalarının temelinde

“insanın ihtiyaçları1' yatar. Eğer ihtiyaçlarımız olmasaydı, onları çözme sistematiği olan mühendis­ lik de olmazdı. Bu açıdan bakıl­ dığında mühendislik jeolojisi, in­

san toplumunun yani sosyal orta­

mının İhtiyacı, güvenliği ve refahı İçin çalışır. Diğer bir deyişle, sosyal ortamı rahatsız eden, sosyal dengeleri bozan çözümler, jeoloji mühendisliğinin öne re b i 1 eceği çözümler olmamalıdır.

Zaman Sınırı ve Ekonomi

Bugünün yüksek hızla gelişen teknoloji tabanlı dünyasının insan­ ları olarak çözümlere “hemen, şimdi" ihtiyacımız var. Elbette, bir mühendislik çalışması sihir değil­ dir ve şapkasından tavşan çıkarır

gibi su kanalları, yollar, barajlar inşaa edemez. Ama, insan ömrüyle sınırlı top­

lumsal gelişim çizgisinde, birkaç nesil boyunca devam eden çalışmalar da "mühen­ dislik" gereği değildir. O halde, jeoloji mühendisli­

ğininbir görevi deyapılması planlanan “yer" ile ilgili pro­

jelerin verimliliğini, jeolek- nîk özelliklere dayanarak zaman ve ekonomi açıların­ dan uygun olup olmadığına karar vermektir. İnsanların kısa ve orta vadedeki İH­ TİYAÇLARININ, pratikte toplumlann uzun vadeli he­

deflerinden önce geldiği gerçeğini görerek, uzun va­

deli dev projelere ayrılan kaynaklarla bugünün sorun­ larını, çözümsüzlük içinde geleceğe havale etmek de bir mühendislik yaklaşımı değildir.

Sonuç olarak, geride bırak­ tığımız yüzyılın ve binyılın şu son yıllarında yaşadığımız (hatta son günlerinde bile çektiğimiz) sıkın­

tıların perspektifinden baktığımız­ da, gelecek zaman diliminde mü­ hendislik kavramı içerisinde jeolo­

ji mühendisliği, toplum nezdinde deprem falcısı,madenavcısı,yada ikinci sınıf mühendis olarak değil;

fazlasıyla hakettiği tarihi gelişimi ve birikimi sayesinde toplum güvenliği ve refahı için ilgili tüm teknik donelere sahip bir şekilde, doğayla beraber insan için verimli ve ekonomik ÇÖZÜMLER ÜRE­

TEN yer bilimcisi kimliği ile yeni bin yıla merhabademelidir.

Özgür Acır

Jeoloji Mühendisi

Referanslar

Benzer Belgeler

Literatürde karın ağrısı portal ven birlikteliği bildirilmekle birlikte olgumuzda olduğu gibi karın ağrısı, NBA, MTFHR- C677T gen polimorfizminin eşlik ettiği portal

İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevrenin olanaklarından yararlanır. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi ve son yüzyılda yaşanan hızlı nüfus

Verilen merkezler arasındaki boylam farkı bulunur. Verilen merkezler aynı yarım kürede ise boylam değerleri bir- birinden çıkartılır. Verilen merkezler farklı

Bilgilendirici metinlerin çevirisinde göz önünde bulundurulması gereken durumlar

• Müktesebatın benimsenmesi, uygulanması ve idare edilmesi için kamu yönetiminin kapasitesinin özellikle eğitim ile yasal olmayan göç ve yasal olmayan insan ve

Türk Dil Kurumunca kaos için Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu’nda karmaşa kelimesi karşılık olarak gösterilmiş.. Aynı yayında sıfatı kaotik

Örgütün eski çalışanlarının, aynı örgütte farklı birime geçişinde bile uyum konusunun dikkate alındığı bir ortamda, işletmeye yeni katılan personelin uyumunun,

derecesinde görüş bildirmiştir. Bu bulgu, öğretmen adaylarının akademik başarısını değerlendirmede sorumlu olan uygulama öğretmeni ve öğretim

kabuledilmeyecektir.”denilerek İslam’ın dışındaki dinlerin varlığından da bahsedilir.Böylece Kur’an’da din kavramıyla özel anlamda İslam, genel anlamda ise bütün

Dalaman-Ortaca-Fethiye sahili çok yüksek riskli, Samandağ-Arsuz-İskenderun, Marmaris, Datça, Didim, Güney Marmara sahili orta düzeyli riskli tsunami olma

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

Mezun olmak için tezli yüksek lisans programlar›nda al›nmas› gereken ders say›s› toplam› / Tezli yüksek lisans program

ÇalıĢma Almanya‟da Almanca etkisiyle konuĢulan Türkçede yer alan Almanca kopyalama ve kod değiĢtirmelerinin kelime türlerine göre dağılımını ortaya koymak

24. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye göre; “Yüksek Fen Kurulu” üyeleri ile

“Bu çerçevede yine organize sanayi bölgelerini daha da bir adım ötede, hem teşvik, hem de organize sanayi bölgelerini de içine alacak şekilde ve bir anlamda bunları da

‘Proje karlılık analizi’ piyasa fiyatıyla gerçekleştirilirken, ‘eko- nomik karlılık analizinde’ projenin toplumsal refah düzeyi üzerindeki etkisi gölge

Şekil-1’de sunulan modeli temel alan bu çalışmanın Türkiye’de 9-16 yaş aralığındaki çocukların mobil internet deneyimlerini erişim, kullanım, etkinlikler,

Dünyada uygulanan eğitim sistemleri, hızlı değişim kaydetmektedir. Teknolojideki uygun araçların ortaya çıkması sonucunda, yıllar önce kullanılan

İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı -

Akarsu baraj tufa modeli: A-Geç Kuvaterner, Caerweys tufası, Kuzey Galler; üstte daha küçük fitoherm barajları gelişirken, altta akışaltında iyi çimentolanmış tufa

3 İbrahim GÜNEY Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisi.. 4

Kadının anne ya da hamile olma gibi cinsiyetine özgü bir özelliğinden dolayı çeşitli kariyer olanaklarından yoksun bırakılması, düşük performans

Ni metali yüklemenin kümen seçimliliğine etkisi incelendiğinde, HMOR katalizörü için en yüksek kümen seçimlilik değeri 250 o C’de WHSV3 akış hızında % 45,65