• Sonuç bulunamadı

aofdersnotlari.net GÜZ ARA - 3. OTURUM - Cumartesi 14:00 3. YARIYIL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "aofdersnotlari.net GÜZ ARA - 3. OTURUM - Cumartesi 14:00 3. YARIYIL"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ

ÖĞRENCİNİN

SOYADI : ...

ADI : ...

TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ...

SINAV SALON NO : ... SIRA NO: ...

Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.

GENEL AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:

Testin Adı: Soru Sayısı Sayfa No

2. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.

3. Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki soruları ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz.

4. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.

5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız.

Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.

6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.

7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız.

8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza bir puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için sizce doğru olan seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.

10. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali

A 3311

2013 - GÜZ ARA - 3. OTURUM - Cumartesi 14:00 3. YARIYIL

KAMU MALİYESİ 20 02

MUHASEBE UYGULAMALARI 20 05

ANAYASA HUKUKU 20 08

aofdersnotlari.net

(2)

2013 GÜZ ARA 3311-A

KAMU MALİYESİ

A

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değerine ne ad verilir?

A) Milli Gelir B) Safi Gelir

C) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) D) Net Milli Gelir

E) Kişi Başına Milli Gelir

2. "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler"

ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin kapsamında yer alır?

A) Fizyokrat Görüş B) Devletçi Görüş C) Klasik Liberal Görüş D) Merkantilist Görüş E) Sosyalist Görüş

3. Devletin kaynak dağılımı işlevinin karşılığı olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin harcamalarına parasal kaynak yaratmasıdır.

B) Devletin sermaye için parasal kaynak toplamasıdır.

C) Devletin doğal kaynakları yönetmesidir.

D) Devletin üretici kaynakları dağıtmasıdır.

E) Devletin kaynakları tamamen özel kesime aktarmasıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi firmaların doğal olarak tekelleşme özelliği gösterdiği alanlardan biri değildir?

A) Sebze-meyve toptancılığı hizmetleri B) Demiryolu işletmeciliği

C) Elektrik dağıtımı

D) Telekomünikasyon hizmetleri E) Doğalgaz dağıtımı

5. Bireylerin bir ortak malı aşırı kullanması sonucunda ortak malın zarar görmesi durumu hangi kavramla ifade edilir?

A) Dışlanamama B) Rakip olmama C) Yıpratma savaşı D) Ortakların Trajedisi E) Bedavacılık

6. Çevreyi kirleten ekonomik birimlerin belirli oranda/miktarda vergi ödemesini öngören bir yaklaşımdan yola çıkarak konulan vergilere ne ad verilir?

A) Gerileyici vergiler B) Pigou'cu vergiler C) Dolaylı vergiler D) Artan oranlı vergiler E) Maktu vergiler

7. Devleti toplumsal bir sözleşme sonucu oluşturulan bir varlık ve araç olarak tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristotalesçi devlet yaklaşımı B) Hegelci devlet yaklaşımı C) Marksist devlet yaklaşımı D) İyi - kötü devlet yaklaşımı

E) Rousseau, Hobbes, Locke yaklaşımı

8. Belirli bir dönemde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içinde satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksine ne ad verilir?

A) Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) B) Sanayi üretimi endeksi

C) Tüketici güven endeksi D) Üretici fiyatları endeksi (ÜFE) E) Toptan eşya fiyat endeksi

aofdersnotlari.net

(3)

2013 GÜZ ARA 3311-A

A

9. Optimal oy kuralını ilk analiz eden ekonomistler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bowen-Black B) Romer-Rosenthal C) Buchanan-Tullock D) Samuelson-Lindahl E) Musgrave-Stiglitz

10. Belirli bir bölgedeki özel ve kamusal tüm firmalar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak bölgesel kalkınmayı amaçlayan yasal yapılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkınma ajansları

B) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar C) İl özel idareleri

D) Yerel yönetim birlikleri E) Sivil toplum kuruluşları

11. Devletin gelir ve harcamalarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyaset B) İktisat C) Hukuk D) Kamu Maliyesi E) İstatistik

12. Devletin en önemli amacının zenginleşmek olduğu ve bunun da ülke hazinesinin sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenlerin artırılması ile sağlanacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liberal Görüş B) Devletçi Görüş C) Fizyokrat Görüş D) Sosyalist Görüş E) Merkantilist görüş

13. 1929 Ekonomik Buhranı sonrasında ekonomide önemli bir yapısal aksaklığın mevcut olduğunu ve piyasanın kendi gücüyle bu yapısal aksaklığı gideremeyeceğini ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adam Smith B) Karl Marx

C) Françous Quesnay D) John Locke

E) John Maynard Keynes

14. Aşağıdakilerden hangisi küresel kamusal malların sunumunu sağlayan uluslararası sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

A) Kızılhaç

B) Dünya Sağlık Örgütü C) Yeşilbarış (Greenpeace) D) Kızılay

E) Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü

15. Aşağıdakilerden hangisi devletin kredi mekanizması yaratarak piyasaya müdahale ettiği durumlara örnek gösterilemez?

A) Esnaf kredileri B) Konut kredisi C) Otomobil kredisi D) Öğrenci kredileri E) KOBİ kredileri

aofdersnotlari.net

(4)

2013 GÜZ ARA 3311-A

A

16. Sosyal Güvenlik Kurumu hangi 3 kurumun tek çatı altında toplanmasıyla oluşturulmuştur?

A) SSK, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, BAĞ-KUR

B) Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR

C) Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu

D) Emekli Sandığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı

E) Emekli Sandığı, SSK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı

17. Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal mallara örnektir?

A) Ulusal savunma B) Elbise

C) Kablolu TV yayını D) Parklar

E) Yüzme havuzları

18. Kamu kesimini oluşturan bileşenlerin finansman açıklarının toplamını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu kesimi borçlanma gereği B) Cari açık

C) Kamu borç stoku D) Dış açık

E) Bütçe açığı

19. Medyan seçmen modelini geliştiren ekonomistler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Romer - Rosenthal B) Bowen - Black C) Buchanan - Tullock D) Niskanen - Buchanan E) Lindahl - Tullock

20. Devletin iktidar unsurunu oluşturan öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülke B) Toprak C) Millet D) Vatan E) Egemenlik

aofdersnotlari.net

(5)

2013 GÜZ ARA 3311-A

MUHASEBE UYGULAMALARI

A

1. İşletmenin varlık ve borçlarının parasal tutarlarının kesin olarak belirlenmesi işlemine ne ad verilir?

A) Sayım

B) Mizan çıkarmak C) Devir kaydı D) Mutabakat E) Değerleme

2. Muhasebede bir işletmeye ait varlık, alacak ve yükümlülüklerin belirli bir tarihteki miktar ve değerlerinin tespiti işlemine ne ad verilir?

A) Geçici mizan B) Envanter C) Kesin mizan D) Sayım E) Mutabakat

3. İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sonsuz kabul edilen ömrünün, belirli dönemlere ayrılması ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak belirlenmesi, muhasebenin hangi temel kavramı gereğidir?

A) Dönemsellik kavramı B) Parayla ölçülme kavramı C) Tutarlılık kavramı D) İhtiyatlılık kavramı E) Özün önceliği kavramı

4. Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemlerinin unsurlarından biri değildir?

A) Sayım

B) Ücretlerin tahakkuku C) Değerleme

D) Dönem sonu kayıtlarının yapılması E) Mutabakat

5. Faaliyeti sona eren bir işletmenin çıkardığı envantere ne ad verilir?

A) Açılış envanteri B) Tasfiye envanteri C) Dönem sonu envanteri D) Kuruluş envanteri E) Devir envanteri

6. Kasa sayımında 3.000 Türk Lirası farklılık bulunmuş, yapılan inceleme sonucunda farklılığın, önceki yıl şüpheli hale gelmiş ve karşılık ayrılmamış olan bir alacağın tahsili işleminin kayıtlara geçmemesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Bu bilgilere göre yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 3.000 borç / Kasa hesabı 3.000 alacak ve Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 3.000 borç / Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 3.000 alacak

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 3.000 borç / Kasa hesabı 3.000 alacak ve Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 3.000 borç / Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 3.000 alacak

C) Kasa hesabı 3.000 borç / Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 3.000 alacak ve Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 3.000 borç / Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 3.000 alacak

D) Kasa hesabı 3.000 borç / Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 3.000 alacak ve Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 3.000 borç / Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 3.000 alacak

E) Kasa hesabı 3.000 borç / Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 3.000 alacak ve Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 3.000 borç / Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 3.000 alacak

7. Maliye bakanlığı tarafından ilan edilen yılsonu dolar kuru, $ 1 = 1,54 Türk Lirasıdır. İşletmenin yılsonu Kasa (Dolar Kasası) hesabı 34.000 Türk Lirası borç kalanı vermektedir. İşletme, yılsonunda elindeki efektifi değerlemiş ve aşağıdaki muhasebe kaydını yapmıştır.

Bu bilgilere göre yılsonunda işletmenin kasasında kaç dolar vardır?

1.660 1.660 KAMBİYO ZARARLARI HS.

KASA HS.

Dolar kasası

A) 20.000 B) 21.000 C) 22.078 D) 25.000 E) 34.000

aofdersnotlari.net

(6)

2013 GÜZ ARA 3311-A

A

8. Yılsonunda yapılan envanter çalışmaları sırasında işletmenin kasasında €20.000 olduğu ve Kasa (Euro Kasası) hesabının 40.000 Türk Lirası borç kalanı verdiği tespit edilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından yılsonunda ilan edilen euro kuru €1= 2,30 Türk Lirasıdır.

Bu bilgilere göre değerleme işleminin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasa (Euro Kasası) hesabı 46.000 borç / Kambiyo Kârları hesabı 46.000 alacak B) Kambiyo Zararları hesabı 6.000 borç / Kasa

(Euro Kasası) hesabı 6.000 alacak

C) Kambiyo Zararları hesabı 46.000 borç / Kasa (Euro Kasası) hesabı 46.000 alacak D) Kasa (Euro Kasası) hesabı 2.300 borç /

Kambiyo Kârları hesabı 2.300 alacak E) Kasa (Euro Kasası) hesabı 6.000 borç /

Kambiyo Kârları hesabı 6.000 alacak

9. Aşağıdakilerden hangisi diğer hazır değerler içinde yer almaz?

A) Vadesiz mevduat

B) Müşterilerden alınan çekler C) Vadesi gelmiş tahvil faiz kuponları D) Değerli madenler

E) Damga pulları

10. Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinin satın alınan ticari malın maliyetine dahil edilmesi zorunlu değildir?

A) Alış bedelinin B) Taşıma giderlerinin

C) Ticari mal işletmenin deposuna geldikten sonra gerçekleşen faiz giderlerinin

D) Ticari mal işletmenin deposuna gelene kadar gerçekleşen kur farklarının

E) Ticari mal ithal edilmiş ise ödenen gümrük vergisinin

11. Vergi Usul Kanunu’na göre maddi olmayan duran varlıklar hangi değerleme yöntemi ile değerlenir?

A) Alış bedeli B) Mukayyet değer C) Borsa rayici D) Tasarruf değeri E) Maliyet bedeli

12. Tek düzen muhasebe sistemine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi duran varlıklar içinde yer almaz?

A) Gelecek Aylara Ait Giderler B) Haklar

C) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri D) Gelecek Yıllara Ait Giderler E) Şerefiye

13. İşletme, 01 Kasım 2011 tarihinde bankadan altı ay vadeli 100.000 Türk Lirası kredi kullanarak bir telif hakkı satın almıştır. Kredi faizi yıllık %24 olduğuna göre, işletmenin yıl sonu bilançosunda söz konusu telif hakkı kaç Türk Lirasıdır?

A) 100.000 B) 102.000 C) 104.000 D) 112.000 E) 124.000

14. Aşağıdakilerden hangisi bir maddi duran varlığın maliyetine dahil edilmez?

A) Satın alma bedeli B) Taşıma masrafları

C) İlgili varlığın ürettiği ürünün tanıtım masrafları

D) Kurulum ve montaj masrafları

E) Deneme üretimi sırasında katlanılan masraflar

aofdersnotlari.net

(7)

2013 GÜZ ARA 3311-A

A

15. İşletme yıl içinde net varlıklarının gerçeğe uygun değeri 4.500.000 Türk Lirası olan bir işletmeyi, 5.000.000 Türk Lirası ödeyerek satın almıştır.

Bu bilgilere göre şerefiye ile ilgili yılsonunda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel Yönetim Giderleri hesabı 500.000borç/ Birikmiş Amortismanlar hesabı 500.000 alacak

B) Şerefiye hesabı 500.000 borç / Birikmiş Amortismanlar hesabı 500.000 alacak C) Genel Yönetim Giderleri hesabı 100.000

borç / Birikmiş Amortismanlar hesabı 100.000 alacak

D) Genel Yönetim Giderleri hesabı 250.000 borç / Birikmiş Amortismanlar hesabı 250.000 alacak

E) Genel Yönetim Giderleri hesabı 100.000 borç / Şerefiye hesabı 100.000 alacak

16. Tek düzen muhasebe sistemine göre aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeğidir?

A) Hisse senedi ihraç primleri B) Yasal yedekler

C) Statü yedekleri D) Olağanüstü yedekler E) Özel fonlar

17. Satıcı ile yapılan mutabakat neticesinde bulunan farkın, işletmenin borcuna karşılık ciro ettiği 20.000 Türk Liralık müşteri çekinin tutarını yanlışlıkla 2.000 Türk Lirası olarak kaydetmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alınan Çekler (Portföydeki Çekler) hesabı 18.000 borç / Satıcılar hesabı 18.000 alacak B) Satıcılar hesabı 2.000 borç / Alınan Çekler

(Portföydeki Çekler) hesabı 2.000 alacak C) Satıcılar hesabı 20.000 borç / Alınan Çekler

(Portföydeki Çekler) hesabı 20.000 alacak D) Satıcılar hesabı 18.000 borç / Alınan Çekler

(Portföydeki Çekler) hesabı 18.000 alacak E) Satıcılar hesabı 18.000 borç / Verilen Çekler

ve Ödeme Emirleri hesabı 18.000 alacak

18. Banka kredi borcunun faizi bilançoda ne zaman yükümlülük olarak gösterilir?

A) Tahakkuk ettiğinde B) Kredinin alındığı tarihte

C) Kredi tutarının banka hesabına yatırıldığı tarihte

D) Ödendiğinde E) Vadesi geldiğinde

19. Yılsonunda yapılan envanter çalışmaları sırasında, işletmenin bir satıcıya €2.000 olan senetsiz borcunun kayıtlarda 4.400 Türk Lirası olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından yılsonunda ilan edilen euro döviz kuru € 1= 2,30 Türk Lirasıdır.

Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kambiyo Zararları hesabı 400 borç / Satıcılar hesabı 400 alacak

B) Kambiyo Zararları hesabı 600 borç / Satıcılar hesabı 600 alacak

C) Kambiyo Zararları hesabı 4.600 borç / Satıcılar hesabı 600 alacak

D) Kambiyo Zararları hesabı 200 borç / Satıcılar hesabı 200 alacak

E) Satıcılar hesabı 200 borç / Kambiyo Kârları hesabı 200 alacak

20. Hisse Senetleri İptal Kârları hesabı işletmenin mali tablolarında hangi grup içinde gösterilir?

A) Bilançoda kâr yedekleri grubunda B) Bilançoda diğer duran varlıklar grubunda C) Bilançoda menkul kıymetler grubunda D) Bilançoda sermaye yedekleri grubunda E) Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan

gelirler ve kârlar grubunda

aofdersnotlari.net

(8)

2013 GÜZ ARA 3311-A

ANAYASA HUKUKU

A

1. Kuvvetler ayrılığı, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

A) Federalizm ile

B) Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesiyle

C) Yasama ve yürütme güçlerinin yasama meclisinde birleşmesiyle

D) Yürütmenin üstünlüğüyle

E) Yargının diğer iki kuvvete üstünlüğüyle

2. Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?

A) Yasama meclislerinde nitelikli çoğunluk B) Bir kereden fazla görüşme şartı

C) Birbirini izleyen iki yasama meclisi tarafından kabul şartı

D) Bazı hükümlerinin değiştirilemez kılınması E) Kuvvetler ayrılığı

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?

A) Belçika B) İtalya C) ABD D) İngiltere E) Fransa

4. Aşağıdakilerden hangisi, 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl demokratik devrimlerinin temelindeki amaçlardan biridir?

A) Millî birliği güçlendirmek B) İşçi haklarını geliştirmek C) Monarşiyi güçlendirmek D) Aristokrasiyi tasfiye etmek E) Toplum menfaatlerini korumak

5. Avrupa’daki ilk yazılı anayasa, aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

A) Fransa B) Almanya C) Belçika D) İspanya E) İsveç

6. Türk anayasa tarihinde Meclis Hükümeti Sistemi hangi anayasa ile benimsenmiştir?

A) 1876 B) 1921 C) 1924 D) 1946 E) 1961

7. 1924 Anayasasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yasama yetkisi ve yürütme yetkisi Büyük Millet Meclisinde toplanmaktaydı.

B) Meclisin, yasama yetkini bizzat kullanacağı düzenlenmişti.

C) Anayasanın ilk şeklinde laiklik ilkesi yer almaktaydı.

D) 1924 Anayasası sert bir anayasaydı.

E) 1924 Anayasasının ön gördüğü hükümet sistemi kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemiydi.

8. Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesinin ortamını hazırlayan etkenlerden biridir?

A) Demokrat Parti döneminde çıkartılan çeşitli antidemokratik kanunlar

B) 1924 Anayasasının sunduğu sınırsız özgürlükler

C) Şiddet olaylarının önünün alınamayışı D) Hükümetin etkin yönetim sağlayamaması E) 1924 Anayasasının demokratik bir ruha

sahip olmaması

aofdersnotlari.net

(9)

2013 GÜZ ARA 3311-A

A

9. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki anayasacılık hareketlerinin sonucunda imzalanan anayasal belgelerden biridir?

A) Büyük Şart B) Haklar Bildirgesi C) Sened-i İttifak

D) Teşkilatı Esasiye Kanunu E) Meclis-i Umumi

10. 1921 Anayasasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Saltanatın kaldırılacağı yolunda bir hüküm taşımamaktaydı.

B) Milli Mücadele döneminin anayasasıdır.

C) Meclis hükümeti sistemini öngörmüştür.

D) Kabul edildiği andan itibaren bir Devlet Başkanlığı makamı yaratmıştı.

E) Yerinden yönetim ilkesini kabul etmiştir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Konseyinin 29 Haziran 1981 tarihinde kabul ettiği 2485 sayılı “Kurucu Meclis Hakkında Kanun” la kurulan Milli Kurucu Meclisin görevlerinden biridir?

A) İdari davaların temyiz mercii olarak kanun yolu yargılaması yapmak

B) Yeni Anayasayı ve Anayasanın halkoyuna sunuluş kanununu hazırlamak

C) Kamu güvenliğini sağlamak

D) Kanunların uygulanmasını gözetmek E) TBMM kurulup, fiilen göreve başlayıncaya

kadar yürütme görevini yerine getirmek

12. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 ve 1982 Anayasalarının yapım süreçlerindeki benzerliklerden biri değildir?

A) Her iki durumda da sivil kanadın, Bakanlar Kurulu’nun kurulması ve düşürülmesine ilişkin yetkileri yoktur.

B) Her iki Anayasanın yapım sürecinde Kurucu Meclis kooptasyon sonucu oluşmuştur.

C) Her iki durumda da Kurucu Meclisce hazırlanan Anayasa, halkoyuna sunulmak suretiyle kesinleşmiştir.

D) Her iki durumda da Kurucu Meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır.

E) Her iki Anayasa, askeri müdahaleler sonucu oluşmuştur.

13. Danışma Meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Siyasi partiler sınırlı sayıda üye gönderebilmiştir.

B) Demokratik yöntemlerle göreve gelmemiştir.

C) Temsilciler meclisine oranla daha az temsili niteliktedir.

D) Üyeleri Milli Güvenlik Konseyince atanmıştır.

E) Yürütmeyi denetleme yetkisi yoktur.

14. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle, 1982 Anayasasıyla siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi amaçlanmıştır?

A) Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme yetkisi

B) Anayasa Mahkemesinin yetkileri

C) Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin seçilme usulü

D) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi E) Devlet Denetleme Kuruluna verilen yetkiler

aofdersnotlari.net

(10)

2013 GÜZ ARA 3311-A

A

15. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Anayasanın kabulü, aşağıdaki anayasalardan hangisinin kabulü için yapılan halkoylaması ile birleştirilmiştir?

A) 1876 Kanun-u Esasisi B) 1921 Anayasası C) 1924 Anayasası D) 1961 Anayasası E) 1982 Anayasası

16. Bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak aşağıdakilerden hangisine dava açılır?

A) Bakanlar Kuruluna

B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına C) Anayasa Mahkemesine

D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesine E) Milli Güvenlik Kuruluna

17. 1924 Anayasasına 1937 değişikliği ile giren ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyet B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Milli Egemenlik E) Laiklik

18. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini dolaylı bir şekilde seçme hakkına sahip olduğu seçimleri ifade eder?

A) Genel oylu seçim B) Seçimlerin serbestliği C) Eşit oylu seçim D) İki dereceli seçim E) Tek dereceli seçim

19. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin din özgürlüğü yönünü oluşturan unsurlardan biridir?

A) Diyanet işleri başkanlığının varlığı B) Devlet kurallarının dine dayandırılmaması C) Kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı

kınanmaması

D) Misyonerliğin yasaklanması E) Zorunlu din eğitimi

20. “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.

bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz’’ ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir yansımasıdır?

A) Şekli eşitlik B) Mutlak eşitlik C) Ayrımcılık yasağı D) Sosyal devlet E) Pozitif ayrımcılık

aofdersnotlari.net

(11)

Anadolu

Üniversitesi

Açıkö

ğretim Sistemi

2012-2013

Güz Ara Sınav Kitapçı ğı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.

(12)

Anadolu

Üniversitesi

Açıkö

ğretim Sistemi

2012-2013

Güz Ara Sınav Kitapçı ğı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.

Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

(13)

Anadolu

Üniversitesi

Açıkö

ğretim Sistemi

2012-2013

Güz Ara Sınav Kitapçı ğı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.

(14)

Anadolu

Üniversitesi

Açıkö

ğretim Sistemi

2012-2013

Güz Ara Sınav Kitapçı ğı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.

Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

(15)

Anadolu

Üniversitesi

Açıkö

ğretim Sistemi

2012-2013

Güz Ara Sınav Kitapçı ğı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.

(16)

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler sınava giren diğer öğrencileri rahatsız etmemek için kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Bu nedenle sorumluluk sınav kurallarına uymayan öğrencilere aittir.

Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesinin yetkili organlarınca bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

2. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz.

4. Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.

5. Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.

7. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

9. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

10. Sınav sırasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

11. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

12. Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.

13. Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

14. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

15. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.

16. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

aofdersnotlari.net

Referanslar

Benzer Belgeler

SOYADI : ... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.

SOYADI : ... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.

SOYADI : ... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.

SOYADI : ... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.

SOYADI : ... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.

SOYADI : ... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.

SOYADI : ... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.

SOYADI : ... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.