• Sonuç bulunamadı

Çin bankalar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çin bankalar"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Çin bankaları, çevreyi kirletmekle suçlanan 12 fabrikaya kredi vermeyi reddetti. Bu karar, yeni uygulamaya giren "Yeşil kredi" politikası kapsamında alındı.

Devlete ait yayın kuruluşlarında yer alan haberlerde, cezalandırılan 12 işletme arasında Anhui eyaletinde arıtmayla ilgili kurallara uymadığı belirlenen bir bira fabrikasıyla, Sişuan eyaletinde çevre koruma düzenlemelerini ihlal etiği tespit edilen bir enerji tesisi de var.

Temmuz ayında, müfettişler Çin Halk Bankası ve bankacılık düzenleme kuruluna, çevreyi kirletmekle suçlanan 30 işletmenin adını bildirmişti.

Kredi talebi reddedilen işletmelerin bu 30 şirket arasında yer aldığı belirtiliyor.

Çevre Koruma Dairesi'nden bir yetkili, "Amacımız, çevreyi kirleten şirketleri, bunun bedelini ödemeye zorlamak" dedi.

Çin'in sanayi üretimininde çevrenin en fazla kirletildiği ülkeler arasında yer alıyor. çevre kirliliği yüz binlerce kişinin erken ölümüne neden oluyor.

Aşırı kirlenme nedeniyle bazı göller ve nehirlerden tarım arazilerinin sulanmasında bile yararlanılamıyor. Kentlerde de hava kirliliği büyük kaygı yaratıyor.

Ekonomisi rekor bir hızla büyüyen çin'de mevcut yasalar, çevreyi kirleten şirketleri cezalandırmakta yetersiz kalıyor. Halihazırda bu şirketlere en fazla 13 bin dolar para cezası verilebiliyor.

Çin Hükümeti, şimdi bu cezaları ağırlaştırmayı planlıyor. 16/11/2007

Referanslar

Benzer Belgeler

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan

4- Özel istek numunelerinde sonuç raporunun kim/kimler tarafından teslim alınacağının, fakslanması isteniyorsa faks numarasının, adres ve telefon numarası gibi

Bu çalışmada, asenkron motorun sargı yapısı ve asenkron motor uzay harmonikleri üzerinde durulmuş ve uzay harmoniklerinin yok edilmesi için yeni bir stator oluk

Bu çalışmada, farklı (pul, çubuk, granül, Tubifex) akvaryum yemlerinin kırmızı kıskaçlı kerevitlerde büyüme ve yaşama oranı üzerine etkileri

Abortus türlerinin, mevsimlere göre dağılımları incelendiğinde missed abortusların ilkbahar mevsiminde daha sık olduğu görüldü (p=0.00072) ve istatistiksel olarak

Bitki için büyümenin en hızlı olduğu dönemde net azot mineralleşmesi, 0-5 cm ve 5-15 cm derinlik kademelerinde mera alanlarında meşe alanlarına oranla daha

Kılınç ve Kılınç (2018) yapmış oldukları çalışmada Batı Akdeniz Mutfağı mutfağına ait olan yöresel yiyecek ve içeceklerin işletmelerin menülerinde yer alma

Gökçek Ankara su şebekesinin ihtiyacı olan bakımı yaptırmadığı için Ankara içme suyu şebekesinden yoğun miktarda su kaybı yaşanmakta,. Ankaralının suyu

• Türkiye, petrol bakımından yeterli kaynaklara sahip olmamakla birlikte, zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip doğu ve Ortadoğu ülkelerine yakın olması jeopolitik

Şöhretinin yayılmağa başla­ dığı ilk yıllarda, yakışıklı çeh­ resine, güzel sesine ve zarif gi­ yinişine hayran olan genç hanım­ ların onun

Bu kararlar­ dan biri her yıl, her yıl sayıları andırılm ak üzere mühim bâzı klâsik eserlerin ehliyetleriyle tanınmış mütercimlere tercüme etdirilib

Vali ve Belediye Reisi Gökay 1950-1954 arasında İstanbul'da başarılı çalışmalar sergilerken 1950'lerin ortasında Başbakan Adnan Menderes imar hareketlerini bizzat

Kayalık arazileriyle Hindistan'ı Meksika'ya çok ben­ zeten Prenses Esra, orada doğum kontrolünün en bü­ yük problem olduğunu söylüyor ve: «Hintliler o

İkinci olgu ise 15 yıl önce intrakraniyal kitle nedeniyle ameliyat edilmiş, dört yıl önce intrakraniyal apse gelişmesi nedeniyle yeniden opere edildikten sonra apsesi tek-

Kandidemi tespit edilen hastalara ait demografik özel- likler, altta yatan hastalık, yapılan HKHN tipi, mutlak nötrofil sayısı, etken olan Candida türü ve eşzamanlı üreyen mantar

Tenofovir Disoproksil Fumarata Bağlı Nadir Bir Yan Etki: Kaşıntı A Rare Side Effect Due to Tenofovir Disoproxil Fumarate: Pruritus.. Zerrin Aşcı 1 , Havva Tünay 2 , Neşe

başkalanmnkilerie de benzeşebi­ lecek kendi durumlarımın, bilin­ meyen karanlık ve heyecan veri­ ci yönlerini gerçeküstü bir plat­ formda sunmaktan başka bir şey

hepatitis B, therapy of CHB in hemodialysis patients, management of CHB in nonliver solid organ transplant recipients, management of CHB in immunosuppressed nontransplant

Sağlık çalışanları arasında hekim ve hemşire meslek grubunun hastalarla direkt temas ve yoğun ilişkide bulunduğundan dolayı laboratuvar çalışan- ları,

Tekrar değerlendirilen hastada Çorum endemik bir bölge olduğu için Kırım-Kongo kanamalı ateşi olabileceği düşünüldü.. Tekrar sorgulanan hastanın has- taneye

Haluk Eraksoy, ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Çapa, ‹stanbul, Türkiye Tel./Phone: +90

Bu yazıda 16 yaşında bir genç kızda şiddetli karın ağrı- sı, ateş, bulantı ve kusmayla birlikte akut karın tablosu gösteren bir Salmonella typhi mezenter lenfadeniti

Çokluk, evin efendisi de kalantor konuk­ ların geleceği günlerde, erkenden kalkıyor, adam­ larına sütunları daha iyi temizlemeleri, döşemele­ ri daha iyi silmeleri,