• Sonuç bulunamadı

Çocuk kalp ve damar cerrahisi mi, doğumsal kalp hastalıkları cerrahisi mi?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çocuk kalp ve damar cerrahisi mi, doğumsal kalp hastalıkları cerrahisi mi?"

Copied!
2
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

408

doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12543

Turk Gogus Kalp Dama 2016;24(2):408-409

Editöre Mektup/ Letter to the Editor

Çocuk kalp ve damar cerrahisi mi,

doğumsal kalp hastalıkları cerrahisi mi?

Pediatric cardiovascular surgery or congenital cardiac surgery?

Mehmet Fatih Ayık, Emrah Şişli, Münevver Dereli, Yüksel Atay

Erişkin yaş grubu ile karşılaştırıldığında çocuk yaş grubunda uygulanan damar cerrahisi ameliyatları ve girişimsel radyoloji uygulamaları daha seyrek olarak gerekmektedir. Bunların da en sık endikasyonunu trav-maya bağlı damar yaralanmaları oluşturmaktadır.[1]

“Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yan Dal Uzmanlığı” isminden kaynaklanan, bu uzmanlığın görev ve yetki alanlarının cerrahi doğumsal kalp hastalıkları ile birlikte çocuk yaş grubundaki damar hastalıkları olduğu yönünde bir yanlış algılamanın söz konusu olduğu kanaatindeyiz. Pediatrik vasküler travma olgularının sevki sırasında, sevki gerçekleşti-recek olan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları tara-fından belirtilen sözlü ifadeleri ile de bu yanlış algıyı deneyimlemiş bulunmaktayız. Kanamanın ivedilikle kontrol altına alınması ve iskemi süresinin en aza indirgenmesinin çok önem arz ettiği temel vasküler cerrahi yaklaşım prensibinin derhal uygulanmayıp, bu olguların yan dal uzmanına veya yan dal merkezine sevkinin getireceği zaman kaybına dikkat çekilmesi gereği, bu yazının amacını oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere ülkemizde tıpta uzmanlık dalları ilk defa 8 Mayıs 1929 tarihinde kabul edilen “Tababet

ve İhtisas Vesikaları Hakkında Nizamname” ile

belir-lenmiş olup günümüzde uzmanlık dallarının adları ve eğitim süreleri, 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı

Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” ile

belirlen-miştir.[2,3] Buna göre “uzmanlık dallarının eğitim müf-redatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çer-çevesi” Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenmektedir.[3]

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi yan dal ihtisa-sı eğitim müfredatı ilk olarak 15 Ocak 2010 yılında bir çalıştay ile başlatılmış, Tıpta Uzmanlık Kurumu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi komisyonu çalışmaları ile müfredatın birinci sürümü 23 Ağustos 2011 yılında,[4] ikinci sürümü ise 4 Haziran

2013 tarihinde[5] oluşturulmuştur.Hem 2011 hem de

2013 tarihlerinde oluşturulmuş olan müfredatların içeri-ği ele alındığında ise çocuk damar cerrahisini kapsayan ek bir alt başlık bulunmamaktadır.[4,5]

Tıpta Uzmanlık Kurumu’nun 14 Kasım 2012 tarihli 44 numaralı toplantısı sonucu 312 numaralı kararda;

(i) bir ana dal uzmanının kazanmış olduğu mevcut

yet-kinlik ve yetkileri, bu ana dalın yan dallarının varlığı nedeniyle değişmediği, (ii) yan dal uzmanının, mensubu olduğu ana daldan kaynaklanan bütün yetki ve sorum-luluklara sahip olmaya devam ettiği ve (iii) uzmanlaştığı yan dal alanında, aldığı eğitimden kaynaklanan ek yetki ve sorumluluklar ile bazı iş ve işlemlerde daha ileri düzeyde yetkinlik kazanmış olduğu belirtilmektedir.[6]

Yukarıda belirtilmiş olan belgeler ile birlikte, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi yan dal uzmanlığının isminden kaynaklanan yanlış algının önüne geçilmesi konusunda “Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi” isminin, “Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi” olarak düzel-tilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Mevcut Editöre Mektup ile birlikte ilgili konuya ilişkin görüşlerin dile getirilmesi ve etkin bir tartışma ortamının sağlanarak ileride oluşacağı öngörülen aksaklıkların yaşanmama-sı adına konunun en kısa sürede sonuçlanmayaşanmama-sı önem arz etmektedir.

Geliş tarihi: 26 Ekim 2015 Kabul tarihi: 02 Kasım 2015

Yazışma adresi: Dr. Mehmet Fatih Ayık. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 35100 Bornova, İzmir, Türkiye.

Tel: 0505 - 794 75 91 e-posta: fayik35@gmail.com Available online at

www.tgkdc.dergisi.org

doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12543 QR (Quick Response) Code

(2)

Türüt ve ark.

409 Çıkar çakışması beyanı

Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşama-sında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişler-dir.

Finansman

Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

KAYNAKLAR

1. St Peter SD, Ostlie DJ. A review of vascular surgery in the pediatric population. Pediatr Surg Int 2007;23:1-10.

2. Tababet ve İhtisas Vesikaları Hakkında Nizamname: Resmi Gazete; 8 Mayıs 1929. Available from: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http:// www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1228.pdf&main=http://www.

resmigazete.gov.tr/arsiv/1228.pdf.

3. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun: Resmi Gazete; 26 Nisan 2011. Available from: http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2011/04/20110426-1.htm.

4. Çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı 23 Ağustos 2011. Available from: http://www. tuk.sagli k.gov.t r/muf1/25_cocuk _ kalp_ve_dama r_ cerrahisi_v.1.0.pdf

5. Çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı 4 Haziran 2013. Available from: http://www.tuk. saglik.gov.tr/muf2/index.html.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Ancak fonksiyonel kapasitesi düşük olan olgular ile kapak alanı orta veya ileri derecede dar olan olgularda, gebelik sırasında sıklıkla atriyal flutter/fibrilasyon gelişimi ve

Eğitim süreci ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar TUKMOS Komisyonunun Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitimi için bir önerisidir:.. TEMEL

Eğitim  alan  eğiticilerinin  yönlendirmesi  ile  kalp  damar  cerrahisindeki  ilginç  olguları    veya  süregelmekte  olan  bir  çalışmanın  ara 

Dernekte  genel  kurul,  yönetim  kurulu  veya  denetim  kurulu  tarafından  iç  denetim  yapılabileceği  gibi,  bağımsız  denetim  kuruluşlarına  da 

Mekanik ventilatöre bağlı hastanın takibi hastanın doktoru ve anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Hastanın stabil olduğu durumlarda dahil olmak üzere

Derin Ven Trombozunun Angio Eşliğinde Kateter Yöntemleri ile Pıhtı Eritme Tedavisi Toplar Damar Tıkanıklıklarında Balon ve Stent Uygulamaları.. Toplar Damar

Örneğin bir bypass ameliyatı için Kalp ve Damar Cerrahisi servisinde yatan ve ameliyat edilen bir hastanın, tam da taburcu edilme- si düşünülürken ortaya çıkan

Süreyyapaşa’da bir göğüs ve kalp ve damar cerrahisi uzmanı: Siyami Ersek A thoracic and cardiovascular surgeon in Sureyyapasa Hospital: Siyami Ersek.. Levent Alpay, Tunç

[P-397] Abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizde majör komorbid faktör olarak koroner arter hastalığının, kronik obstrüktif

Bu çalışma- da 2011 yılına gelindiğinde ülkemizdeki kalp damar cerrahisi (KDC) ve invazif kardiyoloji kliniklerinin mevcut durumları, faaliyetleri, uzman doktor sayıları

Onlar tek bir kalp yaralanmasıyla sınırlı olan ve birlikte büyük damar yaralanması olmayan kesici ve delici alet yaralanmasında mortalite oranını %8.5 olarak rapor

Aşağıda anlatılan Amerikan ve Avrupa Board’ları arasındaki en önemli fark Amerika’da Board’un toraks cerrahisi adı altında göğüs cerrahisi ve kalp ve damar

Avrupa'da kalp cerra hisine aday hastalardaki görece- li riski belirl emek amacıyla çok merkezli ve gen iş kapsamlı bir çalışma olan EuroSCORE'un (8 ülkede, 128

ASD primum nedeni ile operasyon uygul anan bir has tada, operasyon sonrası AV tam blok nedeni ile uygulanan endokardiyal kalı cı kalp pili istenmeyen şekilde sol

Tip I akut aort diseksiyonu nedeniyle asendan aort ve arkus aorta replasmam yap1lan 3 olguda operasyonda se- rebral dokuyu korumak, hava ve partikül embolisini ön-

Yazılı sınavda başarılı olanlar ve sınav komisyonu tarafından incelenen “ikinci aşama başvuru belgeleri, aktivite ve eserleri” olumlu bulunan adaylar bu sınava katılım

◦  Bu grupta 5 günlük süre boyunca ozon tedavisi ile birlikte, Grup 3 ve 4'teki protokole göre uygulandı.   Grup 7 (hiperbarik oksijen+daptomisin tedavisi

走在研究的尖端~研發處兩場專題演講,各界菁英現身說法! 本校研究發展處分別於 2010 年 12 月 10 日及 27

Yetkinlik Düzey Eğitici Onayı (Ad soyad, tarih ve imza) AKUT KALP YETERSİZLİĞİ T. AKUT KORONER

Periferik Arter hastalıklarında semptomatoloji ve tanı araçlarını sayabilme, akut arter tıkanıklığı ve trombozu semptom, tanı, tedavisinin açıklayabilme, periferik

Perfüzyonist; Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek

Thus, the time period during which The Walt Disney Company released its first animated movie was, just like the era it was found, is filled with appointments and

Rezidüel çıkım yolu darlığı, intrakardiyak bir şant, persistan sağ ventrikül hipertrofisi, daha önce yapılmış palyatif cerrahiye sekonder gelişen periferal