Lokal leri Meme Kanseri Doç. Dr. Ali Çerçel

Download (0)

Full text

(1)

Meme kanserinde uygun tedavi dizilerinin seçimi için temel gereklilik, öncelikle hastal›¤›n yay›l›m›

ve mikroskopik özelliklerinin tam olarak ortaya konulmas›d›r. Kullan›lan tan› araçlar›n›n ve edinilen bilgilerin tümü; hastal›¤›n do¤ru evrelendirilmesine, nüks risklerinin belirlenmesine ve tedaviye al›nacak yan›t›n önceden saptanabilmesine yöneliktir.

Farkl› prognostik özellikleri nedeniyle meme kanseri; erken, lokal ileri ve metastatik olmak üzere üç büyük gruba ayr›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi lokal ileri tümörler ameliyat öncesi kemoteripinin hastaya ameliyatla bafllayan bir tedavi dizisinden daha fazla yarar sa¤layaca¤›n›n öngörüldü¤ü grubu oluflturmaktad›r. Tan› s›ras›nda operabl olan T3N1M0 d›fl›ndaki N2 tümörleri kapsayan Evre IIIA, T4 tümörleri içeren Evre IIIB ve N3 tümörlerin bulundu¤u Evre IIIC bu grupta yer almaktad›r. Neoadjuvant kemoterapi sonras› meme koruyucu cerrahi tedavi uygulanan büyük Evre IIA ve IIB tümörler de bu tan›m›n d›fl›ndad›rlar. Evre IIB tümörler esas olarak lokal ileri grupta bulunmakla birlikte son y›llarda yukar›ya kayma e¤ilimi göstermektedirler.

Singletary SE et al. “Revision of the American Joint Committee on Cancer Staging System for Breast Cancer”. J Clin Oncol 2002; 20:3628-36

Ocak 2003’de AJCC, Kanser Evreleme El kitab›n›n 6.bask›s›n›n meme kanseri bölümüne yeni görüntüleme ve patolojik geliflmeler ›fl›¤›nda tan›sal de¤iflikliklerin (sentinel lenf nodu biopsileri ve immün histokimyasal lenf nodu de¤erlendirmeleri gibi) ve tutulan lenf nodu say›n da yerald›¤› bir revizyon getirmifltir.

Bu revizyondaki temel de¤ifliklikler özetle:

1) ‹psilateral aksiller lenf nodlar›nda mikrometastazlar ile izole tümör hücreleri daha net olarak ayr›lm›fl, 0,2 ile 2mm aras›ndaki metastazlar mikrometastaz olarak tan›mlanm›flt›r. Mikrometastazlar genellikle NO gibi de¤erlendirilmekle birlikte tart›flmalar sürmektedir.

2) Sentinel lenf nodu biopsileri ile immünhistokimyasal veya moleküler patolojik teknikler eklenmifltir.

Meme Kanseri

Sempozyum Dizisi No: 54 • Aral›k 2006; s. 121 - 125

Lokal ‹leri Meme Kanseri

Doç. Dr. Ali Çerçel

Erken evre

Lokal ileri evre

Metastatik

Evre 0 Evre I Evre IIA

Evre IIB

Evre IIIA

Evre IIIB Evre IIIC Evre IV

Tis T1 T0 T1 T2 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T3 T4 T(herhangi) T(herhangi)

N0 N0 N1 N1 N0 N1 N0 N2 N2 N2 N1 N2 N(herhangi) N3 N(herhangi)

M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M1

(2)

3) Tutulan lenf nodu say›s› pN s›n›flamas›nda yer alm›flt›r. Buna göre: 1-3 LN=pN1, 4-9 LN=pN2 ve 10 veya üstü LN= pN3 olarak tan›mlanm›flt›r.

4) ‹nfraklaviküler lenf nodu metastazlar› N3 e dahil edilmifltir.

5) Mammaria interna lenf nodu metastazlar› efllik eden aksilla tutulumuna göre farkl› tan›mlanm›fllard›r (bunlar SLN biopsisi ile saptanm›fllarsa N1, aksilla tutulumu olmadan klinik muayene ve lenfosintigrafi d›fl›ndaki görüntüleme yöntemleri ile saptanm›fllarsa N2, aksilla tutulumu ile beraberlerse N3).

6) ‹psilateral supraklaviküler lenf nodu metastazlar› M1 den ç›kar›larak N3 e al›nm›fllard›r.

Böylelikle TNM sistemi çok daha komplex bir yap›ya dönüflmektedir. Ancak evrelere göre de¤erlendirildi¤inde yeni oluflan Evre III C d›fl›nda di¤er evrelerde önemli de¤ifliklikler bulunmamaktad›r.

Bu revize edilen sistem meme kanserinin heterojenitesine daha uygundur ve uniform bilgi edinilmesine yöneliktir.

Neoadjuvant kemoterapi görmesi planlanacak hasta grubunu tan›mlamak için de çeflitli zorluklar karfl›m›za ç›kmaktad›r. Klasik olarak evre III= neoadjuvant kemoterapi kavram›n›n yan›nda lokal ileri tümörlerde meme koruyucu cerrahi tedavinin giderek yayg›nlaflmas›na ba¤l› olarak bu grubun üst s›n›r›nda ve erken evrenin alt s›n›rlar›nda endikasyon aç›s›ndan de¤iflimler gözlenmektedir.

E¤er hasta, tümör boyutu d›fl›nda di¤er meme koruyucu tedavi kriterlerine uymakta ise büyük evre IIA, IIB ve T3 N1Mo tümörlerde neoadjuvant tedavi sonras› meme koruyucu cerrahi tedavi seçene¤i de kendisine belirtilmesi gereken bir zorunluluk haline gelmektedir.

TANI

Lokal ileri tümörler ayn› zamanda tan›sal aç›dan da en fazla sorunla karfl›lafl›lan grubu oluflturmaktad›rlar. Anamnez, fizik muayene, kan say›mlar›, karaci¤er fonksiyon testleri, akci¤er grafisi, mammografi, meme ultrasonografisi, gere¤inde meme MR ve i¤ne aspirasyon biyopsileri erken evre tan›s› için dahi standart incelemelerdir. Bu evrede ise ek olarak sistemik metastaz olas›l›¤›n› ekarte etmek için; tüm vücut kemik sintigrafisi, Abdominal BT, ultrasonografi, MR, toraks BT ve hatta PET'e varan detayl› görüntüleme yöntemleri ile tedavi öncesi edinilmesi gereken Tru-cut biyopsi sonuçlar›, östrojen progesteron reseptörlerinin, HER2/neu ekspresyonunun ölçümleri, gere¤inde US alt›nda aksiller lenf nodülü aspirasyon biyopsileri gibi incelemeler a¤›rl›k kazanmaktad›r.

Sistemik metastaz varl›¤›n› araflt›rmaya bafllamadan önce temel incelemeler ve görüntüleme yöntemlerinin verebilece¤i tüm bilgiler özellikle radyolog ile klinisyenin ortak çal›flmalar› ile ve titizlikle sorgulanmal›d›r. Lokal ileri tümörler, eksik bilgilere, deneyim azl›¤›na ve öznel de¤erlendirmelere ba¤l›

olarak, daha erken evrelere do¤ru "esneyebilmekte", bunun sonucunda da uygun zamanda uygun olan tedavi yönteminin seçiminde zorluklar yaflanabilmektedir. Bilgi eksikli¤i kadar gereksiz bilginin yolaçabilece¤i zararlar da gözard› edilmemelidir. Özellikle erken evrelerde sistemik metastazlara yönelik tan›sal incelemeler, bir bulgu ortaya ç›kmad›¤›nda; zaman, iflgücü ve mali kay›plara neden olmaktad›r.

Herhangi bir bulgu varl›¤›nda ise ek olarak, invaziv tan›sal giriflimler ve hatta morbiditeler ile de karfl›lafl›labilmektedir.

Konuyla ilgili bir örnek olarak, uluslararas› konsensus toplant›lar›n›n sonuçlar›na göre haz›rlanan k›lavuz ve algoritmalara göre erken evrede lokalize semptomlar yok ise, karaci¤er fonksiyon testleri ile alkali fosfataz de¤erleri normal ise; kemik sintigrafisi, abdominal BT, USG veya MR gibi incelemeler önerilmemektedir. Baz› istisnalar d›fl›nda bunlar lokal ileri evrede oldu¤u kan›tlanan tümörlerde

(3)

Bu grupta yer alan hastalarda tedavi öncesi primer tümör ve aksillan›n durumu hakk›nda eksiksiz bilgi edinilmesi çok daha fazla önem kazanm›flt›r. Tan›sal aç›dan bak›ld›¤›nda neoadjuvan kemoterapi öncesi i¤ne aspirasyon biopsileri veya kesici i¤ne biopsileri ile tümör ve aksiller lenf nodlar›n›n durumu belirlenmeli, özellikle aksillada klinik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile yetinilmemelidir.

Preoperatif kemoterapiye yan›t› ölçebilmek için fizik muayene ve mamografilere ek olarak MR

%77’lik sensitivitesi ile daha sa¤l›kl› sonuçlar vermektedir. (Mamografide %40). Kemoterapi öncesi pozitif olan aksillan›n, kemoterapi sonras› negatif bulunmas› tart›flmal› olmakla birlikte tümörün küçülmesinden daha önemli bir yan›t kriteri olarak de¤erlendirilmektedir. Neoadjuvant kemoterapi sonras› patolojik komple veya parsiyel yan›t oranlar› bize lokal ileri tümörlü hastalar›n yaklafl›k %30’unun meme koruyucu cerrahi tedaviye aday oldu¤unu göstermektedir. Bu özellik kesici i¤ne biopsileri s›ras›nda tümörün içine titanyum kliplerin yerlefltirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Aksi halde kemoterapiye tam yan›t al›nd›¤›nda meme koruyucu cerrahinin yerini ve s›n›rlar›n› belirlemek mümkün de¤ildir.

Neoadjuvant kemoterapi öncesi veya sonras› sentinel lenf nodu biopsileri de büyük merkezlerde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. NCCN 2006 klavuzunda neoadjuvant kemoterapi öncesi klinik olarak aksillas› negatif olan hastalarda biopsi yap›labilece¤i belirtilmifltir. Sentinel negatif ise definitif cerrahi tedavi s›ras›nda aksiler disseksiyon yap›lmayabilir. Pozitif ise kemoterapi sonras› Level I,II aksilla diseksiyonu gerçeklefltirilebilir. Sentinel lenf nodlar›n›n saptanabilme ve hatal› negatiflik oranlar› ise erken evredekilerle benzer oranlardad›r.

Tan›sal aç›dan önemli bir di¤er faktör de östrogen, progesteron reseptörlerine ek olarak epidermal growth faktör reseptör overekspresyonunun prognostik ve prediktif önemi nedeniyle tüm meme kanserlerinde Her 2/neu ekspresyonunun belirlenmesidir. Overekspresyon gösteren tümörlerde neoadjuvant kemoterapi rejimine trastuzumab eklenmesi, yaklafl›k %25 olan patolojik komple yan›t oran›n› iki kat›na ç›karabilmektedir.

TEDAV‹

Lokal ileri meme kanserinde tedavi hemen herzaman multidisipliner yaklafl›m gerektirmektedir.

Tedavi s›ralar›n›n belirlenmesi konusundaki görüfl ayr›l›klar› günümüzde de sürmektedir. Ancak genellikle üç-dört kür antrasiklin içeren bir neoadjuvant kemoterapi kombinasyonunun sonras›nda cerrahi tedaviyi takiben adjuvant kemoterapi, radyoterapi ve reseptör durumuna göre endokrin tedavi yayg›n olarak kullan›lan s›ralamay› oluflturmaktad›r.

Tan› yöntemleri

Anamnez, fizik muayene kan say›mlar› (SM12) karaci¤er fonksiyon testleri

akci¤er grafisi Mammografi, meme ultrasonografisi

gere¤inde meme MR i¤ne aspirasyon biyopsileri

tüm vücut kemik sintigrafisi, MR Abdominal BT, ultrasonografi, MR

toraks BT ve hatta PET

Core biyopsi (Tru-cut) sonuçlar› (‹AB?) östrojen progesteron reseptörleri HER2/ neu ekspresyonu ölçümleri gere¤inde US alt›nda aksiller lenf nodu

aspirasyon biyopsileri. (SUN?)

erken evrede tan› için standart incelemeler

Lokal ileri evrede ek olarak sistemik metastaz olas›l›¤›n›

ekarte etmek için görüntüleme yöntemleri

tedavi öncesi edinilmesi gereken

(4)

Lokal ‹leri Evre Meme Kanserlerinde Tedavi Modalitelerine Yaklafl›m Operable

Neoadjuvant kemoterapi → cerrahi → radyoterapi ± endokrin terapi Neoadjuvant kemoterapi → cerrahi → adjuvant kemoterapi

→ radyoterapi ± endokrin terapi

Neoadjuvant kemoterapi → radyoterapi → cerrahi ± endokrin terapi Neoadjuvant kemoterapi → radyoterapi ± endokrin terapi

Neoadjuvant kemoterapi + radyoterapi → cerrahi → ± endokrin terapi Total mastektomi → radyoterapi → adjuvant kemoterapi ± endokrin terapi Inoperable

Neoadjuvant kemoterapi → cerrahi → radyoterapi ± endokrin terapi Neoadjuvant kemoterapi → radyoterapi → cerrahi ± endokrin terapi Neoadjuvant kemoterapi → ± endokrin terapi

Neoadjuvant kemoterapi → cerrahi → radyoterapi ± endokrin terapi Neoadjuvant kemoterapi ± radyoterapi → cerrahi → ± endokrin terapi

Olgular›n özelliklerine göre kemoterapi rejimlerinde de¤ifliklikler, eflzamanl› neoadjuvant kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonlar› görülebilmektedir. Cerrahi tedavinin uygun olmad›¤› olgularda lokal regional tedavide radyoterapi seçilebilmektedir.

Bu evredeki tümörlerin lokal cerrahi tedavisinde klasik yaklafl›m s›kl›kla modifiye radikal mastektomi uygulamas›d›r. Ancak neoadjuvant kemoterapi sonras› al›nan yan›t, olgular›n bir bölümünü meme koruyucu cerrahi tedaviye de uygun duruma getirmektedir. Bu gruba girebilecek hastalar›n seçiminde ve optimal tedavi stratejisinin belirlenmesinde cerrah, radyolog, patolog, radyoterapist ve medikal onkologlar›n iflbirli¤i gerekmektedir.

Neoadjuvant kemoterapi sonras› meme koruyucu cerrahi tedavi kriterleri Hastan›n memesinin korunmas› iste¤i

Radyoterapi olana¤›

Cilt ödeminin kaybolmas›

Rezidüel soliter tm. boyutunun <5cm olmas›

Deri veya gö¤üs duvar› fiksasyonu bulunmamas›

Kollajen vasküler hastal›klar›n bulunmamas›

Yayg›n meme içi lenfatik invazyon bulunmamas›

Yayg›n flüpheli mikrokalsifikasyonlar›n bulunmamas›

Multisentrik tümör olmamas›

Cerrahi s›n›rlar›n negatif olmas›

Yukar›daki kriterlerin tümünü sa¤layan hastalar lokal ileri evredekilerin yaklafl›k olarak _’ünü oluflturmaktad›rlar. Çeflitli merkezlerde Evre IIB ve Evre IIIA daki olgular›n yar›s›na yak›n bir bölümü meme koruyucu cerrahi tedaviden yararlanabilmektedir. Bu olana¤›n sa¤lanmas›ndaki en önemli etkenler ise tan› aflamalar›nda edinebilecek tüm bilgilerin ortaya konabilmesine ve tüm tedavi plan›n›n multidisipliner

(5)

KAYNAKLAR 1. Cole J.VKardinal CG.

Locally Advanced and inflamatory Breast Cancer in Donegan W.L,Sprutt J.S.Editors Cancer of the Breast. Saunders 5th ed 2002 p.579

2. Hortobagy› Singletary SE, Strom EA. Treatment of locally advanced and inflamatory Breast Cancer in Haris JR et al Editors Diseases of the Breast Lippincott and Wilking 2.edition 2000 p.645 3. Beahm EK, Hunt KK, Pollock RE. Surgical Procedures for advanced local and Regional malignancies of the Breast. In Bland KI, Copeband EM editors The Breast Comprehensive management of benigh and malignant disorders Saunders 3rt ed 2004 p 1235

4. Hortobagy› GN, S›ngletary Buchholz TA,Locally Advanced Breast Cancer in Singletary Robb GL, Hortobagyi GN, Editors Advanced Therapy of Breast D›sease 2.nd Second Edition BC Decker Inc London 2004 p.498-507

5. National Comprehensive Cancer Network Cllinical Practice Guidelines in Oncology – 2006

(6)
(7)

Meme kanseri gittikçe artan s›kl›kta kad›n› etkilemekte ve meme kanseri tedavisi sonucu ortaya ç›kan deformiteler bu hastalarda önemli fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açmaktad›r. Meme çok eski zamanlardan beri kad›nl›¤›n sembolü olmufltur. Ortaya ç›kan fiziksel deformite kad›nlar›n iç dünyas›nda f›rt›nalar esmesine neden olmaktad›r. Hastal›¤›n tekrarlama korkusu ile birlikte kad›nl›k duygusunun kayb›, seks iste¤inin azalmas›, kendine güvende azalma ve depresyon gibi psikolojik sorunlar›n yan›nda sosyal yaflama tekrar adapte olmada güçlük te bu kad›nlar›n karfl›laflt›¤› sorunlardand›r. Bir baflka sorunda kendilerine uygun elbise bulmada zorluktur. Mastektomi sonras› hastalar›n yaflam kalitesinde önemli derecede azalma ortaya ç›kmaktad›r. Meme rekonstrüksiyonu bu güven kayb›n› düzelterek hastan›n normal yaflama dönmesini sa¤layabilir.

Meme kanserini tedavi etmek amac›yla yap›lan mastektomiler sonucu de¤iflik derecelerde deformiteler ortaya ç›kmaktad›r. Günümüzde daha s›k olarak uygulanan lumpektomi, kadrenektomi gibi daha koruyucu k›smi mastektomiler sonucu ortaya ç›kan hafif deformitelerin yan› s›ra deriyi infiltre eden ve genifl miktarda deri de ç›kart›lmas›n› gerektiren geç ve ihmal edilmifl meme kanserlerinin tedavisi ile oluflan büyük deformitelerde söz konusu olabilir. Son y›llarda meme koruyucu cerrahi ile birlikte uygulanan radyoterapi de rekonstrüktif cerrah için ayr› bir sorun teflkil etmektedir.

Meme rekonstrüksiyonu için çesitli seçenekler mevcuttur. Hangi yöntemin uygun olaca¤›n› hastan›n genel durumu, vücut yap›s›, mastektomi yeri, karfl› memenin durumu ve hastan›n tercihi belirler.

Meme rekonstrüksiyonu için zamanlama aç›s›ndan iki seçenek vard›r. Mastektomi ile ayn› anda yan›lan hemen rekonstrüksiyon ya da mastektomi yap›ld›ktan sonraki dönemde yap›lan geç rekonstrüksiyonlar.

Hemen Rekonstrüksiyon

Mastektomi sonras› hemen meme rekonstrüksiyonu gittikçe artan oranda çekici bir seçenek olmaktad›r.

Özellikle deri koruyucu mastektomi teknikleri ile birlikte yap›lan doku geniflletme, subpektoral implant yerlefltirme ve otojen dokularla rekonstrüksiyon gibi tekniklerin birlikte kullan›lmas› hemen rekonstrüksiyonla elde edilen sonuçlar›n daha iyi olmas› sa¤lam›flt›r. Bunun sonucunda da hastalar art›k daha iyi estetik sonuçlar beklemeye bafllam›flt›r. Deri koruyucu mastektomi hemen meme rekonstrüksiyonu ile birlikte yap›ld›¤›nda meme alt› k›vr›m›n› korumakta ve anatomik olarak memenin iç ve d›fl s›n›rlar› için bir referans noktas› sa¤lamaktad›r. Bu da simetrik do¤al bir meme oluflturmak için en iyi f›rsat› vermektedir. Günümüzde majör kanser merkezlerinin ço¤unda meme kanseri olan ve memelerinin yeniden yap›lmas›n› isteyen hastalar için deri koruyucu mastektomi ve hemen meme rekonstrüksiyonu en s›k olarak uygulanan meme rekonstrüksiyon yöntemi olmufltur. Hemen meme rekonstrüksiyonu özellikle genç hastalarda belirgin psikolojik, sosyal, finansal ve zaman aç›s›ndan avantajlar› sa¤lar. Hemen meme rekonstrüksiyonunu seçen hastalar genellikle elde edilen sonuçtan memnundur, ancak bu hastalar arzu edilen estetik sonucun elde edilmesi için bir kaç ilave giriflim gerekece¤i konusunda uyar›lmal›d›r. Hemen meme rekonstrüksiyonu daha k›sa mastektomi izi oluflmas›na ve daha az deri ç›kart›lmas›na olanak sa¤lar. Ayr›ca bu hastalar ameliyat sonras› daha az a¤r› kesici ihtiyac› göstermekte, daha çabuk iyileflmekte ve hastaneden daha erken taburcu edilmektedir.

Bir zamanlar hemen rekonstrüksiyonun uygunlu¤u konusunda görüfl ayr›l›klar› bulunmas›na karfl›n günümüzde pek çok majör kanser merkezinde meme tedavi ekibi deri koruyucu mastektomi ve hemen meme rekonstrüksiyonu tedavi protokolüne dahil edilmifltir. Y›llar içinde hemen meme rekonstrüksiy›nu isteyen hasta say›s›nda da bir art›fl oldu¤u dikkat çekmektedir. Hemen rekonstrüksiyon son zamanlarda gittikçe artan oranda de¤iflik derecelerdeki meme deformitesi için tercih edilmektedir.

Meme Kanseri

Sempozyum Dizisi No: 54 • Aral›k 2006; s. 127 - 142

Mastektomi Sonras› Rekonstrüktif Cerrahi

Doç. Dr. Ya¤mur Ayd›n

(8)

Hasta De¤erlendirme ve Seçimi

Meme kanserinin lokal tedavisi ile birlikte hemen memenin yeniden yap›lmas› pek çok kad›na cazip gelmesine karfl›n dikkatli bir hasta seçimi, e¤itim ve iletiflim baflar›l› bir rekonstrüksiyon için çok ö n e m l i d i r. M e m e t e d a v i e k i b i h a s t a y › a fl a ¤ › d a k i k r i t e r l e r e g ö r e d e ¤ e r l e n d i r m e l i d i r.

Psikolojik Durum ve Motivasyon : Hemen rekonstrüksiyona karar verilmeden önce hastan›n psikolojik durumu, meme kanseri teflhisine verdi¤i reaksiyon ve motivasyonlar› detayl› bir flekilde araflt›r›lmal›d›r. Hastan›n sonucu daha iyi hale getirmek için s›kl›kla gerekecek ara giriflimlerin kabul edip etmeyece¤i belirlenmelidir. E¤er hasta mastektomi, hemen rekonstrüksiyon, adjuvan tedavi, karfl›

memenin tedavisi gibi olas›l›klarla bafla ç›kamayacak bir psikolojiye sahipse rekonstrüksiyon için beklemek belki de daha iyi olur.

Onkolojik Durum : Mastektomi sonras› hemen rekonstrüksiyon yapmak güvenilir bir yol mu?

Hemen rekonstrüksiyon planland›¤›nda bu soru düflünülmelidir. Hemen rekonstrüksiyona bafllamadan önce genel cerrah›n tümörü emin s›n›rlarla ç›kartt›¤›ndan ve lokal kontrolü sa¤lad›¤›ndan emin olmas›

gereklidir.

Erken meme kanseri olan bir kad›n hemen rekonstrüksiyonun do¤al aday›d›r. Bu 2 cm. den küçük primer tümörü olan ve belirgin bir aksiller lenf tutulumu olmayan sa¤l›kl› hasta grubunu oluflturur.

Ayr›ca intraduktal karsinomlu kad›nlar da uygun adaylard›r. ‹ntraduktal karsinomda hastal›k yayg›n oldu¤unda ve tüm memeyi tuttu¤unda basit bir lumpektomi in-situ karsinomu ortadan kald›ramaz. E¤er tedavi edilmezse intraduktal karsinomlar›n % 40’ › invaziv karsinoma döner. ‹ntraduktal karsinom için radyoterapinin etkisi tam olarak kan›tlanmam›flt›r. Bu hastalar total mastektomi sonras› yüksek tedavi flans›na sahiptir. Bu hastalar s›kl›kla hemen rekonstrüksiyon seçene¤i ile ilgilenirler.

Evre I ve II meme kanseri olan hastalar da genellikle hemen rekonstrüksiyon için yeterli adaylard›r.

Cerrah›n tümörün lokal rezeksiyon ile yeterli miktarda s›n›rla ç›kartt›¤›ndan emin olmas› gereklidir.

Baz› ekipler ameliyat s›ras›nda rezeksiyonun yeterli oldu¤unu belirlemek için intraoperatif patolojik inceleme yap›lmas›n› önermektedir. E¤er cerrah tümörün derinli¤i hakk›nda flüphe duyuyorsa, yeterli estetik sonuç elde etmenin münkün olmad›¤› kadar çok fazla doku ç›kartmas› gerekiyorsa veya hemen rekonstrüksiyon sonras› gö¤se radyasyon verilmesi gerekecekse o zaman rekonstrüksiyonu ertelemek iyi olur. Bu bekleme dönemi meme rekonstrüksiyonu yap›lmadan önce cerrahi s›n›rlar›n son de¤erlendirmesi için kesin patolojik de¤erlendirmeye zaman tan›r. ‹nflematuar meme kanserinde lokal kontrolü elde etmek daha zordur. Üçlü tedavi (radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi tedavi) ile bu kanserlerde prognoz düzeltmifltir ve hemen meme rekonstrüksiyonu bu hastalarda da sa¤kal›m› olumsuz etkilemeden yap›labilir.

Belirgin aksiller tutulumla beraber büyük bir primer meme kanseri oldu¤unda tüm meme tedavi ekibinin düflünceleri önemlidir. Böyle durumlarda ameliyat öncesi uygulanan “neoadjuvan” kemoterapi tümör büyüklü¤ünü küçültebilir ve aksiller lenf bezi tutulumunu ortadan kald›rabilir. Bundan sonra mastektomi veya lumpektomi ve sonras›nda ek olarak kemoterapi ile radyoterapi uygulamas› yap›l›r.

Bu kombine yaklafl›m cerrahi onkolo¤a kitleyi ve tutulan deriyi geniflçe ç›kartmaya, tümörün mikroskopik yay›l›m›n› de¤erlendirmek için cerrahi s›n›rlar› kontrol etmeye ve bir ameliyatta memeyi yeniden oluflturmaya olanak sa¤lar. Bu hastalarda otojen dokularla yap›lan rekonstrüksiyon yaran›n kapat›lmas›n›, eksik derinin yerine konmas›n› ve hatta ilave olarak deri eksizyonu yap›lmas›na olanak sa¤lar.

Figure

Updating...

References

Related subjects :