USB Kablosuz LAN Modülü

Tam metin

(1)

4-433-443-03(1)

USB Kablosuz LAN Modülü

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IFU-WLM3

© 2012 Sony Corporation

KULLANIM ÖMRÜ

5 YIL

(2)

A.B.D’deki Müşteriler İçin

Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. bölümüne (Part 15) uygun olarak, B Sınıfı bir dijital cihaz için limitlere uygun bulunmuştur. Bu limitler, ev ortamına uygun bir kurulumda zararlı parazitlere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Eğer talimatlara uygun kurulup kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Bununla birlikte, bu parazitin uygun bir kurulumda oluşmayacağı garanti edilemez. Eğer bu cihaz, cihaz açılıp kapanırken belirlenebilen radyo ve televizyon sinyal alışında zararlı parazitlere neden olursa, kullanıcı aşağıdaki ölçümlerden bir veya birkaçını yaparak parazit düzeltmeyi deneyebilir:

— Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yeniden yerleştirin.

— Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

— Cihazı, alıcının bağlandığı devrenin dışında bir prize bağlayın.

— Satıcınıza veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bu kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmemiş her türlü değişiklik ya da modifikasyonun, bu ekipmanı kullanma yetkinizi geçersiz kılabileceği konusunda sizi uyarırız.

Bu ürün hakkındaki sorularınız için aşağıdaki adres ve telefondan kontak kurabilirsiniz.

Sony Customer Information Service Center 1-800-222-7669 veya www.sony.com Uygunluk Deklerasyonu

Ticari Adı : SONY

Model : IFU-WLM3

Sorumlu Bölüm : Sony Electronics Inc.

Adres : 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A Telefon No : 858-942-2230

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne (Part 15) uygundur. İşletim belirtilen iki durumda söz konusudur. (1) Bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işletime neden olabilenler dahil parazit alımını kabul etmelidir.

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne (Part 15) uygundur. İşletim belirtilen iki durumda söz konusudur.

(1) Bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmaz ve

(2) bu cihaz, istenmeyen işletime neden olabilenler dahil parazit alımını kabul etmelidir.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Mevcut bilimsel kanıtlar, düşük güç kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili herhangi bir sağlık problemi olduğunu göstermiyor.

Hiçbir kanıt yoktur, ancak, bu düşük güç kablosuz cihazlar tamemen güvenlidir.

Düşük güç kablosuz cihazlar, mikrodalga aralığında kullanılırken düşük seviye radyo frekans enerjisi (RF) yayarlar.

Yüksek RF seviyeleri sağlıkla ilgili etkiler (dokunun ısınmasıyla) üretebilir, sağlıkla ilgili etkiler üretmeyen düşük seviyeli RF’e maruz kalmanın sağlığı kötü etkileyecek bilinen bir durumu yoktur.

(3)

Düşük seviyeli RF’e maruz kalmayla ilgili birçok çalışma yapılmış ve biyolojik herhangi bir etki bulunmamıştır.

Bazı biyolojik etkilerin oluşabileceğini belirten bazı çalışmalarda yapılan ek araştırmalar sonucunda bu bilgiler onaylanmamıştır.

IFU-WLM3 test edilmiş ve radyo frekans enerji (RF) açığa çıkarma konusunda FCC’nin kriterleriyle uyumlu bulunmuştur.

IFU-WLM3 için test edilen maksimum SAR seviyeleri [position] konumunda [value] W/kg olarak gösterilmiştir.

Bu cihaz ve antan(ler)i başka bir anten veya vericiyle yanyana konmamalıdır.

Kullanıcıların bu verici cihazını modifiye etmesine izin verilmemektedir. Bu cihaza yapılacak yetkisiz değişikler, bu cihazı kullanma hakkınızı hükümsüz kılar.

A.B.D’deki Müşteriler İçin

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne (Part 15) ve IC kurallarının Rules and RSS-Gen bölümüne uygundur. İşletim belirtilen iki durumda söz konusudur. (1) Bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmaz ve (2) bu cihaz, bu cinazın istenmeyen işletime neden olabilenler dahil parazit alımını kabul etmelidir.

Bu cihaz, kontrol edilmeyen donanımlar için FCC/IC radyasyon açığa çıkarma sınırlarıyla uyumludur ve OET65 Ek C’de FCC Radyo Frekans (RF) Açığa Çıkarma Direktifleri’ni ve IC radyo frekansı (RF) açığa çıkarma kuralları RSS-102’yi karşılar. Bu cihaz, radyatör ve insan vücudu (uzantılar hariç: eller, bilekler ayaklar ve ayak bilekleri) arasında en az 20 cm olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Kanada’daki müşteriler için

Bu Class B dijital cihaz Canadian ICES-003 ile uyumludur.

Radyo sertifikası sayısından hemen önceki “IC:” terimi Industry Canada teknik özelliklerini karşıladığını belirtir.

Avrupa’daki müşteriler için

Müşteriler için not: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB yönergelerini uygulayan ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir.

Bulgarian С настоящето Сони Корпорация декларира, че този IFU-WLM3/

безжичен USB LAN модул отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/ЕС.

Подробности може да намерите на Интернет страницата : http://www.compliance.sony.de/.

Czech Sony Corporation tímto prohlašuje, že tento modul bezdrátové síte LAN IFU-WLM3/USB je ve shode se základními požadavky a dalšími príslušnými ustanoveními smernice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: http://www.compliance.sony.de/

(4)

Danish Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at fdenne IFU-WLM3/USB-kompatible trådløse LAN-modul overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside:

http://www.compliance.sony.de/

Dutch Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze IFU-WLM3/USB draadloos LAN-module in overeenstemming is met de essentiele eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie kunt u vinden op:

http:// www.compliance.sony.de/

English Hereby, Sony Corporation, declares that this IFU-WLM3/USB Wireless LAN Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/

EC. For details, please access the following URL:

http://www.compliance.sony.de/

Estonian Sony Corporation kinnitab kaesolevaga juhtmeta LAN-mooduli IFU-WLM3/USB vastavust 1999/5/EU direktiivi põhinõuetele ja selle direktiivi teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:

http://www.compliance.sony.de/.

Finnish Sony Corporation vakuuttaa täten, että IFU-WLM3/USB-WLAN- moduuli on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: http:// www.compliance.sony.de/

Greek

Hungarian Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy a(z) IFU-WLM3/USB vezeték nélküli LAN modul megfelel az 1999/5/EC irányelv alapveto követelményeinek és egyéb vonatkozó eloirásainak.

További információkat a következő weboldalon találhat:

http://www.compliance.sony.de/

Latvian Ar šo Sony Corporation deklarē, ka IFU-WLM3/USB bezvadu LAN modulis atbilst Direktivas 1999/5/EK svarigākajām prasibām un citiem atbilstošiem noteikumiem. Plašāka informacija ir pieejama:

http://www.compliance.sony.de/

Lithuanian Šiuo Sony Corporation deklaruoja, kad šis IFU-WLM3 /USB belaidis LAN modulis atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jus galite interneto tinklalapyje: http://www.compliance.sony.de/

Norwegian Sony Corporation erklærer herved at IFU-WLM3/USB trådløs LAN-modul er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:

http:// www.compliance.sony.de/

Polish Niniejszym firma Sony oswiadcza, że moduł USB bezprzewodowej sieci LAN IFU-WLM3 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Szczególowe informacje znaleźć mozna pod nastepujacym adresem URL: http:// www.compliance.sony.de/

(5)

Portuguese Sony Corporation declara que este IFU-WLM3/Módulo LAN Sem Fios USB está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informacoes, por favor consulte a seguinte URL: http://www.compliance.sony.de/

Romanian Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest IFU-WLM3/

modul LAN wireless prin USB respectă cerinţele esenţiale si alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi urmatoărea adresă:

http://www.compliance.sony.de/

Slovak Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že tento modul USB bezdrôtovej siete LAN IFU-WLM3 splna základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese:

http://www.compliance.sony.de/

Slovenian Sony Corporation izjavlja, da je ta IFU-WLM3/brezžicni LANmodul USB v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi

relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Za podrobnosti vas naprošamo, ce pogledate na URL:

http://www.compliance.sony.de/

Swedish Härmed intygar Sony Corporation att denna IFU-WLM3 /trådlös USB LAN-modul står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/ 5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: http:// www.compliance.sony.de/

Türkçe Burada, Sony Corporation, IFU-WLM3/USB Kablosuz LAN

Modülü’nün Directive 1999/5/EC’nin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu bildirmektedir. Ayrıntılar için www.compliance.sony.de web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa’daki Müşteriler İçin

Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonya’dır.

EMC ve ürün güvenliği için Yetkili Temsilci Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya’dır. Her türlü servis ve garanti sorunları için lütfen ayrı servis ya da garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.

Fransa’daki Müşteriler İçin

The WLAN (WiFi) feature of this IFU-WLM3 shall exclusively be used inside buildings. Any use of the WLAN (WiFi) feature of this IFU-WLM3 outside of the buildings is prohibited on the French territory. Please make sure that the WLAN (WiFi) feature of this IFU-WLM3 is disabled before any use outside of the buildings. (ART Decision 2002-1009 as amended by ART Decision 03-908, relating to radio-frequencies use restrictions).

İtalya’daki Müşteriler İçin Use of the RLAN network is governed:

— with respect to private use, by the Legislative Decree of 1.8.2003, no. 259 (“Code of Electronic Communications”). In particular Article 104 indicates when the prior obtainment of a general authorization is required and Art. 105 indicates when free use is permitted;

— with respect to the supply to the public of the RLAN access to telecom networks and

(6)

services, by the Ministerial Decree 28.5.2003, as amended, and Art. 25 (general authorization for electronic communications networks and services) of the Code of electronic

communications

Tayland’daki Müşteriler İçin

Bu telekomünikasyon ekipmanı, NTC teknik gereksinimlerine uygundur.

Hindistan’daki Müşteriler İçin

Bu ekipmanın radyo telekomünikasyon onayı vardır.

ETA CERTIFICATE NO:2021/2012/WRLO Güney Afrika’daki Müşteriler İçin

Bu ekipmanın radyo telekomünikasyon onayı vardır.

BAE (Bierleşik Aap Emirleri)’ndeki Müşteriler İçin

Lisans numarası BAE radyo telekomünikasyon onayı sertifikasını gösterir.

(7)

Kullanım için önlemler

• Bu ürün ve bu aksesuarı, çocukların erişemeyeceği yerde tutun.

• Bu ürün üzerine su veya başka sıvılar dökmeyin. Aksi takdirde zarar verebilir.

• Bu ürünü bir ısı kaynağına yakın bir yere ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere koymayın. Aksi takdirde bir bozulma ya da arızaya neden olabilir.

• Bu ürünü, yanıcı nesnelerden veya çıplak ışık kaynağından (mum ışığı gibi) uzak tutun.

• Bu ürünü kendi kendinize onarmayın. Yalnızca yetkili personele başvurun.

(8)

Giriş

Bu ürün sadece, Sony projektör kablosuz bağlantı desteği için kullanılır.

Bu cihazın, projektörünüzle kullanılabilirliğini kontrol etmek için, önceden projektörünüzün kullanma talimatlarını okuyun.

Bu ürünü sadece bir sistemin USB portuna bağlayarak kullanabilirsiniz.

Standartlara Uyumluluk

• IEEE 802.11b/g ve 802.11n ile uyumlu

Notlar

• Standartlar bölgeye bağlı olarak farklılıklar gösterir.

• USB kablosuz LAN modülünü takmadan veya çıkarmadan önce, projektörünüzün bekleme konumunda (standby konumu: “Low”) olduğundan ya da güç kablosunun çıkarıldığından emin olun.

Aksesuarlar

• USB kablosuz LAN modülü (1)

• Kullanım kılavuzu (bu kılavuz) (1)

(9)

USB Kablosuz LAN Modülünü Kullanma

USB kablosuz LAN modülünü, bir sistemin USB portuna bağlayın.

Notlar

• İletimin kullanım çevresine bağlı olarak en etkin olduğu yerde kullanın.

• Hedef cihazlara bağlanmak için emin olun. Diğer cihazlara bağlantı, iletişim hatasına yol açabilir.

• Ürünün kullanım konumu hakkında tedbir ve talimatları kontrol edin. Ayrıntılar için, her ürünün kullanma talimatlarına bakın.

(10)

Teknik Özellikler

Uyumlu Standartlar IEEE 802.11b/g/n

Host Arayüzü USB 2.0

Güvenlik 64/128 bit: WEP, WPA/WPA2

Frekans ve Kanal*1 2.4 GHz – 2.4835 GHz [CH1 – 13]

Veri Hızı*2 802.11b: 11, 5.5, 2 ve 1 Mbps

802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 ve 6 Mbps 802.11n: 65, 58.5, 52, 39, 26, 19.5 ve 13 Mbps

Güç DC 5V

Güç gereksinimi 1.55 W’a kadar

Çalışma sıcaklığı 0 °C — 40 °C

Boyutlar (Yaklaşık) (g × y × d) USB kablosuz LAN modülü:17 mm × 29.8 mm × 8.4 mm Ağırlık (Yaklaşık) USB kablosuz LAN modülü: 3.7 g

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

*1 Frekans ve kanal alana bağlı olarak farklıdır.

*2 İletim hızı, iletim ürünleri arasındaki uzaklık ve engellerin sayısına, ürünlerin konfigürasyonuna, radyo dalgası durumlarına, hat trafiğine ve kullandığınız ürünlere bağlı olarak değişir. İletim, radyo dalgası durumlarına bağlı olarak kesilebilir. İletim hızının standart değerleri, kablosuz standartların teorik maksimum değerleridir. Gerçek veri iletim hızları değildir.

NotHer zaman kullanmadan önce birimin düzgün çalıştığına emin olun. SONY, GARANTİ SÜRESINCE VEYA SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA BU BİRİMİN ARIZASI NEDENİYLE OLUŞACAK ŞİMDİKİ VEYA GELECEKTEKİ KAR KAYIPLARINDA VE DİĞER TÜM NEDENLERDEN DOLAYI TELAFİ VEYA GERİ ÖDEME GİBİ ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

(11)
(12)
(13)

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (TÜKETİCİ HAKLARI)

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nde geçerlidir.

Tüketicinin seçimlik hakları KANUN MADDE 11-

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilme hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konu- sunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği taktirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesin- den itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik hak- larından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları Ücretsiz onarım hakkı YÖN. MADDE 8 -

(1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları MADDE 9 -

(1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddede- mez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

(2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlen- mesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi MADDE 11-

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası MADDE 12

(1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.

(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu MADDE 16 -

(11) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

(3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu olmaması durumunda üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

(4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

(5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

(14)

KULLANIM ÖMRÜ GARANTİ BELGESİ İLE

SATILMASI ZORUNLU ÜRÜNLER

İthalatçı Firma:

SONY EURASİA PAZARLAMA A.Ş

Onur Ofis Park Plaza İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul

Müşteri Bilgi Merkezi : 444 SONY (7669) www.sony.com.tr

(15)

KULLANIM ÖMRÜ 5 YIL

Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili kılmış olduğu, Environmental & Product Compliance Europe (EPCE) Sony International (Europe) GmbH (Stuttgart Technology Center) tarafından yapılmaktadır.

Environmental & Product Compliance Europe (EPCE) Sony international (Europe) GmbH

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany Tel : (0)711-5858-0, Fax : (0)711-5858-488

URL of EU DoC Database : http://www.compliance.sony.de/

Üretici Firma:

Sony Corporation

6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-001, Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:

Tel: 0216-6339800 Faks: 0216-6325404 e-mail: bilgi@eu.sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Atıklarının İmha Edilmesi (Avrupa Birliğinde ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde ge- çerlidir)

Ürünün ya da ambalajının üzerinde yer alan bu işaret bu ürünün bir evsel atık olarak işlenmemesi ge- rektiğini belirtmektedir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için geçerli geri alım şeması üzerinden işlenmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, bu ciha- zın yanlış işlenmesi ile oluşabilecek çevreye ve insan sağlığına olumsuz potansiyel etkileri önlemeye yardımcı olacaksınız. Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunacak- tır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha detaylı bilgi için, lütfen yerel Sony büronuzla irtibat kurun ya da Sony Europe’un ticari müşteri web sayfasını ziyaret edin:

Atık pillerin atılması (Avrupa Birliğinde ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pilin veya ambalajının üzerinde yer alan bu işaret bu ürünün bir evsel atık olarak işlenmemesi gerek- tiğini belirtmektedir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak atık pilin yanlış atılmasıyla oluşabilecek çevreye ve insan sağlığına olumsuz potansiyel etkileri önlemeye yardımcı olacaksınız.

Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunacaktır. Ürünlerin güvenliği, performansı veya veri bütünlüğü nedenleri durumunda, dahili pille kalıcı bir bağlantı gereklidir, bu pil sadece yetkili bir servis elemanı tarafından değiştirilmelidir. Pilin doğru bir şekilde işlenmesi için ürün ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanlarının geri dönüşümü için uygulanan toplama nok- tasına verilmelidir. Diğer tüm piller için üründen pilin güvenli şekilde nasıl çıkarılacağını anlatan bölüme bakın. Pili atık pillerin geri dönüşümü için uygulanan toplama noktasına bırakın. Bu ürün veya pilin geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için yerel belediye ilgililerine, atık toplama servisine veya ürünü satın aldığınız yere başvurun.

(16)

SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.

Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

İTHALATÇI FİRMA

YETKİLİ SERVİSLER

Saatçıoğlu

Büyük Postane Caddesi No : 7  34112 Sirkeci - Fatih / İstanbul Tel: 0 212 513 95 73 - 74 / 520 02 80   Faks : 0 212 519 13 13 

Teratek ASC

İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. Kor Plaza N. 70 K. 3 Ataşehir / İstanbul Tel: 0 216 577 23 77 • Faks : 0 216 577 23 75

UFO Elektronik

Kükürtlü Mah. Mudanya Cad. No:119/C Emek Sitesi A Blok Osmangazi / Bursa Tel: 0 224 234 11 92 & 0 224 234 18 14 • Faks: 0 224 233 91 35

Mekel Elektronik

Süleyman Seba Cad. Acısu Sk 1/B, Akaretler / İstanbul Telefon : 0 212 260 46 77

Asil Elektronik

265/2 Sok. No. 5B Hatay İtfaiye sokağı Hatay / İzmir Tel: 0 232 228 83 10 - 256 01 97 - 262 15 15 • Faks: 0 232 262 15 16

Necmi Elektronik Şarampol Cad No:184 Antalya Tel: 0 242 345 13 74 - 335 38 89

Seçkin Elektronik

İnönü mah. Yavuz Selim Bulvarı NO:293/D Trabzon Tel: 0 462 230 5973 • Faks: 0 462 229 22 40

Bilgili Elektronik

Gençlik cad. NO:24/B Anıttepe / Ankara Tel: 0 312 230 83 82 • Faks: 0 312 230 33 41

Filiz Elektronik

Bahçeleriçi Mah., Mamak Cd 202/A, Mamak / Ankara Tel: 0 312 368 98 34 • Faks: 0312 369 17 88

Elektronal Ticaret

Tebrizkapı Cd. Tophane II. Vakıf İşhanı No:113 - 126 Erzurum Tel: 0 442 213 05 28 • Faks: 0 442 213 05 10

İsmet Elektronik

Bahçelievler Mah., Bankalar Cd 23/A, Siirt Tel: 0 484 224 5724 • Faks: 0 484 223 8909

Mahmut Us - TV Hastanesi

Kurt İsmail Paşa 7. Sok. Gençkalan Apt. Altı No: 9 Diyarbakır Tel: 0 412 223 68 69 - 0 412 224 72 08 • Faks: 0 412 224 39 79

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :