• Sonuç bulunamadı

Mitral kapakta kitle: Ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mitral kapakta kitle: Ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Görüntülü olgu örnekleri 147

Şekiller. (A) Transtorasik ekokardiyografide, parasternal uzun eksende, mitral anteriyor yaprakçık anülüs bileşkesinde, yuvarlak, düzgün yüzeyli, 1.2 x 0.75 cm boyutlarında kitle görüntüsü. (B) Transözofageal ekokardiyografide, mitral anteriyor yaprakçık A2 skallopunun atriyal yüzünde yuvarlak, sınırları düzgün, içerisinde hipoekoik alanlar içeren, 0.98 x 0.76 cm boyutlarında kitle görün-tüsü. (C) Kardiyak manyetik rezonans görüntülemede, mitral anteriyor yaprakçığın sol atriyuma bakan yüzünde, keskin sınırlı, 0.9 x 0.8 cm boyutlarında nodüler kitle görüntüsü.

Mitral kapakta kitle: Ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Yirmi altı yaşında kadın hasta çarpıntı yakınması ile başvurdu. Fizik muayenede kan basıncı 110/80 mmHg, kalp sinüs ritminde ve hızı 76/dk idi. Oskültasyonda üfürüm veya ek ses sap-tanmadı. Akciğer muaye-nesi ve diğer sistem mua-yeneleri normal bulundu. Transtorasik ekokardiyog-rafide, mitral anteriyor yaprakçık anülüs bileşkesi-nin atriyal yüzünden kay-naklandığı düşünülen, yuvarlak, düzgün yüzeyli, yaprakçık hareketi ile hareket eden ve yaklaşık 1.2 x 0.75 cm boyutlarında ekojen görüntü (kitle) izlendi (Şekil A, Video 1). Mitral kapak fonksiyon-ları ve diğer kalp fonksiyonfonksiyon-ları normal idi. Kitlenin yerleşimini daha iyi değerlendirebilmek için yapılan transözofageal ekokardiyografide, mitral anteriyor yaprakçık A2 skallopunun atriyal yüzünde, yaprak-çığa yapışık ve yaprakçık hareketi ile hareket eden, yuvarlak, sınırları düzgün, içerisinde ufak hipoeko-ik alanlar içeren, 0.98 x 0.76 cm boyutlarında kitle izlendi (Şekil B, Video 2-3). Daha ayrıntılı inceleme

için başvurulan kardiyak manyetik rezonans (MR) görüntülemede, mitral anteriyor yaprakçığın sol atriyuma bakan yüzünde, keskin sınırlı, yaklaşık 0.9x 0.8 cm boyutlarında nodüler lezyon saptan-dı. İntravenöz enjeksiyon sonrası lezyon kontrast tutulumu göstermemekteydi (Şekil C). Başvurulan görüntüleme teknikleri sonucunda, bu yapının kalbe ait primer benign tümörlerden miksoma ya da fibro-elastoma olabileceği düşünüldü. Kitlenin boyutunun küçük olması, mitral kapakta fonksiyonel bir etkiye yol açmaması nedeniyle klinik ve ekokardiyografik izlem kararı alındı.

Yelda Tayyareci Özlem Yıldırımtürk Aylin Tuğcu Saide Aytekin1 Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü; 1İstanbul Bilim Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Mitral valve mass: echocardiography and

magnetic resonance imaging findings

B

Referanslar

Benzer Belgeler

Amaç: Geriye dönük, rastlantısal olarak, koroid pleksus ksantogranülomu (KPK) saptanan 75 erişkin hasta kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografi (BT) ve kontrastlı beyin

Resim 5: Bir buçuk yıl sonraki kontrol MR incelemesinde Gadolinyum enjeksiyonu sonrası elde edilen T1A’lı yağ baskılı koronal kesitlerde sol parotis bezi derin lobunda

Resim 2: Fetal sagital T2 A /TSE/ RT (a) ve koronal T2 A HASTE MRG (b) görüntülerinde alt ve üst ekstremiteler kısa ve güdük şeklinde olup el ve ayak- lar

Yalpalama ekseni Sınıflandırma Düşük enerjili çekirdekler: Dönüş ve yalpalama ekseni aynı yönde Yüksek enerjili çekirdekler: Dönüş ve yalpalama ekseni zıt yönlerde

Hastanın yapılan transtorasik ekokardiyografisinde apikal dört boşluk görüntülemede, mitral kapak posteriyor yaprakçığının ekojenitesi artmış kitle imajı izlen- mekte

Kardiyak manyetik rezonans görüntülemede, mitral kapak posteri- or yaprakçıkta, sol ventriküle uzanım gösteren, keskin sınırlı, yak- laşık 2.5x2.4 cm boyutlarında nodüler

Transtorasik ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve kapak fonksiyonları normal olarak değerlendirilir- ken, interventriküler septum orta bölgesinde, 1.2x1.5

Doppler ekokardiografide mitral kapak yetmezliği saptanan 19 hasta üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, manyetik rezonans görüntülemede kapak yetmezliğinin derecesini en