• Sonuç bulunamadı

Jeotermal Enerji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jeotermal Enerji"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Jeotermal Enerji

Hafta 10

(2)

İçerik

• Jeotermal santrallerde elektrik üretme verimi • Jeotermal enerjiden elektrik üretme giderleri

(3)

Jeotermal santrallerde elektrik üretme verimi

• Buhar çevrimlerinin ısıl verimleri, üretilen net gücün kaynaktaki veya kuyu başındaki jeotermal akışkanın enerjisine oranı olarak tanımlanır. • Jeotermal akışkandan elektrik üretimi için buhar çevrimlerinin ısıl

verimleri % 10 ile % 17 arasında değişir.

• Bu yüzdelerin düşük olmasının nedeni jeotermal kaynakların düşük sıcaklıkta olmasıdır.

• Benzer şekilde tanımlanan ikili çevrim santrallerinin ısıl verimleri % 2.8 ile % 5.5 arasında değişir.

• Verim değerlerinin daha da düşük olmasının nedeni, ikili çevrim santrallerinde daha düşük sıcaklıktaki jeotermal kaynakların

(4)

Jeotermal santrallerde elektrik üretme verimi

• Ayrıca, ikili çevrim santrallerin çoğu için soğutma ortamı olarak sadece hava mevcuttur.

• Bu nedenle yoğuşturucu sıcaklığı özellikle yaz aylarında yüksektir. • Bu durum ısıl verimin düşük olmasına neden olur.

• İkili çevrim santralleri için üretilen net gücün ikincil akışkana transfer edilen ısı miktarına oranı olarak bir dönüşüm verimi tanımlanabilir.

(5)

Jeotermal santrallerde elektrik üretme verimi

• Aslında tanımlanan Rankine çevriminin ısıl verimidir.

• Bu tanımlamaya göre dönüşüm verimi % 6 ile % 12 arasında değişir. • Diğer bir deyişle, ikili çevrim santrali kullanılan jeotermal enerjinin

sadece % 6 ile % 12'sini elektriğe dönüştürürken, geriye kalan 88 ile % 94'ünü atmosfere atık ısı olarak atar.

(6)

Jeotermal enerjiden elektrik üretme giderleri

• Jeotermal uygulamalarda ilk yatırım giderleri yüksek, buna karşın ve çalıştırma/bakım giderleri düşüktür.

• Elektrik üretimi için olan toplam giderlerin yaklaşık % 50' sini jeotermal akışkanın yer altından çıkarılması ve tekrar yer altına enjekte edilmesi; % 40'ını elektrik santralinin yapılması ve kalan % 10'unu ise diğer masraflar oluşturur.

• Jeotermal kaynağın belirlenmesi, kuyu açılması ve re-enjeksiyon kuyuları, jeotermal kaynaklardan elektrik üretimindeki toplam maliyetin yaklaşık olarak yarısını oluşturur.

• Üretim ve enjekte kuyularının delme ve geliştirme giderleri üretilecek her kW elektrik için 500—4000 $(US) arasında değişirken, elektrik santralinin yapım giderleri üretilecek her kW elektrik için 1500—1700 $(US) arasında değişir.

(7)

Jeotermal enerjiden elektrik üretme giderleri

• Diğer bir deyişle, toplam giderler her kW için 2000—6000 $(US) arasında değişir.

• Çalıştırma ve bakım giderleri, toplam elektrik üretimi giderlerinin % 10—20'si arasındadır.

• Elektrik üretim giderleri, üretilen her kWh elektrik için 0.03—0.12 $(US) arasında değişir.

• Petrol ve kömür yakıtlı ve nükleer elektrik santrallerinde her kWh elektriğin gideri yaklaşık 0.06 $(US) düzeyinde iken, hidroelektrik santrallerde bu değer 0.03—0.09 $(US) arasındadır.

• Jeotermal elektrik santralleri, hidroelektrik santrallerden daha ekonomik olarak ve daha küçük boyutlarda yapılabilirler.

(8)

Jeotermal enerjiden elektrik üretme giderleri

• Yoğuşturmasız bir jeotermal elektrik santralinin yapım gideri

üretilecek her kW elektrik için 1050 —1250 $(US) arasında değişir. • Bu değer, yoğuşturmalı bir santral için 1500—1700 $(US) arasında

değişir.

• İkili çevrim santralinin gideri ise yaklaşık 1900 $(US)'dır.

• Jeotermal enerjinin bölge ısıtması ve soğutmasında kullanılmasıyla karşılaştırıldığında, jeotermal elektrik santrallerinin yapım giderleri daha düşüktür.

(9)

Kaynakça

• Jeotermal Enerji Uygulamaları, Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk, Prof. Dr. Durmuş Kaya, Umuttepe Yayınları

Referanslar

Benzer Belgeler

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, ana ortaklık Zorlu Enerji ve bağlı ortaklıklarının aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan hesaplarını

 Kurulacak üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için bir defaya mahsus dağıtım bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması esnasında tahsil edilir

Madde 5: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddeside belirtilen

[r]

Konsolide finansal tablolar ana şirketin işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Özet konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile

(6) Görevli tedarik şirketi, bu madde kapsamındaki her bir üretici ve her bir tedarikçiye fatura dönemi için yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için

Banka kredileri alındıkları tarihlerde işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı