a) Adresi : İHSANİYE MAHALLESİ STADYUM CADDESİ BOLU MERKEZ BOLU

Tam metin

(1)

İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu

Kurum :Bolu Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Kalorifer Yakıtı Ve Akaryakıt Satın Alınacaktır İhale Tarihi: 14.11.2011 10:00

İhale Usulü: Açık İhale Dosya No :2011/165012

--- KALORİFER YAKITI VE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR BOLU Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

fueloil 4 no(kalorifer yakıtı) ve akaryakıt alımı. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2011/165012

1-İdarenin

a) Adresi : İHSANİYE MAHALLESİ STADYUM CADDESİ 1 14100 BOLU MERKEZ BOLU b) Telefon ve faks numarası : 3742151357 - 3742158742

c) Elektronik Posta Adresi : bolu-gsim@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

(2)

b) Teslim yerleri : Kalorifer yakıtı (fueloil 4 no) teslim yeri : - Olimpiyat ve Gençlik Evi (Şehir merkezi ) - Murat Canbaş Jimnastik Salonu (Karaçayır Spor Kompleksi-Şehir merkezi ) - Aladağ Kamp ve İzcilik Tesisleri (Şehir merkezine 32 km.uzaklıkta ) Akaryakıt teslim yeri : Söz konusu akaryakıtlar İl

Müdürlüğümüz araçları tarafından ihtiyaç dahilinde yüklenicinin akaryakıt istasyonundaki pompadan temin edilecektir. Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Söz konusu petrol ürünleri ihtiyaca göre peyder pey alınacağından ihaleye katılacak isteklilerin Müdürlüğümüze en fazla 3 (üç) KM mesafeler arasında Bolu Belediyesi mücavir alanı içerisinde, kendi adına kayıtlı, faal, petrol istasyonu olması

gerekmektedir.

c) Teslim tarihleri : Malın teslim süreleri idarenin yazılı veya sözlü talep tarihi itibarı ile 3 (üç) gün içinde teslim edilecektir İşin süresi sözleşme imzalandığı tarihinde başlar 31/12/2012 tarihinde sona erer Kal-Yak(Fueloil 4 no) alım işine ait : Sözleşme konusu işe ait alımlar ihtiyaca göre idarenin belirleyeceği zamanlarda ve miktarlarda olacaktır. Bu alımlar tesislerimizin kalorifer yakıt tanklarının kapasite ve çalışma yoğunluğuna göre bir seferde 1000 kg. olabileceği gibi 40.000 kg. da olabileceği göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüzün özel kalorifer yakıt ihtiyaçlarını yüklenici firma hizmeti aksatmadan en geç iki gün içerisinde temin edecektir. Bu alımlar periyodik zamanlarda yapılarak 31/12/2012 tarihine kadar bitirilecektir. Ancak; Gerek tesislerimizin çalışma kapasiteleri gerekse hava koşulları vb. nedenlerden dolayı sözleşme konusu özel kalorifer yakıtının bir kısmı alınmayabilir.

Yüklenici firma bunu göz önünde bulundurarak bu durumu kabul etmiş sayılır ve hiçbir hak talep edemez.. Akaryakıt alım işine ait: Sözleşme konusu işe ait petrol ürünleri araçların ihtiyacına göre idarenin belirleyeceği zamanlarda ve miktarlarda olacaktır. Bu alımlar periyodik zamanlarda yapılarak 31/12/2012 tarihine kadar bitirilecektir. Ancak; Müdürlüğümüze ait araçlar ile iş makinelerinin çalışma programı dahilinde tüketecekleri yakıt miktarları, iş durumuna göre harcanacak motorin ve kurşunsuz benzin alımları değişkenlik göstereceğinden vb. gibi nedenlerden dolayı sözleşme konusu petrol ürünlerinin bir kısmı alınmayabilir. Yüklenici firma bunu göz önünde bulundurarak bu durumu kabul etmiş sayılır ve hiçbir hak talep edemez.. Akaryakıt alımı işi ile ilgili : Araçların ihtiyacına göre periyodik zamanlarda alınacak motorin ve kurşunsuz benzinin her alım yapılışında ilgili Şube Müdürünün ve araç şoförünün imzaladığı yakıt talep fişi yüklenici firmanın petrol istasyonuna tesliminden sonra alım gerçekleştirilir ve yüklenici firma tarafından fatura edilir. Buna istinaden kesilen fatura değeri kadar ödeme yapılacaktır. Teslim alınmayan petrol ürünlerinin ödemesi yapılmayacaktır. Kal-Yak(Fueloil 4 no) alımı işi ile ilgili : Periyodik zamanlarda alınacak olan özel kalorifer(Fueloil 4 no) yakıtının, her alım yapılışında gerekli belge ve tutanaklar düzenlenip faturası kesilerek, kesilen fatura değeri kadar ödeme yapılacaktır. Teslim alınmayan malın ödemesi

yapılmayacaktır. Ayrıca : İdarenin gerek görmesi halinde her kalorifer(fueloil 4 no) yakıtı gelişinde alınan numune örnekleri tahlil ettirilip, alınan tahlil sonuç raporu fatura ekine eklenip idareye ibraz edeceklerdir. İdareye verilen tahlil sonuç raporunun Teknik Şartnamede belirtilen değerlere göre olumlu olması halinde ödeme gerçekleştirilecektir. (Yapılacak olan tahlil ile ilgili her türlü masraf yüklenici firmaya aittir) a) Yakıt, gündüz ve mesai saatleri içinde mal teslim ve numune alma komisyonunca teslim alınacaktır. b) Tartım işlemi kesinlikle resmi kurumların kantarlarında

yapılacaktır. Aksi bir durum teklif dahi edilemez. c) Her partiye ait teslimat tek bir seferde yapılacak olup kısmı teslimat kabul edilmeyecektir. d) Tankerlerin dolum ve boşaltmasında kullanılan tüm vanalar ile tanker gözü kapakları üzerinde, koptuğu zaman bir daha kullanılması mümkün olmayan özel plastik mühürler kullanılacaktır. Bu mühürlerin üzerinde seri numaraları ve firmanın tanıtıcı amblemi bulunacaktır. Mühür üzerinde bulunan seri numaraları aynı zamanda irsaliye üzerinde de daktilo ile yada bilgisayarda yazılmış olacaktır. (El ile yazılması halinde ilgili ana dağıtım firması

(3)

tarafından “irsaliye el ile yazılmıştır.” İbaresi yazılarak onaylanacaktır.) Bu mühürler yakıtın

rafinerilerden tankere doldurma işlemi bitince takılacaktır. Boşaltma öncesi yapılacak kontrollerde mühürler üzerindeki seri numaraları sevk irsaliyesinde yazılan seri numaraları ile karşılaştırılacaktır.

Seri numaralarının bir veya birkaçının farklı olması yada mühürlerin herhangi bir şekilde deforme olmuş olması halinde bir tutanak tutulacak ve boşaltma işlemi yapılmayarak o tankerin getirdiği ürün teslim alınmayacaktır. e) Teslim alınan petrol ürünü için Müdürlüğümüzün kullandığı Tartı ve Teslim Tutanağı tanzim edilecek ve yüklenici firma buna istinaden her teslimde İrsaliye ve Faturasını

kesecektir. f) Kalorifer yakıtının (fueloil 4 no) yüklenici tarafından rafineri dolum faturası ve kantar fişi gösterilecek (Bunların fotokopisini, firmanın kendi keseceği faturanın arkasına iliştirerek ibraz

edecektir), dolum faturası ile kantar fişi birbirini tutacaktır. g) Boşaltılacak olan kalorifer yakıtı yüklü tanker, görevli personel nezaretinde idarenin belirleyeceği resmi kurum kantarına, önce dolu olarak girecek ve sonra boş olarak kantara girerek boşaltılan yakıtın (fueloil 4 no) kilosu belirlenerek tutanak altına alınacaktır. Rafineri tartı fişi ile Kurumca yaptırılan tartı fişinden miktarı düşük olana göre yakıt teslim alma tutanağı, Teslim ve Tesellüm edenlerce düzenlenerek imzalanacak ve imzalı yakıt teslim alma tutanağı ile kantar fişi kuruma verilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 17 Temmuz Spor Salonu Ali Karasu Toplantı Salonu – İhale komisyonu

b) Tarihi ve saati : 14.11.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

(4)

Kalorifer Yakıtı(Fueloil 4 no) ve akaryakıt işi ile ilgili :

1-EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ) dan alınan belgeler;

a) Teklif veren firmaya ait EPDK dan alınmış ihale süresi içinde geçerli istasyonlu Bayilik Lisansı Belgesi,

b)firma taşıma yaptığı tanker araçlarının ruhsat fotokopilerini vermeleri gerekmektedir. İhale komisyonu ruhsatların asıllarını istediğinde firma bunları derhal ibraz etmek zorundadır.

c) Firma taşıma yaptığı tanker araçlarının sürücülerine ait İhale tarihi itibari ile o andaki sürücülerine ait Sürücü Psikoteknik Yeterlilik (Sağlıklılık) Belgesi ve ayrıca sürücünün firmada çalıştığına dair belge ibraz edecektir.

Şayet sözleşme süreci içerisinde araç sürücüsü değişmiş ise derhal Müdürlüğümüze yeni sürücünün belgelerinin verilmesi gerekmektedir.

2- Firma başka bir firma ile kira sözleşmesi yapmış ise Noterden tasdikli nakliye kira sözleşmesi olması gerekmektedir.

Bir ve ikinci maddelerde belirtilen ve ibraz edilen tanker araçların dışında kesinlikle kalorifer yakıtı taşınamaz, getirilemez ve kabul ettirmek için zorlanamaz. Buna istinaden her kalorifer yakıtı gelişinde söz konusu araçların belge ve plaka kontrolleri yapılacak aksi durumda kesinlikle gelen yakıt teslim alınmayacaktır. Firma bu durumda meydana gelen zarar ve ziyandan kurumu sorumlu tutamaz.

(5)

3- Söz konusu petrol ürünleri ihtiyaca göre peyder pey alınacağından ihaleye katılacak isteklilerin Müdürlüğümüze en fazla 3 (üç) KM mesafede Bolu Belediyesi mücavir alanı içerisinde, kendi adına kayıtlı, faal, petrol istasyonu olması gerekmektedir.

a) Akaryakıt verilecek İstasyon mesafeli adresi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

(6)

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b)isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c)isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

ç)isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

Bu hükümler çerçevrsinde isteklinin imalatcı olduğunu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

(7)

İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanacak ve kesin teminat alınacaktır. Alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile garantisine yönelik kalorifer yakıtının ısıtma sistemindeki meydana gelen arızaların kalorifer yakıtının bozuk oluşundan kaynaklandığı tespit edildiği takdirde bu zararlar yüklenici tarafından ödenecektir.Bununla ilgili firmaya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar. Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon kurumu tarafından akredite edilen

belgelendirme kuruluşları veya uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından

düzenlenmesi zorunludur.

Bunlar;

Teklif veren firma ve/veya bayisi olduğu ana firmanın ve/veya ürüne (Kal-Yak-fueloil no4 ve akaryakıt) ait olması.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak her türlü kamu ve özel sektöre verilmiş özel kalorifer yakıtı ve akar yakıtı kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

(8)

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 17 Temmuz Spor Salonu Ali Karasu Toplantı Salonu – İhale komisyonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :