REVİZYON : 03 YAYINLAMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ :

Tam metin

(1)

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı:

Maratem 312 Sıvı Ön Daldırma Ürünü Maddenin / Preparatın Kullanımı:

Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak ürün.

Üretici / Tedarikçi:

Ecacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayii Ticaret A.Ş.

Cadde / Kapı No / Posta Kodu / Semt / Şehir:

Mehmetcik Caddesi / No: 61 / 34394 / Mecidiyeköy / İstanbul

Telefon / Faks:

+90 (0) 212 370 3000 / +90 (0) 212 212 7017

Acil Durum Bilgisi İçin:

+90 (0) 262 751 5021

02. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi Kimyasal Tanımı:

Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

< % 1 Amfoterik aktif madde

Tehlikeli Bileşenler :

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı

Sodyum Hipoklorit < 5 7681-52-9 200-578-6 5 % ≤ C < 10 %: Xi; R31-36/38

Sodyum Hidroksit %5 - %10 1310-73-2 215-185-5 C ≥ 5 %: C; R35

Tetra Sodyum Pirofosfat < 1 7722-88-5 R36-37-38

03. Tehlikelerin Tanımı

Tehlike Sınıfı:

Korozif, C

İnsan ve Çevre İçin Önemli Risk Bilgileri:

Ürün hafif su kirliliğine neden olmaktadır.

04. İlk Yardım Önlemleri Genel:

Tüm şüpheli durumlarda ya da semptomlar devam ettiğinde, doktora başvurunuz.

(2)

Cilde Temas Etmesi Durumunda:

Bol su ile ovalamadan yıkayıp durulayınız. Temizlenen alana nemlendirici krem sürünüz. Ciltte tahriş devam ederse doktora başvurunuz.

Göze Temas Etmesi Durumunda:

Bol su ile yıkayınız (10-15 dk.). Gözde tahriş devam ederse bir göz doktoruna başvurunuz.

Yutulması Durumunda:

Ürünü yutan kişiyi kusturmayınız. Ürünün yutulması durumunda derhal doktora başvurunuz ve ürünün kabını veya etiketini doktora gösteriniz.

05. Yangınla Mücadele Önlemleri

Uygun Yangın Söndürücü Maddeler:

Köpük, CO2, söndürücü toz, su buharı püskürtücü, su püskürtücü jet.

Güvenlik Açısından Uygun Olmayan Söndürücü Maddeler:

Hortumla su sıkma Ek Bilgiler:

Yangın durumunda tehlike arz eden kapları su ile soğutunuz. Yangına müdahalede kendi içinden havalandırmalı kapalı maske ve kıyafet giyiniz.

06. Kazaen Saçıntı / Sızıntı / Dökülme Durumlarına Karşı Alınacak Tedbirler

Kişisel Önlemler:

Kişisel koruyucu malzeme giyin. Koruma malzemesi giymeyenleri uzak tutunuz. Göz ve ciltle temas etmemesine dikkat ediniz. Saçılan/dökülen ürün belirli bir kayma tehlikesi oluşturmaktadır.

Çevresel Önlemler:

Ürün ön arıtma yapılmadan (ör.: biyolojik arıtma tesisi) suyla karışmayabilir Büyük miktarların daha fazla yayılmasını engelleyecek gerekli önlemleri alınız.

Temizleme / Toplama İçin Yöntemler:

Sıvı emici malzemelerle yerden alın (kum, diyatomit, talaş) ve temizlikte kullanılan kirlenmiş malzemeyi atık olarak Bölüm 13 uyarınca atınız.

07. Kullanım ve Depolama

Güvenli Kullanım Bilgileri:

Gözlere ve cilde temasından kaçınınız. İş sağlığı ve güvenliği yasalarına uyunuz.

Yangına ve Patlamaya Karşı Korunmak İçin Bilgiler:

Herhangi özel bir önlem gerekmiyor.

Depolar İle Muhafaza Kaplarında Bulunması Gereken Özellikler:

Tavsiye edilen saklama sıcaklığı: 20 oC. Sadece orijinal ambalajında muhafaza edin.

Birbirine Uymayan Ürünlerin Ayrı Tutulmasına İlişkin Bilgiler:

Yiyeceklerden ayrı yerde muhafaza edin.

(3)

08. Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Korunma

İşyerinde İzlenmesi Gereken Kritik Değerlere Tabi Bileşenler (Maruz Kalma Sınırları):

Ürün, izleme gerektiren mesleki maruz kalma sınırlarına tabi bileşenlerle alakalı miktarlar içermemektedir.

Kişisel Koruyucu Ekpmanlar:

Genel Korunma ve Hijyen Önlemleri:

Çalışırken birşey yiyip içmeyiniz, sigara kullanmayınız. İş molalarından önce ve mesai bitiminde ellerinizi yıkayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Cilt, gözler ve giydiklerinizle temas etmesinden kaçınınız.

Solunum İçin Korunma:

Ürünü direkt koklamayınız, buharını solumayınız.

Ellerin Korunması:

Konsantre ürün kullanımı: 0.6 mm kalınlığında kloropren malzemeden güvenlik eldivenleri. Tavsiye edilen çözelti kullanımı: 1 mm kalınlığında doğal lateksten yapılmış güvenlik eldivenleri.

Gözlerin Korunması:

Koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

Çevresel Önlemler:

Dozaj ve kullanım talimatlarını dikkate alınız.

09. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüş:

Form: Berrak likit Renk: Açık sarı

Koku: Karakteristik klor kokulu İlgili Güvenlik Verileri:

Yoğunluk: 1,19 – 1,21 g/ml (20°C) pH değeri: 12,0 – 12,5 (20°C, %1) Çözünürlük: Su ile her oranda karışır

10. Kararlılık ve Tepkimeye Girme Özellikleri

Kaçınılması Gereken Durumlar:

Önerilen kullanım ve depolama şartları altında kararlıdır. (Bakınız Bölüm 7) Kaçınılması Gereken Materyaller:

Asitli ürünler/materyallerle temasından kaçıınız.

Bozunma (dekompozisyon) Sonrası Ortaya Çıkan Yan Ürünler:

Klor gazı

11. Toksikoloji Bilgileri Ek Toksikolojik Bilgiler:

(4)

Ürün incelenmemiştir. Ürün, Preparatlar Hakkında Genel Direktif (1999/45/EC) çerçevesinde gerçekleştirilen hesaplama prosedürü sonuçları temel alınarak toksikolojik sınıflandırılması yapılmıştır.

12. Ekolojik Bilgiler

Atıklara İlişkin Detaylar (Bozunmaya Karşı Dayanıklılık / Bozunabilirlik):

Ürün biyolojik olarak bozunabilmektedir. Uygun biyolojik arındırma tesislerinde işlendiğinde herhangi bir ekolojik zarar vermesi beklenmemektedir.

Ek Ekolojik Bilgiler:

Genel Ekolojik Bilgiler:

Ürün incelenmemiştir. Ürün, Preparatlar Hakkında Genel Direktif (1999/45/EC) çerçevesinde gerçekleştirilen hesaplama prosedürü sonuçları temel alınarak ekotoksikolojik sınıflandırılması yapılmıştır. Kullanılan yüzey aktif maddeler %80 seviyesine kadar biyolojik olarak parçanalabilmektedir ve dolayısıyla deterjanlar yönetmeliğine uygunluk göstermektedir.

13. İmha İçin Gözönünde Bulundurulacaklar

Ürün:

Tavsiye:

Büyük miktarları özel atık imha tesislerine veriniz. Daha düşük miktarları bol su ile yıkayınız.

Ürün Bulaşmış Ambalaj Malzemeleri:

Tavsiye:

Yanlızca tamamen boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Ürün kalıntısı veya temizlenmemiş ürün kabı kimyasal atık olarak sınıflandırılabilir.

14. Taşımacılık Bilgileri

Kara Taşımacılığı ADR/RID Sınıflandırma

Sınıf: 8

Madde no: 1760 Sınıflandırma kodu: C9 Uygun sevkiyat ismi

Korosif Sıvı, N.O.S.

Tehlikeli bileşenler

Potasyum Hidroksit, Sodyum Hipoklorit Ambalaj

Ambalaj gurubu: II Etiket: 8

Deniz Taşımacılığı IMDG / GGVSea Sınıflandırma

IMDG-kodu: 8

UN no: 1760 Deniz kirliliği : - EmS no: 8

Uygun sevkiyat ismi Korosif Sıvı, N.O.S.

(5)

Tehlikeli bileşenler

Potasyım Hidroksit, Sodyum Hipoklorit Ambalaj

Ambalaj gurubu: II Etiket: 8

Hava Taşımacılığı ICAO-TI ve IATA-DGR Sınıflandırma

Sınıf: 8 UN no: 1760 Uygun sevkiyat ismi Korosif Sıvı, N.O.S.

Tehlikeli bileşenler

Potasyum Hidroksit, Sodyum Hipoklorit Ambalaj

Ambalaj gurubu : II Etiket: 8

15. Yasal Bilgiler

EC Direktiflerine Göre Sınıflandırma:

Ek Bilgiler:

C: Korozif

R31: Asitle teması zehirli gazlar salar.

R35: Ciltte ciddi yanıklara neden olur.

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S26: Gözle temas durumunda bol su ile yıkayın ve derhal doktora başvurun.

S28: Cilde temasında bol köpüklü sabunla hemen yıkayınız.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmediğiniz de hemen bir doktora başvurunuz. (mümkünse ürün etiketini doktora gösteriniz).

S50: Asit içeren ürünler ile karıştırmayınız.

S61: Doğaya yayılmasını engelleyiniz. Bunun için Özel Talimatlar/Malzeme güvenlik bilgi formlarına bakınız.

16. Diğer Bilgiler

Üreticinin tavsiye ettiği kısıtlamalar:

Asit içeren temizlik malzemeleriyle birlikte kullanmayınız

Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu Yayınlayan Bölüm:

Ürün geliştirme / ARGE İletişim:

İbrahim Tanrıverdi +90 (0) 262 751 5021

(6)

Bu bilgiler mevcut bilgilerimize dayanmaktadır. Bununla birlikte belirli ürünün özellikleri hakkında bir garanti vermez ve yasal olarak geçerli bir sözleşme münasebeti teşkil etmez.

Elektronik döküman sisteminde onaylanıp dağıtıldığından imza gerektirmez.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :