T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ANTALYA ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

Tam metin

(1)

1 T.C.

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

ANTALYA ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

KEPEZ PROF. DR. RAġĠT KÜÇÜK ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ FEN VE SOSYAL BĠLĠMLER PROJE OKULU

BÜNYESĠNDE BULUNAN ĠMAM HATĠP ORTAOKULU YAZILI SINAV VE KAYIT ĠġLEMLERĠ

BAġVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

NĠSAN 2020 ANTALYA

(2)

2 ĠÇĠNDEKĠLER

1. GENEL AÇIKLAMALAR ...3

1.1. Amaç ...3

1.2. Kapsam ...3

1.3. Dayanak ... 2. BAġVURU TAKVĠMĠ ve ĠġLEMLER ...3

3. OKUL KONTENJANLARI ...4

4. OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI ĠġLEMLER ...5

5. BAġVURU ġARTLARI VE DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR ...5

5.1 BaĢvurunun geçersiz sayılacağı durumlar ...5

6. SINAVIN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ ... 7. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BĠLDĠRĠLMESĠ VE KAYIT ĠġLEMLERĠ ...6

8. OKUL ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ ...7

(3)

3 1. GENEL AÇIKLAMALAR

1.1 Amaç

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesinde bulunan Ġmam Hatip Ortaokulu’na 2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı 5.

sınıfa öğrenci kabulü için uygulanacak yazılı sınava iliĢkin usul ve esasları belirlemek.

1.2 Kapsam

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren tüm resmi- özel ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri kapsar.

1.3 Dayanak

Bu uygulama kılavuzu 25/08/2011 tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin 9. fıkrasına, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğrencilerin Seçilmesi ve Kaydı” baĢlıklı 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.

2. BAġVURU TAKVĠMĠ VE ĠġLEMLERĠ

BaĢvuru tarihleri: 15.05.2020/03.07.2020

Sınav tarihi: 04.07.2020

Sınav sonuçlarının açıklanması: 10.04.2020

Asil kayıtların yapılması için dilekçe alınması: 10.07.2020-31.07.2020 Yedek kayıtların yapılması için dilekçe alınması: 20.07.2020-31.07.2020

(4)

4 2.1. Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesinde bulunan imam hatip ortaokuluna yapılacak olan baĢvurular http://profdrrasitkucuk.meb.k12.tr/ adresinden alınacaktır.

3. KEPEZ PROF.DR. RAġĠT KÜÇÜK ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ FEN VE SOSYAL BĠLĠMLER PROJE OKULU BÜNYESĠNDE BULUNAN ĠMAM HATĠP ORTAOKULU KONTENJANI

Ġlçe Okul Adı Sınıf Asil

Kontenjan

Yedek Kontenjan Kepez Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu

Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu

5. sınıf

(2020-2021 Eğitim ÖğretimYılı)

60 30

Kepez Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu

6. sınıf

(2020-2021 Eğitim ÖğretimYılı)

12 6

Kepez Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu

7. sınıf

(2020-2021 Eğitim ÖğretimYılı)

6 3

Kepez Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu

8. sınıf

(2020-2021 Eğitim ÖğretimYılı)

4 2

NOT: Yukarıdaki tablolarda belirtilen sınıf seviyeleri ve kontenjanlar 2020-2021 eğitim öğretim yılı için geçerlidir.

4. KEPEZ PROF. DR. RAġĠT KÜÇÜK ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ FEN VE SOSYAL BĠLĠMLER PROJE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI ĠġLEMLER

4.1. Sınava baĢvuran adayların sınav Ģartlarını taĢıyıp taĢımadıklarını kontrol etmek, uygun olan adayların sınav giriĢ belgelerini düzenlemek,

4.2. Yazılı sınav yürütme komisyonu oluĢturup sınavların sağlıklı bir Ģekilde sonuçlanmasını sağlamak,

(5)

5 4.3. Yazılı sınav baĢvuru iĢlemlerinin yürütülmesi için, Kepez Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesinde uygun alan ve görevli tahsis etmek,

4.4. Sınav sonuçlarının duyurusunun yapılmasını sağlamak ve velileri süreç hakkında bilgilendirmek.

5. BAġVURU ġARTLARI VE DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR

5.1. 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle 5. 6. 7. Ve 8. sınıfı okumaya hak kazanmıĢ öğrenciler, Kepez Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesinde bulunan imam hatip ortaokulu için yapılan sınava baĢvurabilirler.

5.2. Yazılı sınav, ilgili okul müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleĢtirilecek olup, öğrenci alımları ilan edilen sınav sonuçlarına göre yapılacaktır.

5.3. Sadece yazılı sınavı kazanan öğrenciler kayıt yaptırabilirler.

5.4. Yazılı sınavda baĢarılı olan öğrencilerin kesin kayıtları yukarıdaki tabloda belirtilen tarihlerde, Kepez Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu müdürlüğünce gerçekleĢtirilir.

5.5. Adayların sınav baĢvurularını yaparken, okulun programının Yabancı Dil Ağırlıklı olduğunu, alacağı öğrencilerin okul pansiyonunda kalamayacakları durumlarını dikkate almaları gerekmektedir.

5.6. Her aday sınav baĢvurusu yaparak bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiĢ olan hususları kabul etmiĢ sayılır.

5.7. Kepez Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu

bünyesinde bulunan imam hatip ortaokulu için yapılacak olan yazılı sınava baĢvuru yapacak olan adayların, baĢvuru Ģartlarını taĢıyıp taĢımadıkları okul bünyesinde kurulan sınav komisyonu tarafından kontrol edilerek değerlendirilecektir.

5.8 BaĢvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

5.8.1. Öğrenci bilgilerinin e-okul sistemiyle uyuĢmaması, 5.8.2. BaĢvuru Ģartlarını taĢımayan öğrencilerin baĢvuruları,

5.8.3. Adayların yazılı sınav için okula veya elektronik (web sitesi) baĢvurusunun bulunmaması.

(6)

6 6. SINAVIN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ

6.1. Kepez Prof. Dr. RaĢit Küçük Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesinde bulunan imam hatip ortaokuluna baĢvuru yapacak adaylar için 04 Temmuz 2020 günü saat 10,30 da okulumuzda yazılı Sınav yapılacaktır.

6.2. Yazılı sınavla ilgili soru sayısı sınav süresi ve sınav kapsamı aĢağıda tabloda belirtilmiĢtir.

Sınıf Soru Sayısı ve Kapsamı Sınav Süresi Sınavı kazanma Ģartı

4. sınıflar 5. Sınıf

sınavına gireceklerdir. Türkçe 15 soru Matematik 15 soru Fen Bilimleri 15 soru Sosyal Bilgiler 10 soru Din Kül 10 Soru Ġngilizce 10 soru 4. Sınıf 1. Dönem müfredatı

100 dakika

En az 45 soru doğru yapmak koĢulu ile sıralamada ilk 60 içerisinde olmak

5. sınıflar 6. Sınıf sınavına gireceklerdir.

Türkçe 15 soru Matematik 15 soru Fen Bilimleri 15 soru Sosyal Bilgiler 10 soru Din Kül 10 Soru Ġngilizce 10 soru 5. Sınıf 1. Dönem müfredatı

100 dakika

En az 55 soru doğru yapmak koĢulu ile sıralamada ilk 12 içerisinde olmak

6. sınıflar 7. Sınıf sınavına gireceklerdir.

Türkçe 15 soru Matematik 15 soru Fen Bilimleri 15 soru Sosyal Bilgiler 10 soru Din Kül 10 Soru Ġngilizce 10 soru 6. Sınıf 1. Dönem müfredatı

100 dakika

En az 55 soru doğru yapmak koĢulu ile

sıralamada ilk 6 içerisinde olmak

7. sınıflar 8. Sınıf

sınavına gireceklerdir. Türkçe 15 soru Matematik 15 soru Fen Bilimleri 15 soru Sosyal Bilgiler 10 soru Din Kül 10 Soru Ġngilizce 10 soru 7. Sınıf 1. Dönem müfredatı

100 dakika

En az 55 soru doğru yapmak koĢulu ile

sıralamada ilk 4içerisinde olmak

Sınava giren öğrenciler bu kuralları kabul etmiĢ sayılır.

Şekil

Updating...

Benzer konular :