Kullanım Kılavuzu Bulaşık Makinesi

124  Download (0)

Tam metin

(1)

Kullanım Kılavuzu Bulaşık Makinesi

Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

(2)
(3)

İçindekiler

Güvenlik talimatları ve uyarılar...  7

Cihaz tanıtımı ...  16

Cihaz görünümü ... 16

Kumanda paneli ... 17

Ekranın işleyiş şekli... 18

Çevre Korumaya Katkınız ...  21

İlk kez çalıştırma...  22

Kapağın açılması ... 22

Kapağın kapatılması ... 23

Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi ... 23

Miele@home ... 24

Temel ayarlar ... 25

Lisan ayarı ... 25

Miele@home kurulumu ... 25

Güncel saat ayarı... 26

Su sertlik derecesi ayarı ... 26

AutoDos özelliğinin etkinleştirilmesi ... 27

Su yumuşatma tuzu... 28

Tuz doldurma... 29

Tuz doldurma... 30

Parlatıcı... 31

Parlatıcının doldurulması ... 32

Parlatıcı ekleme ... 32

Çevre dostu bulaşık yıkama ...  33

Ekonomik yıkama ... 33

EcoFeedback tüketim göstergesi ... 34

Isı akümülatörü ... 35

Bulaşıkların yerleştirilmesi...  36

Genel bilgiler... 36

Üst sepet ... 38

Üst sepetin yerinin değiştirilmesi... 41

Alt sepet ... 42

Çatal-bıçak çekmecesi ... 45

3D-MultiFlex çekmecenin düzenlenmesi... 45

Yerleştirme Örnekleri ... 46

Çatal-bıçak çekmeceli bulaşık makinesi ... 46

(4)

İçindekiler

Deterjan dozajı... 49

Otomatik deterjan dozajı/AutoDos ... 50

AutoDos özelliğinin etkinleştirilmesi ... 50

PowerDisk yerleştirme... 51

Manuel deterjan dozajı ... 53

Deterjan dozajı... 53

Deterjanın doldurulması... 53

Çalıştırma ...  55

Bulaşık makinesinin gücünün açılması... 55

Program seçimi... 55

Program süresi göstergesi... 56

Programın başlatılması ... 56

Program sonu ... 57

Enerji Yönetimi... 57

Bulaşık makinesinin gücünün kapatılması... 58

Bulaşıkların boşaltılması ... 58

Programın duraklatılması ... 59

Programı iptal etme veya değiştirme ... 59

Seçenekler ...  60

 Timer (Zamanlayıcı) ... 60

 Uzaktan başlatmanın etkinleştirilmesi ... 63

Program tablosu ...  64

Diğer programlar... 68

Ekstralar ...  69

Ekstralar seçimi ... 69

Temizlik ve bakım ...  71

Yıkama kabinin temizlenmesi ... 71

Kapak lastiği ve kapağın temizlenmesi... 72

Kumanda panelinin temizlenmesi... 72

Cihazın ön panelinin temizlenmesi ... 72

AutoDos temizliği... 73

Püskürtme kollarının temizliği ... 75

Yıkama kabinindeki süzgecin kontrolü ... 77

Süzgecin temizlenmesi... 77

Su girişindeki süzgecin temizlenmesi... 79

Boşaltma pompasının temizliği... 80

Ne Yapmalı, eğer...?...  82

Teknik arızalar... 82

(5)

İçindekiler

Hata bildirimleri ... 83

Kapak açma tuşu ... 84

Su girişinde hata... 85

Su tahliyesinde hata ... 86

AutoDos'ta (Otomatik deterjan dozajı) hata... 87

Püskürtme kollarında hata... 89

Bulaşık makinesinde yaşanan genel sorunlar ... 90

Sesler... 91

Memnun edici olmayan yıkama sonucu ... 92

Müşteri Hizmetleri ...  95

Arızalarda iletişim ... 95

Garanti ... 95

Test Enstitüsü için... 95

Sonradan satın alınabilen aksesuarlar ...  96

Kurulum ...  98

Miele Su Koruma Sistemi ... 98

Su girişi... 98

Su tahliyesi ... 100

Elektrik bağlantısı ... 102

Teknik veriler...  103

Uygunluk Beyanı ... 104

Ev tipi bulaşık makinesi broşürü... 105

Ayarlar ...  107

Ayarların açılması... 107

Ayarların değiştirilmesi... 107

Ayarların sonlandırılması... 107

Lisan  ... 108

Güncel saat ... 108

Su sertlik derecesi ... 109

AutoDos (Otomatik deterjan dozajı)... 109

Parlatıcı... 110

Miele@home ... 110

Uzaktan kumanda ... 113

Remote-Update... 115

SmartStart ... 116

EcoStart... 116

Tüketim (EcoFeedback) ... 118

(6)

İçindekiler

Ekran ... 118

Parlaklık ... 118

Renk düzeni... 118

Ses seviyesi... 119

Yetersiz ürün göstergeleri ... 119

AutoOpen ... 120

BrilliantLight... 120

Hijyen döngüsü... 120

Isı akümülatörü ... 121

Çalıştırma kilidi ... 121

Çalıştırma kilidinin kaldırılması... 121

Yazılım sürümü ... 122

Yasal Bilgiler ... 122

Telif hakları ve lisanslar ... 122

Bayi... 122

Fabrika ayarları ... 122

(7)

Güvenlik talimatları ve uyarılar

Bu bulaşık makinesi öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bu- nunla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Bu bulaşık makinesini kurmadan ve çalıştırmadan önce montaj pla- nını ve kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bunlar montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içer- mektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve bulaşık makinesinde oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, bulaşık makinesinin kurulu- munu açıklayan bölümün ve güvenlik talimatları ve uyarılarının mut- laka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan so- rumlu tutulamaz.

Montaj planını saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

(8)

Güvenlik talimatları ve uyarılar

Amacına uygun kullanım

 Bu bulaşık makinesi evde ve ev benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

 Bu bulaşık makinesi dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanma- mıştır.

 Bulaşık makinesi deniz seviyesinden en fazla 4000 m yukarıda kul- lanım için öngörülmüştür.

 Bulaşık makinesini sadece evde bulaşık yıkamak için kullanınız. Di- ğer hiçbir kullanım türüne izin verilmez.

 Psikolojik rahatsızlık ve anlama bozukluğu veya tecrübesizlik ve

bilgisizlik nedenleriyle cihazı çalıştırabilecek durumda olmayan kişiler

sadece bu işin sorumluluğunu üzerine alabilecek kişilerin kontrolünde

cihazı kullanabilirler. Bu kişiler ancak bulaşık makinesinin nasıl gü-

venle kullanılacağı anlatıldıktan sonra yanlarında onları kontrol eden

bir kişi olmadan cihaz kullanabilirler. Bulaşık makinesini kullanacak

olanlar yanlış kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeleri algıla-

yacak ve anlayacak durumda olmalıdır.

(9)

Güvenlik talimatları ve uyarılar

Evdeki çocuklar

 8 yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkları müddetçe bulaşık makinesinden uzak tutulmalıdır.

 Çocuklar 8 yaşından itibaren, sadece güvenli bir şekilde kullanabil- meleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra bulaşık maki- nesini gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.

 Çocukların gözetimsiz olarak bulaşık makinesinin bakımı ve temiz- liğini gerçekleştirmelerine izin verilmemelidir.

 Bulaşık makinesinin yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz.

Çocukların bulaşık makinesi ile oynamasına asla izin vermeyiniz. Di- ğer tehlikelerin yanı sıra, çocukların bulaşık makinesinde kilitli kalma- ları tehlikesi de oluşur.

 Otomatik kapak açma özelliği (modele bağlı özellik) etkinleştirildi- ğinde küçük çocuklar bulaşık makinesinin kapağının açılma alanında bulunmamalıdır. Muhtemel olmamakla birlikte, bir hatalı işleyiş duru- munda yaralanma tehlikesi söz konusudur.

 Boğulma tehlikesi. Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör.

folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklar- dan uzak tutunuz.

 Çocukların deterjan ile temas etmesini engelleyiniz! Deterjanlar

ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarlarına sebep olur. Deterjanlar gözler-

de ağızda ve boğazda kimyasal yanıklarına sebep olabilir veya boğul-

maya yol açabilir. Bu nedenle çocukları kapağı açık bulaşık makine-

sinden de uzak tutunuz. Bulaşık makinesinde deterjan kalıntıları bulu-

nabilir. Çocuğunuz ağzına deterjan aldıysa, derhal doktora götürü-

nüz.

(10)

Güvenlik talimatları ve uyarılar

Teknik güvenlik

 Hatalı montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar sonucu kullanı- cıya yönelik ciddi tehlikeler oluşabilir. Montaj ve bakım işleri ve tamir- ler sadece vasıflı uzman personel tarafından yapılmalıdır.

 Bulaşık makinesindeki hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir.

Bulaşık makinesinin gözle görülür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir bulaşık makinesini asla çalıştırmayınız.

 Bulaşık makinesinin elektrik güvenliği sadece usulüne uygun ola- rak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik donanımı mutlaka mevcut olmalıdır. Şüp- he halinde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

Miele, kurulum yerinde koruyucu iletken bulunmaması veya bulunan koruyucu iletkenin kopması sonucu oluşan zararlardan (ör. elektrik çarpması) sorumlu tutulamaz.

 Bulaşık makinesinin güvenilir ve güvenli işletimi sadece resmi elektrik şebekesine bağlanması halinde garanti edilir.

 Bulaşık makinesi elektrik şebekesine sadece 3 kutuplu topraklı bir fişle bağlanmalıdır (sabit bağlantı yapılmamalıdır). Makine yerine yer- leştirildikten sonra, istenilen anda elektrik bağlantısının kesilebilmesi için prize serbestçe erişmek mümkün olmalıdır.

 Bulaşık makinesi herhangi bir elektrikli cihazın elektrik fişinin önü- nü kapamamalıdır, çünkü nişin derinliği çok az olabileceğinden fişin üzerine uygulanan baskı sonucunda aşırı ısınma tehlikesi oluşabilir (yangın tehlikesi).

 Bulaşık makinesi bir ocak altına monte edilmemelidir. Yayılan yük-

sek ısı sonucu bulaşık makinesi zarar görebilir. Aynı sebepten dolayı

ısı yayan cihazların (ör. ısıtma amaçlı şömine) hemen yanına da yer-

leştirilmemelidir.

(11)

Güvenlik talimatları ve uyarılar

 Bulaşık makinesinin tip etiketi üzerinde belirtilen bağlantı verileri (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile mutlaka uyuşmalıdır, aksi takdirde cihaz zarar görebilir. Bu verileri elektrik bağlantısı önce- sinde karşılaştırınız. Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

 Bulaşık makinesi ancak, kapak yayı ayarı dahil olmak üzere, tüm kurulum ve montaj çalışmaları sonlandığında elektrik şebekesine bağlanmalıdır.

 Bulaşık makinesi sadece sorunsuz olarak işleyen bir kapak meka- nizmasıyla çalıştırılmalıdır, aksi takdirde otomatik kapak açma özelliği (modele bağlı özellik) etkinleştirildiğinde tehlike oluşabilir.

Kapak mekanizmasının sorunsuz çalıştığı şunlardan anlaşılır:

– Kapak yayları her iki tarafta da eşit ayarlanmış olmalıdır. Yarı açık kapak (yaklaşık 45° açılma açısı) bırakıldığında bu konumda kalı- yorsa, yaylar doğru ayarlanmış demektir. Ayrıca kapak frenlenme- den aşağı düşmemelidir.

– Kapak kilit sürgüsü, kurutma evresinin ardından kapağın açılması sırasında, otomatik olarak geri çekilir.

 Çoklu prizler ve uzatma kabloları gerekli güvenliği sağlamaz (yan- gın tehlikesi). Bulaşık makinesini elektrik şebekesine çoklu priz veya uzatma kablosuyla bağlamayınız.

 Bulaşık makinesi, sallantılı bir kurulum yerinde (örneğin: tekne gibi) çalıştırılmamalıdır.

 Bulaşık makinesini donma tehlikesi olan yerlere kurmayın. Donan hortumlar yırtılabilir veya patlayabilir. Sıfırın altındaki sıcaklıklar sonu- cu cihaz elektroniğinin güvenilirliği azalabilir.

 Cihazın zarar görmesini önlemek için bulaşık makinesini sadece, havası tamamen alınmış bir boru tesisatına bağlandıysa kullanınız.

 Su bağlantısının plastik muhafazasında elektrikli bir valf bulunur.

Bu muhafazayı sıvılara daldırmayınız.

(12)

Güvenlik talimatları ve uyarılar

 Makinedeki su kontrol (Waterproof) sistemi aşağıdaki koşullar sağ- lanırsa su hasarlarına karşı güvenilir bir koruma sunar:

– Doğru kurulum,

– Görünür hasar durumunda parça değişimi ve bulaşık makisinin ta- mir edilmesi,

– Makine uzun süre kullanılmayacağında (ör. tatile çıkarken) su mus- luğunun kapatılması.

Su koruma (Waterproof) sistemi, bulaşık makinesinin gücü kapalıy- ken de çalışır. Bununla birlikte bulaşık makinesinin elektrik bağlantısı kesilmemelidir.

 Su bağlantısı basıncı 50 ile 1000 kPa arasında olmalıdır.

 Hasarlı bir bulaşık makinesi güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Hasar- lı bulaşık makinesini çalıştırmayınız ve onarım için yetkili servisi veya tedarikçinizi bilgilendiriniz.

 Bulaşık makinesinin tamiri Miele yetkili servisi tarafından yapılma- dığında cihazın garanti hakkı ortadan kalkar.

 Miele sadece orijinal yedek parçaların güvenlik şartlarını sağladığı- nı garanti eder. Arızalı bileşenler sadece orijinal yedek parçalar ile de- ğiştirilmelidir.

 Kurulum, bakım ve onarım çalışmaları sırasında bulaşık makinesi elektrik şebekesinden ayrılmalıdır (bulaşık makinesinin gücü kapatıl- malı, fişi prizden çekilmelidir).

 Zarar görmüş bir elektrik kablosu ancak aynı cins özel bir kablo ile

yenilenebilir (Miele yetkili servislerinden satın alınabilir). Güvenlik ne-

deniyle kablo değişimi sadece Miele yetkili servisleri veya Miele mer-

kez servis tarafından yapılabilir.

(13)

Güvenlik talimatları ve uyarılar

 Bu bulaşık makinesi, özel gereklilikler (ör.: sıcaklık, nem, kimyasal dayanıklılık, aşınma dayanıklılığı ve titreşim) dolayısıyla (modele bağlı olarak) özel bir ışık kaynağı ile donatılmıştır. Bu özel ışık kaynağı sa- dece öngörülen uygulamalar için kullanılmalıdır. Bu özel ışık kaynağı mekan aydınlatmasına uygun değildir. Değiştirme işlemi sadece Mie- le tarafından yetkilendirilmiş uzman teknisyen veya Miele yetkili servi- si tarafından gerçekleştirilmelidir.

Doğru yerleştirme

 Bulaşık makinesini montaj planına göre yerleştirip, bağlayınız.

 Bulaşık makinesinin montajı öncesinde ve sırasında dik- katli olunuz. Bazı metal parçalarda yaralanma/kesik tehlikesi söz konusudur. Koruyucu eldiven takınız.

 Bulaşık makinesi, sorunsuz işletimin sağlanması için dik bir şekilde yerleştirilmelidir.

 Sağlam durmasını sağlamak için, tezgah altı ve entegre edilebilir bulaşık makineleri sadece komşu dolaplara vidalanmış, kesintisiz bir tezgahın altına yerleştirilmelidir.

 Bulaşık makinesinin bir yüksek dolaba montajına sadece ek gü- venlik tedbirleriyle izin verilir. Yüksek dolaba güvenli bir montaj için

“Yüksek dolap montaj kiti” kullanınız ve birlikte verilen montaj planını dikkate alınız. Aksi takdirde dolabın devrilmesi riski oluşur.

 Kapak yayları her iki tarafta eşit ayarlanmalıdır. Yarı açık kapak (yaklaşık 45° açılma açısı) bırakıldığında bu konumda kalıyorsa, yay- lar doğru ayarlanmış demektir. Ayrıca kapak frenlenmeden aşağı düşmemelidir.

Cihaz sadece düzgün ayarlanmış kapak yayları ile çalıştırılmalıdır.

Kapak düzgün bir şekilde ayarlanamadığında, Miele yetkili servisine başvurunuz.

Ön panelin maksimum ağırlığı, 10–12 kg arasındaki (modele bağlı

(14)

Güvenlik talimatları ve uyarılar

Doğru kullanım

 Yıkama kabini içine çözücü girmemelidir. Aksi takdirde patlama tehlikesi oluşur.

 Deterjan ciltte, gözlerde, burunda, ağızda ve boğazda kimyasal ya- nıklarına sebep olabilir. Deterjanla temastan kaçınınız. Toz deterjanları solumayınız. Deterjanı yutmayınız. Deterjanı soluduysanız veya yut- tuysanız, derhal doktora gidiniz.

 Bulaşık makinesinin kapağını gereksiz yere açık bırakmayınız. Bu- laşık makinesinin açık kapağında kendinizi yaralayabilir veya kapağa takılabilirsiniz.

 Açık kapak üstüne çıkmayınız veya oturmayınız. Bulaşık makinesi devrilebilir. Yaralanabilirsiniz veya bulaşık makinesi zarar görebilir.

 Bulaşıklar, program sona erdiğinde çok sıcak olabilir. Bu sebeple, cihazın gücünü kapattıktan sonra bulaşıkları, elle rahatça tutulabile- cek bir sıcaklığa gelene kadar bulaşık makinesinde bırakınız.

 Sadece ev tipi bulaşık makinelerine yönelik deterjan ve parlatıcılar kullanınız. Elde bulaşık deterjanı kullanmayınız.

 Ticari veya endüstriyel deterjanlar kullanmayınız. Maddi zarar mey- dana gelebilir ve güçlü kimyasal reaksiyon (ör. patlayıcı gaz reaksiyo- nu) tehlikesi oluşur.

 Deterjanı (sıvı deterjanı da) parlatıcı haznesine doldurmayınız. De- terjan parlatıcı haznesine zarar verir.

 Deterjanı (sıvı deterjanı da) AutoDos ünitesine (modele bağlı dona- nım) doldurmayınız. Bu tür deterjanlar AutoDos ünitesine zarar verir.

 Deterjanı (sıvı deterjanı da) tuz haznesine doldurmayınız. Deterjan su yumuşatma sistemine zarar verir.

 Sadece özel, mümkünse iri taneli tuzları veya suyu alınmış diğer

benzeri saf tuzları kullanınız. Diğer tuz türleri suda çözülmeyen mad-

deler içerdiğinden, su yumuşatma sisteminin bozulmasına sebep ola-

bilir.

(15)

Güvenlik talimatları ve uyarılar

 Çatal-bıçak çekmeceli bulaşık makinelerinde, bıçakları ve çatalları güvenlik sebebiyle uçları aşağıya bakacak şekilde sepete yerleştiri- niz. Yukarıya bakan çatal ve bıçak uçları tehlike oluşturur. Bununla birlikte sapları sepetin içinde olacak şekilde yerleştirildiklerinde, daha kolay temizlenir ve kururlar.

 Tek kullanımlık kaplar veya çatal-bıçak gibi sıcak suya duyarlı plastik parçaları bulaşık makinesinde yıkamayınız. Bu parçalar ısının etkisiyle deforme olabilir.

 “Zamanlayıcı” seçeneğini kullanırsanız (modele bağlı özellik), de- terjan haznesi kuru olmalıdır. Gerekirse deterjan haznesini silerek ku- rulayınız. Nemli deterjan haznesine doldurulan deterjan topaklanır ve hazneden tamamen alınması mümkün olmaz.

 Bulaşık makinesinin kapasitesine ilişkin olarak “Teknik veriler” bö- lümüne bakınız.

Aksesuarlar

 Sadece orijinal Miele aksesuarları kullanınız. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.

Nakliye

 İçinde kalan suların elektronik devrelere girerek arızaya sebep ol- maması için bulaşık makinesini sadece dik bir şekilde taşıyınız.

 Nakliye için bulaşık makinesini boşaltınız ve tüm hareketli parçala-

rı, örneğin sepetleri, kabloları ve hortumları sabitleyiniz.

(16)

Cihaz tanıtımı

Cihaz görünümü

a Üst püskürtme kolu

b 3D-MultiFlex çekmece (modele bağlı donanım)

c Üst sepet (modele bağlı donanım) d Orta püskürtme kolu

e Havalandırma valfi f Alt püskürtme kolu g Süzgeç kombinasyonu

h Tuz haznesi i Tip etiketi j Parlatıcı haznesi k Deterjan haznesi l AutoDos deterjan çıkışı

m AutoDos (Otomatik deterjan dozajı)

(17)

Cihaz tanıtımı

Kumanda paneli

a Sensörlü  Açma/Kapama tuşu Cihazın gücünü açmak ve kapatmak için.

b Optik arayüz Yetkili Servis içindir.

c Sensörlü  Uzaktan başlatma tuşu

“Uzaktan başlatma” seçeneğini etkin- leştirir veya etkisiz kılar.

d Dokunmatik ekran

Daha fazla bilgi için bkz. “Cihaz tanı- tımı - Ekranın işleyiş şekli” bölümü.

e Sensörlü  geri tuşu

Bir önceki menü seviyesine geçmek veya öncesinde ayarlanmış değerleri iptal etmek için.

f Sensörlü Start/Stop tuşu

Seçilen programı başlatmak için.

Bu kullanım kılavuzu farklı cihaz yük- sekliklerine sahip birden fazla bulaşık makinesi modelini açıklamaktadır.

Farklı bulaşık makinesi modelleri şu şekilde adlandırılır:

normal = Yüksekliği 80,5 cm (ankastre cihaz)

veya 84,5 cm (solo cihaz) olan bulaşık makineleri

XXL = Yüksekliği 84,5 cm (ankastre ci- haz) olan bulaşık makineleri.

(18)

Cihaz tanıtımı

Ekranın işleyiş şekli

Ekran vasıtasıyla şunları seçebilir veya ayarlayabilirsiniz:

– Program – Ekstralar – Zamanlayıcı – Ayarlar

Ekranda şunlar görüntülenebilir:

– Program adı – Program aşaması

– Programın tahmini kalan süresi – Enerji ve su tüketimi (EcoFeedback) – Meydana gelen olası hatalara ilişkin

bildirimler ve faydalı bilgiler Enerjiden tasarruf etmek için, birkaç dakika boyunca herhangi bir sensörlü tuşa dokunulmazsa bulaşık makinesi- nin gücü kapatılır.

Bulaşık makinesinin gücünü tekrar aç- mak için sensörlü  tuşuna dokunu- nuz.

Kumanda panelindeki ve ekrandaki sen- sörlü tuşlar parmak uçlarıyla dokunuşa tepki verir.

Kalem gibi sivri ve keskin nesneler dokunmatik ekranı çizebilir.

Dokunmatik ekrana sadece parmak- larınız ile dokununuz.

Seçmek için istediğiniz menü öğesine dokununuz.

Güncel olarak seçili ayar turuncu renkle işaretlidir ve değiştirilmesi mümkündür.

Ekrandaki sensörlü OK tuşu ile uyarıları ve ayarları onaylar ve bir sonraki menü- ye veya başka bir menü alanına geçebi- lirsiniz.

Bir alt menüden çıkmak istediğinizde, sensörlü  (geri) tuşuna dokununuz.

Sensörlü  tuşuna dokunmak yoluyla istediğiniz anda “Programlar” menüsüne geri gidersiniz.

Birkaç saniye boyunca hiçbir tuşa bas- mazsanız ekran duruma göre tekrar bir menü seviyesi geri gider. Bu durumda ayarları tekrarlamanız gerekir.

(19)

Cihaz tanıtımı

Kullanım örnekleri Ana menü

Sensörlü  (geri) tuşuyla “Programlar”

menüsünden ana menüye geçersiniz.

11:02

 

Ayarlar Programlar

Ana menüde program seçmek için

“Programlar” menüsünü ve ayrıca

“Ayarlar” menüsünü seçebilirsiniz.

Ayarlar menüsünde bulaşık makinesinin kontrol ünitesini değişen şartlara göre uyarlayabilirsiniz (bkz. Bölüm “Ayarlar”).

Seçim listeleri

Parmağınızı ekran üzerinde kaydırarak sağa veya sola gidebilirsiniz.

11:02

 

3:55

2:03

2:46

4:01

50

Programlar

sa. sa.

sa. sa.

°C

°C

°C

55 Otomatik

45-65°C

Ekstra sessiz

50Narinler

Ekranın alt tarafındaki turuncu renkli sembol listesi başka seçeneklerin oldu- ğunu gösterir.

“Programlar” menüsünde, istediğiniz programın ismine uzunca dokunup iste-

Bir program seçildikten sonra “Ekstra- lar” menüsü görüntülenir. Burada istedi- ğiniz Ekstra fonksiyonları seçebilir ve zamanlayıcıyı etkinleştirebilirsiniz.

Sayısal değerler

Bazı menülerde sayısal değerler ayarla- nabilir.

12 00

11 59 10 58 13 01 14 02

OK

Güncel saat

Sayıları parmağınızı ekran üzerinde yu- karıya veya aşağıya doğru kaydırarak ayarlayabilirsiniz.

Sensörlü OK tuşu ile ayarlanan sayısal değer kaydedilir.

Faydalı bilgi: Rakamlara sadece kısaca dokunursanız, tuş takımı görüntülenir.

Geçerli bir değer girildiğinde sensörlü OK tuşu yeşil ile işaretlenir.

(20)

Cihaz tanıtımı

Açılır menü

Açılır menüde seçilen programa dair farklı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

11:02

3:55

°C 50

sa.

Ekstralar

 Zamanlayıcı

Ekstra temiz

Ekstra kuru

AutoDos Express IntenseZone

Açılır menüyü açmak için, ekranın üst kenarındaki sarı çizgiye dokununuz ve parmağınızla aşağıya doğru çekiniz.

11:02

3:55

50°C sa.

 Zamanlayıcı

Ekstra temiz AutoDos

IntenseZone

Express Ekstra kuru

Bilgi:

Express

Enerji tüketimi

Su tüketimi

Açılır menüde enerji ve su tüketiminin yanı sıra seçilen Ekstralar ve bulaşık makinesinin bağlantı durumu ( bağlı,

 bağlı değil) görüntülenir.

SuperVision menüsü

Ekrandaki sensörlü  SuperVision tuşuy- la Miele ev aletlerinizin durumunu gö- rüntüleyebilirsiniz.

11:02

 

3:55

2:03

2:46

4:01

50

Programlar

sa. sa.

sa. sa.

°C

°C

°C

55 Otomatik

45-65°C

Ekstra sessiz

50Narinler

SuperVision

Cihaz listesinde Wi-Fi ağınıza bağlı ve SuperVision göstergesi etkinleştirilmiş tüm Miele ev aletleri gösterilir (bkz.

“Ayarlar - SuperVision” bölümü).

(21)

Çevre Korumaya Katkınız

Nakliye Ambalajının Elden Çı- karılması

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemeler- den seçilmiştir ve bu sebeple geri dö- nüştürülmesi mümkündür.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri ka- zandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz am- balajı geri alabilir.

Eski Cihazın Elden Çıkarılması

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri ha- linde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Eski cihazınızı bu sebeple hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte at- mayınız.

Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlen- dirilmesine yönelik resmi toplama ve ge- ri alma merkezlerinden yararlanınız. El- den çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasa- lar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

(22)

İlk kez çalıştırma

Tüm bulaşık makineleri fabrikada, işle- yişleri açısından kontrol edilirler. Su kalıntıları bu kontrolün sonucudur ve bulaşık makinesinin daha önce kulla- nıldığına işaret etmez.

Kapağın açılması

Bazı programlarda, kurutmayı iyileştir- mek için kapak otomatik olarak bir mik- tar açılır.

Bu fonksiyonu etkisiz kılmanız da müm- kündür (bkz. “Ayarlar menüsü - AutoO- pen” bölümü).

 Kapağı açmak için kulpundan kavra- yıp çekiniz.

 Kapağı tamamen açınız.

“AutoOpen” fonksiyonu etkinleştirildiy- se, program sona erdiğinde kapak kilit sürgüsü geri çekilir.

Teknik bir arıza ortaya çıkmaması için kapak kilit sürgüsünü, geri çekilirken tutmayınız.

Kapağı makine çalışırken açarsanız yı- kama fonksiyonları otomatik olarak du- raklatılır.

Sıcak su sonucu yanık tehlikesi.

Bulaşık makinesi çalışırken içindeki su çok ısınabilir.

Bu nedenle yıkama sırasında kapağı açarken çok dikkatli olunuz.

Otomatik açılan kapak sonucu yaralanma tehlikesi.

Kapak, programın sonunda otomatik olarak açılabilir.

Kapağın açılma alanında hiçbir şey olmamasını sağlayınız.

(23)

İlk kez çalıştırma

Kapağın kapatılması

 Sepetleri içeri itiniz.

 Kapağı kapak kilidi kenetlenene kadar bastırınız.

Kapanan kapak sonucu sıkışma tehlikesi.

Kapağı kapatırken parmağınız sıkışa- bilir.

Kapağın kapanma alanına elinizi sok- mayınız.

Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

Çocukların bulaşık makinesinin kapağını açmamaları gerekiyorsa, kapağı çocuk kilidi ile emniyet altına alınız. Bu durum- da kapak sadece çok fazla kuvvet kulla- nılarak açılabilir.

 Kapağı emniyet altına almak için, kul- pun altındaki sürgüyü sağa doğru kaydırınız.

 Kapağı açabilmek için sürgüyü sola kaydırınız.

(24)

İlk kez çalıştırma

Miele@home

Bulaşık makineniz entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır.

Kullanım için şunlara ihtiyacınız olacak- tır:

– bir Wi-Fi ağı

– Miele@mobile Uygulaması

– Miele kullanıcı hesabı. Kullanıcı hesa- bını Miele@mobile uygulaması vasıta- sıyla oluşturabilirsiniz.

Miele@mobile uygulaması, bulaşık ma- kinesi ile evdeki Wi-Fi ağı arasındaki bağlantıda size rehberlik eder.

Bulaşık makinesini Wi-Fi ağınıza bağla- dıktan sonra, uygulama yardımıyla örne- ğin şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

– Bulaşık makinenizin uzaktan kuman- da edilmesi

– Bulaşık makinenizin çalışma durumu- na ilişkin bilgilerin görüntülenmesi – Bulaşık makinenizin program akışına

ilişkin bilgilerin görüntülenmesi Bulaşık makinesinin Wi-Fi ağınıza bağ- lanması sonucunda, fırının gücü kapa- lıyken bile enerji tüketimi yükselir.

Bulaşık makinenizin kurulum yerinde Wi-Fi ağınızın sinyalinin yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Wi-Fi bağlantısının kullanılabilirliği Wi-Fi bağlantısı bir frekans aralığını baş- ka cihazlarla (ör. mikrodalga, uzaktan kumandalı oyuncaklar) paylaşır. Bunun sonucunda geçici veya kalıcı bağlantı sorunları ortaya çıkabilir. Sunulan fonk- siyonların sürekli bir şekilde kullanılabi- lirliği bu sebeple sağlanamayabilir.

Miele@home mevcudiyeti

Miele@mobile uygulamasının kullanımı ülkenizde Miele@home hizmetlerinin mevcudiyetine bağlıdır.

Miele@home hizmeti her ülkede mevcut değildir.

Buna ilişkin bilgileri www.miele.com İn- ternet sayfasından edinebilirsiniz.

Miele@mobile Uygulaması

Miele@mobile uygulamasını Apple App Store® veya Google Play Store™ mağa- zalarından indirebilirsiniz.

(25)

İlk kez çalıştırma

Temel ayarlar

Bulaşık makinesinin gücünün açılma- sı

 Bulaşık makinesinin gücünü sensörlü

 tuşu ile açınız.

Bulaşık makinesinin gücü ilk kez açıldı- ğında karşılama ekranı görüntülenir ve karşılama melodisi duyulur.

Ekranın işleyişine ilişkin olarak “Cihaz tanıtımı - Ekranın işleyiş şekli” bölümü- ne bakınız.

Lisan ayarı

Ekran otomatik olarak lisan ayarına ge- çer.

 İstediğiniz lisanı ve ülkeyi seçiniz.

Lisan ayarına ilişkin daha fazla bilgiyi

“Ayarlar - Lisan” bölümünde bulabilir- siniz.

Ayarlanan lisan turuncu renkte işaretle- nir.

Miele@home kurulumu

Ekranda Miele@home kurulsun mu? bildiri- mi görüntülenir.

 Miele@home kurulumunu hemen yap- mak istiyorsanız, Devam seçeneğine dokununuz.

Faydalı bilgi: Kurulumu ertelemek isti- yorsanız, Atla seçeneğine dokununuz.

Bulaşık makinenizi Wi-Fi ağına bağla- mak için 2 olanağınız vardır:

 İstediğiniz bağlantı yöntemini seçiniz.

1.Uygulama ile

2.WPS ile

Ekran ve Miele@mobile Uygulaması ta- kip eden adımlarda size rehberlik ede- cektir.

Miele@home hakkında daha fazla bilgi için bkz. “Ayarlar - Miele@home” bölü- mü.

(26)

İlk kez çalıştırma

Güncel saat ayarı

Wi-Fi ağına bağlanıldığında güncel sa- at otomatik olarak güncellenir.

Ekran güncel saat ayarı gösterimine ge- çer.

Güncel saat “Zamanlayıcı” program se- çeneğinin kullanımı için gereklidir.

 Saat ve dakika değerini ayarlayınız ve OK ile onaylayınız.

Su sertlik derecesi ayarı

Ekran su sertlik derecesi ayarına geçer.

– Bulaşık makinesini tam olarak eviniz- deki suyun sertlik derecesine ayarla- yınız.

– Gerekirse, evinizdeki suyun kesin su sertlik derecesini yetkili su işleri idare- sinden öğreniniz.

– Değişken su sertlik derecesi duru- munda (örneğin: 10-15 °dH) cihazı daima en yüksek değere programlayı- nız (bu örnekte 15°dH).

Su sertlik derecesini bilmeniz, daha sonra ortaya çıkabilecek bir servis çalış- ması durumunda teknisyenin işini kolay- laştıracaktır.

Bu sebeple lütfen su sertlik derecesini buraya kaydediniz:

____________°dH

Su sertlik derecesi fabrikada 14 °dH olarak ayarlanmıştır.

 Evinizdeki suyun sertlik derecesini ayarlayınız ve OK ile onaylayınız.

Su sertlik derecesi ayarı ile ilgili diğer bilgiler için “Ayarlar - Su sertlik derece- si” bölümüne bakınız.

(27)

İlk kez çalıştırma

AutoDos özelliğinin etkinleştirilmesi Ekran otomatik deterjan dozajı ayarına geçer (bkz. “Deterjan - Otomatik deter- jan dozajı/AutoDos”).

Otomatik deterjan dozajını kullanmak istemiyor olsanız bile, ilk kez bir program çalıştırmadan önce Power- Disk haznesinden nakliye kilidini çı- karmanız gerekir (bkz. “Deterjan - AutoDos özelliğinin etkinleştirilmesi”).

Otomatik deterjan dozajını etkinleştir- meniz mümkündür.

Otomatik deterjan dozajını kullanmak is- temiyorsanız deterjanı, deterjan haznesi üzerinden manuel olarak da dozajlaya- bilirsiniz (bkz. “Deterjan - Manuel deter- jan dozajı”).

 İstediğiniz ayarı seçiniz ve OK ile onaylayınız.

Bu ayar tüm programlar için geçerlidir ve bir programın “Ekstralar” menüsünde değiştirilebilir.

Ardından uyarılar görüntülenir.

Bu uyarılar OK ile onaylandıktan sonra

 Tuz doldurun ve "QuickPowerWash"

programını "Express" seçeneği ile bulaşıksız olarak başlatın ve  Parlatıcı doldurun bil- dirimleri görüntülenir.

 Gerekmesi halinde tuz ve parlatıcı doldurunuz (Bkz. “İlk Çalıştırma” -

“Tuz” ve “Parlatıcı” bölümlerine bakı- nız).

 Bildirimleri OK ile onaylayınız.

Ekran “Programlar” menüsüne geçer.

Şimdi, “Hijyen süreci” fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz (bkz. “Ayarlar - Hij- yen döngüsü”).

(28)

İlk kez çalıştırma

Su yumuşatma tuzu

İyi bir yıkama sonucu elde etmek için, bulaşık makinesinin yumuşak (kireçsiz) suya ihtiyacı vardır. Sert şebeke suyu durumunda yıkanan malzemelerde ve yıkama kabini duvarlarında beyaz bir katman oluşur.

5 d üzeri bir sertlik derecesine sahip su- ların bu sebeple yumuşatılması gerekir.

Bu işlem, entegre su yumuşatma siste- minde otomatik olarak gerçekleşir. Su yumuşatma ünitesi, en fazla 70° su sert- lik derecesine uygundur.

Su yumuşatma ünitesinin işlevini koru- mak için, su yumuşatıcının düzenli ola- rak tazelenmesi gerekir. Bu işlem, her dokuz programda bir gerçekleşir. Takip eden programın başında, bu işlem için ek olarak 4,4 litre su gerekir, enerji tüke- timi 0,015 kWh artar ve program süresi 3 dakika uzar.

Bu veriler sadece 14 °dH'lik bir su sert- lik derecesinde, ECO programı için ge- çerlidir. Diğer programlarda ve su sertlik derecelerinde tazeleme sıklığı farklılık gösterir.

Su yumuşatma sisteminin su yumuşat- ma tuzuna ihtiyacı vardır.

Çok işlevli deterjan (Hepsi bir arada de- terjan) kullanımı halinde su sertlik dere- cesine bağlı olarak (< 21 °dH) tuz kul- lanmayabilirsiniz (bkz. “Deterjan - Deter- jan türleri”).

Suyun sertlik derecesi 5 °dH'den dü- şük ise, tuz doldurmanıza gerek yoktur. Yetersiz tuz göstergesi, su sertlik derecesi uygun şekilde ayarlan- dıktan sonra otomatik olarak kapanır (bkz. “Ayarlar - Su sertlik derecesi”).

Su yumuşatma sisteminde deter- jan sonucu hasar.

Deterjan su yumuşatma sistemine zarar verir.

Deterjanı (sıvı deterjanı da) tuz hazne- sine doldurmayınız.

Uygun olmayan tuz türleri sonu- cu hasar.

Bazı tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiğinden su yumuşat- ma sisteminin bozulmasına sebep olabilir.

Sadece özel, mümkünse iri taneli tuz- ları veya suyu alınmış diğer benzeri saf tuzları kullanınız.

Sürekli olarak çok işlevli deterjan kulla- nıyorsanız ve yetersiz ürün göstergeleri sizi rahatsız ediyorsa, her iki gösterge- yi birlikte kapatabilirsiniz (bkz. “Ayarlar - Yetersiz ürün göstergeleri” bölümü).

Artık çok işlevli deterjan kullanmaya- cağınız zaman, tuz ve deterjan dol- durunuz. Gerekirse yetersiz ürün göstergelerini tekrar açınız.

(29)

İlk kez çalıştırma

Tuz doldurma

İlk tuz doldurma işleminden önce tu- zun çözülebilmesi için tuz haznesine yaklaşık 2 litre su koyunuz.

İlk çalıştırmanın ardından tuz hazne- sinde her zaman yeterli miktarda su bulunacaktır.

 Alt sepeti yıkama kabininden dışarı çı- karınız ve tuz haznesinin kapağını açı- nız.

Tuzlu su sonucu korozyon tehli- kesi.

Tuz haznesi kapağı açıldığında, su haznesinden su veya tuzlu su çıkar.

Taşan tuzlu su bulaşık makinesinin içinde ve bulaşıklarda korozyona se- bep olabilir.

Tuz haznesini bu sebeple sadece tuz doldurmak için açınız.

 Tuz haznesine önce yaklaşık 2 litre su doldurunuz.

 Haznenin ağzına huniyi yerleştiriniz ve hazne doluncaya kadar tuz koyunuz.

Tuz haznesi tuz türüne bağlı olarak en fazla 2 kg tuz alabilir.

 Doldurma alanını tuz kalıntılarından arındırınız. Ardından kapağı tuz haz- nesine sıkıca takınız.

 Her tuz dolduruşunuzun ve tuz haz- nesinin kapağını her açışınızın ardın- dan, taşmış olması mümkün tuzlu su- yun seyreltilip dışarı pompalanması için derhal  65 °C Qui-

ckPowerWash programını  Express seçeneğiyle, bulaşıksız olarak başlatı- nız.

(30)

İlk kez çalıştırma

Tuz doldurma

 Bir programın sonunda  Tuz doldu- run ve "QuickPowerWash" programını

"Express" seçeneği ile bulaşıksız olarak başlatın uyarısı gösterildiğinde hazne- ye tuz doldurunuz.

 OK ile onaylayınız.

Yetersiz tuz göstergesi söner.

Tuzlu su sonucu korozyon tehli- kesi.

Taşan tuzlu su bulaşık makinesinin içinde ve bulaşıklarda korozyona se- bep olabilir.

Tuz haznesi kapağını her açışınızın ardından  65 °C QuickPowerWash programını  Express seçeneğiyle, bulaşıksız olarak başlatınız. Böylece dışarı taşmış olan tuzlu su seyreltilir ve ardından dışarı pompalanır.

Henüz yeterli tuz konsantrasyonu oluş- madıysa, yetersiz tuz göstergesi tuz doldurulduktan sonra da görüntülenme- ye devam edebilir. Bu durumda bir kez daha OK ile onaylayınız.

Bulaşık makinesini 5°dH'nin altında bir su sertlik derecesine ayarladığınızda, yetersiz tuz göstergesi kapatılır.

(31)

İlk kez çalıştırma

Parlatıcı

Parlatıcı, suyun kurutma sırasında bula- şıklardan bir film gibi süzülmesi ve bula- şıkların daha kolay kuruması için gerek- lidir.

Parlatıcı hazneye doldurulur ve ayarlan- mış olan miktarda otomatik olarak do- zajlanır.

Elde bulaşık deterjanı veya bula- şıl makinesi deterjanı sonucu hasar.

Elde bulaşık deterjanı ve bulaşık ma- kinesi deterjanı, parlatıcı haznesine zarar verir.

Sadece ev tipi bulaşık makinelerine yönelik parlatıcı doldurunuz.

Alternatif olarak %10 sıvı sitrik asit de kullanabilirsiniz. Bu durumda bulaşıklar, parlatıcı kullanıldığında olduğundan da- ha nemli ve lekeli olur.

Asitler sonucu hasar.

Bulaşık makinesi yüksek asit kon- santrasyonları sonucu zarar görebilir.

Hiçbir suretle asit içeriği yüksek sitrik asit kullanmayınız.

Sadece çok işlevli deterjanlar kullan- mak istiyorsanız, parlatıcı doldurma- nıza gerek yoktur.

Bununla birlikte en iyi yıkama ve ku- rutma sonuçlarını deterjan, tuz ve parlatıcıyı ayrı ayrı dozajlayarak elde edersiniz.

Çok işlevli deterjanları sürekli olarak kullanıyor ve yetersiz tuz ve parlatıcı göstergeleri sizi rahatsız ediyorsa, her iki göstergeyi birlikte kapatabilirsiniz (bkz. “Ayarlar - Yetersiz ürün gösterge- leri” bölümü).

Artık çok işlevli deterjan kullanmaya- cağınız zaman, tuz ve deterjan dol- durunuz. Gerekirse yetersiz ürün göstergelerini tekrar açınız.

(32)

İlk kez çalıştırma

Parlatıcının doldurulması

 Parlatıcı haznesinin  kapağındaki sarı tuşu yukarı kaldırınız.

Kapak açılır.

 Sadece, yatay olarak açık kapakta doluluk seviyesi göstergesi (ok işareti) koyu renk oluncaya kadar parlatıcı doldurunuz.

Parlatıcı haznesi 110 ml alır.

 Kapağı belirgin bir şekilde kenetlene- cek şekilde kapatınız, aksi takdirde yı- kama sırasında parlatıcı haznesine su girebilir.

 Takip eden programda güçlü bir kö- pük oluşmasını önlemek için doldu- rurken dökülen parlatıcıyı iyice siliniz.

İdeal bir durulama sonucu elde etmek için, parlatıcı dozaj miktarını ayarlaya- bilirsiniz (bkz. “Ayarlar - Parlatıcı”).

Parlatıcı ekleme

 Parlatıcı doldurun bildirimi görüntülen- diğinde haznede 2-3 bulaşık yıkama iş- lemine yetecek miktarda parlatıcı var demektir.

 Parlatıcıyı gecikmeksizin doldurunuz.

 OK ile onaylayınız.

Yetersiz parlatıcı göstergesi söner.

(33)

Çevre dostu bulaşık yıkama

Ekonomik yıkama

Bu bulaşık makinesi enerji ve su tüketi- mi açısından son derece verimlidir.

Aşağıdaki bilgileri dikkate alarak tasar- rufa katkıda bulunabilirsiniz:

– Bulaşıkların makinede yıkanması enerji ve su tüketimi açısından elde yıkanmasından genel olarak daha ta- sarrufludur.

– Akan su altında ön yıkamaya gerek olmadığı gibi bu, su ve enerji tüketimi- ni gereksiz yere arttırır.

– Bulaşık sepetlerinin kapasitelerini, bu- laşık makinesini aşırı doldurmaksızın tam olarak kullanınız. Bu durumda bulaşıklar en ekonomik şekilde yıkanır ve enerji ve sudan tasarruf edilir.

– Bulaşığın türüne ve kirlilik derecesine uygun bir program seçiniz (bkz.

“Program tablosu” bölümü).

– Bulaşıkları enerjiden tasarruf ederek yıkamak için ECO programını seçiniz.

Bu program, normal kirli bulaşıklar için enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır.

– Sıcak su bağlantısı durumunda Solar Ekonomik programını seçiniz (bkz.

“Kurulum - Su girişi”). Bu programda yıkama suyu ısıtılmaz.

– Deterjan üreticisinin dozaj bilgilerini dikkate alınız.

– Bulaşık sepetleri sadece yarısına ka- dar dolu ise, manuel dozajda toz veya sıvı deterjan miktarını 1/3 oranında azaltınız.

Ekonomik yıkama ile ilgili diğer bilgileri www.miele.de İnternet adresinde bulu- nan Miele bulaşık kitapçığında bulabi- lirsiniz.

(34)

Çevre dostu bulaşık yıkama

EcoFeedback tüketim göster- gesi

Açılır menüde bulaşık makinenizin enerji ve su tüketimi hakkında bilgi bulursunuz (bkz. “Ayarlar - Tüketim” bölümü).

Ekranda şu bilgiler gösterilir:

– Program başlamadan önce tahmini enerji ve su tüketimi.

– Program çalışırken veya programın sonunda gerçek enerji ve su tüketimi.

– Bulaşık makinesinin toplam tüketimi.

1. Tahmini tüketim

Bir program seçtikten sonra açılır menü- de tahmini elektrik  ve su  tüketimini görebilirsiniz.

Tahmini tüketim çubuk diyagram olarak gösterilir. Ne kadar fazla çubuk görüntü- leniyorsa, seçilen programın enerji ve su tüketimi de o kadar yüksektir.

Değerler programa, ekstra fonksiyonla- ra, ortam koşullarına ve bulaşık miktarı- na göre değişir.

Tahmini tüketim göstergesi fabrikada et- kinleştirilmiştir. Ancak göstergeyi kapat- manız da mümkündür (bkz. “Ayarlar - Tüketim”).

2. Tüketim göstergesi

Program çalışırken ve programın sonun- da gerçek enerji ve su tüketimini görün- tüleyebilirsiniz.

Tüketim program ilerledikçe değişir.

Bulaşık makinesinin program sona er- dikten sonra kapanması sonucunda tamamlanan programın güncel tüketim değerleri silinir.

3. Toplam tüketim

Bulaşık makinenizde o ana kadar çalıştı- rılmış olan tüm programların toplam enerji ve su tüketimini görüntüleyebilirsi- niz (bkz. “Ayarlar - Tüketim” bölümü).

(35)

Çevre dostu bulaşık yıkama

Isı akümülatörü

Bu bulaşık makinesi, enerjiden tasarruf etmek için yıkama işlemi için musluk su- yunu önceden ısıtan bir ısı akümülatörü ile donatılmıştır. Yıkama işleminin sonu- na doğru ısı akümülatörü tekrar taze suyla doldurulur ve bu su bir sonraki yı- kama işlemine kadar burada saklanır.

Bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsa- nız, fonksiyonu kapatabilirsiniz (bkz.

“Ayarlar - Isı akümülatörü”).

Bulaşık makinesinin elektrik bağlantısı uzun süre kesilir veya ısı akümülatörün- deki su haftalarca kullanılmazsa, hijyen sebebiyle su otomatik olarak boşaltılır ve dışarı pompalanır. Bu işlem birkaç dakika sürer ve bulaşık makinesinin gü- cü kapalıyken ve cihaz kapağı açıkken de başlatılır.

Bu nedenle bulaşık makinesinin düzgün bağlanmış olmasını sağlayınız.

Ekran ısı akümülatörünün boşaltılması sırasında karanlık kalır. Sensörlü  tu- şuna dokunulduğunda ekranda Isı akü- sünü boşalt bildirimi görüntülenir. Bu iş- lem sırasında diğer fonksiyonlar kullanı- lamaz.

Otomatik boşaltma iptal edilemez.

Takip eden programda su ve enerji tü- ketimi artar.

Bulaşık makinesini, örneğin bir ev taşın- ması sırasında, nakletmeden önce ısı akümülatörünü manuel olarak boşalta- bilirsiniz (bkz. “Ayarlar - Isı akümülatö- rü”).

Isı akümülatörünün sadece soğuk su bağlantısıyla birlikte kullanılması mantıklı olur.

Bulaşık makinesini sıcak suya bağla- dığınızda bu fonksiyonu kapatınız.

(36)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

Genel bilgiler

Bulaşıklardan büyük yemek kalıntılarını temizleyiniz.

Bulaşıkların akan su altında önceden yı- kanmasına gerek yoktur.

Kül, kum, vaks, gres yağı veya boya sonucu hasar.

Bu maddeler bulaşık makinesini kirle- tir ve temizlenmeleri mümkün olmaz.

Üzerinde bu türden kirler olan bula- şıkları bulaşık makinesinde yıkamayı- nız.

Bulaşıkları sepetlerin herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki bilgileri dikkate alınız:

– Bulaşıklar iç içe durmamalı ve birbir- lerinin üzerini örtmemelidir.

– Bulaşıkları, tüm yüzeyleri suyla yıka- nabilecek şekilde yerleştiriniz. Bula- şıklar ancak bu şekilde temizlenebilir.

– Tüm parçaların sağlam bir şekilde durmasına dikkat ediniz.

– Fincan, bardak, tencere vb. gibi içi oyuk bulaşıkları ağızları aşağıya baka- cak şekilde sepete yerleştiriniz.

– Şampanya kadehleri gibi yüksek, in- ce, içi oyuk bulaşıkları sepetlerin kö- şelerine koymayınız, orta bölgeye ko- yunuz. Bu alanda, püskürtülen su içi oyuk bulaşıklara daha iyi ulaşır.

– Derin kaplar, suyun dışarı akabilmesi için mümkün olduğunca eğik yerleşti- rilmelidir.

– Püskürtme kollarının yüksek parçalar veya sepetlerden çıkan parçalar so- nucu engellenmemesine dikkat edi- niz. Elinizle bir dönüş kontrolü ger- çekleştiriniz.

– Küçük parçaların sepetlerin telleri ara- sından düşmemesine dikkat ediniz.

Küçük parçaları, örneğin kapakları, bu nedenle (modele bağlı olarak) 3D- Multiflex çekmeceye veya çatal-bıçak sepetine yerleştiriniz.

Havuç, domates veya ketçap gibi yiye- cekler doğal boya maddeleri içerebilir.

Bu boya maddeleri, bulaşık makinesi- ne büyük miktarlarda girmeleri halinde, bulaşık makinesinin plastik parçaları- nın rengini değiştirebilir. Plastik parça- ların dayanıklılığı bu renk değişiminden etkilenmez.

Gümüş çatal-bıçak yıkamak sonucun- da da plastik parçalar renk değiştirebi- lir.

(37)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

Uygun olmayan bulaşıklar:

– Tahta veya tahta parçalı bulaşıklar:

bunlar yıpranır ve görüntüleri bozulur.

Ayrıca kullanılan yapıştırıcılar bulaşık makinesine uygun değildir. Sonuç:

tahta saplar ayrılabilir.

– Sanat eserleri ve antikalar, değerli va- zolar veya süslemeli bardaklar: bunlar bulaşık makinesinde yıkanmaya uy- gun değildir.

– Isıya dayanıklı olmayan malzemeden plastik parçalar: Bunlar deforme ola- bilir.

– Bakır, pirinç, çinko ve alüminyum eş- yalar: bunlar renk değiştirebilir veya matlaşabilir.

– Sır üstü desenler: bunlar çok fazla yı- kandığında solabilir.

– Narin bardaklar ve kristal eşyalar:

uzun süreli kullanımın ardından bula- nıklaşabilirler.

Gümüş

Gümüş, kükürt içeren yiyecekler ile te- mas halinde renk değiştirebilir. Bu tür- den yiyecekler arasında örneğin yumur- ta sarısı, soğan, mayonez, hardal, bak- lagiller, balık, balık suyu ve marine suları sayılabilir.

Gümüş cilası ile parlatılmış gümüş, su üzerinden kolayca akmadığından prog- ram sona erdiğinde hala ıslak ve lekeli olabilir.

Faydalı bilgi: Bu türden gümüşleri bir bezle kurulayınız.

Kostik alkalin deterjan sonucu zarar.

Alüminyum parçalarda (ör. davlum- bazların yağ filtrelerinde) malzeme hasarı oluşabilir. Olağanüstü durum- larda patlamaya benzer bir kimyasal reaksiyon oluşur (ör. patlayıcı gaz re- aksiyonu).

Alüminyum parçaları bulaşık makine- sinde, yüksek oranda kostik alkalin endüstriyel deterjanlar kullanarak yı- kamayınız.

Faydalı bilgi: “Bulaşık makinesinde yı- kanabilir” işaretine sahip, bulaşık maki- nesinde yıkanmaya uygun sahip mutfak malzemeleri kullanınız.

Bardak koruma

– Bardaklar çok fazla yıkandıklarında bulanıklaşabilir. Bu sebeple, narin bardaklar için düşük sıcaklığa sahip programlar kullanınız (bkz. “Program tablosu”). Böylece, bulanıklaşma riski daha düşük olur.

– “Bulaşık makinesinde yıkanabilir” işa- retine sahip, bulaşık makinesinde yı- kanmaya uygun bardaklar satın alınız (ör.: Riedel marka bardak).

– Özel bardak koruyucu maddeler içe- ren deterjanlar kullanınız.

– “Bardak koruması” konusuna ilişkin diğer bilgileri “http://www.mieleglass- care.com” adresinde bulabilirsiniz.

(38)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

Üst sepet

Bulaşıkların yerleştirilmesine ilişkin ola- rak “Bulaşıkların yerleştirilmesi - Yer- leştirme örnekleri” bölümünü dikkate alınız.

Üst sepetin düzenlenmesi

Dışarı sızan sudan kaynaklanan hasar.

Üst sepet olmadan bulaşık yıkanması durumunda, bulaşık makinesinden su sızabilir.

Daima üst sepet takılı olarak bulaşık yıkayınız (varsa, Üst sepetsiz  progra- mı haricinde).

 Üst sepete fincan tabakları, fincan, bardak, tatlı kaseleri gibi küçük, hafif ve narin bulaşıkları yerleştiriniz.

Alçak tencereleri de üst sepete koya- bilirsiniz.

 Çorba kepçeleri ve büyük kaşıklar gi- bi tek parça uzun bulaşıkları, üst se- petin önüne, enlemesine yerleştiriniz.

FlexCare fincan rafının kullanımı Fincanları, küçük kaseleri ve diğer düz parçaları FlexCare fincan rafının üstüne yerleştirebilirsiniz. Bardakları sağlam durmaları için fincan rafına dayayabilirsi- niz.

 Fincan rafını aşağı indiriniz

 Yüksek parçaları yerleştirebilmek için fincan rafını yukarı doğru katlayınız.

(39)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

FlexCare fincan rafının yerinin değiş- tirilmesi

Fincan rafının yüksekliğini ve derinliğini 2 kademede ayarlayabilirsiniz. Böylece yüksek bulaşıkları fincan rafının altına koyabilir ve daha büyük kapları da üstü- ne yerleştirebilirsiniz.

 Fincan rafını yukarı doğru çekip iste- nen konumda tekrar kenetlenmesini sağlayınız (bkz. ok işaretleri).

FlexCare fincan rafının silikon parça- larının kullanımı

Fincan rafının silikon parçaları sayesin- de, çok uzun saplı kadehler güvenli ve sağlam bir şekilde durur.

 Fincan rafını aşağıya indiriniz ve bar- dakları rafın girintilerine dayayınız.

 Yüksek bardaklar için yer kazanmak üzere, gerekirse 3D-MultiFlex çatal- bıçak çekmecesinin soldaki bölmesini kaydırınız (bkz. “Çatal-bıçak - 3D- MultiFlex çekmece”).

(40)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

Tellerin aşağı katlanması

Sağdaki iki tel sırasında, her iki telden birini katlayarak büyük parçaları, örne- ğin kahvaltı kaselerini daha iyi yerleştire- bilirsiniz.

 Sarı kolu aşağıya bastırınız  ve koyu gri telleri yatırınız .

 Kaseleri tel sırasına dik olarak yerleş- tiriniz.

(41)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

Üst sepetin yerinin değiştiril- mesi

Üst veya alt sepette yüksek parçalar için daha fazla yer kazanmak üzere, üst sepetin yüksekliğini 2 cm aralıklarla 3 konuma ayarlayabilirsiniz.

Suyun girintilerinden daha iyi akması için, üst sepeti eğimli olarak da yerleşti- rebilirsiniz. Bununla birlikte sepetin ko- layca içeri itilebilmesine dikkat ediniz.

 Üst sepeti dışarı çekiniz.

Üst sepeti yukarı kaydırmak için:

 Sepeti kenetleninceye dek yukarı çe- kiniz.

Üst sepeti aşağıya kaydırmak için:

 Sepetin yanlarındaki kolları yukarı çe- kiniz.

 İstenen konumu ayarlayınız ve kolları bırakarak kenetleyiniz.

Üst sepetin yerini, orta püskürtme kolu engellenmeyecek şekilde ayarla- yınız.

(42)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

Alt sepet

Bulaşıkların yerleştirilmesine ilişkin ola- rak “Bulaşıkların yerleştirilmesi - Yer- leştirme örnekleri” bölümünü dikkate alınız.

Alt sepetin düzenlenmesi

 Alt sepete büyük ve ağır parçaları, ör- neğin tabak, tencere ve kaseleri yer- leştiriniz.

Aynı zamanda bardak, fincan, küçük tabak ve fincan altlıklarını da alt sepe- te yerleştirebilirsiniz.

MultiComfort bölmesinin kullanımı Alt sepetin arka kısmı fincan, bardak, tabak ve tencerelerin yıkanmasına yö- neliktir.

 Özellikle büyük tabakları alt sepetin ortasına yerleştiriniz.

Faydalı bilgi: Tabakları eğik olarak ko- yarsanız, çapı 35 cm'ye varan tabakları yerleştirebilirsiniz.

Tellerin aşağı katlanması

Öndeki tel sıraları tabak, çorba tabağı, servis tabağı, kase ve fincan altlığı yıka- mak içindir.

Büyük bulaşıklar, örneğin tencere, tava ve kaseler için daha fazla yer kazanmak için sağdaki iki tel sırasını katlayabilirsi- niz.

 Sarı kolu aşağıya bastırınız  ve telle- ri katlayınız .

(43)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

MultiClips'li FlexCare bardak tutucu- nun kullanımı

Silikon parçalar sayesinde bardak tutu- cular narin kadehlerin güvenli ve sağlam bir şekilde durmalarını sağlar.

 Kadehleri, örneğin şarap, bira veya şampanya kadehlerini bardak tutucu- nun girintilerine yaslayınız veya asınız.

 Yüksek bulaşıkları yerleştirmek için bardak tutucuyu yukarı katlayınız.

Bardak tutucuların yüksekliğini 2 konu- ma ayarlayabilirsiniz.

 Bardak tutucuyu istenen yüksekliğe kaydırarak üst ve alttaki tespit parça- larının kenetlenmesini sağlayınız.

MultiClips ile hafif bulaşıkları, örneğin plastik parçaları bardak tutucuya sabit- leyebilirsiniz.

 MultiClips'leri yukarı katlayınız.

 Hafif bulaşıkları MultiClips'e takınız.

(44)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

Bardak askısının kullanımı

Bardak askısı uzun saplı bardakların sağlam durmasını sağlar.

 Bardak askısını aşağıya indiriniz ve bardakları buraya dayayınız.

Şişe desteğinin katlanması

Şişe tutucu, süt şişeleri veya biberonlar gibi ince kapların, yıkama sırasında sağ- lam bir şekilde durmasını sağlar.

 Şişe desteğini yukarı kaldırınız ve ke- netlemek için aşağıya doğru bastırı- nız.

 Şişe desteğine ihtiyacınız yoksa, des- teği sarı sapından yukarı doğru çeki- niz  ve kenara doğru katlayınız .

(45)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

Çatal-bıçak çekmecesi

Bulaşıkların yerleştirilmesine ilişkin ola- rak “Bulaşıkların yerleştirilmesi - Yer- leştirme örnekleri” bölümünü dikkate alınız.

 Çatal-bıçakları 3D-MultiFlex çekme- ceye yerleştiriniz.

3D-MultiFlex çekmecenin düzenlen- mesi

Bıçak, çatal ve kaşıkları ayrı bölmelere yerleştirirseniz, yıkandıktan sonra bula- şıkları boşaltmanız daha kolay olur.

Suyun kaşıklardan tamamen akıp git- mesi için kaşıkları, uçları dişli destekle- rin üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz.

 Kaşıkların sapları tutucu desteklerin arasına girmiyorsa kaşıkları, sapları dişli destekler üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz.

Soldaki ek bölmeyi, yüksek parçaları ve uzun saplı kadehleri alt sepete yerleşti- rebilmek için ortaya doğru kaydırabilirsi- niz (bkz. “Üst sepet - FlexCare fincan rafının silikon parçalarının kullanımı”).

Çekmecenin derin, orta kısmına büyük ve uzun parçaları (ör. salata kaşığı, aşçı bıçağı) yerleştirebilirsiniz.

Yüksek parçaları üst püskürtme kolu engellenmeyecek şekilde düzenleyi- niz.

Çekmecenin sağ tarafında büyük çatal- bıçaklar veya küçük bulaşıklar için yer açmak üzere, sağdaki bölmeyi yukarı veya aşağıya kaydırabilirsiniz.

 Bölmeyi sarı kulpundan içeriye doğru çekiniz ve iki konumdan birine kenet- leyiniz.

(46)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

Yerleştirme Örnekleri

Çatal-bıçak çekmeceli bulaşık makinesi Üst sepet

Alt sepet

(47)

Bulaşıkların yerleştirilmesi

Çatal-bıçak çekmecesi

Çok kirli bulaşıklar

(48)

Deterjan

Deterjan türleri

Uygun olmayan deterjan kullanı- mından kaynaklanan zarar.

Ev tipi bulaşık makinelerine uygun ol- mayan deterjanlar bulaşık makinesin- de veya bulaşıklarda zarara sebep olabilir.

Sadece ev tipi bulaşık makinesi de- terjanı kullanınız.

Modern deterjanlar birçok etkin madde içerir. En önemli etkin maddeler şunlar- dır:

– Kompleks yapıcı maddeler, su sertli- ğini bağlayıp kireç birikintilerini önler- ler.

– Alkaliler, kurumuş kirlerin yumuşatıl- ması için gereklidir.

– Enzimler nişastaları parçalar ve prote- ini çözerler.

– Oksijen bazlı ağartıcılar renkli kirleri çıkartır (ör. çay, kahve, domates so- su).

Piyasada esas olarak enzim ve oksijenli ağartıcı içeren hafif alkalin deterjanlar bulunur.

Farklı deterjan türleri mevcuttur:

– Toz ve jel deterjanlar, bulaşık miktarı- na ve bulaşıkların kirlilik derecesine göre farklı dozlarda kullanılırlar.

– Tabletler, çoğu uygulama için yeterli deterjan miktarını içerir.

Normal deterjanların yanı sıra birden fazla işleve sahip ürünler de mevcuttur.

Bu ürünler, parlatıcı ve su yumuşatıcı iş- levine de (tuz ikamesi) sahiptir.

Bu deterjanları sadece üreticisi tarafın- dan ambalajında tavsiye edilen su sert- lik derecesinde kullanınız.

Bu deterjanların yıkama ve kurutma per- formansları çok farklıdır.

En iyi yıkama ve kurutma sonuçlarını deterjan, tuz ve parlatıcıyı ayrı ayrı do- zajlayarak elde edersiniz.

(49)

Deterjan

Deterjan sonucu kimyasal yanık tehlikesi.

Deterjan ciltte, gözlerde, burunda, ağızda ve boğazda kimyasal yanıkla- rına sebep olabilir.

Deterjanla temastan kaçınınız.

Toz deterjanı solumayınız. Deterjanı yutmayınız. Deterjanı soluduysanız veya yuttuysanız, derhal doktora gi- diniz.

Çocukların deterjan ile temas etmesi- ni engelleyiniz! Bulaşık makinesinde deterjan kalıntıları bulunabilir. Bu ne- denle çocukları kapağı açık bulaşık makinesinden uzak tutunuz. Deterjanı ancak programı başlatmadan önce doldurunuz ve kapağı çocuk kilidi ile kilitleyiniz (modele bağlı donanım).

Deterjan dozajı

Deterjan dozajı için 2 olanağınız vardır.

Otomatik deterjan dozajında, AutoDos ünietsi PowerDisk takıldıktan sonra her programda gerekli deterjan miktarını otomatik olarak dozajlar (bkz. “Deterjan - Otomatik deterjan dozajı/AutoDos”).

Otomatik deterjan dozajını kullanmak is- temiyorsanız, deterjanı manuel olarak da dozajlayabilirsiniz. Bunun için prog- ramı başlatmadan önce gerekli deterjan miktarını deterjan haznesine doldurunuz (bkz. “Deterjan - Manuel deterjan doza- jı”).

(50)

Deterjan

Otomatik deterjan dozajı/Auto- Dos

Otomatik deterjan dozajını kullanabil- mek için toz deterjan içeren PowerDisk'i PowerDisk haznesine yerleştirmeniz ge- rekir.

Bir adet PowerDisk, seçilen programa bağlı olarak yaklaşık 20 yıkama işlemine yetecek kadar deterjan içerir.

PowerDisk'leri Miele e-alışveriş sitesin- den, Miele Servis Departmanından ve- ya Miele bayiinizden satın alabilirsiniz.

Deterjan kalıntıları sonucu yara- lanma tehlikesi.

Deterjanlar yakıcı etkiye sahiptir. Bu sağlığı olumsuz etkileyebilir ve yüzey- lerde hasara sebep olabilir. Auto- Dos'daki sızıntılar ve hatalı kullanım sonucu zeminin bulaşık makinesinin önündeki bölgesine deterjan artıkları gelebilir.

Bulaşık makinesinin önündeki deter- jan kalıntılarını daima derhal temizle- yiniz.

AutoDos özelliğinin etkinleştirilmesi

 Bulaşık makinesinin gücünü sensörlü

 tuşu ile açınız.

 İlk kullanımdan önce PowerDisk haz- nesinden nakliye kilidini çıkarıp, uy- gun bir şekilde atınız.

 Bir PowerDisk yerleştiriniz (bkz. “Oto- matik deterjan dozajı/AutoDos - PowerDisk yerleştirme”).

AutoDos fonksiyonu otomatik olarak et- kinleştirilir.

Bu ayar tüm programlar için geçerlidir ve bir programın “Ekstralar” menüsünde değiştirilebilir.

48 saat boyunca hiçbir program başla- tılmazsa, deterjanın topaklaşmaması için PowerDisk otomatik olarak döndü- rülür. Bulaşık makinesinin gücü açıksa, bu sırada ekranda Toz Deterjan Canlan- dırma çalışıyor görüntülenir. Deterjan do- zajı gerçekleşmez.

(51)

Deterjan

PowerDisk yerleştirme

Bulaşık makinesinin yeni PowerDisk'i tanıması için PowerDisk'i değiştirme- den önce bulaşık makinesinin gücünü kapatınız.

PowerDisk neredeyse boş bildirimi görün- tülendiğinde haznede hala 2-3 bulaşık yıkama işlemine yetecek kadar deterjan vardır.

PowerDisk'i ancak PowerDisk boş. Auto- Dos OK ile devre dışı bırakılmalı. bildirimi görüntülendiğinde değiştiriniz.

 AutoDos kapağını  konumuna çevi- riniz ve açınız.

Ekranda AutoDos kapağı açık bildirimi gö- rüntülenir.

 Boş PowerDisk'i çıkarınız.

 PowerDisk yuvasını çıkarabilmeniz için, yuva üzerindeki ve kontrol pen- ceresindeki iki ok işareti aynı hizada olmamalıdır (bkz. “Temizlik ve bakım - AutoDos temizliği”).

 Yuvayı, oklar birbirini gösterecek ve yuva yüzeyle sıfır olacak şekilde geri takınız.

Bunu yaparken PowerDisk'in yuvasını yandaki çıkıntıdan değil sarı kavrama yüzeylerinden kavrayınız.

 Yeni PowerDisk'i yerleştiriniz ve yü- zeyle sıfır olana kadar eşit bir şekilde aşağıya doğru bastırınız.

(52)

Deterjan

 AutoDos kapağını kapatınız ve kapa- ğın kulpu tam olarak  sembolünün altında duracak şekilde çeviriniz.

PowerDisk başlangıç konumunda dur- muyorsa, otomatik olarak döndürülür ve AutoDos fonksiyonu etkinleştirilir.

Herhangi bir program başlatmadan ön- ce bu işlemin sonlanmasını bekleyiniz.

AutoDos kapağı, ünitenin zarar gör- memesi için kapatılmış olmalıdır.

Bulaşık makinesinin kapağını kapat- madan önce daima AutoDos kapağı- nı kapatınız. Aksi takdirde AutoDos ünitesi hasar görebilir.

AutoDos kapağı açıkken program baş- latılamaz.

Topaklanmaması için toz deterjanın kuru olması gerekir.

AutoDos'a sıvı doldurmayınız.

AutoDos'un ideal bir şekilde çalışması- nı sağlamak için, AutoDos'u her PowerDisk değişiminde kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz (bkz. “Temiz- lik ve bakım - AutoDos temizliği”).

(53)

Deterjan

Manuel deterjan dozajı

Bir programın “Ekstralar” menüsünde otomatik deterjan dozajını kapattıysanız, deterjanı manuel olarak dozajlayınız.

Deterjan dozajı

Deterjan haznesi 50 ml deterjan alır.

Deterjan haznesinde, dozaja yardımcı olacak işaretler bulunur: 20, 30, max.

Bu işaretler, yatay olarak açık kapakta ml cinsinden yaklaşık dolum miktarını ve azami doldurma yüksekliğini belirtir.

 Deterjan dozajına ilişkin olarak deter- jan ambalajındaki uyarıları dikkate alı- nız.

 Aksi belirtilmemişse, deterjan hazne- sine bir tablet ya da bulaşıkların kirlilik derecesine bağlı olarak 20 ila 30 ml deterjan koyunuz.

Tavsiye edilenden daha az deterjan kul- lanırsanız, bulaşıklar tam temizlenmeye- bilir.

 Çok kirli bulaşıklarda, ön durulamalı program kullanırken (bkz. “Program tablosu” bölümü) ek olarak kapağın iç tarafına az miktarda deterjan koyabi- lirsiniz.

Bazı tabletler QuickPowerWash progra- mında tamamen çözülmeyebilir.

Deterjanın doldurulması

 Deterjan haznesinin  kapağındaki sarı tuşu yukarı kaldırınız.

Kapak açılır.

Bir program sona erdiğinde kapak da açılmış olur.

Şekil

Updating...

Benzer konular :