Revisionsrapport Granskning av verksamhetsutveckling och -planering på verksamhetsnivå

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-12-19 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-307 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Revisionsrapport Granskning av

verksamhetsutveckling och -planering på verksamhetsnivå

Dnr 4568-2017

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Ärendet

Regionens revisorer har granskat regionens verksamhetsplanering och – utveckling på verksamhetsnivå. Den sammanfattande revisionella bedöm- ningen är att:

 regionstyrelsen till övervägande del säkerställt att verksamhetsplane- ringen och – utvecklingen inom regionens verksamheter baseras på ändamålsenliga och tillräckliga beslutsunderlag

 regionstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att tillräckliga stöd- funktioner/-processer finns för verksamhetscheferna kopplat till deras planerings- och utvecklingsansvar

 regionstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att verksamhetspla- neringen har förutsättningar att bidra till att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt

 regionstyrelsen i begränsad utsträckning fastställt sina krav på återrap- portering inom området samt att det i begränsad utsträckning finns eta- blerade rutiner för detta.

Bilagor:

Revisionsrapport Granskning av verksamhetsplanering och –utveckling på verksamhetsnivå

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektören Verksamhetsdirektören

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :