• Sonuç bulunamadı

m in nı in nı in ram m ram m m m m m m m

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " m in nı in nı in ram m ram m m m m m m m "

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

Yazlık Kûyos oteli ve tahlisiye binam. Deniz cephesi ve zemin kat pilânı. A eş'et Hakkı

G ü z e l San'atlar Akademisi Talebe Sergisi

Bu sene temmuz nihayetinde açılan güzel sanatlar akademisi talebe sergisi mimari, resim, tezyinat, afiş. ve dahilî mimari talebelerinin se- nelik mesaisini ihtiva ediyordu. Mimari talebele- rinin eserleri meyanmda diploma konkuruna işti- rak eden Reşat, Bekir İhsan, Ziya, Suat ve Naz-

minin projeleri bulunuyordu. Diploma almağa muvaffak olan genç meslektaşlarımıza hayatta muvaffakiyet ve memleket kültürüne nafi olma- larını diler ve kıymetli tedris heyetini tebrik ede- riz. Sergiden aldığımız mimarî eserlerden bazıla- rını bu münasebetle neşrediyoruz.

(2)

Leylî Talebe Yurdu. Leman Cevat.

mmmmmmmınnım&nn

oı m in m n in m n

eh se

m m

N

m m m

ID

m in nı in nı in ram m ram m m m m m m m

I ıiuji.ıu

! |I|IH|1|

i lıııılu]

1 m l İ J

ffirammrammnıınraffinı ni m m m in m m m m m m m m iq nı m in m

ib

m m m m 12 mnjmmfflnıınmmmnim

Çocuk hastanesi. On cephe ve katlar pilimi. Sezai Hakkı.

(3)

MİMAR 239

Biiyiik Sefir Köşkü projesi plâstrin modeli. Kerim Şevket.

(4)

İ m t i y a z sahibi: M i m a r A. Z i y a — Neşriyat m ü d ü r ü : M i m a r A b i d i n Matbaacılık ve Neşriyat T. A. Ş. - istanbul KLİŞE KENAN

Seyyali oteli projesi (Geçen sene diploma konkuruna ait). Nizamî.

Park oteli projesi. Cephe ve zemin kat pilânı. Celâl Biçer.

Referanslar

Benzer Belgeler

Üç- boyutlu uzaylar, iki-boyutlu uzaylar- dan çok daha karmafl›k olduklar› için, matematikçilerin onlar› Riemann yön- temiyle sabit bir e¤rilik verecek biçi- me

Warrawoona kayalar›ndaki mikroskopik yap›lar da Garcia-Ruiz ve ekibinin oluflturdu¤u yap›lar gibi koyu renkli, karmafl›k organik maddelerle kapl›.. Garcia-Ruiz’e göre,

Cooke ve ekibi- nin aç›klad›¤› sonuçlar› ilginç bulmak- la birlikte Jain, civcivler üzerinde ya- p›lan deneylerde nikotinin damar geli- flimi üzerinde bir

4 Fiilen tespit, 506 say›l› Kanunun uygulamas›nda yetkili denetim elemanlar›n›n iflyerinde yapt›klar› denetimler s›ras›nda iflyeri ve çal›flanlar› hakk›nda

Soru 1) (50 Puan) Aşağıda verilen sistemin üzerine etkiyen yükler ve konumları şekil üzerinde belirtilmiştir. Buna ek olarak D mesneti 3 cm aşağı

Dickey ve Pantula (1987) tarafından önerilen ve literatürde ardışık birim kök testi (sequential unit root test) olarak bilinen yönteme göre bu

Matematik Islemci (FPU - Floating Point Unit) Ana Bellek (RAM - Random Access Memory) Yaln¨z okunabilir bellek (ROM - Read Only Memory) Ekran Kart¨ (Screen

Bu fuvayye ayni zamanda kapalı veya açık bir teras olarak ta kullanılabilir.. Bu kata Halkevi ve Parti başkanı, kâtip odası

okulların ders programlarına girmiş olan drama, ya belli konuların-İngilizce, Tarih, Coğrafya gibi- öğretilmesi amacıyla bir öğretme yöntemi olarak ya da çocuğun veya

Bu yapıda, müellifler bakımından asıl sorun, yapı teknolojisinde ve yaklaşımda tamamen çağdaş kalarak, eski ile kültü- rel ve estetik devamlılığın nasıl sağlana-

Si Yüksek Mimar ve Yüksek Mühendis odaları kanun pro- jesi yüksek mühendis ve yüksek mimarlar birliklerinden iş- tirâk eden murahhaslar tarafından tetkik edilmektedir.. Müessif

Avrupa şehirlerinde meydanla- rın veya mahallelerin tanzim projeleri için açılan müsabaka- lara o şehrin sakinleri olan bütün mimarlar iştirak ederek, meslekî bilgi

Because each CO 2 molecule is transported into the bundlesheath cells at a cost of two high- energy ATP bonds, and since six carbons must be fixed to form a molecule of glucose,

[r]

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek

Yaklafl›k yirmi y›l önce Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›nda Genel Sekreter olarak göreve bafllad›¤›mda Yönetim Kurulu Baflkan› Mesut Erez, Baflkan

"Olumlu psikoloji" denilen bu yeni yaklafl›m›n öncüleri, daha "olumlu" bir ba- k›fl aç›s›n›n, bedensel ya da ruhsal bozukluklar›n ortaya

Çünkü, her iki gru- bun hücre duvar› yap›s›na da silisyum bileflikleri kat›l›yor ve deniz suyunda- ki silisyum için rekabete girilmesi ne- deniyle, bu dönemden

Biyolojik silahlarda kullan›lmak üzere seçilen mikroorganizmalar›n özellikleri, ait olduklar› risk gruplar› ve biyotek- nolojinin bu silahlar›n üretiminde

“Güntekin’in bu eseri romandan romana devam ettirişi” yolundaki başlı başına araştırma konusu olabilecek düşündürücü ifadeler hakkında yorum yapılmaz.

Müsinöz ve müsinöz olmayan adenokarsinom histopatolojisine sahip tüm grupta yapılan tek değişkenli analizlerde literatür ile uyumlu olarak cinsiyet, yaşın 65

ma ben kendi mesleğimde şahit oldum: Birkaç yıl önce, ÎTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümüne yabancı liselerden gelen bazı öğrencilere, bu bölümü niçin