• Sonuç bulunamadı

Katarakt ve Oksidasyon Stresi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Katarakt ve Oksidasyon Stresi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

46

Bilim ve Teknik

H ü c re l e rde serbest kimyasal köklerin oluşma- sına bağlı oksidasyon stre- si, yaşlılığa bağlı göz has- talıklarının nedeni olabilir mi? Fransa Ulusal Sağlık

ve Tıbbî Araştırmalar Enstitüsü'nün (INSERM) Montpellier Üniversite- sinden Cecile Delcourth'un çalışmala- rından böyle bir anlam çıkıyor. Delco- urth ve ekibi 60 yaşını geçmiş 2500 ki- şi üzerinde yaptıkları çalışmalarda şu- nu gösterdiler: Glütatiyon peroksidaz enziminin aşırı artışı katarakt riskini 6 kat artırmaktadır (katarakt 70 yaşını aşmış insanların %40'ında görülen göz m e rceğinin sağlamlığını kaybetmesi halidir). Aynı enzimin artışı, yaşlılığa bağlı maküla dejenerasyonunu 10 kat a rt ı rmaktadır (maküla dejenerasyo-

nu, ağ tabakanın gözün arka kutbuna rastlayan bölgesinde bulunan sarı leke -macula lutea- noktasının dejenerasyo- nu sonucu merkezî gör- menin bozulmasına yol açan bir yaşlı- lık hastalığıdır). Maküla dejenerasyo- nu, yani ağ tabakanın merkezinin bo- zulması, 65 yaşından sonraki körlükle- rin birinci nedenidir. Glütatiyon pe- roksidaz, oksidasyon yaparak dokulara zararlı olan serbest kimyasal kökleri yok eden bir sistemin kilit taşıdır. Bu enzimin artışı, oksidasyon yapıcı ser- best köklerin çok arttığının ve onları yok eden anti-oksidan sistemin aşırı yüklendiğinin belirtisidir.

Selçuk Alsan

Science et Vie, Haziran 1999

Katarakt ve Oksidasyon Stresi

Besinlere, özellikle yer fıstığına karşı allerji, öldürücü olabilir. Bu gün buna karşı hiçbir etkili tedavi y o k t u r. K. Roy başkanlığında bir Amerikan ekibi yerfıstığı alerjisin- de insan üzerinde gen tedavisini de- niyor. Bunun için, karın boşlukları- na yerfıstığı özü enjekte edilerek bu maddeye alerjik hale getirilmiş fa- reler kullanıldı. Bu fareler yerfıstığı özüyle tekrar karşılaştırıldıklarında öldürücü olabilen bir alerji göster- diler. Bu alerji sırasında fare vücu- dunda bol miktarda histamin oluşu- yor. Roy ve ekibinin çalışmaları aşı- lama temeline dayanıyor. Yerfıstığı- na alerjik hale getirilmiş fare l e re ağız yoluyla Arah 2 denilen bir gen veriliyor; bu gen, yerfıstığının alerji yapıcı temel maddesini (allergen) kodlamaktadır. Arah 2 geni kabuklu hayvanların kabuğunun temel yapı

taşı olan kitosanla örtülmüş olarak veriliyor. Kitosan karmaşık bir şeker olup dokulara uyum sağlayabilir. Ki- tosan, ağızdan verilen geni (DNA parçasını) sindirim özsularından ko- rur. Böylece enjekte edilen gen bar- sağa gelip orada etkisini gösterir. Fa- reler yalnız Arah-2 proteinine karşı antikorlar yaparlar; yerfıstığına karşı bağışıklık kazanmışlard ı r. Bundan sonra yerfıstığı alerjeniyle karşıla- şan fareler, çok az histamin yapar ve bu nedenle alerjik belirtiler göster- mezler.

Selçuk Alsan

Recherche, Temmuz-Ağustos 1999

Alerjiye Karşı Ağızdan Aşı

Araştırmacılara göre bir kadın ço- cukluğunda ne kadar zekiyse, meno- poz dönemine o ölçüde geç giriyor.

Neurology dergisinin 22 Temmuz ta- rihli sayısında yer alan araştırma so- nuçları, hormonlar ve beyin gelişimi arasındaki ilişkinin sanılandan daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Bulgu, İngiliz Tıbbi Araştırmalar Konseyi tarafından 1946 yılından be- ri bir Ulusal Sağlık ve Gelişme Araş- tırması çerçevesinde 5000 kişi hak- kında toplanan tıbbi, psikolojik ve demografik bilgilere dayanıyor. Ge- çen yarım yüzyıl süresince gönüllüler tam beş kez, sözelden, sözel olmayan mantığa; cebirden görsel belleğe ka- dar uzanan birçok konuda yetenekle- rini gösteren sı-

navlara katılmışlar.

Bu veri tabanı- nı temel alan Londra Üniversi- tesi psikologların- dan Marcus Ric- hards ve ekip ar- kadaşları, 1572 ba- yan katılımcıyı, 47 yaşlarından başla- yarak menstrüal döngüleri konu- sunda her yıl dü- zenli bilgi verme-

ye ikna etmişler. Dört yıl veri topla- dıktan sonra Richards ve ekibi, ka- dınların daha önce girdikleri sınavlar- da gösterdikleri performansla, meno- poza girme yaşları arasındaki ilişkiyi a r a ş t ı rm ı ş l a r. Eğitim, çocuk sayısı, sosyo-ekonomik durum gibi öğelerin etkilerini de göz önünde tutarak, ile- ri düzeydeki zihni yetenekle geç me- nopoz arasında bir ilişki saptamışlar.

Araştırmacılara göre bu ilişki özellik- le 8-11 yaşları arasındaki sınav per- formansında özellikle belirgin.

Aslında başka bazı araştırm a l a r da, östrojen ve öteki horm o n l a r ı n hem beyin gelişimini, hem de doğur- ganlık süresini etkilediğini ort a y a koymuş bulunuyor. ABD’nin Mary- land Eyaleti Bet- hesda kentindeki Ulusal Ya ş l ı l ı k Araştırmaları Ens- titüsü psikologla- rından Susan Res- nick, İngiliz eki- bince açıklanan araştırma sonuçla- rının, bu ilişkiyi sanılandan çok da- ha erken yaşlara taşıdığını belirt i- yor.

Science, 6 Ağustos 1999

Zekâ Menopozu Geciktiriyor

Zeki kızlar daha uzun süre doğurgan kalıyor.

Referanslar

Benzer Belgeler

ò  Indirgeyici ekivalanlar mitokondri iç membranından geçemez ò  Özel mekik sistemleri dolaylı olarak indirgeyici eşdeğerleri. sitozolik NADH’tan

Glukuronik asit konjügasyonu (glukuronidasyon) Sülfat konjügasyonu (sülfatasyon-sülfasyon). Amino asit (glisin, glutamin ve diğer)

Bu çalışmada, AM 60 ve Al 6060 alaşımları altlık malzemesi olarak kullanılıp, MAO prosesi için temel parametrelerin belirlenmesi ( süre, amper – voltaj, çözelti

[r]

En küçiik, en gözden uzak bahaneler, vesileler ve sebeplerle ne güzel, ne derin hüküm kaideleri kuroknoş.. Parça parça gelen bu kırıntılarla, bakıyorsunuz,

açısından sağlam ve kuvvetli olan yedi kırâati tercih ettiği, dolayı- sıyla da seçmediği okumaları, irab açısından bu yediden daha za- yıf kabul ettiği

Hepatitis B virus is a virus that can be life-threatening by infecting the liver. It is infected by body fluids such as blood infected with hepatitis B virus.Chronic B-type viral

In particular, the steps that Used to get the best results and in less time The previous research included several techniques, It includes the use of the DBScan algorithm with the